Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/08/2010

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 21/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀPÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °UÁAiÀÄvÀ: ¸Á: ºÀÄtf[PÉ] EvÀ¤UÉ ¸ÁªÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ §zÀÄPÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÉà ¯ÉøÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÀå zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢¼ÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ²ªÀPÀƪÀiÁgÀ §§ZÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄtf EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. J«Ä£ÀƯÁè @ AiÀiÁ«Ä£À vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀzÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-6342 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ AiÀįÁè°AUï ªÉÄrPÀ¯ï ºÀwÛgÀ PÀĽwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-25/Dgï-892 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ZÁ¼ÀPÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ [JªÀiï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.ºÉZï «±Àé£ÁxÀ PÉ.¦ ºÁ¯ÉñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj EvÀ£ÀÄ ¯Á®¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ¼É ºÁ¤ PÀÄjvÀÄ ¸À«ÄÃPÉë ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ U˽ ¸Á: ¯Á®¨ÁUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AzÀ£É ªÀiÁr CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-08-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¨sÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÄzsÉÃgÁ, ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÉÆA¢UÉ Z˽ UÁæªÀÄPÉÌ CªÀzsÀÆvÀ UÀuÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ºÉƸÀªÀĤ EªÀgÀ §eÁeï ¨ÁPÀìgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/J¯ï-4645, ZÉ¹ì £ÀA rJ¥sïJ¥sï©eÉJ¥sï-47615, EAfãÀ £ÀA rJAJA©eÉE-16211 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄA¢gÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹, zÀ±Àð£À ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C²é£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ dPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EvÀ£ÀÄ ¥ÀlªÁzÁ PÀqɬÄAzÀ ElUÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀlªÁzÁ, ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀAmÉÃ¥Áà £ÁUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀIJî vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ, 2) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀj§âgÀÆ CªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁ£ïð ºÉÆqÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¨ÁdÄ DUÀ°¯Áè DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¸Àé®à gÉÆÃr£À PÉüÀUÉ E½¬Äj zÀ£À PÀgÀÄUÀ½ªÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/10 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀ£ï eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ fvÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁºÀĸÁ§ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ Hj£À ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÄ 2070 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ªÀÄÄ®UÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: °AUÀzÀ½î, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀ ªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-4655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :PÀĪÀiÁj. ¹zÀݪÀÄä vÀAzÉ ¨ÉÊ®¥Àà ªÀÄÆgÀªÀÄ£ï ªÀ:16 ¸Á; ªÀiÁºÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 21-08-2010 ªÀÄzÁåºÀß NtÂAiÀĪÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸À£Á¢ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §A¢gÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ £À£ÀUÉ £ÀA§ÄªÀAvÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁvÁr £À£ÀߣÀÄß ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÉêÁ®PÉÌ §AzÀÄ §¸Àì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£ÀÄ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄr¸À°£À°è £À£ÀUÉ gÁwæ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ £ÀAvÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝzÀÄÝ UÉÆvÁÛV £À£ÀUÉ »ÃUÉPÉ ªÀiÁr¢ CAvÀ PÉýzÀgÉ £À£ÀUÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 30-08-2010 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ eÉêÀVðUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ wgÀÄV §gÀ°®è £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß HjUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-08-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀįÉÃ¥Él oÁuÉ :²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà zÀ¼À¥Àw ¸Á : ¥ÀgÀzÀgÀ ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2010 ¨É½îUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmɯïPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà PÉÆÃqÀZÉÃj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®è¥Áà PÉÆÃqÀZÉÃj ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥Él oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-07-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀ¥sÀ §eÁgÀzÀ vÀ£Àß CAUÀr ªÁ¹é eÉéî¸Àð JzÀj£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32-PÀÆå-8594 CBQB 32000/- £ÉÃzÀÄÝ ¤°è¹zÀÄÝ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ30.08.2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 36/J 783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀ®ªÀįÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 8-10 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 30.08.2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J.¹ £ÀA§gÀ PÉJ 37/9258 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀįÉèñÀ vÁ¬Ä PÀjAiÀĪÀÄä ,05 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ²æà ºÀĸÉä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 29.08.2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ PÀlPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ²ªÀ vÀAzÉ gÀªÀiÁPÁAvÀ ¸Á: ¥ÀÄ®PÀ£ï UÀÄAqÁ ( Nj¸Áì) ºÁ.ªÀ. PÀlPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¤ß vÀAzÉ ªÀi˯Á ¸ÉÃj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀjPÀȵÀÚ ,ªÀÄĤgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ ªÀÄĤßAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ²ªÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 30.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀĹÌ-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀÄ¥Àtó ¸Á:ó«ÄlÖ PÉ®ÆèógÀ FóvÀ£ÀÄ ªÉÆÃómÁgÀ ¸ÉÊóPÀ¯ï £ÀAó§gÀ PÉJ 36 ºÉZï 1411 UÀ®UÀ® UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ UÀÄArAiÀÄ°è PÉqÀ«zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

    ¢£ÁAPÀ 28.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1000 UAmÉUÉ ²æêÀÄw C©ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÉ C£ÀégÀ ¨sÁµÁ , 32 ªÀµÀð .SÁ¸ÀV ²PÀëQ ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ,PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æà C£ÀégÀ ¨ÁµÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁóuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁóR°¹PÉÆAóqÀÄ vÀ¤óSÉ PÉÊóPÉÆóArzÀÄÝ EgÀÄvÀëzÉ

