Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 17, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢.11-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢gÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄB 38 ªÀµÀð GB ªÀQî ªÀÈwÛ ¸ÁB ºÀgÀ« ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀªÀgÁzÀ §¸Àì¥Àà ,PÁgÀªÀÄAa EªÀgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀtzÀ «ZÁgÀªÁV PÉÆAPÀ¯ï ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆAPÀ¯ï ªÀÄ°èPÁdÄð£À & E£ÉÆߧ£ÀÄß gÉÆõÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®AB 323,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

PÀÄ// ±ÁgÀzÁ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÀÄ£ÀÆgÀÄ 18 ªÀµÀð CA©UÉÃgÀ 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåy𤠸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV FPÉAiÀÄÄ F ¨Áj vÁ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV N¢®èzÀ PÁgÀt J°è ¥sÉïÁV ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ.16-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¯Á̪ÀlV UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ºÀÄ£ÀÆgÀÄ 55 ªÀµÀð CA©UÉÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÀ¯Á̪ÀlV ºÁ.ªÀ.ºÀAa£Á¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:02/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 15-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¦JA¹ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ CªÀgÀtzÀ E-mÉAqÀjAUï QAiÀiÁ¸ÀÌ gÀƪÀiï £ÀA.03 gÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉƸÀzÁV ¥Éưøï oÁuÉ PÀlÖqÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ¤¯ÉñÀ±ÉnÖ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉæÃ£ï £ÀA.PÉJ-36/JA-5452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉʪÀiÁ¸À «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÀA§ªÀÅ ¨ÁV ©¼À®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10' CAvÀgÀzÀ°è ¨ÉAqÁV ªÉÄð£À J¯Áè ¥ÉÆÃPÀ¸ï ¯ÉÊmïUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ C:Q:3.00.000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¤¯ÉñÀ±ÉnÖ PÉæãï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà CAf£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå ªÀ:59ªÀµÀð, eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ, G:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J¦JA¹AiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.9-15-25ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2012 PÀ®A 279 L.¦.¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


¢£ÁAPÀ 13/03/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸À°PÁå¥ÀÆgÀÄ
²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ: ªÀÄ®è¥Àà, 45ªÀµÀð, ªÀĸÀgÀPÀ¯ï, ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èlÖªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C£ÁªÀÅvÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ 2,96,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:.07/12 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

