Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 7, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2015 PÀ®A. 87 Pɦ DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 05/12/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀr©r UÁæªÀÄzÀ ¦.ºÉZï.¹ PÀA¥ËAqï ªÀÄgÉAiÀÄ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݧUÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ºÀ£ÉßgÀqÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ 6370=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀqÀÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2015 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(1),(2),(3),(4),(4J),(5) JA.JA.Dgï.r DåPÀÖ 1957 :- ¢£ÁAPÀ: 06/12/2015 gÀAzÀÄ 9 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆÃqÁ® UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ  PÉ.J-33 n.J-6313 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-33 n-6622 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ F ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2015 PÀ®A:279,338  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 06/12/2015 gÀAzÀÄ 4 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï n.«.J¸ï.¸ÁÖgï ¹n £ÀA.PÉJ-33, Dgï-4116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁr¬ÄAzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ  C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄgÀUÉƼÀ-AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦ügÁå¢üUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉΠ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2015 PÀ®A: 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21 (3) 21(4), 22 JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r. DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ:06/12/2015 gÀAzÀÄ 0700 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ ¨Áwä§AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  MAzÀÄ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 33 J. 3045 £ÉÃzÀÝgÀ°èCPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ 4 WÀ£À «ÄÃlgï CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÁgÀzsÀ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 06/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-05 UÀAmÉUÉ  ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀzÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛ 02 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 02 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ºÀwÛgÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹, CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀæUÀ¼À d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ. 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2015 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 05/12/15 jAzÀ ¢: 07/12/15 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁqÀAUÉÃgÁ ©. UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ©ÃgÀÄ«£À°è EnÖzÀÝ 20,000=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 1 vÉÆ¯É ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ CAzÁdÄ 25,000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 UÁæA Q«AiÉÆÃ¯É C.Q: 12,500=00 gÀÆ. 5 UÁæA UÀÄAqÀÄ C.Q: 12,500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÁåªÀĸÀAUï UÀÄgÀÄ ¹ªÀiï £ÀA: 8970982802 C.Q: 1000=00 gÀÆ. MlÄÖ 71,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ, ªÉƨÉÊ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-12-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-12-2015

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 06-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೆಹತಾಬ ತಂದೆ ಸೂಫಿ ಪಟೇಲ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ತಡೋಳಾ, ತಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರವರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ರ ಮೇಲೆ ತಡೋಳಾ-ರಾಜೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಡ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಅಂದಾಜು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನೋಡಲು ಅವನ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿಯವನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿಯವನ ಮೈಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಲೈನಿಂಗ ಚಕ್ಸ ಶರ್ಟ, ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ, ಕಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಡಿಸ್ಸಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಡರವೀಯರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೇಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿಯವನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 25-30 ವರ್ಷ, ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿ ಮಾಂಸ ಖಂಡೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು, ಎತ್ತರ ಅಂದಾಜು 5 ಫೀಟ 4 ಇಂಚು ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2015, PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2015 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ «zÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ, DPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ºÁUÀÆ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ®QëöäÃt 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ªÀĺÁ ¥Àj¤ªÁðt ¢ªÀ¸À«zÀÝ PÁgÀt CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ¥sÀgÁj PÀlÄÖªÀzÀÄ ºÁUÀÆ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ ¸ÀéZÀÒvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ«Än ºÁ°£À ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨sÀÆvÁ¼É ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E¯Éè£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV §AiÀÄzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀßzÀÄ ºÉaÑUÉAiÀiÁVzÉ, £Á£ÀÆ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÀå §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹¢ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ ©qÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ «zÁå¸ÁUÀgÀ, DPÁ±À & ¥ÀArvÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ »UÉÃPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ DvÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆrj ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃrj E¯Áè CAzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄgÉÃ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CuÁÚ zÀ±ÀgÀxÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2015, PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
F »AzÉ CºÀäzÀ ¥Á±Áå ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁV UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¢£ÁAPÀ. 06-12-2015 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ U˸ÀSÁ£À vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ F ªÉÄð£À «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ DgÉÆæ CºÀäzÀ vÀAzÉ ¥Á±Áå ¥ÀmÉî ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÉîgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¥sÀPÀ½AiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

Kalaburagi District Reported Crimes

ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಂದಳಿ ಸಾ : ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮದುವೆಯು 22-6-2012 ರಂದು ಶಾನಬಾಗ ಪಂಕ್ಷನ ಹಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು  ತಾರಪೈಲದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಂದಳಿ ಇತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಖಾಸಗಿಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಗಂಡು ,ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿವಸದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ,ಅತ್ತೆ , ನಾದಿನಿ ,ಭಾವ ಹಣಮಂತ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ರಾಜು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ದಿನಾಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳೆ ಮಗಳಿದ್ದಿ ,ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡು  ನಮಗೆ  ಕೊಡಬೇಕು ಸದ್ಯ  5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ 6-12-2015 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಅತ್ತೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ,ಭಾವ ಹಣಮಂತ ನಾದಿನಿ ಸುಜಾತಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ರಾಜು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಂಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದಿ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಭಾವ ಹಣಮಂತ ಇತನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ  ಮಾವ ರಾಜು ಇತನು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಬಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಅಯ್ಯಾಪ್ಪಾ, ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದ , ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ,
ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜಗಜೀವನ ಪ್ರಸಾದ ತಂದೆ ದಿ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಶೂಕ್ಲಾ  ಸಾ: ಮದನ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ ಲೋಹಾರಗಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಗಂಜ್ ಕಲಬುರಗಿ  ಇವರ ತಮ್ಮನಾದ ರಾಮಪ್ರಸಾದ ಶುಕ್ಲಾ ತಂದೆ ದಿ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಶೂಕ್ಲಾ  ಇತನು ದಿನಾಂಕ 28.11.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.