    ¢£ÁAPÀ 30.08.2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÁuÁgÁªÀ PÁåA¥ÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝUÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2290/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.08.2010 gÀAzÀÄ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸Á:vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:8250/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ 16.08.2010 gÀAzÀÄ ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 17 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: ¸ÀÆUÀgÁ¼À PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ PÀ¯Áä® UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ fêÀ£ÀSÁ£ï EªÀ£ÀÄ ²æêÀÄw dgÀvÁd C¦üæãÁ @ ²ÃjÃ£ï ¸Á: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ EªÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ²æêÀÄw dgÀvÁd C¦üæãÁ @ ²Ãjãï vÀ£Àß ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£À ¸Àj EgÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ UÀAqÀ¤AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÊd¯ï 6ªÀµÀð 8 wAUÀ¼À ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29.08.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ E«ÄÛAiÀiÁdSÁ£ï vÀAzÉ fêÀ£ÀSÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ CfÃeï SÁ£ï vÀAzÉ fêÀ£ÀSÁ£ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà C¥ÀjavÀ 6-7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E£ÉÆßêÁ PÁgï £ÀA. J.¦ - 11-1717 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÉÆõÀPÀgÀ vÁ¨É¬ÄAzÀ, ºÀ¯ÉèªÀiÁr C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw dgÀvÁd C¦üæãÁ @ ²Ãjãï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Monday, August 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30/08/2010
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 29/8/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀgÁªÀ ªÉÆúÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: KPÀA¨Á EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §ºÀ¼À DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ºÉÆÃmÉ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÉzÉ ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ KPÀ£ÁxÀ ªÉƺÁqÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð EPÉAiÀÄ £ÉUÉt «Ä±Á¨Á¬Ä w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ KPÀ£ÁxÀ¤UÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÉzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ zËæ¥Àw UÀAqÀ F±ÀégÀ ¨sÀAUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/09/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄtÄÚ vÀÄA§®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ EvÀgÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄÆägÀ §AqÉÃ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-2829 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-2830 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄtÄÚ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ §§Äæ @ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÈvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀgÀ ªÀÄÄAzÉ WÀl£É §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ¯É ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ [©] ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA©æñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-19 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÀ G : MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀvÀåzÉë UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G-UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á-¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29, 30/08/2010 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀvÀåzÉë EªÀjUÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀįÁÛ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʧƧ ¸ÀªÀÄzÁ¤ ¦Ãgï ºÀwÛgÀ ±ÀªÀ ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£À vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ zÀªÉÃð±À ¸Á: ªÀgÀªÀmÉÖ (©) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ gÁeÉÆÃ¼É ¸Á: ªÀgÀªÀmÉÖ (©) EvÀ£À §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6574 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀZÁÑqÀÄvÀÛ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ CdÄð£À PÀëwæÃAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ ªÀrجÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA JAJZÀ-24/«-3030 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: d¼ÀPÉÆÃl (JA.JZÀ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® ¨sÀÄdUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ wæªÉÃt UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÁA¨Éî ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ E§âgÀÆ ZÀ£ÁßV ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÉßúÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀzÁ²ªÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð »ÃUÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄw¯Áè. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/08/2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ gÀPÁë §AzsÀ£À ºÀ§âPÉÌ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÁA¨Éî EªÀj§âgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 29/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÊgÁUÀå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥À®ì £ÀA PÉJ-39/JZÀ-8967 CzÀgÀ EAf£À £ÀA JZÀ.J-10/E.©-8 f,f,86173, ZÉ¹ì £ÀA JA.©.J®. JZÀ.J-10/E.f.8-ff-06822 EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 30000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/08/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÊgÁUÀå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæ »AzÀUÀqÉ ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/08/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥À®ì £ÀA PÉ.J.-39 JZÀ.-8967 CzÀgÀ EAf£À £ÀA JZÀ.J.10 E.© 8 f,f,86173 ZÉ¹ì £ÀA JA.©. J®. JZÀ.J.10 E.f.8 ff 06822 EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 30000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-08-2010 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ¸Á ªÉÄÊ£À½î xÁAqÁ, ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-03/EqÀ§Æèöå-153 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¸ÁºÉƤßPÉÃj, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-5041 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, PÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÁUÀÆ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA : 204/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/08/2010 jAzÀ 30/08/2010 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁfêÀ vÀAzÉ «PÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï ¸Á ªÀĺÁzÉêÀ PÁ¯ÉÆä, ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EzÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q 38,000,00 UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æà zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀÆ¥À£ÀÆgÀ ¸Á: zsÀªÀÄðªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2010 ¸ÁAiÀÄAPÁ® zsÀªÀÄðªÁr¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉ J 32 «-5504 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄÛPÉÆAqÀÄ PÀqÀUÀAa PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ PÀqÀUÀAa¬ÄAzÀ zsÀªÀÄðªÁrUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 32 qÀ§Æèöå 1293 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÀ®§ÄVð EªÀgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æà AiÀıÀéAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ QtÂÚPÀgï ¸Á: LªÁ£À-J-±À» gÀ¸ÉÛ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥ÀgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ²æà ¸ÀA¢Ã¥À EªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÀAqÁzÀ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æà ªÉÄʯÁj vÀAzÉ FgÀ¥Àà ºÉƸÀ PÀÄgÀħ ¸Á:PÀqÀUÀAa vÁ: D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ EAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ aAzÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ J®ègÀÄ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAzÀÄPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¨É½î §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt »ÃUÉ MlÄÖ 3,92,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

°AUÀzÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà QqÀUÉrUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà zÉëAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ zÀAr£À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀqÀV J¸ï.J UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥ÀàUËqÀ, ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå, gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ SÁeÁ ¯Á® ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà, J®ègÀÆ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ¹£ÀÆßgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ ªÀĸÀÄw vÁ¬Ä zÉêÀgÀ UÀÄr ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr §A¢gÀÄvÉÛãÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ23-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁqÀ®Ä UÀÄrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄrAiÀÄ°èAiÀÄ °AUÀzÀ ªÀÄÆwðUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ °AUÀ MqÉzÀÄ ¨sÀUÀßUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà gÀAUÀ£ÀÆgÀ ¸ÁB ¸ÀĨsÁµÀ £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10,11/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£À ¥Àè¸ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-25-qÀ§Æè-7596 CBQB 30000=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ PÀÄrð UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ PÀĪÀiÁj CA©PÁ vÀAzÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¥Àà 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUɪÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼ÀÄ zsÀgÀ¹zÀÝ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊ-PÉÊ ¸ÀÄlÄÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 23.50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä ¢£ÁAPÀ:29.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀ¦ü vÀAzÉ C§ÄݯïUÀ¥sÀgï ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,1218 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ºÉƸÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ D¥É DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,5703 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ D¥É DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀtÚ ¸Á: aPÀ̧ÆzÀÆgÀÄ EªÀ¼À §®ªÉƼÀPÁ°UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨Á®APÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀݪÀÄä ¢£ÁAPÀ:29.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.08.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÁén ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £Á£ÀÄ F Hj£ÀªÀ£ÀÄ C®è CAvÁ Cfð PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß HgÀÄ ©r¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀÄwæ ±ÁªÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÁªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀgÀ ¹gÀªÁgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀwÛ & ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ¨É¼É¢gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ DzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¨ÉÊgÀtÚ ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÝ zsÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §Ä¸À¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Ä¸À¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: UÉÆëAzÀ¥À°è UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ GªÀiÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀjUÉ ªÉÄÊ-PÉʪÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.08.2010 gÀAzÀÄ wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ¸Á:wrUÉÆüÀ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÉzÀÝgÁdÄ JAzÀÄ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, August 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/08/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï J£ï.JZï 9 gÉÆÃrUÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É ©æÃqÀÓ dwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀwÛzÀÄÝ ºÉtªÀÅ ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃV UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Á®¥Á±Á ¥sÀQÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â UÀAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉtªÀÅ gÉÆÃr£À zÀQët ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ¯É PÉÊPÁ®Ä ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉtªÀÅ EzÀÄÝ JµÉÆÖà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉtzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀgÀPÀÄ §mÉÖ aA¢AiÀiÁzÀAvÉ PÁtÄwÛzÉÝ, D ªÀåQÛAiÀÄÄ CAzÁdÄ 25 jAzÀ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¤zÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ, »¥ÀàgÀUÁ, PÁæ¸ï PÀqÉ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÀÄZÀÑ£ÁV wgÀÄUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ºÉtzÀ ¹ÜÃwUÀw ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAwzÀÄÝ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è DVgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ C¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÑ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ ªÀĺÁzÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀÄ], ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ gÀWÀÆ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ¬Är ¨sÁj ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀļÀÄQ £Á®PÉÌ ºÉZÀÄÑ ¤Ãj §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £Á®zÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀPÉÌ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀiÁ£À« WÀlPÀzÀ°è ¤ªÁðºÀPÀ ºÀÄzÉÝ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgï vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁqÀPÉgÉ ¨ÁåqïÓ ¸ÀASÉå:445, ¸Á:UÀÄqÀÆgÀÄ, vÁ:C¥sÀÓ¯ï¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè: UÀÄ®§UÁ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:20.08.2010 gÀAzÀÄ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.515 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁUÀð ¸ÀASÉå:42/43 ªÀiÁ£À«-±ÁªÀAvÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ §¸ï¸ÀAASÉå:PÉJ.36, J¥sï.428 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ£À«-¹gÀªÁgÀ JgÀqÀÄ næ¥ï ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ ¸ÁjUÉ DzÁAiÀÄzÀ MlÄÖºÀt:7500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:10,000/-ªÀiË®åzÀ §¸ï nPÉÃmï «vÀj¸ÀĪÀ EnJA AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ WÀlPÀzÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃPÀ£ËPÀgÀ£ÁV ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜUÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ ©.ZÁªÀÄgÁd WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, dA§tÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £À¯ÁègÉrØ EªÀgÀ 40 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ §mÉÖvÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ©r¹ PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ CªÀ¼À §®UÀ®èPÉÌ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ, ¹ÃgÉ»rzÀÄ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aÃgÁrzÀ ±À§ÝPÉý ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §qÉøÁ§ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 07.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §®gÁªÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå @ zÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ¸Á:dÄ®äUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ¥ÀPÀÌzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ±ÀA¸ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀ°CºÀäzï ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ªÀ°CºÀäzï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ §A¢zÁÝ£ÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA§PÉÌ PÀnÖ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄÖ ©üêÀÄAiÀÄå¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 23 ªÀµÀð, ¸Á:PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.6180 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ-vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §ÄgÀwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.4910 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À mÉÊg笠ÀÖð DVzÀÄÝ, PÁj£À §A¥Àgï ¨ÉAqÁV ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°¤AzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ vÉgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÁgÀÄZÁ®PÀ f.