Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 16, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ªÀĺÀäzï ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-22 PÉÆÃmï vÀ¯Ágï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ


 

ªÀĺÀäzï ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-22 PÉÆÃmï vÀ¯Ágï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÁªÀÄ E®èzÉà ¸Àé®à ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £É£À¦£À ±ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-08-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹¥sÀvïGgï gÀºÉªÀiÁ£ï EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2011 PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À D²ºÁ¼À vÁAqÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ±ÉÃmÉÖ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ vÁAqÁzÀ ©üêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPï ®ªÀiÁt EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ DdĨsÁdÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.15/09/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®QëöäèÁ¬ÄAiÀÄ UÀAqÀ ±ÉÃmÉÖ¥Àà£ÀÄ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ®QëöäèÁ¬Ä ©ÃªÀĨsÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CqÀØ UÀnÖ ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ JvÀÄÛ UÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ AiÀiÁPÉ ªÉÄìĸÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉÉý ¤£Àß UÀAqÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ J®ègÀÄ vÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ dqÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÀqÀ« vÀĽ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ®QëöäèÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀgÀÄd£À ºÁUÀÆ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á: PÀ½î °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è DUÁUÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£À PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EzÀPÉÌ ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ zÀ£À PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢: 15-09-11 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÀÄ£ÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ®UÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: .15-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°èºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÀ dAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, PÀ®ÆègÀAiÀÄå vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, gÁzÁPÀæóµÀÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà ,AiÀıÉÆÃzÁ UÀAqÀ PÀ®ÆègÀAiÀÄå ,gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà, dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ®ÆègÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr ZÀAzÀæªÀÄä½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄåwÛzÁÝUÀ ºÀA¥ÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ AiÀiÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÀA¥ÀAiÀÄå£À ºÉAqÀwUÉ ªÀÄPÀ̽UÉ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤UÉ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀA¥ÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀ®ÆègÀAiÀÄå vÀAzÉ dAiÀÄtÚ eÁwBAiÀiÁzÀªÀ, EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢B 15-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ,ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀÅ ,«£ÉÆÃzÀ, ªÉAPÀmÉñÀ ,DAd£ÉÃAiÀÄå ,ªÉAPÀtÚ , FgÀtÚ , ºÀA¥ÀªÀÄä , CAd£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ ZÀAzÀæªÀÄä J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®ÆègÀÄAiÀÄå£À ¸ÀÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ¤AvÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁzsÁPÀȵÀÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà , ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀºÀ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀ®ÆègÀAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À D²ºÁ¼À vÁAqÁzÀ ©üêÀiÁ ¨Á¬Ä CzÉ vÁAqÁzÀ ±ÉÃoÉ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ DdĨsÁdÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ.15/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ©üêÀiÁ ¨Á¬Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ±ÉÃoÉ¥Àà vÀAzÉ QÃgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ JvÀÄÛ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ, §zÀÄ«UÉ AiÀiÁPÉ JvÀÄÛ ªÉÄìĸÀÄwÛÃj CAvÁ ©üêÀiÁ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ, CªÀj§âgÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ªÀÄzÁåºÀß 4.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁAqÁzÀ°è ©üêÀiÁ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CªÀgÀÄ §AzÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý, PÀ°è¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉÊ wgÀÄ« zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼ÀzÀ°è ©üêÀiÁ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÁ½AiÀÄÄ ºÀjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ©üêÀiÁ ¨Á¬ÄAiÀÄÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 15.09.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ UÁåAUï ªÀiÁå£ï EvÀ£ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA 605 gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀzÀ°ègÀĪÁUÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀªÀÅ vÉð §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ J¼ÉzÀÄ zÀAqÉUÉ ºÁQ ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è ¨ÉvÀۯɢzÀÄÝ vÀ¯É EgÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢®è ±ÀªÀPÉÌ ¸ÀÜ£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ºÉAUÀ¹£À ±ÀªÀ CAvÁ RavÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ QwÛ wA¢zÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄð ZÀªÀÄðªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆuï PÉƼÉvÀÄ ¸ÀÄ°zÀÄ ºÉÆÃV ©½AiÀÄzÁV PÁtÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ CAzÀdÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ±ÀªÀªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÉà C¥ÀjavÀ ±ÀªÀªÁVzÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ gÁªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ï EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÁfÃzï SÁ£ï FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-07-11 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 8-30 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw DvÀ¤UÉ F jÃwAiÀiÁV AiÀiÁPÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, FUÀ gÀAeÁ£ï ºÀ§â ¸À«ÄÃ¥À §A¢zÀÝjAzÀ £ÀªÀiÁeï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ F jÃwAiÀiÁV PÀÄrzÀÄ §AzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁfUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 3-4 ¢ªÀ¸À EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ 14-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÆAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀiÁ£À« D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁfUÁV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV jªÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À ¸Á¯ÉÃgïzÉÆrØ gÁAiÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄAiÀÄå£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé FPÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃUÀªÀÄä DVzÀÄÝ, C®è°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ, J¯ÉèAzÀgÀ°è ªÀÄ®UÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ JµÉÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è. CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁV ¢ : 15-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EnÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁwæ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2011 gÀAzÀÄ 83- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -17000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-09-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ GPÁf ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥ÀgÀ «Ä¯ï zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ JzÉ £ÉƪÀÅ GAmÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ GPÁf ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: PÀtf gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÁAwPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀwñÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-39/eÉ-6888 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ©.f ¦æÃAlgïì JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/538 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉÃnÖ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄgÀÄZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £Á«Ä£ÉõÀ£À ªÁ¥À¸ÀÄì vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ «ÃgɱÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉǯÉÆÝrØ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå jw¬ÄAzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ವಿರುಪಣಪ್ಪಾ ಶೀಲವಂತ ಸಾ|| ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ದಿನಾಂಕ 14-09-11 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ಟಾ ಕಾರ್ ಕೆಎ-41 ಎಮ್-9003 ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಕ ಅನಿಲ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ದೇಗಾಂವ ಸಾ|| ರಾಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ರಾಮ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಪೌಂಡ ಒಳಗಡೆ ಕಾರು ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 15-09-11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರ ಬೆಲೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ :-

ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಳ್ಳೋಳಿ ಸಾ|| ಕುಮಸಿ, ಹಾ||ವ|| ಪೊಲೀಸ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ: 15-09-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ರಮಾಕಾಂತ ಈತನು ವಿರೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಾಜಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಗೆ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ ಬರದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಾಲಾಜಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕನಾದ ಶರಣಬಸ್ಸು ಖಾನಾಪೂರ ಈತನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ, ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ತಮ್ಮನಾದ ಸಂತೋಷ ಖಾನಾಪೂರ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲಯ್ಯಾ ಮಠ ಸಾ|| ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೇಡಂ ರವರು, ದಿ:13-09-11 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 15:00 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಹೀರೊ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದು ನಂ ಎಮ್. ಹೆಚ್ 13 ಟಿ 469 ಅಂದಾಜು 25000/-ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ 16:00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :-
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಆರೀಫ ಮತೀನ ತಂದೆ ಮೌಸಿನೂದ್ದಿನ ಖಟೆ ಖಟೆ ಸಾ|| ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ಯ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾದಗಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 15-09-11 ರಂದು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 25 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಸಣ್ಣ ನೇಕ್ಲೇಸ, 20 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಎಳೆಯ ಒಂದು ಹಾರ, 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಚೈನು, ನಗದು ಹಣ 33,000/- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,43,000/-ರೂ. ಮಾಲ್ಯದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಕಳುವು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ :-
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಮಟ್ಕಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಾತ್ಮಿದಾರರಿಂದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ, ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸಿಲ್ ಆಪೀಸ ಹತ್ತಿರ ಮಟ್ಕಾ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಲಿ ಸಾಬ ತಂದೆ ಅಹ್ಮೆದ ಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಸಾ|| ಆಳಂದ ಎಂಬಾತನನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, 2 ಮೋಬೈಲ ಒಂದು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ನಗದು 150/- ರೂ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.