Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 2, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ 31-08-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀA/ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀ: 28 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ-36/eÉ-5485£ÉßÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨Á®£ÀUËqÀ FvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð PÁæ¸ï PÀqÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ gÁªÀÄzÀÄUÀð D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀA/ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CAqÉ ¸Á: ¸ÀÄAPÉñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36/nDgï-1070£ÀßzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¨Á®£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ gÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:31.08.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ C±Àæ¥sï vÀA: ªÀÄĸÁ¥sïC° 28ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÉÄPÁå¤Pï, ¸Á: ¯ÁgÁ(AiÀÄĦ) ¸ÀzsÀå ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FvÀ¤UÉ «gÉñÀ vÀA: §¸ÀªÀgÁe¥Àà ¸Á: PÁqÀÆègï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgïUÉ D¬Ä¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÁ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ36 J¸ï 2214 £ÉÃzÀÝgÀ ¥À®ìgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «gÉñÀ £ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C±Àæ¥sï FvÀ£À JzÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV C±Àæ¥sï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 01-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ, 32ªÀµÀð ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CgÀPÉÃgÁzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß mÁmÁ J¹ DmÉÆà £ÀA. PÉJ 36-2964 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 PÉ-3494 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆævÀj§âgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤AwzÀÝ mÁmÁ J¹ AiÀÄ UÁè¸ïUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©üêÀÄ¥Àà gÀªÀj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¦¹-629 £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¢£ÁAPÀ:02-09-2011 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀå¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÉÆÃlð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á¨ï D¥É DmÉÆà qÉæöʪÀgï , ¸Á: gËqï PÀÄAzÁ ,ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØtÚ ,mÁmÁ ªÀiÁåfPï qÉæöʪÀgï ,¸Á: gËqïPÀÄAzÁ. .EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è d£ÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀgÀ¢ ¸À®ÄªÁV ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉÊPÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ M§âjUÉƧâgÀÄ vÉQÌ©zÀÄÝ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd£ÀjPÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ , ºÁUÉà ©lÖ°è ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼ÀªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉJAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÁAiÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §Ar zÁjAiÀÄ°è vÀªÀÄä zsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DAzÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀvÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ DAzÉãÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ EªÀj§âgÀÆ PÉÆrPÉÆAqÀÄ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÉÆ£ÉßgÁ ºÉÆqɢä ¤ªÀÄUÉ £ÁaPÉ E®èªÉ£ÉÆà £ÀªÀÄä §ArzÁjUÉ §gÁPÀ CAvÁ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼À ªÉÆtPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀĸÉãïf vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄtfà ¥ÀªÀ£ï qÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ²æäªÁ¸À JA§ÄªÀªÀgÉÆqÀ£É CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À UÀÄdj CAUÀr »A¢¤AzÀ MAzÀÄ QëÄà CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄÈvÀzÉúÀ PÀAqÀAvÁV ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ JPÁ¯ÉPïì 250 JªÀiï.J¯ï Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál° PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£ÉªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉåªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ DzÁUÀÆå ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄPÀAqÀħgÀÄwÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CqÀ«¨Á« UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà , ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÆ£À¥Àà, , UÀzÉÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ FZÀ£Á¼À vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV gÁ«Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ E°è PÀÄrzÀÄ KPÉ §A¢j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÉʬÄåAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr ©r¸À®Ä ºÉÆÃUÀ gÁ«Ä¨Á¬Ä FPÉAiÀÄ PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄä HgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁ«Ä¨Á¬Ä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ °AUÁAiÀÄvÀ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ £ÁzÀ¤, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£À PÀPÀÌ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ EªÀgÀÄ UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁ½UÉ "¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À »AzÉ Nr §A¢¢ÝAiÀiÁ, ¤Ã£ÀÄ ZÉAzÀ E¯Áè, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÁaPÉ PÉlÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý ¤£ÀUÉ ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉà EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®èªÁzÀgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä, ¤Ã£ÀÄ zÉÆqÀتÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¯Áè £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖ¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁgÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ¸ÀƼÉ" CAvÁ CªÁZÀéªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢: 06-07-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀÄzsÁ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÀÆzsÁ FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2011 gÀAzÀÄ 150 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 30,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಪುಷ್ಪರಾಜ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಡೊಂಗರಗಾಂವ ರವರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆಳು ಮಗ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಲ್ಲೂರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಾದ ಕಾಶಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಹೇಶ ಪಾಟೇಲ ಇತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಚಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಪೂಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಡೊಂಗರಗಾಂವ ತಾಃಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ತಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಪುಷ್ಪರಾಜ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ರವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪಾ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ ರಾಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಲ್ಲೂರ ಅಂಬ್ರೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ರೇವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗೌಡಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ರಾಂಪೂರೆ 1ಹೊನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಯಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/09/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-09-2011


