Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 23, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: ªÀqÀØgï G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: J¸ï.J£ï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 25 eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¸ï.J£ï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä gÁwæ ªÉÃ¼É ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, £ÁªÀÅ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃ, CAvÁ KPÁKQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÁgÀPÀÄlÄÖªÀ ºÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2013 PÀ®A 504, 324, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä @ UÀÄqÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà , ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GlPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀiÁ£À« , ºÁªÀ: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ 9 ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, ¨sÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ£À ªÀiÁrPÉÆAr« CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ DUÀ°¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 24-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¥ÀzÁä £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ¨sÀð aïÁ D¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ D¥ÀgÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 361/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.197/2013 PÀ®A. 498(J) , 323 504, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 23-09-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 5-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36ªÉÊ 2855 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌqÁV ©¢ÝzÁÝ£ÉÆ CxÀªÁ AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÁÝgÉÆà w½¢®è. CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ »A¢£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è EAzÀÄ ¢: 23-09-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 254/2013 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.09.2013 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/09/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2013

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 164/2013 PÀ®A 117,121,128,26 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ-1983 :-
¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ±ÉnÖ f.gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄÄRå ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼À ªÀiËTPÀ DzÉñÀzÀAvÉ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀð PÀÆqÀ PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÁßvÀPÉÆvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀjPÉëÃUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ°zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 9 jAzÀ 12 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ «zÁå ¥À.¥ÀÆ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÁ¯ÉÃf£À ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀrAiÀÄ 5 PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉë «PÀëuÉ ªÀiÁrzÁUÀ, ¥ÀjÃPÁëyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ £ÀPÀ°£À°è vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀjÃPÁëyðUÀ½UÉ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ zÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ (¸ÀvÀåA PÁ¯ÉÃÃf£À ¹§âA¢ü) »rzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ±ÉÃRgÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ  PÉÊUÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ «£ÀAw JAzÀÄ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 222/2013 PÀ®A : 307,341,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ J® ¹ EzÉ  CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ oÁuÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ vÀPÀët oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¨sÉn¤Ãr JªÀÄ.J®.¹ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÁr ¸Á/vÀgÀ£À½î EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/09/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀt «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀAvÉ UÁæªÀÄzÀ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¦ÃgÀ ºÀwÛgÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉÉ CAvÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ (PÀwÛ¬ÄAzÀ) vÉïÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 165/2013 PÀ®A: 123  PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ-1983 :-
¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ UÀļÀ¥Àà PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä PÀbÉÃj ¥ÀvÀæ ¸ÀA: f1/SÁ¥Áæ±Á/C£À¢üÃPÀÈvÀ±Á¯É/UÀÄgÀÄvÀÄ/12-13 ¢£ÁAPÀ:21-09-2013 MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18-06-1988 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÉºÉ«ÄAiÀiÁ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ  DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ AiÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 1 jAzÀ 5 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ±Á¯É £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä  «£ÀAw CAvÀ  EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013 PÀ®A:  341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-09-2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À (zsÉÆé) G: mÉʦ¸ïÖ PÀA PÀA¥ÀÆålgï PÉ®¸À ¸Á: PÁqÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±À :  £Á£ÀÄ ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ 1995 gÀ°è £ÉêÀÄPÀ UÉÆArzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ ¥sɧæªÀj-2013gÀ°è 10ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀݪÀjUÉ SÁAiÀÄA