Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 3, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦ügÁå¢ ±Á®Æ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: §AiÀÄ®Ä PÀA¨sÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á : J¸ï J¯ï « ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00¦JªÀiï UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ©Uï §eÁgï £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-02,4416 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆt PÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥sÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 278/13 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ: 2/10/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, avÁ¥ÀÆgÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, 35ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ºÁ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀÄr¸À°£À°è  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄÄ UÀÄr¸À°£À°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀÀ DPÀ¹äPÀªÁV  UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1] UÀÄr¸À®Ä C.Q. 30,000/- 2] UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ C.Q.4000/- gÀÆ.  3] UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ ºÁ¹UÉ - ºÉÆâPÉUÀ¼ÀÄ, 4] £ÀUÀzÀĺÀt 28000/- gÀÆ. 5]  ¥ÁvÀæ & EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.20000/-6] 25 UÁæA §AUÁgÀ C.Q.gÀÆ.50000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ. 7] ºÀÄ°è£À §tªÉ C.Q.gÀÆ5000/- 8] MAzÀÄ M¤qÁ PÀ®gï n« C.Q.gÀÆ. 7000/-  9] 4 aî eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ.6000/- 10] 150 PÉ.f.CQÌ C.Q.gÀÆ.4500/- 11] 140PÉ.f.£É®Äè C.Q.gÀÆ.2600/- 12] MAzÀÄ aî ¸ÀeÉÓ C.Q.gÀÆ.1000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀŪÀÅ. »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 163100/-gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA 06/2013 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 02-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆj£À zÉêÀgÁeï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀzÀ SÁeÁ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ1) SÁeÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï CgÀ¼À½î , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: aPÀ£ï CAUÀr 2) £À©Ã¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï CgÀ¼À½î , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: PÀÄj ªÁå¥ÁgÀ 3) ¥ÁµÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄeÉÃPÀgï ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: ªÀĸÁ¯É ªÁå¥ÁgÀ , 4) ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ G¸Áä£ï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:42ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: qÉæöʪÀgï, 5) vÀ¤éÃgÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, eÁ: PÀlÄPÀgÀÄ , G: aPÀ£ï CAUÀr , J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ n.«.AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ , ªÉƨÉʯïUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ n.«AiÀÄ°èAiÀÄ 20-20 ZÉ£ÉßöÊ ªÀ¸Àð¸ï ªÀÄÄA¨ÉÊ QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.6500/- , LzÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ , MAzÀÄ ºÁ¼É , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ n.« d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.207/13 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.10.2013 gÀAzÀÄ 168 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,700 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Daily Crime Update Date : 03/10/2013.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03/10/2013.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå207/2013 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ78 (3) Pɦ JPïÖ

¢£ÁAPÀB02/10/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) J¯ï.©. CVß DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 01) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà UÀAUÀ²æà ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð, eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ, GBDmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸ÁB UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ. 02) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà P˼À¸ïÌgï ªÀAiÀÄB26 ªÀµÀð, eÁwB¥Àj²µïÖ GBDmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁBUÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÀjUÉ w½ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w EzÀÄÝ eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¨ÉgÀzÀÄ PÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M¦àgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ C°èAiÉÄà ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹ºÉZï¹ 807 AiÉÄñÀ¥Áà ¹¦¹ 1476 dUÀ£ÁßxÀ, ¹¦¹ 1808 AiÀÄĪÀgÁd gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ ºÉÆÃl°£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©¸ï«Ä¯ÁèSÁ£À gÀªÀgÀ aPÀ£ï ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃl¯ï ¸ÉrØ£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ FvÀ£À ºÉÆÃmï¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt  ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1700 UÀAmÉUÉ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀªÀÄZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀiuÁÚ RAqÉ ªÀAiÀÄB32 ªÀµÀð, eÁwBPÀ§â°UÀ ¸ÁBºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ,DvÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV 01) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100 gÀÆ/- 02) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 03) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¥ÀÄrAiÀÄ°è PÀnÖ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉUÁV ElÄÖPÉƼÀî¯ÁAiÀÄÄÛ £ÀAvÀgÀ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1815 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå117/2013. PÀ®A32,34, PÉ.E. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 02-10-2013 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ QæñÀÑ£À NtÂAiÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉƼÀzÁ§PÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢ gÀªÀgÀjAzÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ªÀÄ®è¥Áà «ÄãÀPÉgÉ 2) ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ gÀªÀgÁzÀ ¦¹ 1590 ¥ÀævÁ¥ÀgÀrØ 2) ²æà £ÁUÀgÁd ¹¦¹ 1329 3) ²æà PÉ. ºÀĸÉãÀ ¹¦¹ 988 4) ²æà ªÉÊf£ÁxÀ ¹¦¹ 1225 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ® £ÀrUÉAiÀÄ°è §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀÄqÀUÉ gÀªÀgÀ ZËPÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ  CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ QæñÀÑ£À NtÂAiÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ eÉƼÀzÁ§PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ NqÀĪÁUÀ ¥ÀævÁ¥ÀgÀrØ EªÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M¦à¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ UÉÆt a® ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä EzÀgÀ°è MlÄÖ 27 ¨Ál° 180 JA. J¯ï. G¼Àî AiÀÄÄ.J¸ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀgÀ QªÀÄvÀÄ 44/- gÀÆ »ÃUÉ J®èªÀÅUÀ¼À ¨É¯É gÀÆ 1188=00 ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¹zÁÝUÀ E®è CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 1615 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɹPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2013 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï.J¸ï. vÁ£À¥ÀàUÉƼÀ ¦J¸ïL §UÀzÀ® oÁuÉgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2013 ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 146/2013 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ 

