Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 22, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ¢£ÁAPÀ21/9/2013 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánïï, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, 48ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÀ«vÁ¼À EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀÀjAzÀ ºÁUÀÆ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2013 PÀ®A:87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è UÀÄqÀØ¢AzÀ §¹ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á- ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 70ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ. FvÀ£ÀÄ §¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃr ºÉÆ®zÀ°è£À ¨É¼É £Á±ÀªÁUÀÄvÉÛ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K£À¯Éà ªÀÄÄ¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤ÃgÀÄ §gÀÄvÁÛªÀ CAvÁ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 264/2013 PÀ®A- 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

£ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁvÀ jÃw ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉà ¢£À gÁwæ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA: 36/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:22/09/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02:00 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄgÀfðzÉøÁ¬Ä ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ UÀÆqÀĸÁ¨ï ªÀ:39 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 15,000/-£ÉßÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÀÅAmÁVzÀÄÝ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀdªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ
£ÀA.09/2013 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ §¼ÁîjAiÀÄ UÁAiÀÄwæ qÉÊjAiÀÄ°è ºÀ°£À ¥ÁPÉÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÀäzï C§ÄÝ¯ï ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ ¦PÀ¥ï §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ 36 J-5744 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr CzÀgÀ°è R°Ãzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï UË¸ï ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ §¼Áîj ©lÄÖ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ¢£ÁAPÀ: 21.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« - gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄrð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®UÀqÉ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §ªÀÄzÀÄ ¥ÁzÀZÁj gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA: J.¦.-24 n©-0987 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ°Ãzï ªÀĺÀäzï U˸ï EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ CVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 193/2013 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.09.2013 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-09-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 22-09-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/13 PÀ®A 117,121,128,26 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ-1983 :-

¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ±ÉnÖ f.gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼À ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀAvÉ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀð PÀÆqÀ PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÁßvÀPÉÆvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀjPÉëÃUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ°zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 9 jAzÀ 12 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «zÁå ¥À.¥ÀÆ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁ¯ÉÃf£À ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀrAiÀÄ 5 PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉë «PÀëuÉ ªÀiÁrzÁUÀ, ¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ £ÀPÀ°£À°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀjÃPÁëyðUÀ½UÉ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ (¸ÀvÀåA PÁ¯ÉÃÃf£À ¹§âA¢ü) »rzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ±ÉÃRgÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ  PÉÊUÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ «£ÀAw. CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                       
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/13 PÀ®A 307, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÁr ¸Á/vÀgÀ£À½î EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÁr, 22 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/vÀgÀ£À½î vÁ/¨sÁ°Ì AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀt «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀAvÉ UÁæªÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ DgÉƦvÀgÁzÀ UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ vÀgÀ£À½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀƽªÀÄUÀ£É ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ, CAvÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ (PÀwÛ¬ÄAzÀ) vÉïÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013 PÀ®A 123  PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ-1983 :-

¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀļÀ¥Àà PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀbÉÃj ¥ÀvÀæ ¸ÀA: f1/SÁ¥Áæ±Á/C£À¢üÃPÀÈvÀ±Á¯É/UÀÄgÀÄvÀÄ/12-13 ¢£ÁAPÀ:21-09-2013 gÀAzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18-06-1988 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÉºÉ«ÄAiÀiÁ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ  DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ AiÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1 jAzÀ 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä  «£ÀAw CAvÀ  EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/13 PÀ®A  498(J),504,506 L¦¹


¢: 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÆèÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ 35 G ²PÀëQ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ: 28-06-2000 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä EªÀgÉÆA¢UÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, 2004-05 £Éà ¸Á°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Æ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, »A¸É PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV avÀæ»A¸É PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É. ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢zÉÝ£É. £À£Àß UÀAqÀ gÁwæ 11, 12 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. KPÉ vÀqÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ýj CAvÁ PÉýzÀgÉ PÉüÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®V §A¢zÉÝ£É JAzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. C£ÉÃPÀ ºÉAUÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É. EzÀgÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉ MwÛ »rzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ £À£Àß ºÁ¢ QèAiÀÄgï DUÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß £ËPÀj £À£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß ¥Á°¹AiÀÄ ºÀt £À£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀ¼ÀÄîvÁÛ£É. PÀët PÀëtPÀÆÌ mÁZÀðgï PÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ£É. F §UÉÎ £Á£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10-08-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ E¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. DUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà  ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/13 PÀ®A ²PÀët PÁAiÉÄÝ 1983 ¸ÉPÀë£ï 123 :-