UÉÆý¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ DzÉò¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÉAmï DzÀ «oÀ® EªÀgÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ eÉÆåÃw, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÉƺÀäzï, ºÀ¦üÃeï, gÀªÉÄñÀ, dĨÉÃgï ¥ÀmÉî EªÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÉêÉUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, DzÀgÉ EªÀjUÉ SÁAiÀÄA UÉƽ¸À®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ DzÉñÀzÀAvÉ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr SÁAiÀÄA UÉƽ¸À®Ä SÁAiÀÄA UÉƽ¸ÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ jmï ¦n±À£ï £ÀA.qÀ§Æè¦ 102858/2013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï «oÀ® FvÀ£ÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ PÉÆÃnðUÉ ºÉÃUÉ ºÉÆÃV¢Ý £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛ£É. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 21-09-2013 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÁªÀiÁfÃPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ PÀbÉÃjAiÀÄ PÁél¸Àð PÀqɬÄAzÀ £Á£ÀÄ LJªÀiïJ ºÁ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÁªÀiÁfÃPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ PÀbÉÃj DªÀgÀtzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï£À ªÀÄUÀ «£ÀAiÀÄ ¸Á: ¥sÁgÉøïÖ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À eÉÆÃvÉ 4-5 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï «oÀ® EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÊ PÉÆÃnðUÉ ºÉÆÃV jmï Cfð ºÁPÀÄwÛ K£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸À°è¹gÀĪÀ Cfð ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄî E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £À£Àß JzÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, PÀ¥Á¼ÀzÀ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, mÉÆAPÀzÀ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, £À£ÀUÉ »UÁΪÀÄÄUÁÎ xÀ½¹ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°è PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÀ CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀiÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀbÉÃjUÉ §AzÀ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ £Á£ÀÄ aÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀ «oÀ® ¸ÀÄ¥ÉjmÉAqÀAmï ¸Á: ¥sÁgÉøïÖ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ «£ÀAiÀÄ ¸Á: ¥sÁgÉøïÖ PÁél¸Àð ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4-5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA238/2013 PÀ®A498(J),504,506 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 28-06-2000gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ J¯Áè »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ D¬ÄvÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, 2004-05 £Éà ¸Á°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ ¢£Á®Æ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, »A¸É PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV avÀæ»A¸É PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝ£É. ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢zÉÝ£É. £À£Àß UÀAqÀ gÁwæ 11, 12 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. KPÉ vÀqÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ýj CAvÁ PÉýzÀgÉ PÉüÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà M§â ºÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄ®V §A¢zÉÝ£É JAzÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. C£ÉÃPÀ ºÉAUÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É. EzÀgÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉ MwÛ »rzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ £À£Àß ºÁ¢ QèAiÀÄgï DUÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß £ËPÀj £À£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß ¥Á°¹AiÀÄ ºÀt £À£ÀUÉ ¹UÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀ¼ÀÄîvÁÛ£É. PÀët PÀëtPÀÆÌ mÁZÀðgï PÉÆÃqÀÄvÁÛ£É. ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ£É. F §UÉÎ £Á£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10-08-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ E¢Ý CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. DUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Áà  ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ Hj£À »jAiÀÄjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£À §UÉÎ C£ÉÃPÀ ¨Áj zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄjUÉ PÀgɬĹ «ZÁj¹zÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀÄzsÁj¹PÉƼÀî®Ä w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw¬ÄAzÀ ¸ÀÄzsÁj¹zÀÄÝ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è §AzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw. £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸ÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ°è «ZÁj¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2013, PÀ®A 174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ :20/09/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ¥Àæ¨sÁ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀ®§UÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉAqÀwÛ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EªÀ¼À eÉÆvÉ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀAVÃvÁ¼À JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV E¯ÁdÄ UÉƸÀÌgÀ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV E¯Ád ªÀiÁr¹ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 21/09/2013 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2013, PÀ®A ²PÀëtPÁAiÉÄÝ 1983 ¸ÉPÀë£À 123 :-
