Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 1, 2013

Raichur District Reported Crimes

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-31/07/2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ PÉÆAZÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà FPÉAiÀÄ PÉÆ¯É DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA§A¢PÀjAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 70 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:aPÀ̯ÉQ̺Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà£À JgÀqÀ£É ºÉAqÀw EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉêÀªÀÄä½UÉ 2 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß FPÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹j CAvÁ ºÉýzÁUÀ F «µÀAiÀÄ 1 wAUÀ¼À¢AzÀ £ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÉà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÉZï,JªÀiï,n 45ªÀµÀð PÀgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2]gÀ« vÀAzÉ£ÁUÀ¥Àà 23ªÀµÀðPÀÄgÀħgÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ3]²ªÀUÁ夺ÀÄ®ÆègÀÄ4]¤ÃgÀÄ¥Á¢(²ªÀUÁå¤CPÀÌ£ÀªÀÄUÀ)5] ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ JzÉUÉ,JqÀªÀÄ®QUÉ PÀ°è¤AzÀ dfÓ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉƯÉÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁPÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄjzÉêÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉÆAZÀ ºÀ¼ÀîzÀ VqÀUÀ¼À ¥ÉÆÃzÉAiÀÄ°è J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2013. PÀ®A.143,147,302,201 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 30-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà §AUÉÃgÀ, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: PÁå¢UÉÎÃgÀzÀ ªÀiÁ£À±ÉAiÀÄå£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽwzÁÝUÀ, 1) ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå §AUÉÃgÀ,2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå §AUÉÃgÀ, E§âgÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÁå¢UÉÎÃgÁzÀ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå£ÀzÉÆrØ. DgÉÆævÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉtÄÚ vÁvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 226/2013 PÀ®A. 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ: 31-07-2013 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¨É£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆtÂÚUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è MrØUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 2) UÀÄgÀħ¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 3) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á; J¯ÁègÀÆ UÉÆtÂÚUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà E£ÀÆß JgÀqÀÄ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆ® ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƽî CAvÁ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉÉ C¼ÀvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÉà £Á£ÀÄ MqÀØ£ÀÄß ºÁQ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ. £Á£ÉãÀÄ ºÉƸÀzÁV ºÁPÀÄvÉÛãÉãÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ, CªÀgÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ¢AzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹¢Ý ¤£Éß ªÉÆ£Éß C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹®èªÀ¯Áè¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹. PÉʬÄAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤Ã£ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 223/2013 PÀ®A. 341,504,323,506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:31-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AqÉèsÁ« UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀ:25 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:§AqÉèsÁ« UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ CQÌ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA:01 )¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ªÀ:29 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÁqÀð EzÀݪÀjUÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄƪÀvÀÄÛ PÉ.f. CQÌ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA:01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¤Ã£ÁågÀ¯Éà £À£ÀUÉ ºÉüÉÆÃPÉ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ®Ä DvÀ£À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 2)¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 3)¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà4)ºÀÄ°UÀ¥Àà vÀAzÉ PÉƼÀzÀAiÀÄå J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:§AqÉèsÁ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß C½AiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÉÜãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ , PÁ°¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®A. : 341,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

UÀÄAmÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà,50ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:UÀÄAmÁæ¼ï gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.65/2 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß J¸ï.ªÀiÁ£À±À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀjUÉ ¥Á°UÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸À¢æ ºÉÆ®zÀ°è aPÀ̺ɸÀgÀÄ ¨É¼É ©wÛzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà,55ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:UÀÄAmÁæ¼ï.FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:29/07/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹzÀÝ®èzÉà aPÀ̺ɸÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß QwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16,000/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ aPÀ̺ɸÀgÀÄ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃªÀÅ £À£Àß PÉüÀĪÀµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð §AvÉãÀÄ E°èUÁåPÀÀ §A¢j AiÀiÁªÀ£ÉãÀÄ ºÀgÉÆÌÃwÃj CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DUÀ ªÀiÁ£À±À¥Àà£ÀÄ F jÃw £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ, ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀgÉ ZÉ£ÁßV PÁtĸÀÄvÀÛzÉãÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀĪÀÄä£É E°èAzÀ ºÉÆÃV E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 124/2013 PÀ®A : 447, 427 504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30.07.2013 gÀAzÀÄ 22 UÀAl¬ÄAzÀ 31.07.2013 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï ¥ÁgÀ¸ï ªÁnPÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀ¢ªÀÄw ªÀiÁvÀ zÉë UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÀÄrAiÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉë ªÀÄÆwð ¨É½î bÀwæ C.vÀÆ.200 UÁæA C.Q.8,000/- 2] zÉëAiÀÄ GvÀìªÀ ªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀÄÄPÀÄl ¨É½î ¥Á°Ãµï ªÀiÁrzÀªÀÅ C.Q.4,000/- 3] ¨É½î ¥Á°ÃµÀ ªÀiÁrzÀ zÉëAiÀÄ Qjl C.Q.gÀÆ:1000/- 4] zÉëAiÀÄ Cnð¦üµÀ¯ï C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ {ªÀÄÆUÀÄw,nÃPÀ,ªÀUÉÊgÉ} C.Q. 2000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 15000/- gÀÆ: ªÀiË®å ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw.. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2013 PÀ®A 457 380 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2013 gÀAzÀÄ --65-- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -9100--/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-08-2013

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಭಂಗೂರೆ ಸಾ: ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಇವಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 29-07-2013 ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ನೋವು ತಾಳಲಾgÀzÉà ¨ÉÃಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಔಷ¢üಯನ್ನು ಕುಡಿದಿzÀÝjAzÀ DPÉUÉ ಚಿಕಿತ್ಸೆ PÀÄjvÀÄ ಬೀದರ ಪ್ರಯಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 30-07-2013 ರಂದು ಗುಣಮುಖಳಾಗzÉà ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆAzÀÄ ಮೃತಳ ತಂದೆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉA¥ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: gÁdVÃgÀ, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ನೀಡಿದ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉÆಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2013, PÀ®A 366(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÃvÁ UÀAqÀ CdAiÀÄ ¥ÀævÁ¥À ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É ¸ÀA.8-9-110, UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄÈvÁ oÁPÀÆgÀ vÀAzÉ CdAiÀÄ ¥ÀævÁ¥À ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð 2 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ DgÉÆæ CgÀÄt ¨ÁªÀV ¸Á: ºÀ½îSÉÃqï(©), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÁj£À°è CªÀÄÈvÁ EPÉUÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
±ÁºÀ¥ÉÆgÀ ©Ãn£À ªÁå¦ÛAiÀÄ ±ÁºÀ¥ÉÆgÀ £À¸Àðj ¨Á«UÉ 7.5 ºÉZï.¦ røɯï EAf£À C.Q 22,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F £À¸Àðj ¤ªÀðºÀuÉUÉ JA.r.¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ EªÀjUÉ £ÉëĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¨Á«UÉ ºÉÆÃzÁUÀ røɯï EAf£À EgÀ°¯Áè, F «µÀAiÀÄ ¸ÀzÀj ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ CgÀtå gÀPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV røɯï EAf£À EgÀ°¯Áè, £À¸Àðj ¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ røɯï EAf£À ¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
10-15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀļÀªÀAvÀV EvÀ£À ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà ಈರಣ್ಣಾ ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಲದ ಬದರಿ ಸಂಭಂದವಾಗಿ ವೈಮನ¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಂದೆಯವರು aPÀÌ¥Áà ಈರಣ್ಣಾ EvÀ¤ಗೆ  ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿರುತ್ತಾgÉAzÀÄ ಈರಣ್ಣಾ EªÀgÀ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ಪಾ ಇವರು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ¢AzÀ ಜಗಳ ತಂಮಾಡುದ್ದಾರೆ,                     ¸ÀzÀj ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀuÁÚ, 2) ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀuÁÚ E§âgÀÄ ¸Á: AiÀļÀªÀAvÀV EªÀj§âgÀÄ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೈದು ಓಡಿಸಿಕೊಡುವದು, ºÀ¼ÀîzÀ ನೀರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ¨Éಳೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವದು  ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದ ಬದರಿಯು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವದು ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ನಿನು ನನಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಕೊಲ್ಲು ಹಾPÀÄತ್ತೇನೆAzÀÄ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾQgÀÄvÁÛgÉ, ದಿನಾಂಕ 31-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಭ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಶ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ DgÉÆævÀgÀÄ ಬಂದವರೆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ  ಜಜಾಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡುತ್ತಾ EªÀ£ÀÄ ಈಗಾ ಸಿಕ್ಕ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ಇವನಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಜೀವ ಸಮೇತ ಹೊಡೆದು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿ¸Áಕಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ಮೇಲೆ ಒ¢Ýರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ  ಹಿಡಿದು ಜಂಗಿರುತ್ತಾgÉ, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2013, PÀ®A 353, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁªÀÄgÉrØ gÉʯÉé ¥ÉÆ°¸À PÁ£ÀìmÉç® £ÀA. 155 gÉʯÉé ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ gÁwæ 2000 UÀAmɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦.J¥sï.  PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2345 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§â D¸Á«ÄAiÀÄ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ¦.J¥sÀ. £À°è §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ J°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä nPÉÃl J°èzÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦ü.J¥sÀ. ªÉÄðzÀÝ gÉʯÉé qÉæöʪÀgÀ gÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ 1) ªÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VÃjzsÀj¯Á® «ÄãÁ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n, G: mÉæöÊ£À qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: gÉʯÉé ªÀ¸ÀV UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉãÀÄ C¢üPÁgÀ«zÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JPÀªÀZÀ£À¢AzÀ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁzÀgÀZÉÆÃzÀ vÀĪÀiï gÉʯÉé ¥ÉưøÀªÁ¯ÉÆÃAPÁ §ºÀÄvÀÄ ºÀĪÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉưøÀ oÁuÉUÉ £Àr JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ E£ÀÆß DgÉÆævÀgÁzÀ 2) j¶PÉñÀ vÀAzÉ PÉʯÁ¸À «ÄãÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n, ¸Á: gÉÆû PÁ¯ÉÃd ºÁ¸ÉÖî ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÀÆ£ÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VjzsÀgÀ¯Á® «ÄãÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n, ¸Á: gÉʯÉé ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹ gÉʯÉé PÁélð¸À ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ ¯ÁnAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÁélð¸À£À°èzÀÝ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ PÀÆVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ ©r¸À®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀjUÀÆ PÉüÀzÉ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀĪÀ DgÉÆæjUÉ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ E£ÀÄß½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, F WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀÅ ¸ÀºÀ ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:                     
ದಿನಾಂಕ 31-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು  ಠಾಣೆಗೆಬಂದು ಲಿಖೀತವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೇಂದೆರೆ ದಿ: 30.31-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿವೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ (ಎಲ್.&ಟಿ ) ಕಾಂಟಟ್ರೇಟರರ ಪಿ.& ಎಂ ವರ್ಕಶಾಪ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 01} ಕಾಪರ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸಿಬಲ್ ವೈರ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೋರ್ 98 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ  02)  ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ ಕಾಪರ ಫ್ಲೇಕ್ಸಿಬಲ್ ವೈರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೇಬಲ್ 120 ಮೀಟರ ಉದ್ದ  ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು : 240000=00 ರೂ.    ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಾ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲ್ಲಿಂದ  ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 75/13  ಕಲಂ,379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಘೋರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:                     
ದಿನಾಂಕ:31-07-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಯಾಕಂಬರಿ ಗೊಲ್ಲರ್ ವಯ:39 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮದೊಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದು ಆ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ 1.5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಬ್ ಮರಸೀಬಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 320 ಫೀಟ್ ಕೇಬಲ್ ವಾಯರ್ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರಾದ ಅಂಬು ತಂದೆ ಮೂರ್ತಿ ವಡ್ಡರ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಡಕಿ ಗ್ರಾಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ 1.5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಸಬ್ ಮರಸೀಬಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಅಂ.ಕಿ. 11500/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 320 ಫೀಟ್ ಮೋಟಾರು ಕೇಬಲ್ ಅಂ.ಕಿ 5600/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯರವರು, ಕಳುವಾದ ನನ್ನ ಸಬ್ ಮರಸೀಬಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೇಬಲ್ ವಾಯರ್ ಅವುಗಳನ್ನು, ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು, ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕಯಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 31/07/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ್ ಮೋಸಿನ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಇಕ್ಬಾಲಸಾಬ ಚೌಕಿದಾರ ಸಾ: ಐನೋಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ  ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೈಯದ್ ಆಸ್ಪಕ್ @ ಗೋರೆಮಿಯ್ಯಾ ವ: 28 ಎಂಬುವವನು ಕಳೆದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಮೇಲೆ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅವನ ಹತ್ತಿರಇರುವ ಮೋಬೈಲ ನಂ 9740487488 ಮತ್ತು 8971751284 ನೇದ್ದವುಗಳು ಬಂದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳಗದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವೂದೇ ಸುಳಿವು ದೊರೆತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.  ದಿನಾಂಕ 10-04-2013 ರಂದು ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಹುಡಗರು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ಯ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೈತೋಳೆಯಲು ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಹೆಳೀದ್ದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮೋಟಾರ ನಮ್ಮದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವೂದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದೇ ದಿವಸ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೈಯದ್ ಆಸ್ಫಾಕ್ @ ಗೋರೆಮಿಯ್ಯಾ ಎಂಬುವವನು ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಂಜಪ್ಪ ನಿರಾಟೇರ್ ಎಂಬುವವಳ ತಂಗಿಯಾದ ತುಳಜಮ್ಮಾ ಎಂಬುವವಳು ಐನೋಳ್ಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೂಡಾಯಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಅಣ್ಣಂದಿಯರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೋತ್ತಾಗಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಗಿ ವೈಷ್ಯಮ್ಯ ಬೇಳೆದಿತ್ತು.
ದಿನಾಂಕ 31.07 .2013 ರಂದು  ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಕೋಳಾರ ಎಂಬುವವನು ಬಂದು ತನಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಜಮ್ಮಾಳ ಅಣ್ಣಂದಿಯರಾದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಈಶಪ್ಪಾ ನಿರಾಟೆರ್ ಎಂಬುವವರು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೈಯದ್ ಆಸ್ಪಾಕ್ @ ಗೋರೆಮಿಯ್ಯಾ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಕಳೆದ ಶಿವಾರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವೆಂಕಟ @ವೆಂಕಟೇಶ ,ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ನಾಯ್ಕೋರ ಎಂಬುವವರು ಕೂಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಶವವನ್ನು ಹೂಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸಿರುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ 4 ಜನರು  ತುಳಜಮ್ಮಳಿಗೆ ಚೂಡಾಯಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ  ವೈಷ್ಯಮ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಣ್ಣಾನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೋಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೋಟ್ಟ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕಯಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.