®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ §¸À¥Àà ®PÀÄÌAr ¸Á:UÉÆÃPÁPï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:JAºÉZï.11,J¥sï.4268 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀļÀ¹ gÉʸï«Ä¯ïºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JA.6494£ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À rQÌ ¸ÀA¥ÀÆtð £ÀVÎzÀÄÝ, »A¢£À UÁ°UÀ¼À JgÀqÀÄ ªÀÄqïUÁqïUÀ¼ÀÄ §A¥Àgï £ÀVÎgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÁj£À ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà §ÄQÌlÖUÁgÀ ¸Á:ªÀiÁ£À« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà & gÁªÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÁgÉrØ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ EzÀÝ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉr¹¢Ý £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ NqÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è zÁj E®è £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è 13 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr¢ÝÃgÀ®è CzÀgÀ°è zÁjªÀiÁrPÉƽî, CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ®QëöäÃgÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á:gÁd®§AqÁ EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ®QëöäÃgÀrØ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà & SÁd¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: V¯ÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ J¯É©ZÁÒ° ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ¤ªÁ¹ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉêÀÄgÀrØ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ±ÀA§tÚ ¸Á: ¤rUÉÆüÀUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁQzÀÝPÉÌ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÀA§tÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ºÁQ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ PÉêÀÄgÀrØ ªÉAPÀlgÀrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀÄvÁAqÁ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ VqÀ PÀrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹ ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀgÀ PÀmÉÖªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄ̤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 18 ªÀµÀð ¸Á:ºÉUÁÎ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀgÀPÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÉñÀ 22 ªÀµÀð EªÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:28.08.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ mÉÊgï ªÁå¥Áj ¸Á:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ qÁ: ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á EªÀgÀ ZÀPï£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À°è £ÀUÀ¢ÃPÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀÆ:2,81,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÁåµï ¨ÁåUÀ£À°èlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À §®UÀqÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁåUï£À°èlÄÖ vÀ£Àß «ÄvÀæ ªÀÄAdAiÀÄå¸Áé«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¨ÁåUï£À°ènÖzÀÝ PÁåµï¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ dUÀ¢Ã±À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CPÀÌ ®vÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ UÀÄ®âUÁð PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀ®Ä J.©.J¯ï. ªÉÄãÀ UÉÃl ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃrUÉ ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÁít PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ:

C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀÄÆ»PÀ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:¢£ÁAPÀ 25-08-2010 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ D®UÀÆqÀ UÁæªÀÄzÀ
C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀÄÆ»PÀ CvÁåZÁgÀ UÉÊzÀ 1.¨Á®ZÀAzÀæ @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Áà §Ar @ §AqÉ£ÀªÀgÀ 2.gÁdÄ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ £ÁnÃPÀgÀ ¸ÁB E§âgÀÄ D®UÀÆqÀ vÁB fB UÀħ®UÁð 3.¹zÁÝgÀÆqÀ @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ PÁ¼ÀV vÁB fB UÀÄ®§UÁð ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß RavÀ ¨ÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁð f¯Áè «±ÉõÀ vÀ¤SÁ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ªÀĺÁUÁAªÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ¢£ÁAPÀ 28-08-2010 gÀAzÀÄ §A¢ü¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

Saturday, August 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28/08/2010
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 498(J), 304(©), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁ®Ä J¼ÀUÉ ¸Á: ZÁAqÉÆüÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M§â£É UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ 5 d£À CPÀÌ vÀAVAiÀÄgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ CZÀð£Á EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ CA§ÄævÀgÁªÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV CZÀð£ÁUÉ ªÀÄÆgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ 5-6 wAUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CZÀð£Á EªÀ½UÉ ¤£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀģɬÄAzÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£É CzÉà jÃw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ CA§ÄævÀgÁªÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ EªÀjUÉ ¸ÀªÀÄzÁ£À ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¢Ã¥ÁªÀ½UÉ PÉÆqÀÄvÉÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁ£É.¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÁ¼É ¥ÉlÄÖ ºÀwÛzÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ §¤ß CAvÁ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ CuÁÚgÁªÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï DV ¨ÉºÉÆõÀ EzÁÝ¼É CAvÀ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 3 UÀAmÉUÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV CZÀð£Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ w½¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¨sÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ vÉÃdgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ gÀªÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄvÀÛ ªÀiÁªÀ CA§ÄævÀgÁªÀ CvÉÛ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ UÉƸÀÌgÀ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªÀ PÀÄ®PÀtÂ𠲸ÀÄ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀj UËqÀ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¹PÁÌ¥ÀmÉÖ JPÀªZÀ£À¢AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄÝ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ CAVAiÀÄ §l£ÀUÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ ºÁQ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À PÀA¥ÀÆålgÀ D¥ÀgÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ªÉÊf£ÁxÀ, ¥ÀArvÀ £ÉÆÃr ©r¸ÀÄvÁÛgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2010 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£À¹AUÀ ¸Á: zÉêÀVj (J) vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ zsÁªÀf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: zÉêÀVj(J) vÁAqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr, ¸Éƽ ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á// EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ EwÛÃZÉUÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÀĵÀÖ gÉÆÃUÀ PÁt¹PÉÆArzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß EAxÀ ¹ÜwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÉƪÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÀ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÁ¹¸À¸ÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 27/8/2010 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉƯÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmï ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2010 PÀ®A 323, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw qÁ// UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ (©) AiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉjUÉ «¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß eÉÆÃvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃVUÉ ºÉÃjUÉ aQvÉì ªÀiÁr gÉÆÃVAiÀÄ ¹Üw UÀA©ügÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÃa£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ .¦AlÄ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ 2 C¤® vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² E§âgÀÄ ¸Á//OgÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ KPÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄ«j CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwzÁÝUÀ. ¨ÉÊAiÀĨÉÃr gÉÆÃVAiÀÄ ¹Üw UÀA©ügÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÃa£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀPÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£É CAvÀ ºÉ½zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÉ ¸ÀĽªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ gÉÆÃVUÀ½UÉ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ E°èAzÀ Mr¸ÀÄvÉ£É. CAvÀ fªÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqɪÀiÁrgÀÄvÁgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄÄ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¨sÉÆÃ¥Á¼ÀUÀqÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà zÀgÉUÁªÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ® ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢AiÀĪÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÁgÀzÀ°è MAzÉ PÀqÉUÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ PÉgÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉ¬ÄzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ Gt¸ÀÄvÉÛêÉ. FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÁ®ÄªÉ MqÉzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©nÖzÀÄÝ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ KPÉ ©nÖ¢Ý CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄļÉgÀªÀjUÉ «ZÁj¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ ¤£À ºÉAqÀw£Á ºÀqÁ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉý ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ, §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è , ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥Àj¹°¹ £ÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀĸÁÛ£À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÀÆAqÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/8/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1230 UÀAmÉUÉ gÀvÀߪÀÄä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä CtÚ¤UÉ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ZÁAzÁ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á// ºÀtPÀÄt zÁj §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á// ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/08/10 ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÊfãÁxÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæw¨sÁ ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.9796 & mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.37,2477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ-£ÀªÀ®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀªÀ®PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå:J¦.07,JJ¥sï.7447 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ«ÄvÀæ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd 45 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀįÉÃj, vÁ:f¯Áè:AiÀiÁzÀVj EªÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 55 ªÀµÀð, «ÄãÁQë vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå 70 ªÀµÀð EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà AiÀįÉÃj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.08.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀªÀiï¢¤ß EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¤AzÀ ªÀÄgÀPÀªÀiï¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ »gÉÃUÀÄqÀØzÀAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉÃdªÉ¯ï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É gÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï£À ªÀÄÄA¢£ÀUÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄïÉzÀÄÝ mÁæPÀÖgï »AzÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgïZÁ®PÀ ªÉAPÉÆç£À ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝPÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨sÀAqÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 19.50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¥Àwß gÉÃtÄPÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:27.08.2010gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ §Azï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EªÀgÀÄ gÀAUÁgÉrØ ªÀÄ£ÉAiÀĺÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀÄgÁvÀ£À PÁ®¢AzÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ zÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉr¹ UÀzÉÝ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄÄA¢£À ºÉÆ®zÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ gÀAUÁgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ & «±Àé£ÁxÀgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ¸Á:V¯ÉøÀÆÎgÀÄ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ«£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À vÀAzÉ ²æäªÁ¸À¤UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æäªÁ¸À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAfêÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á: £À«®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÉnÖzÀÝ vÉAV£À ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÉÆ¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ JªÉÄä w£ÀÄßwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀAfêÀ¥ÀàUËqÀ£À ¥Àwß ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ JªÉÄäUÉ ºÉÆqÉzÀÄ Nr¹zÀÝPÉÌ FgÀªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀAfêÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÁå¸À £ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸À¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÀnÖPÉÃgï ¸Á:ªÁå¸À£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹ C.Q.gÀÆ:1376/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 37 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 50 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ:27.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® gÀªÀÇ¥ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÆìģÉƢݣÀ ¸Á; ¤AiÀÄgÀ J¯ï.JA.PÉÃgÀ D¸ÀàvÉæ, G¸Áä¤AiÀiÁ PÁ®Æ¤ jAUÀgÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥sÀPÀì£À ºÁ® zÀUÁðgÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð zÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ QZÀ£À gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ MAzÀÄ C®Ä«Ä¤AiÀÄA ¨ÉÆÃUÁtÂ, 7 ««zsÀ ¸ÉÊf£À ¨ÉÆÃUÁt ªÉÄð£À ªÀÄÄZÀѼÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CQ. 15,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JªÀiï.