¢£ÁAPÀ 21/09/2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÁUÀÆgÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀiÁ PÁ£ÉéAl ¥À©èÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±Á¯É vÉgÉzÀÄ ±Á¯É £ÀqɸÀÄwzÀÄÝF §UÉÎ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀAvÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀjUÉ, £ÉÆnÃ¸ï ¤ÃrzÀÝgÀÄ ºÁUÉAiÉÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀÄðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

Gulbarga District Reported Crime

ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಂ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಗುಡೂರ ಸಾ : ಬಕ್ಕಚೌಡಿ ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ ಇವರ 6 ವರ್ಷದ ಮಗಳು  ತಮ್ಮೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಣಕ್ಯಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ವಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ ಕ್ಲಾಸ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಸೂಮಾರು 12-13 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪಲ್ಲವಿ ಇವಳು ತನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 21-09-2013  ರಂದು ತಾನು ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸಗೆ ಬಂದು ಚಾಣಕ್ಯಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ರಾಜಶೇಖರ ಕಲಕೋರಿ ಎಂಬುವ ಶಿಕ್ಷಕನು ದಿನಾಂಕ 06-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ತಾನು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಚ್, ಎಮ್ , ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಗ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ವಿಷಯವು ಯಾರಿಗಾದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅದ್ದರಿಂದ ಅಂಜಿಕೊಂಡು ತಾನು ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೆಳಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಚಾಣುಕ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಕಲಕೊರಿ ಇತನ ವಿರೂದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೀರಡಗಿ ಸಾ: ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಯಾರಣ ನಗರ ಪಿ &ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 21-09-2013 ರಂದು 4-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಕರಿ, ಆಶ್ರಯ ಬಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಹಾಗು ಬ್ರೇಡ್ ಖರೀಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಯಿತು. ತದನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಷನ್  ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ-36 ಆರ್- 1186 ನೇದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವರೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾವೆಂದು ತಿಳಿದರು ನಾನು ಗಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮೇರಾ ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಆಶ್ರಯ ಬಾರ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಲು ಬನ್ನಿವೆಂದು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮೇರಾ ವಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಗಾಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತದನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಗಾಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಚಾವಿ ಹಚ್ಚಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಲಾಯಿತು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ದಪ್ಪವಿದ್ದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕರಿ ಬೂಟು, ಹಾಗು ಟಿ. ಶರ್ಟ, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಹಾಗು ಕರಿ ಬಣ್ಣದ ಟೀಶರ್ಟ, ದರಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 30,000/- ರೂ ಇರುತ್ತದೆ.  ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ. ಮಡ್ಡಿ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಲಿತ ಸೇನೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 22-09-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರವಿ ಎಂಬುವವರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೇ, ನಾನು ಅಲ್ ಕರೀಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಮಾರು 40 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬಬ್ಬರೂ 70 ರಿಂದ 01 ಲಕ್ಷ ರೂ ರವರೆಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಫೀಸು ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಡ ಶಶೀಲ, ರಾಜು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಜವಳಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ  ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇತನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು & ಪ್ರಾಚರ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒದ್ದು ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ  ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮುಷ್ಠಳ್ಳಿ, ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು  ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವಳಿದ್ದು, ದಿ:21-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0915 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ಅಡುಗೆ ಸಂಭಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು, ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ ಇವರು ನನಗೆ ಹೊಲೆ ರಂಡಿ, ಜಂಗಮ ಸೂಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವದು ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನದು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೊಲೆಯ ಜಾತಿ, ಈ ಹೊಲಸು ಜಾತಿ ಹೊಲಸು ಗುಣ ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಂಡಿ ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಿಂಡಿ ಹೊಲಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಕೂಡಾ ನನಗೆ ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ಅಂತ ಬೈದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಿತಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಮ್ಮನ್ ಸಾ : ಪಟ್ಟಣ ರವರು ದಿನಾಂಕ 29-09-13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತಮ್ಮ ಎದುರು ಪ್ಲಾಟನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟುಲು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 4 ಫೀಟ ಸಂದಿ ಬಿಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 1. ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕಮ್ಮನ 2. ರುಕ್ಕವ್ವ ಗಂಡ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕಮ್ಮನ 3. ಶಿವಪ್ಪ ಕಮ್ಮನ 4. ರಾಘಪ್ಪ ಕಮ್ಮನ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದಿ ಬಿಡಲು ಹೇಳುವವನು ನಿವ್ಯಾರು ಅಂತಾ ಜಗಳಾ ತೆಗದು ಅವಾಚ್ಯ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.