Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 14, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME REPORT DATE 14-01-2017

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.02/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ©ÃgÀ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀÀ¥Áà ©ÃgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À, ¸ÁB ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ CwÃAiÀiÁV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Àt E¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ PÀ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éèà EzÀÝ PÀrØ ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß VÃj £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ E®èªÉà £Á£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉƼÀî° CAvÁ CAzÁUÀ UÁ§jUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ CwÛUÉ ±ÀAPÀgɪÀiÁä ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À gÀ«ÃAzÀægÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ£À PÉʬÄAzÀ ¨ÉAQ PÀrØ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀzÀj ¨ÉAQ PÀrØAiÀÄÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët J®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÄR, JzÉ, ¨É£ÀÄß, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ. vÀPÀët 108 DA§Ä¯É£ïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-01-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: UÀÄ£Àß½î, ºÁUÀÆ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁÞ¥Áà £Á¹ÃUÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀgÀ N«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà JqÀªÉ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÁzÀ DgÉÆæ gÀ« PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ E§âgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀå rQÌAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ C°èAiÉÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦ÃAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Áà ¸Á: UÀÄ£Àß½î EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆRPÉÌ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀavÀzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV »ÃgÉÆà ¥sÁå±À£À ¥sÉÆæà £ÀA. PÉJ-38/Dgï9018 EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Àß½î PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 1ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §eÁd r¸À̪ÀgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-41 EE-5579 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 3 d£ÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÁ¸ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ C¥ÉÃPÀì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀiÁr¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 10-01-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಬೋಗರ್ಿ ಗ್ರಾಮದ ನನ್ನ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬೀಗ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಾ ಮೈಲಾರೆ ಸಾ. ಕೌಡಗಾಂವ ರವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 10-01-2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ.ವಿ ಚಾಲು ಮಾಡಲು ಕರೆಂಟ್ ವಾಯರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿ ಹಾರಿ  ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅವಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಕೈ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳು ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯ ಹೋರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಹೋರಗೆ ಇದ್ದ ನಾನು ಹಾಗು ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ,ಸವೀತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ರವರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳ ಮೈಗೆ ಹತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಲಿಕಾಜರ್ುನ ಪಾಟೀಲ ರವರು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಿಲಾವತಿ ರವರು ಕೂಡಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವಳ ಮೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮುಖ,ಎರಡು ಕೈಗಳುೆದೆ ಹೋಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 13-01-2017 ರಂದು 0700 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟರುತ್ತಾಳೆ ಸದರಿ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿಯಾ್ದು ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 01/2017 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ.
           
   ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß 08/2017      PÀ®A   279 , 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್

ದಿನಾಂಕ :12/01/2017 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಪ್ರಯಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತಿದ್ದ ಗಾಯಾಳು ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಹಡಪದ ವಯ:20 ವರ್ಷ ,ಜಾತಿ:ಹಡಪದ ,ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ , ಸಾ:ಧನ್ನೂರ , ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸದರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು,ನಂತರ ಗಾಯಾಳಯ ಅವರ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ :13/01/2017 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೌಖಿಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ , ನಾನು ಧನ್ನೂರಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು , ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 12/01/2017 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಂಡಾ ಷಾಯಿನ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ್ದು , ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದಾಜು 1815 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ನೂರಾ-ಹಲಬರ್ಗಾ ರೋಡ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಗುಂಪಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಎದುರುನಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದಾನೆಇವನು  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ 39 ಕೆ 8650 ನೇದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು.         ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ , ಎಡಗಡೆ ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ , ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮ್ಮೂರ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಡಪದ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಸನ್ಮುಖಪ್ಪ ಹಡಪದ ಇವರು ನಮಗೆ ಬೇರೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಪ್ರಯಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ ಇವನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಮೌಖಿಕ ದೂರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.08/2017 ಕಲಂ.279 , 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« DPïÖ  

¢£ÁAPÀ 13-01-2017 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj ಪಿಎಸ್ಐ ನೂತನ ನಗರಠಾಣೆ ರವರು D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J±À¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄnÖ ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EªÀjUÉ «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-01-2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è DVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤®ªÀiÁä ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAUÉÆüÀV¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀiÁvÁr £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-31/PÉ-1373 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀAUÉÆüÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉUÉ PÉÆüÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ © £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁå°¸À ªÁºÀ£À £ÀA. JA.JZï-60/¦-6144 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÁUÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. »AzÉ PÀĽvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤®ªÀiÁä EªÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè EzÀÝ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è AiÀiÁgÉÆà 108 CA§Ä¯ÉãÀì PÀgÉ®¬Ä¹ ¸ÀzÀj JA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÁå°¸ï £ÀA. JA.JZÀ-60/¦-6144 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ  £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2017 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA06/2017 PÀ®A 279,337,338 L,¦,¹.                                         
                                 
            ¢£ÁAPÀ;13/01/2017 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï,J¯ï,¹ EzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦,J¸ï,L ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥À¥ÀÄà @ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ; J¸ï,¹ [ªÀiÁ¢UÀ] G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; vÀ¼ÀªÁqÀ[JªÀiï]. EªÀjUÉ «ZÁj¹ EªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ F ªÉÄð£À «¼ÁzÀªÀ¤zÀÄÝ,PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ;11/01/2017 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è £À£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì UÉ ºÉÆÃV ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ £ÁUÀÆgÉ ¸Á; ºÀ®§UÁð FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ²ªÀgÁd FvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ vÀ¼ÀªÁqÀ[JªÀiï] UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃlÄÖ ¨Á CAvÁ PÉýzÁUÀ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ vÀAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA KA 38 R 6814 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ £À£ÀUÉ PÀÆr¸ÀPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ CAzÁdÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆäj£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°èzÀÝ UÀÄArAiÀÄ°è [vÀVΣÀ°è] ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É ¹Ìqï DV £Á«§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀÛPÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè EzÀÝ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ EªÀgÀÄ E¯Ád PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°ÌUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ aQvÉìAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀt ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ ¸ÀAdÄ EªÀ¤UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ F £À£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA KA 38 R 6814 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1500 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2017 PÀ®A 279,337,338 L,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Áಗಿದೆ.