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/11 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/09/2011 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ38JªÀiï869 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ qÁ: AiÉÆUÉñÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¥Á¥À£Á±ÀÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïJZï03J¸ï5861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §® §¢ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ vÀ£Àß PÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ 23:00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/09/2011 gÀAzÀÄ 21:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ1111 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀÆå mË£À ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀqɬÄAzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. JªÀiïJZï03J¸ï5861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÉý §gɹzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/11 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢:01/09/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Áà aªÀÄPÉÆqÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 38 J¥sï. 336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/09/2011 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀAqÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÉÆA¢UÉ PÉÊAiÀÄ°è ¸ÉÊPÀ® »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38PÉ9283 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwzÀÝ GªÉÄñÀ EªÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PɼÀ vÀÄnUÉ, JqÀPÁ® »ªÀÄär ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ, §® ¨sÀÄdzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/11 PÀ®A 279, 338 ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀÄå vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ 60 ªÀµÀð, eÁ ªÀÄĹèêÀÄ G PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ DgÉÆæv d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÉÆêÀÄäUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.16/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 01-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ PÀĪÀiÁj ¸ÉߺÀ®vÁ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzÉÆïï vÁAqÀ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/11 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 01-09-2011 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ §ÄzÀÞ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀ£ÁzÀ «µÀA§gÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À C¢üãÀ¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï. £À 35 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸À£ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸À¯ÁèªÉÇâÝãï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝÃ£ï ¨ÉøÀªÁ¯É eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¨sÁUÀ¢AiÀÄ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ ºÀÄ°è£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉà C°èAiÉÄà ªÀÄ®V¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄUÀÄ E£ÀÄß fêÀAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದರೊಡೆ, ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಛೋಟ್ಯಾ ಬಂದನ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸಪೆಕ್ಟರ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಾರಿ ಭವನ ಮುಂದೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಸರ್ಕಲ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಛೋಟ್ಯಾ ಊರ್ಫ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಸಾ: ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ಹಣ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ ರೂಮದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗು ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಸಾಹೇಬರು ದೂರವಾಣಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾ ಆದೇಶಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪಂಡಿತ ಸಗರ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಮನೋಹರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ, ಮೋಹನ, ರುದ್ರಗೌಡ, ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಬಸವರಾಜ, ರಫೀಕ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದು ಸಂಶಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗುಂಪಾದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ಸಗರ ಇತನು ಆರೋಪಿ ಛೊಟ್ಯಾ ಊರ್ಫ ಆನಂದ ಊರ್ಪ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಇತನ ಸಹಚರರನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿತನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟೀವ್ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಷ 8038 ನೇದ್ದು ಗುಂಪಾದ ಹೊರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆರೋಪಿತರು ಒಳಗೆ ಗುಂಪಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುಂಪಾದಿಂದ ಛೋಟ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಹಚರರು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಹೊರೆಗೆ ಬಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪಂಡಿತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಮೇಲೆ ಛೋಟ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ 3 ಜನ ಸಹಚರರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹರಿತವಾದ ತಲವಾರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ಹೆಚ.ಸಿ ಗೆ ತಲವಾರ ದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದರಿ ಹೆಚಸಿ ಮನೋಹರ ರವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಪುನ: ಮುಂದುವರೆದು ಛೋಟ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ವಿಸ ಪಿಸ್ತೂಲದಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ 3 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಸದರಿ ಛೋಟ್ಯಾ ಊರ್ಫ ಆನಂದ ಊರ್ಫ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಇತನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದೆನು. ಉಳಿದ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ರವಿ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಗಾರನ ವಯ : 27 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ಉ:ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬೆಂಗಳೂರ ಹಾ:ವಸ್ತಿ ಐನಾಪೂರ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಧ್ಯ ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರ ವಯ :19 ವರ್ಷ ಜಾ: ಬೇಡರ ಉ:ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಶರಣ ಶಿರಸಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಯ:19 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹರಿಜನ ಉ:ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಚಿಮ್ಮು ಇದಲಾಯಿ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾ:ವ|| ಪಂಚಶೀಲ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು, ಸದರಿ ಅರೋಪಿತರು ಛೊಟ್ಯಾ ಊರ್ಫ ಆನಂದ ಊರ್ಫ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಗಾಯಕವಾಡ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರರು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಅರೋಪಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ತಲವಾರಗಳು, ಹಾಗೂ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟೀವ ಕೆ.