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 25-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀÄ®§UÁð- D¼ÀAzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀlÖtÚ PÁæ¸ÀzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå HgÀÆgÀÄ C¯ÉzÀqÀÄvÁÛ fêÀ£À ¸ÀV¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄvÁÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzÉìÄAzÀ EAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ²æà zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀAUÀgÀV ¸Á:¥ÀlÖtÚ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¼Àî DlĪÁUÀ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æà §qÉøÁ§ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ï ¸Á§ CgÀQêÁ¯Éà ¸Á|| AiÀÄ®äªÀÄqÀV £ÀA 1 UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸Ë®©Ã UÀAqÀ §qÉøÁ§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀįÁÛ£À ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÆ R¢ÃgÀ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 84/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉ¸Àj£À PÁ¬Ä ©r¸À®Ä ºÉÆÃV «¥ÀjÃvÀ ªÀļÉà §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÁ¥Á¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤A¨ÉPÉƼÀî [ºÀ¼Àî] ªÀ£ÀÄß zÁlĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸Ë®©Ã CªÀjUÉ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÆ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉà §gÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è ¤ÃgÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁV MªÀÄä¯Éà §A¢zÀÝjAzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀįÉÃ¥ÉqÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà gÀĸÀÛA¥ÀÆgÀ. ¸Á : ºÉÆqÉ©gÀ£Àß½î. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-08-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀĸÀÛA¥ÀÆgÀ. ªÀ : 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÁgÀPÁgÀªÁV ªÀÄ¼É ¸ÀÄjAiÀÄwÛvÀÄÛ. ¥ÀPÀÌ£À PÉƼÁî (£Á¯Á) UÉÆÃPÀl zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄð¤AzÀ MªÀÄä¯Éà ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀ §AzÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆÃaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀįÉÃ¥ÉoÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉzÀj¹ ºÀt ªÉÆèÉʯï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ²ªÁf vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ zÉêÀPÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀUÀÄr vÁ; D¼ÀAzÀ ºÁ: ªÀ: £ÀAzÀUÉÆÃPÀÄ® PÁ®¤ GzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÀvÉ ¥Áèl £ÀA 6 eÁzsÀªÀ ¯ÉÃeËl UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ°UÉ PÀgÉ §AzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ¤°è¹ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ `` K ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÀwÛgÀ K£ÉãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ. E°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E¯ÉèÃPÉ ¤AwgÀÄ« CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ'' £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 8200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ j¯ÁAiÀÄ£ïì ªÉÆèÉÊ® £ÀA 9379180532 ªÀÄvÀÄÛ ¸Éàøïì 707 ªÉÆèÉÊ® £ÀA 8088970662 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÝPÉÌ PÉÆmÉÖãÀÄ. Cj§âgÀÆ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß J°èAiÀiÁzÀgÀÄ w½¹zÀgÉ ¤£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Friday, August 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/08/2010
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆêÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §§ÄæªÁºÀ£À ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [©] ªÁr EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀgÀªÀnÖ[©] UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/JZï-2751 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV, eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¥sÀÄ°£À ªÉÄðAzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¥sÀįï zÁl®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ fêÀiÁ ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj¹AUï gÁoÉÆqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: zÉêÀVj (©) vÁAqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀj¹AUï ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 25/J £ÉÃzÀgÀ°è ºÉ¸Àj£À PÁ¬Ä PÀrAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À §®UÁ°£À £Á®Ì£É ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzsÀ ºÁPÀĪÀÀµÀÖgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á¯Áf WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: eÁªÀÄRAr EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À CtÚ CªÀÄÆ® E§âgÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-21/730 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀÄ®¸ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ¢AzÀ ±ÁeÁ¤ eËgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀÄÆ® EvÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ eËgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÄgÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ eËgÁzÀ (J¸À) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA J¦-29/J-7063 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CªÀÄÆ® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÁÛ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀ¢.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EvÀ£À ªÀÄUÀ CgÀ«AzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀvÀå¤PÉÃvÀ£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-5118 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CgÀ«AzÀ£À §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÊ£Á¼É ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ ¸ÀzÀå ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÀÄzsÁPÀgÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/JZï-5517 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ EAZÀÆgÀ PÁæ¹UÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁåQìPÁå§ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄeÁ«Ä® EvÀ£ÀÄ NqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉʪÀiÁr vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É CªÀ¤UÉ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÀ PÉýPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À ¯Áj £ÀA J.¦.-20/AiÀÄÄ 7063 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄ ¯Áj ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjUÉ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À eÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄeÁ«Ä® EvÀ¤UÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-08-10 gÀAzÀÄ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA rr-03/f-9641 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀvÀ¹AUï vÀAzÉ PÀ¯Áåt¹AUï gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPÀì 100 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ§â ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï.ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ¨Á¯Áf ªÉÊ£ï ±Á¥À ºÀwÛgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2010 PÀ®A 447 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÄeÁð ªÀĺÀdgÀ ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ «ÄeÁð C§ÄݯÁè ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ 2007£Éà ¸Á°£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁfæAiÀÄ°èAiÀÄ LrJ¸ïJªÀiïn ¯ÉÃ-Ol£À°è ¥Áèl £ÀA 21-71/1 (ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÀA), 21-90/1(ºÉÆøÀ £ÀA) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß «ÃgÀuÁÚ ¥Ánî gÀªÀjAzÀ Rj¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¥ÁèlUÉ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥Áèl£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉêÀÄgÉrØ ªÀÄ®èªÀiÁä ¨sÁªÀ avÀæ «gÀĪÀ ¥ÉènUÉ 2 CAUÀÄ®UÀ½AzÀ ªÉðØAUÀ ªÀiÁr ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 328 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀ£Áß PÀqɬÄAzÀ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉA¢ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-143 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀ£Áß ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät gÉrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: vÁzÁè¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ, 2) PÉʯÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr EªÀj§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°è PÉʯÁ¸À EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ 5 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ C.Q 500/-gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RĶðzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ §²ÃgÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-3-74 gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. vÀªÀiÁߨÉUÀA ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ®A¨ÁtÂ, ¸Á: vÀ¼ÀWÁl xÁAqÁ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃqÀ¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 201/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ CA¨É¹AUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, ¸ÀzÀå ¢®¸ÀÄR£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁ PÀÄjvÀÄ §¸Àì ºÀvÀÄÛªÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ CAzÁdÄ 40-45 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀ먀 ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 25 UÁæA §AUÁgÀzÀ £Á£À C.Q 35,000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 20(©) 11(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ eÉʹAUÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ qÉÆÃAUÀgÀUÁªÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 10 PÉ.f CgÉ ºÀ¹ UÁAeÁ CAzÁdÄ ¨É¯É 10,000/- ¸Á«gÀ £ÉÃzÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÀÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L (C.«) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¸ÉƸÉÊnPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀÄ 45 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®V CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ aÃjzÀÝjAzÀ ±À§ÝPÉýzÀ AiÀÄ®è¥Àà ¥Àwß zÀÄgÀÄUÀªÀÄä & ¥ÀÄvÀæ ªÀÄj¸Áé«Ä @ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ gÉÆaÑUÉzÀÝ ¥ÀÄvÀæ ªÀÄj¸Áé«Ä @ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄzsÀågÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀÄrðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ 22 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÝ UÀAqÀ & UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:26.08.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ-ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÖgÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄÄwÛ®è. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÛgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ««£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼ÉªÀÄ£É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ 19 ªÀµÀð «zsÁåyð & CªÀÄgÀ¢Ã¥À §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.08.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ¢Ã¥À §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄîäºÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV gÁåPï ¸ÀÄgÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è £ÉÆgɧA¢zÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀqÀªÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÉÃR¨Á§Ä vÀAzÉ §qɸÁ§ EªÀgÀ 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ PÀĪÀiÁj ¸À«ÄÃgÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;26.08.2010 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 08.22 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, UÀAUÁ¯ÉÆÃZÀ£À vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, CA§tÚ vÀAzÉ PÉ.w¥ÀàtÚ EªÀjUÀÆ ºÀ¼É ¤ªÉñÀ£À ¸ÀASÉå:9-11-35/1,ºÉƸÀ¸ÀASÉå:9-11-45 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÀ°è NJ¸ï¸ÀASÉå: 235/10 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÁådå £ÀqÉzÀÄ wÃ¥ÀÄð UÀAUÁ¯ÉÆÃZÀ£À EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁVzÀÝjAzÀ F eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ PÉ.w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß ºÁUÀÆ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ JA.UÉÆÃ¥À®gÉrØ EªÀgÉ®Æè ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, UÀAUÁ¯ÉÆÃZÀ£Á¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, PɼÀUÉ zÀ©â E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¥Áèmï£À°è PÁ®Ä ElÖgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀAUÁ¯ÉÆÃZÀ£À ¢£ÁAPÀ:26.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ¥ÀÆeÁj PÀnÖªÀĤ ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÀnÖªÀĤ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:49,50 gÀ°è ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÀnÖªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÁåªÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ zÁåªÀ¥Àà£À ¥ÀwßUÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁwæªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.08.2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV zÁåªÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£À¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26/08/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 250/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦¹ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/8/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå §zÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À eÁ: ZÁ°¸À ¸Á ªÀĺÉA¢¥Àl£ÀA PÁgÀªÁ£À ªÀÄ£É £ÀA. 13-6-839/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÁé°Ã±ï ªÁºÀ£À £ÀA J¦-9/©r-4469 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ²jrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀAfÃvÀ PÁgÀªÁ£À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ MAzÀÄ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §©vÁ UÀAqÀ £À«£À PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ªÉĺÀA¢¥Àl£ÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ 9 d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 26-8-2010 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ gÁWÀªÀ£À £ÁAiÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ : 53 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄgÀ G: ©ÃzÀgÀ JgÀ¥sÉÆÃgïìzÀ°è ®µÀÌgÀ PÉ®¸À ¸Á PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀzÀå ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj CAdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄgÀ G: ©©JA 2£Éà ªÀµÀð «zÁåyð¤ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á PÉÃgÀ¼À gÁdå ¸ÀzÀå ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25-8-2010 gÀAzÀÄ 0830 ¨É½UÉÎ ©¯Á® PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CªÀ¼À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ. 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24-08-10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀd£ÀªÀiï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀA¥ÀÆlågÀ j¥ÉÃj PÉ®¸À eÁ: ºÉüÀĪÁ ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EªÀgÀ Dr£À ªÀÄjUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ E§âgÀÄ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄR, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 323, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/08/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà @ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£À ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: V¯ÁªÀ PÉ®¸À ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ WÉÆÃqÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã¯ï vÀAzÉ zsÀƼɥÁà ªÀÄqÀPÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ©qÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ©Ãj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¨sÀªÀgÁ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÀ.J.39-eÉ-5345 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ©Ãj (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 323, 324, 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GµÁ UÀAqÀ ¢Ã°¥À vÁA¨Éæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ CdÄð£À vÁªÉÄæ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ «ªÁÀºÀªÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ï EªÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr ¤Ã£ÀÄ ¸Àj E®è. ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è. CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀAvÉ ¥ÉæÃgɦ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/08/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è PÁ°£À, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄÝ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 25/8/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÆÃgÀ aAZÉÆý §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀÛªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd PÀÄ¥Éà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ aAZÉÆý JAzÀÄ w½¹ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 40 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1537/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 249/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è L.© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±À¸ÀuÁÚ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ±ÉÃnÖ ºÀjd£À ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ±Áål r¯ÉÃPÀì «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï G¼Àî 28 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-917/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á®Q±À£À vÀAzÉ »ÃgÉÆf C£Áé¯É eÉÆò ¸Á C¯Áä¸À¥ÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-38/eÉ-7133 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 250/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 [J] L¦ü¹ 187 LJªÀiï« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 26/8/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄ vÀAzÉ CAdAiÀiÁå §zÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À eÁ: ZÁ°¸À ¸Á ªÀĺÉA¢¥Àl£ÀA PÁgÀªÁ£À ªÀÄ£É £ÀA. 13-6-839/1 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÁé°Ã±ï ªÁºÀ£À £ÀA J¦-9/©r-4469 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ²jrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÀAfÃvÀ PÁgÀªÁ£À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ MAzÀÄ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3615 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §©vÁ UÀAqÀ £À«£À PÀ¯ÁåtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á ªÉĺÀA¢¥Àl£ÀA ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ 9 d£ÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À PÀÄgÀ§ÄgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÉÆÃ¥Á¼À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ PÉç® ªÉÊgÀ 30 ¦ül C.Q. 1500/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀ£ÀvÀgÁd vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á PÀ®ªÁr EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.25,6665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ CgÀ¨ïªÁqÁ ªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀȶ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,«.0305 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ E§âgÀ §®UÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ PÉ.²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÉ.gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉ.²æäªÁ¸À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.08.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉ®àgï PÉ®¸À ¸Á: ¸Ël¥À°è ªÀÄAqÀ®, f¯Áè: £É®èUÉÆAqÀ, (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ) ºÁ:ªÀ:ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï PÀA¥À¤ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄvÉÛÃzÁgï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ºÁQ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ£ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á©Ãgï vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.50,F.9483 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀªÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zÁjUÉ CqÀØ ¤°è¹ ¨ÉÆÃgï ºÁPÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸ÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ±ÉÃSï R°Ã¯ï 24 ªÀµÀð, ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á:D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃlð vÀ¯Ágï£À £Á¹ÃgïSÁ£ï JA§ÄªÀªÀÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ zsÉÑõÀ¢AzÀ 16.08.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ªÀiÁr¹ r¹ ¤ªÁ¸ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¤eÁªÀiï ¸Á:CgÀ¨ïªÁqÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀĺÀäzï ¸ÉƺÉèï CºÀäzï vÀAzÉ gÉÆñÀ£ïC° ¸Á: J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ±Á£ÀªÁeï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á:¨ÉƪÀÄä£ÀªÁr ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƺÉèï J¯ï.©.J¸ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ EAzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÉÆÃt CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤eÁªÀiï & ±Á£ÀªÁeï EªÀgÀÄ ªÀÄZÀÄѤAzÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĺÀäzï ±ÉƺÉèï CºÀäzï ªÀÄvÀÄÛ ±ÉƺÉèï EªÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀwßAiÀÄÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ D¢£À ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀzÉ EAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ ±ÉÃRªÀĺÀ§Æ¨ï ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¦Ãgï¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ DmÉÆÃZÁ®PÀ EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É zsÉéõÀ¢AzÀ ZÁAzÀ¥ÁµÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¦Ãgï¸Á§ vÀAzÉ CºÀäzï¸Á§ ¢zÀÝV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ ºÁf¨Á§Ä EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï£À vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ ¤ªÁ¹, qÁPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÉ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉ vÁqÁ ¤ªÁ¹ w¥ÀàtÚ¤UÉ PÉÆlÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24.08.2010 gÀAzÀÄ w¥ÀàtÚ£ÀÄ ¥ÀwßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:25.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ qÁPÀ¥Àà£ÀÄ w¥ÀàtÚ¤UÉ AiÀiÁPÉ rQ̺ÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¥ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ qÁPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        FUÀ 3 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¥ÀæPÀÈw «PÀÉÆÃ¥À¢AzÀ zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀļɬÄAzÁV ¢£ÁAPÀ:26.08.2010gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ §ÄqÀØ gÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ¨É£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ¢:²ªÀ°AUÀ¥ÀàgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ¯Á®ªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀÆ®Ä 55ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÁqÀ¥Àwæ vÁ:ªÀ£À¥Àwð ªÀÄAqÀ®A UÉÆÃ¥Á®¥ÉÃmÉ f:ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ FPÉAiÀÄ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, G½zÀªÀgÁzÀ 1)«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà, 2)wgÀÄ¥ÀvɪÀÄä UÀAqÀ wgÀÄ¥ÀvÀAiÀÄå, 3)¸ÉÊzÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ²Ã£ÁxÀ, 4)C«¯Á vÀAzÉ wgÀÄ¥ÀvÉAiÀÄå, 5)C£Ééñï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 6) zÀQëñï vÀAzÉ PÁ±ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀÆ®Ä vÀAzÉ PÁ±ÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á:vÁqÀ¥Àwæ vÁ:ªÀ£À¥Àwð ªÀÄAqÀ®A UÉÆÃ¥Á®¥ÉÃmÉ f:ªÉĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