Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 30, 2011

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36, JAJ.3636 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,J.2347 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁV, DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ 70 ªÀµÀð, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà 20 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼ï EªÀjUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ²ªÀ¥Àà¤UÉ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ©ÃgÀ¥Àà£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ G¥ÁàgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ §qÉøÁ§ 26 ªÀµÀð ¸Á:dA§®¢¤ßEªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,8518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀUÉÃgÁ -dA§®¢¤ß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ dA§®¢¤ß¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:dA§®¢¤ß EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹®égï §tÚzÀ PÀȵÀgïfÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¦£À¸ÀvÀìAUÀ PÉÃAzÀæzÀPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ 4 ªÀµÀðzÀ¨Á®Q PÁªÉÃj vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÁAiÀÄPï, ¸Á:Q¯ÁgÀºÀnÖ, vÁ:PÀĵÀÖV f:PÉÆ¥Àà¼À rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ¨Á®QAiÀĪÉÄÃ¯É fæ£ÀUÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:Q¯ÁègÀºÀnÖ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ CrªÉAiÀÄå¸Áé«Ä 25 ªÀµÀð,¸Á:ºÀ¼É§eÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¸ï.8355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï£ÀÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á:zÉñÀ£ÀÆgÀÄ, vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ZÁ®PÀ ±À²zsÀgÀ & ¥ÁzÁZÁj ²ªÀ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸À£ÀßAiÀÄåUËqÀ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:J¦.02, AiÀÄÄ.9840 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.27,J¯ï.4174 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄgÁeï DZÁAiÀÄð 38 ªÀµÀð ¸Á:ªÀiÁ£À« EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 03.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.35,5281 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¥Á¥ÁgÉrØ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ D¥ÉDmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,6851 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DmÉÆÃZÁ®PÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï 40 ªÀµÀð ¸Á:C±ÉÆÃPÀr¥ÉÆà ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ SÁ¹ÃA¸Á§, ¸ÀªÁgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, gÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DmÉÆÃZÁ®PÀ ¨Á§Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ UÀuÉÃPÀ¯ï, gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄtÚ UÀuÉÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ gÁd±ÉÃRgï vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ UÀuÉÃPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10-15 d£À ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢zÀÝ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É ªÀÄÄA¢£À ¥ÁzÀzÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÀĽwzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.05.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æà £ÀA¢Ã±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ dUÀ¼ÀªÁVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀdÓ£ï ¸Á:§¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.34,8888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà «ÄnÖªÀĤ 45 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀnUÉUÀ½UÉ rQÌPÉÆlÄÖ dRA UÉƽ¹, PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹, £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï ºÁQPÉƼÀî®Ä ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÉÃRgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:28.5.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 20.40 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è £ÁUÀgÁd @ ¥ÀQÃgÀ vÀAzÉ J.gÁªÀĨÁ§Ä ¸Á:UÀd®QëöäÃPÁåA¥À & EvÀgÉ E§âgÀÄ UÀd®Qëöäà PÁåA¥À ¹ÃªÀiÁzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è PÀnÖºÁQzÀÝ §AUÁj PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, J.¥ÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ J.§¸ÀªÀAiÀÄå, EªÀgÀÀ CQgÀÆ 30,000/- ªÀiË®åzÀ 2 JªÉÄä & C.Q.gÀÆ 500/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JªÉÄäPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃzsÀgÀ£À CQgÀÆ:15,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JªÉÄä CQgÀÆ: 10,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ ºÀ¸ÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ J.¥ÀÄ®èAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmɬÄAzÀ 3.00 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è »gÉà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á.PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ CAUÁvÀ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ©ÃZÀ£Á¼À 40 ªÀµÀð ¸Á.PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀÄ®¢¤ßUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, FgÀªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܽzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:29.05.2011. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.05.2011 gÀAzÀÄ 180 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 33,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2011

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA PÉJ-39/JZï-9238 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀrØ GzÀVÃgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgï gÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ PÀ¯ÁåuÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ PÉ.E.©.AiÀÄ PÀA§UÀ½PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr C.Q 15,000/- gÀÆ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ±ÁSÁ¢üÃPÀëPÀgÀÄ eÉøÁÌA CtzÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀªÀgÁªÀÄ §¼ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁå, ¸Á: C¼ÀA¢ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQUÉ JQ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ JQ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39-JZï-1135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®AiÀiÁ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ, ªÀÄÄVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾಡಬೂಳ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ

ಹಸನಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ದ್ಯಾಗೆ ಬೀರನಳ್ಳಿರವರು ಮುಚಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಖಬಲಾ ತಂದೆ ಮೌಲಾನ ಪಟೇಲ್ ಸಂಗಡ 10 ಎಲ್ಲರು ಬೀರನಳ್ಳಿಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಸನಪ್ಪ ರವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡಬೂಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ

ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದಿವಾಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿರವರು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬೇಡ್ ರೂಮಿನ ಸೈಡಿನ ಕಿಡಕಿಯ ರಾಡು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬೇಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ 16 ತೊಲೆಯ ಬಂಗಾರು 4 ಕೆ.ಜಿ. 700 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 8000 ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾದ ಮೃತ ಬಸವರಾಜ ವಯಸ್ಸು 16 ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಐ-ವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 32-9200 ರ ಚಾಲಕ ಫತ್ರುಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮಮದ ಸಾಬನು ಲಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾದ ಮೃತ ಬಸವರಾಜರವರಿಗೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಸವರಾಜ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶರಣಮ್ಮರವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮಾನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೂಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಬಿ ಮುಂಬೈವಾಲೇ ಸಾ|| ಬೈವಾಡ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಯು. 7245 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟಲಗಲಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪಾಕೀಟ ಮಾರಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಕ್ಸ್ 4231 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ತಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮಾನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ತೆಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ

ರಯಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭುರಾಯ ಕವಲಗಿರವರ ಮೃತ ಪ್ರಭುರಾಯನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವಳಾದ ಮಂಗಲ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಮೃತನು ಅನೈಕಿಕ ಸಂಬಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಉಡಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಯಳಸಂಗಿ, ಸಂತೋಷ, ಗಣಪತಿ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾಗು ಇತರೆ 3 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೃತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೃತನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯಗೊಂಡು ಮಾಡಿಯಾಳ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.