Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 15, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


             ದಿನಾಂಕ 14.04.2015 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸೂರು ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ವಿರೇಶ 30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೆರ್ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಹೊಸೂರುFvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರೋಹೊಂಡ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ 01 ಹೆಚ್ 8715 ಅ.ಕಿ. 20000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಿವರಣೆ,ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಇದ್ದು ಅದು ಕಳುವಿನದಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಶಯ ಕಂಡುಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಸ್ವಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:91 /2015 PÀ®A. 41(1)(D) 102 Crpc CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 14/03/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶೇಖರಯ್ಯ ತಂದೆ ನಂದಯ್ಯ ಗುರುವಿನ ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ.ಕುರುಬರ ,:ಒಕ್ಕಲುತನ ,ಸಾ.ಕನ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ FvÀ ಮಗ¼ÀÄ ಬರ್ಹಿದೆಸೆಗೆಂದು  ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನುಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 25-03-2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿ 1 ರೇವಣಪ್ಪ @ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಗೋರ್ ಈತನು ದಿ. 14-03-2015 ರಂದು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಉಳಿದ 8 d£À ಆರೋಪಿತರು ಅಪರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾರಾದ ಹನುಮಂತ, ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಇವರು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2015 PÀ®A 366(J), 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ zÁR°ಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À

          ¢£ÁAPÀ:-12.02.2015 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ ±ÉõÁZÁj JA§ÄªÀªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ Q. gÀÆ 2,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹. 433, ²æäªÁ¸À ¦.¹. 246, gÀ¦ü ¦.¹. 643, §¸ÀªÀgÁd ¦.¹. 42, CªÀÄgÉñÀ ¦.¹. 512 gÀªÀgÀÄ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ £Àqɹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14.04.2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¨sÁµÁ vÀAzÉ zË®vï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á|| UÁdUÁgï ¥ÉÃmÉ FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹ 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ, 40 UÁæA vÀÆPÀzÀ a£ÀßzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀåPÉÌ §¼À¹zÀ 40,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 2,40,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrgÀĪÀ vÀAqÀPÉÌ gÀÆ 5000/- UÀ¼À£ÀÄß §ºÀĪÀiÁ£ÀªÁV WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.                                                      
                              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2015 gÀAzÀÄ   92 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                


Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಮಾಧವ ಪವಾರ ಸಾ: ಕಳಕಾ, ಪೊಸ್ಟ- ಭೋರಿ, ತಾ|| ಕಂದಹಾರ, ಜಿ|| ನಾಂದೇಡ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಜು ಗ್ರಾಮದವರಾದ ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ನಾಗನಾಥ ವಡಜೆ ಇವರ ಟೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮಾಧವ ತಂದೆ ಪುಂಟಲೀಕ ಪವಾರ, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಮಾಧವ ಪವಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ನಿಂಬರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ಜವಳಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶೇಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವು, ದಿನಾಂಕ 13/04/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂದಾಜ ರಾತ್ರಿ 1030 ಪಿ.ಎಮ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೋಳಿ ಮಾಲೀಕನಾದ ದಿಗಂಬರ ಇವನು ಶೇಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಹತ್ತರ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಧವನಿಗೆ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಅವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 14-04-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇಮ್ರಾನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಯ್ಯದ ಆಶೀಪ ಅಲಿ  ಇಬ್ಬರೂ ಎಮ,ಆರ,ಎಮ್,ಸಿ ಕಾಲೇಜ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೀರುವಾಗ  ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಜಯಂತ್ಸೋತ್ಸವ ಮೆರವಣೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ರೋಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಇಮ್ರಾನ ಪಟೇಲ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ  ತೆಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಫತ್ ಸುಲ್ತಾನ ಗಂಡ ಲಾಲ ಪಟೇಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 14/02/2015 ರಂದು ತನ್ನ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರಾ ಹೋಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 16/02/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1.30 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪೋನ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ  ಅ.ಕಿ.1,19,830/- ರೂ ನಷ್ಟು ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ  ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ  ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಲಾವಣಿ ಸಾ : ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015 PÀ®A: 457, 380 ಐಪಿಸಿ :- ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ: 12/04/2015 ರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿ: 13/04/2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 06:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯ ಭೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 6.5 ಕೆ.ಜಿಯುಳ್ಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅ.ಕಿ 2,50,000/- ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 99 ಗ್ರಾಂ ವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅ.ಕಿ 3,03600=00 ರೂ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 50,000=00 ರೂ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 6,03,600=00 ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಹಣ, ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ F JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÀvÀÛzÀ gÁ²AiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ªÀdÓ® UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:14/04/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀdÓ® UÁæªÀÄ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ §¸À¥Àà PÀ¯ÉèwÛ  EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀiÁr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:13/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-33 Dgï.7952 »gÉÆà ºÉZï.J¥sï r®Pïì £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀdÓ®¢AzÁ UÉÆÃræºÁ¼ÀPÉÌ ¨ÁaªÀÄnÖ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀdÓ® ¹ÃªÉÄAiÀÄ PÀgÉAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÁ UÉÆvÁÛV ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®è£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2015 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 14/04/2015 gÀAzÀÄ PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ JA.J¯ï.¹ PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÀ £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¦¹-322 ºÀtªÀÄAvÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀÄwAiÀiÁd FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀSÁ¹A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀG¸Áä£ï C° ¸Á:ºÀÄt¸ÀV FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ½¹zÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀÄwAiÀiÁd FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13/04/2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ.33-ºÉZï.1924 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀdÓ®PÉÌ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀÄt¸ÀV-ªÀdÓ® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¯ï & n ±ÉÆÃgÀÄA ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, JqÀºÀuÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV, JgÀqÀÄ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨ÉêÉÇõÀ DVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁR£ÉUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ PÀ®§ÄgÀV §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ 11.26 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