¢£ÁAPÀ 21.09.2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ  PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÁUÀÆgÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀiÁ PÁ£ÉéAmï ¥À©èÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±Á¯É vÉgÉzÀÄ ±Á¯É £ÀqɸÀÄwzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀjUÉ, £ÉÆnÃ¸ï ¤ÃrzÀÝgÀÄ ºÁUÉAiÉÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÝjAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 123 ²PÀëtPÁAiÉÄÝ 1983 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢: 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æÃ. «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉêf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: mÉʦ¸ïÖ PÀA PÀA¥ÀÆålgÀ C¥ÀgÉlgï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉazÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ 1995 gÀ°è ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ UÉÆArzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ ¥sɧæªÀj-2013gÀ°è 10ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀݪÀjUÉ SÁAiÀÄA UÉÆý¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ DzÉò¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ   ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÉAmï DzÀ «oÀ® EªÀgÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ eÉÆåÃw, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÉƺÀäzï, ºÀ¦üÃeï, gÀªÉÄñÀ, dĨÉÃgï ¥ÀmÉî EªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, DzÀgÉ EªÀjUÉ SÁAiÀÄA UÉƽ¸À®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr SÁAiÀÄA UÉƽ¸À®Ä SÁAiÀÄA UÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ jmï ¦n±À£ï £ÀA.qÀ§Æè¦ 102858/2013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ  ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï «oÀ® FvÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ PÉÆÃnðUÉ ºÉÃUÉ ºÉÆÃV¢Ý £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛ£É. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ   ¢£ÁAPÀ: 21-09-2013 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   ¸ÁªÀiÁfÃPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁél¸Àð PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ LJªÀiïJ ºÁ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÁªÀiÁfÃPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ   ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï£À ªÀÄUÀ «£ÀAiÀÄ ¸Á: ¥sÁgÉøïÖ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À eÉÆÃvÉ 4-5 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï «oÀ® EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ   CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÊ PÉÆÃnðUÉ ºÉÆÃV jmï Cfð ºÁPÀÄwÛ K£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ Cfð ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಶಿವಕೇರಿ, , ಸಾಃ ಮ. ನಂ. 260-261, ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 15-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಆದರ್ಶ ನಗರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಿಲವರ ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎದರುನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾಥ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನೀಲಕಂಠಪ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಃ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ದಿನಾಂಕಃ 21-09-2013 ಮುಂಜಾನೆ 07:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಭಾಷ ಚೌಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ದಿಂದ ಹೊರಟು ಓಂ ನಗರ ಗೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ರೇವಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಾಗಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಓಂ ನಗರ ಗೇಟ್ ದಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹೊಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 32 ಎ 9744 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿಗಾಯಪಡಿಸಿಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಲಿಸಾಬ ಪವಾರ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ: 117 ವಿಧ್ಯಾ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 20-09-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಬಾದದಲ್ಲಿ ನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಇರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾವರಾದ ಮಧುಕರರಾವ ಇವರು ಖರೀಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸದರ ಹೊಸ ಕಾರನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಾಹಾಬಾದ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಟಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಹಾಬಾದ ಕ್ರಾಸ ಇನ್ನೂ 1 ಕಿ.ಮಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಯರ್ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಇಂಜೀನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರಿನ ಒಳಗಡೆ ಶಿಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಇರುವದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯದೆ ಫಾಯರ್ ಸ್ಟೆಷನಕ್ಕೆ ಫೊನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೇವು. ಫಾಯರ್ ವಾಹನ ಬರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಾಯರ್ ವಾಹನ ಬಂದು ಸದರಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ ನೋಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಕಾರಿನ ವಾಯರ ಸಕೀರ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಗೆ ಎದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ ಇಂಜಿನ ನಂ 1 ಎನ್ ಡಿ 1215477 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ MBJ53NEE004009030~0112 ನೇದ್ದು ವಾಯರ ಶಾಕ ಸಕೀರ್ಟದಿಂದ ಆಕ್ಮಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ,  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಾಗಾ ಸಾ|| ಹರಸೂರ ತಾ|| ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಪೂರ್ವ, 04 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ 3 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 15-09-13 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ  12.00 ಗಂಟೆಯ ಸೂಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರ ಸರಡಗಿ ಎಂಬುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಲೆಯವುದು ಕಲೆಯುವ ಸಂಬಂದ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಸಂಬಂದಿಕರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.