ಎ.32 ಎಕ್ಸ.8038 ಮತ್ತು 3 ಮೋಬಾಯಿಲಗಳು ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ರಂಗರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ ರವರು ಸಾ: ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಷೇಷನ ಹತ್ತಿರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ದನಂಜಯ ಇತನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಎಸ್.3128 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಬಾದದಿಂದ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೆಲಕಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದದ ಕಾಮಿನೆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲ ಚವ್ಹಾಣ ರವರು ಸಾ: ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾ ಹಾ.ವ: ರೂಮ ನಂ. 33 ಕೊಕಣ ವಸಾದ ಬಿರ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ ರೋಡ ಕಲ್ಯಾಣವ (ಪೂರ್ವ) ಜಿ: ಠಾಣೆ  (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ) ರವರು ನ್ಯೂಜ ಪೇಪರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರಾದ ಕಿಶನ್ ರಾಠೋಡ ರವರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕ್ರಾಸ (ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ಕಲ್) ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೆ. ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ 25 ರಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವರೇ ಒಮ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿ " ನಿಕಾಲಬೇ ಸಾಲೆ ಕಿತನೇ ಹೈ ಪೈಸೆ " ಅಂತಾ ಅಂದವರೇ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿದ್ದ 1500=00 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋನಿ ಎರೇಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಮ್ ನಂ. 09987462597 ಅ.ಕಿ. 5,000/- ರೂ. ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಮಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಜೋಗೂರ ರವರು  ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೋಗಿ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ: ಜೋಗೂರ ರವರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು   ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಹೋಲ ಕೇಳುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ತನ್ನ ಕೈಯಿಲ್ಲಿದ್ದ ಒಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ಇನ್ನೊಬರು ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೋಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದು  ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದರು   ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಅಪಹರಣ ಪ್ರರಕಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಮಹ್ಮದ ಅಜರ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮಹ್ಮದ ಮೊಬಿನ್ ಹಾಗು ಫರೀದ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶಟ್ಟಿಫನ್ ಟಾಕೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನೆಮಾ ನೋಡಲು ಹೋದಾಗ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 8-10 ಜನರ ಗುಂಪು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ, ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಟಾಕೀಸ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಅವರಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬನು " ಭೋಸಡಿ ಮಗನ್ಯಾ ನನಗೆ ಏಕೆ ಗುರಾಯಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿ" ಅಂತ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡ ಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಹ್ಮದ ಮೊಬಿನ್ ಮತ್ತು ಫರೀದ ಇವರು ಬಿಡಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ, ತಲವಾರದಿಂದ ಮಹ್ಮದ ಮುಬೀನ ಇವನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು, ಅವನ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರ ಹತ್ತಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲವರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಪಂಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಾಗು ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದರು, ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫರೀದ ಎಂಬುವವನ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸಕಪಾಲ ಸಾ|| ನಂದಿಕೂರ ರವರು ನಾನು ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸಿಯರ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ  ಮಹೇಶ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ, ಸಿದ್ದು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೆಲ್ಪರ ಇವರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದು ಕೆಂಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟೀವ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಛೋಟ್ಯ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೆಟ್ರೊಲ ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ನಾನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೊಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಆಗ ಅವನು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ ಕೊಟ್ಟಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಚಿಲ್ಲರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಆಫೀಸ ಒಳಗಡೆ ಹೊದಾಗ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ  ನನಗೆ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ತಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೊಟ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ  ಪೆಟ್ರೊಲ/ಡಿಸಲ್‌ ಕಲೇಕ್ಷನ ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 500, 100, 50, 10 ರೂಪಾಯಿ ನೊಟಗಳು ಇದ್ದು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 3000/- ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಂಪದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ  ಅವನ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಚೈನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಕೆಂಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟೀವ ಗಾಡಿ ನಂ. ಕೆಎ 32-ಎಕ್ಸ-8038 ರ ಮೇಲೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕುರಿ ಕಳ್ಳತನ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ ತಂದೆ  ಪಾಂಡು  ಖರಾತ   ಉ:  ಕುರಿ  ಕಾಯುವದು  ಸಾ: ಅರಕೇರಿ  ತಾ: ಬಿಜಾಪೂರ್  ಜಿಲ್ಲಾ ರವರು ನಾವು ಬಿಜಾಪೂರದ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ  ಕುರಿಗಳು  ಮೆಯಿಸುತ್ತಾ ಜೇವರ್ಗಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ  ಕುರಿಗಳು  ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ  ಕುರಿ ಮೆಯಿಸುತ್ತಾ  ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ  ಹೊಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದೆವು ಹಿಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ; 22/08/2011 ರಂದು  ನಾವು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ  ಝಳಕಿ (ಕೆ)  ಗ್ರಾಮದ ಬೊಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ  ಇರುವು ವಾರಿಯಲ್ಲಿ  ರಾತ್ರಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿದೆವು  ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ   ಕೂಡಿಸಿದೆವು  ನಾವು  ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುರಿಗಳು  ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೆ  ಮಲಗಿಕೊಂಡೆವು  ನಾವು  ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ  ರಾತ್ರಿ   ಸುಮಾರಿಗೆ   ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನಾಯಿಗಳು  ಬೊಗಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ  ನನಗೆ  ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೊಡಲು   ಕುರಿಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದವು  ನಂತರ  ನಾನು  ಮಲಗಿಕೊಂಡೆನು  ಮುಂಜಾನೆ   ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು  ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ  ನನ್ನ 14  ಕುರಿಗಳು  ಇದ್ದಿರಲ್ಲಿಲ್ಲಾ  ಯಾರೋ  ಕಳ್ಳರು  ರಾತ್ರಿ  ನಮಗೆ   ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿದಾಗ    ನನ್ನ 14   ಕುರಿಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.