Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 4, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-01-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04-01-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 02/2018, PÀ®A. 295 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-01-2018 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, 2) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, 3) UÉʧuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ ºÁUÀÆ 4) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ qÁ|| ©.DgÀ CA¨ÉqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀæwªÉÄUÉ ¸ÀUÀt §½zÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀªÀ£ÀÄß zsÀéA¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¨ËzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ fÃvÉAzÀæ PÀªÁ¯É gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¨ËzÉÝ ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.