 ¢£ÁAPÀ :16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ .ªÉÄð£À ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¢:CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉõÁä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ D §UÉÎ DgÉÆæ £ÀA. 02 jAzÀ 03 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üÃAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢:CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤ¯ï ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà J¯Éà vÀÄqÀÄUÀ ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉüÀ°PÉÌ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉwë CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A. 366(J) , 504,506 , ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ±ÁSÁ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ E§âgÀÆ ²æÃgÁªÀiï mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ±ÁSÉ, ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn ¸Á: UÉÆÃPÀð¯ï EªÀjUÉ ,²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï »jAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀ PÀbÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¥sÉÊ£Á£ïì ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2007 gÀ°è PÀæ±Àgï ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉƼÀîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ PÉÆlÖ ¸Á®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ §zÀݪÁV ±Éà 14% gÀµÀÄÖ §rØAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ±Éà 36% gÀµÀÄÖ ºÉaÑ£À §rØAiÀÄ£ÀÄß «¢ü¹ ¸Á® PÉÆlÖ ºÀt¢AzÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr ¸Á®UÁgÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 16.03.2012 gÀAzÀÄ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgï »jAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤§AzsÀPÀgÀ PÀbÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 22/2012 PÀ®A: PÀ®A.420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A.28 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉêÁzÉëUÁgÀgÀ PÁAiÉÄÝ-1961 ¥ÀæPÁgÀ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤R PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.03.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀäzï ¸À°ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ C§Äݯï WÀ¤¸Á¨ï, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ°è °ÃrAUï ¥ÉÊgÀªÀÄ£ï ªÀiÁ£À« ¸Á: agÁUÀ° PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ ºÀµÀ£ï £ÁAiÀÄPï E§âgÀÆ PÀÆr vÁ£ÀÄ CQÌ Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÉÆlgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄÄd§gï gÀ»ªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀ ¸Á¢üPï SÁ£ï E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 «4394 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ J¯ï.L.¹. D¦üøï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÁzsÀPï SÁ£ï ªÉÆà .¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ ªÀÄÄf§Ägï gÀ»ªÀiÁ£ï PÀĽwzÀÝ£ÀÄ ¸Á¢üPï SÁ£À£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀÄÄd§gï gÀ»ªÀiÁ£ï FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸Á¢üPï SÁ£ï£À¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/12 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 16-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï ªÀAiÀiï.J¸ï.Dgï ±Á¯É zÁn ªÀi˯Á¸Á¨ï£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ «.²ªÀgÁªÀiïgÉrØ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÀÆå-4122 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄZÀÑPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/PÀÆå-4122 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ CªÀÄgÉñÀ , CAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï¢AzÀ CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥ïUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ JqÀUÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ¹Ìqï DV §®UÀqÉ ©zÀÄÝ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ §®ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , CAd¥Àà¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , DgÉÆæ «. ²ªÀgÁªÀiï gÉrØ FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , ®PÀëöät FvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ , ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ §®UÀqÉ £ÀqÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2012 PÀ®A.279.337.338.304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 13-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ UÉƧâgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹zÀÄÝ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36/J¸ï-1998 C.Q.gÀÆ.36000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄ°°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¨Áå½, ªÀ:52, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012. PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2012 gÀAzÀÄ 134-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-03-2012
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¥Àà, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£À, PÁgÀ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ¸Á:¸ÉÆî¥ÀÄgÀ. ºÁ° ªÁ¸À £ÀdgÉÃvÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÉÆÃf E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀªÁ£À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üøï JzÀÄjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/3437 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÉÆÃf EªÀ¼À §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ, §® UÀzÀÝPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 278, 338 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ «µÀÄÚgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 22 ¸Á: ®APÁ f ºÀÆeÁ¬Ä C¸ÁA gÁdå EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ d«Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ eÁ«zÀÆgÀ dºÉÃgÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¨ÉïÉÖ vÉgÉ¢zÀÄÝ EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà CqÀPÀªÁV ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀªÀZÀ PÉÆr¹zÀÄÝ EgÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ªÀIJãÀ ¨ÉïÉÖ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ¨ÉïÉÖzÀ°è ºÉÆÃV PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð PÀvÀÛj¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧PÁÌ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ®PÁÌ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: nêÀűÀ£À ºÉüÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ªÀÄ£É £ÀA 8-2-12 ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ VÃvÁ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ Clè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.500=00 gÀÆ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ¸É£ÀnæAUï PÉ®¸À ¸Á;£ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÀA¨ÁgÀaAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ : 46 ªÀµÀð eÁ J¸ï.n UÉÆAqÁ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ¹zÁÝgÀÆqsÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/PÉ-5588 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æÃzÉë EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀvÉÛzÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-9593 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ DPÁ±À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2012 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ªÀAiÀÄ : 58 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr ¸ÀzÀå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ KgÀ¥ÉƸÀð ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆ̯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥sÀAiÀiÁdC° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èAiÀÄ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QæõÁÚ vÀAzÉ ²ªÁf CqÉ ¸Á zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ²ªÀŨÁ¬Ä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÁgÁdªÁr vÁAqÁ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÀÆæ¸ÀgÀ PÉJ-39-J-9091 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ fÃ¥À£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄß Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೇ ಗೃಹಿಣೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ: 16/03/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಬಸಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಾಪೂರ ವ: 25 ಸಾ: ಮರತೂರ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಾಪೂರ ಇತನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಉರಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಧೂಳಪ್ಪಾ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ನಂದೂರ [ಬಿ] ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲ್ಬರ್ಗರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ 498[ಎ] 306 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.