ದಿನಾಂಕ 02/10/2013  ರಂದು 2010  ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಎಂ.ಎಲಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಯಾಳ   ಕೂಡಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ  ಗಾಯಾಳುವಿನ  ಹತ್ತಿರದ  ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಭಾತಂಬ್ರೆ ವಯ 37ವರ್ಷ ಜಾ; ಲಿಂಗಾಯತ ಉ: ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಉಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮ ಸದ್ಯ ಹಿರೆಮಠ ಕಾಲೊನಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮೊ ನಂ 9845780974 ರವರು ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿದೆನಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದು ಮಾಡಿದ ವಿಳಾಸದವನಿದ್ದು ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರ ಭೆಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಭಾತ್ಂಬ್ರೆ ವಯ 49ವರ್ಷ ಉ: ಶೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಬಸವಕಿರಣ ವಯ 6ವರ್ಷ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಧಾ ಗ್ರಮದ ಬಳಗದವರ ಭೆಟ್ಟಿಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ ಎ 39ಕೆ-4670 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನನ್ನ ಗಂಡನವರೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹುಲಸೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವಕ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 2/10/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಡೆಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೊಲ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಮಾಡಿದನು .ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆವು ಸದರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವದೆ ಯಾವದೆ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ನವರಿಗೆ ಮೆಲ್ತುಟಿಗೆ  ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಣ್ನಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗಡೆ ಗಟಾಯಿಗೆ ಭಾರಿಗುಪ್ತಗಾಯ ಎಡಗಾಲ ತೋಡೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾದವು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾದವು. ಡಿಕ್ಕಿಮಾಡಿ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಲು ಕೆ ಎ 56--6060 ಬಜಾಜ ಡಿಸ್ಕವರ ಅದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ತಿಸುತ್ತೆನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಗೆಳೆಯ ನಾಗಶೇಟ್ಟಿಸಾ: ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದೇವು ಕಾರಣ ಸದರಿ ಡಿಸ್ಕವರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 56--6060 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನುನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 2145 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 146/2013 ಕಲಂ 279,338 ಐಪಿಸಿ ಜೋತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ನೆದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àî¯ÁVzÉ.
  Gulbarga District Reported Crimes

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಿರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಂಗರಗಿ ಸಾ:ರಾಜವಾಳ ತಾ:ಆಳಂದ ಹಾ:ವ:ಗರೂರ (ಬಿ) ಇವರ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಇವಳು ದಿನಾಂಕ: 28-9-2013 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಳಕೇರಿ ಇವರ ಮಗ ಸಂತೋಷ ಈತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿಕೆ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಂತೋಷನು ಬಂದು ನನಗೆ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಜಬರಿ ಸಂಬೋಗ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರು ಹೆಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುಡಿದಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ತಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಸಾ: ಸೊನ್ನ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 02-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 05.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊನ್ನದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಅನುಭವ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊರಟಿದ್ದೇನು. ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ 3 ಕಿ,ಮೀ ದೂರದ ಸೀಮೆ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಬಳಿ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಏನೆಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ಶವ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು. ರಕ್ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೋ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶವದ ವಯಸ್ಸು: 30 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. ಹಳ್ಳದಿಂದ 5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಾಡಿಗೆ ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ರಾಡನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 01-10-2013 ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ದಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:01-10-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರವರ ದನಗಳು ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಪುತ್ರ ವಳದೊಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ತಿಂದಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮನೆ ಹೊಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ದನಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯ್ದಿರಿ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗಮ್ಮ ಇವಳು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪನು ಕಾಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದನು. ಕುಸುಮಾ ಇವಳು ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾವು ಚಿರಾಡುವುದು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮೂರ ಮಾಣಿಕ ಉಪ್ಪಿನ ಮತ್ತು ವೈಜನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಘಟನೆ ನೋಡಿ, ಬಿಡಿಸಿ, ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದಿರಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಜೀವ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ಭೋಗನ ಸಾಃ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಃಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ಗಂಡನಾದ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಭೋಗನ ದಿನಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೊಡುವ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ದಿಃ 01-10-13 ರಂದು 20-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.