Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-09-2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ZÉ£ÀßUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ «oÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZï-22/©-7957 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À fæ£À°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ PÀıÁ®gÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «oÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DzÀgÉ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä fªÀAvÀªÁV EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 131 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ®Äè vÉUÀzÀÄ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ «±ÁæAw ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV JzÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ §AzÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë UÀAqÀ ¤®PÀAoÀ ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2010 gÀAzÀÄ ºÀÄqÀV alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËQ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀzÁgÀ PÉÆýªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨É°AiÀÄ VqÀ UÀAmÉAiÀÄ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ©üÃPÀëÄPÀ£À ªÀÄÈvÀÛ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ©üÃPÀëÄPÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 143, 147, 342, 324, 323, 504, 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgï¢AzÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ºÉÆV UÁæªÀÄzÀ°è 2-3 ªÀÄ£É wgÀÄUÁr ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ HmÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà PÉÆgÉgÀ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ KPÉ §A¢¢AiÀiÁ? ¤Ã£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÀgɹzÁÝgÉ? ¨sÁ£ÀĪÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ UÁæªÀÄzÀ 5-6 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ 5-6 d£ÀjUÉ PÀgɬĹ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©zÀÄj£À §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 269/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§®, ¸ÀzsÀå: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ 3 d£À vÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6 JPÉÌgÉ d«Ä£ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 3) gÀ«gÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw J®ègÀÆ eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÉ®Æè ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆwÛ®èzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÀiÁ°PÀjUÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À gÉf¸ÉÖçµÀ£ï PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ a¢æ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ±ÉÆà gÀÆA UÉ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ HgÀÄ ©nÖ¢AiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¥Á® PÉÆÃqÀĪÀ¢¯Áè PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2010 PÀ®A 143, 147, 506, 306 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ L£Á¥ÀÄgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀgÀÄ PÀÄr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ¸Á: ©Ãj (©), ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð , eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ [UÁtÂUÀ], ¸Á: ©Ãj (©), ¸ÀzÀå: §¸ÀªÉñÀé ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ¤Ã®ªÀiÁä EªÀ¼À ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀĪÀiÁj gÁt EªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ QgÀPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨sÁ°Ì gÀhÄgÁ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ¸ÀA¥ÀvÉ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À dÆvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ¼É §AzÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÁgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ DgÉÆæ ±ÁªÀÄgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄRgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ, ºÉAqÀw EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄaÑ ¤ÃjUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÆ PɼÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥sÁªÀr PÁ«¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:22.09.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æäªÁ¸ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀqÉAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÀÄĪÀiÁÛeï, ªÀÄ»ªÀÄÆzÁ JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgɬĹ PÀÆr¹zÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄäªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ KPÉ zÁR°¹®è JAzÀÄ zsÀªÀiÁðPÀgï J¸ï. zsÀªÀÄðnÖ ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ gÀªÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ ¤¤ßAzÀ¯É D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è dUÀ¼Á DVzÉ ¸ÀAWÀ PÀnÖ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ oÁuÉAiÀÄ M§â dªÉÄÃzÁgÀ ¸ÀºÁ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:18.09.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:CgÀ¼ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÀ®ªÀÄAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è JgÀqÀÄ ¥sÀUÀÆåðµÀ£ï mÁæPÀÖgïUÀ½AzÀ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÃWÀgÁeï vÀAzÉ zÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀ®ªÀÄAV EªÀ£ÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ mÁæPÀÖgïUÉ AiÀiÁPÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸Àj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, »AzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀÄ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߪÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï ºÁ¬Ä¹ fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ªÉƨÉʯï¤AzÀ ªÀĺÁAvÉñÀUËqÀ UÀzÀælV EªÀjUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr UËqÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯É CAvÁ ºÉý ªÉƨÉʯï PÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀgÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà mÁæPÀÖgï ¤°è¹¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.09.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl±ÉnÖ, ªÉAPÀl±ÉnÖ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀAiÀÄå, C¼Àî½î ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁvÀæ, ZÀ£ÀߥÀà J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀl±ÉnÖ ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ PÀÄqÀÄ¥ÀÄr ªÉÆúÀ£À vÀļÀ¹ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð ¥Àæ¸ÁzÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:83 gÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, PÀÄqÀÄ¥ÀÄr ªÉÆúÀ£ÀvÀļÀ¹ ®QëöäÃUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÀÄqÀÄ¥ÀÄr ªÉÆúÀ£À vÀļÀ¹®QëöäÃAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ;24.09.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á:¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ºÁ:ªÀ:PÀrªÁ®, vÁ:ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ, f¯Áè:¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄUÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®QëöäÃ, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ gÀÄzÀæUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀégÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¸Á: UÉÆãÁégÀ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1376/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 38 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ vÁ¬Ä §zÀÄPÀªÀÄä ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ, DzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ, N£À¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà §Ä¼Áî¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀĸÉãï¥ÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:d£ÀvÁPÁ¯ÉÆä PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:1200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 22 ªÀµÀð, ¸Á:ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ fÃ¥ÀĸÀASÉå: PÉJ.37,358 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À ¥ÀlÖtzÀ C£Àéj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹, ¤UÀ¢üvÀ ¸ÀASÉåVAvÀ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄðd zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UËgÀA¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ §¸À°AUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ @ PÀÄAl ¸ÀtÚAiÀÄå 35 ªÀµÀð, ¸Á: ©.UÀuÉÃPÀ¯ïEªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è E£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¥ÀwßUÉ ¦Ãr¹zÀÄÝ ¥ÀwßAiÀÄÄ §Ä¢ÝºÉý ºÀt PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß PÁAvÀªÀÄä @ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¸ÀäPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

F-ªÉÄïï L.r PÀzÀÄÝ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà qÁ|| ©.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà. rãï JªÀiï.Dgï. ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢: 21-09-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ £À£Àß F-ªÉÄïï Lr CqÉæøï PÀzÀÄÝ, ²æÃ.f.PÉ.PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀPÀgï PÁrðAiÉÆà xÉÃgÁ¦Pï EªÀjUÉ F-ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹ £Á£ÀÄ AiÀÄÄ.PÉ UÉ §A¢zÉÝãÉ. £À£Àß ¥À¸Àð PÀ¼É¢zÉ, DzÀPÁÌV 1,000 ¥ËAqïì PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸ÀAzÉñÀ PÀ¼ÀÄ»¹ £À£Àß ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ §¼À¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

    

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¨ÉîÆgÉ ¸Á|| ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-08-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ§eÁgÀzÀ PÀ¨ÁqÀUÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33-E-9722 CAzÁdÄ 25000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.