Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 31, 2013

Raichur District Reported Crimes

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ PÀÄ£ÀßlV PÁåA¦£À°è UÀAUÁzsÀgÀgÁªÀ EªÀgÀ eÁUÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ 7-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀðA ªÉƯÁªÀ vÀAzÉ PÀvÀðA §AqÉÃgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ mÁ¦£À ªÉÄÃ¯É ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀåvï PÀA§zÀ PÀgÉAl ªÉÊgÀ PÉÊUÉ vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÁ¸ÀA £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÁ¸ÀA §AqÉÃgÁªÀÄ 18ªÀµÀð,Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÉ®àgÀ, ¸ÁB ªÉÄÃvÁèZÉgÀªÀÅ bÀwÛøÀUÀqÀ gÁdå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 23/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

²æêÀÄw vÁgÀªÀÄä UÀAqÀ dAiÀÄ¥Àà eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð¸ÁB UÉÆî¢¤ß [D.¥Àæ] FPÉAiÀÄÄ ¢.30-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ZÁUÀ¨sÁ« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ AiÀÄAPÀ¥Àà JA§Ä ªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ«UÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §mÉÖ vÉƼÉzÀÄ ¨sÁ« zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¨sÁ«AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄðlÄÖ PÁ®Ä vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄî ªÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀlUÀ¯ï eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 9/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

«ÄÃgÁ ¨ÉÊgÁV 17ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ, C®è°è SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ PÀqÉUÉ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.3gÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 22/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:30-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼Àî¥Àà , ¸Á: E.eÉ GzÁâ¼À FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ.GzÁâ¼ÀUÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÉUÀÄ »rzÀÄ dUÁÎr DPÉAiÀÄ ªÀÄgÁåzÉ PÀÄAzÀÄ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2013 PÀ®A,448 504 323 354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà,30ªÀµÀð,ªÀÄ£ÉPÉ®¸À¸Á- ¸ÉÆ£ÁߥÀÄgÀÄ vÁAqÀ vÁ-¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ ºÁ.ªÀ. ¹ÃvÀªÀÄä vÁAqÀ §AqÉUÀÄqÀØ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 11 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19/05/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ PÉJ 33 J¯ï 7001 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ K£À¯Éà a£Á° ¸ÀÆ¼É ,¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ªÀÄä HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ PÀÆqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ aÃgÁr vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉJ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

7£Éà ªÉÄʯïPÁA¥ï£À°è §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦,J¸ï,L r.¹.L.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ I/C vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 580-00, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±À¦üà ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄAd½î (§ÄQÌ) £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ aÃn ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÀÄ §ÄQÌ DVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçdgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À 1) DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:G¥ÁàgÀÀ G:CQ̪Áå¥ÁgÀ ¸Á:ºÀÄZÀѧÄqÉØñÀégÀ UÀ¢ÝV ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ@AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀÄdgÀw eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA:01 ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 29.05.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ   ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸À°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉlÖ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2013 PÀ®AB 143.147.323.504. gÉ.« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ FgÀtÚ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ.wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå UÀmÁ° eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB15 ªÀµÀð ¸ÁB GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ vÁB ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ UÀA©ÃgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠮ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå UÀÄr»AzÀ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB GªÀĽºÉƸÀÆgÀÄ vÁBªÀiÁ£À«. ºÁUÀÆ CA§ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2013 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L¦¹ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2013 gÀAzÀÄ 173 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀä,zÀ ªÀÄPÀÆìzÀ C° ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ DAzsÀæzÀ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÉA¢ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV £À±ÉAiÀÄ°è PÁ®Ä eÁj ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ºÁ¸ÀUÉÆAqÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¨Áf vÀAzÉ AiÀÄPÀ£ÁxÀgÁªÀ ±ÉüÀPÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ fÃeÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ Hj£À vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÉAUÁ PÁ¬Ä PÀrAiÀÄ®Ä Hj£À 1) ±ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, 2) £ÁUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ±ÉüÀPÉ, 3) CAd£À¨Á¬Ä UÀAqÀ vÉÃeÉgÁªÀ, 4) «ÄãÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÉêÀPÀvÉ, 5) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zÉêÀPÀvÉ, 6) ±ÁªÀŨÁ¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ alVÃgÉ, 7) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ vÉÃeÉgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ, 8) ¨Á°PÁ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ alVÃgÉ, 9) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ±ÉüÀPÉ, 10) C¤ÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf zÉêÀPÀvÉ, 11) ®Qëöä¨Á¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ aÃlVgÉ, 12) RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£ÀUÉ, 13) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® vÉÃeÉgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÉÃeÉgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ zsÀ£ÀUÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À M¼ÀUÉ PÀĽvÀÄ ¸ÉAUÁ PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ¼É ºÀ¤ eÉÆgÁV §AzÀÄ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ eÉÆgÁV DVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À°è ¹Ãr®Ä §r¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¹Ãr®Ä §rvÀ ±ÀPɬÄAzÀ vÀUÀqÀzÀ ±ÉÃrØ£À°ègÀĪÀ £ÁªÀÄzÉêÀ, £ÁUÁ¨Á¬Ä, CAd£À¨Á¬Ä, «ÄãÁ¨Á¬Ä, ¨Á§ÄgÁªÀ, ±ÁªÀŨÁ¬Ä ¸ÀÄgÉñÀ, ¨Á°PÁ, C¤ÃvÁ, ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÉ®ègÀÆ ¹Ãr°£À ±ÉPɬÄAzÀ ¨ÉúÉƱÀ DVgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ°è £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ±ÉüÀPÉ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀ J®èjUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è C¤ÃvÁ UÀAqÀ ²ªÁf zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ®Qëöä¨Á¬Ä vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ alVgÉ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, G½zÀªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw fÃeÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉVzÀÝ ±ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£ÀUÉ gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ ¹Ãr°£À ±ÀPÉ §r¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 504, 306 L¦¹ :-
4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ ಈಕೆಯ ಲಗ್ನ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw
ºÀlPÀgï, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ಆಗಿದ್ದು, DgÉÆæAiÀÄÄ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿzÀÝ£ÀÄ, ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ DgÉÆæAiÀÄÄ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ ದಾರು ತಂದು ಕುಡಿದು, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಬುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ತಾಳಲಾರದೆ ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವತB ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿಕೊಂಡು ಮೈಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂqÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಚೀರಾಡುವುದು ಕೇಳಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÄÊ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಮೈಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿzÀÝರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, PÉÊಕಾಲುಗಳು ªÀÄvÀÄÛ ಕತ್ತು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗು ಗುಪ್ತ ಭಾಗ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಕೂಡಲೆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು DgÉÆæAiÀÄÄ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉದಗೀರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಾಖ°¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÁvÀÆgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013, PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥À ªÀw¬ÄAzÀ ©.¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1741, 942, 1326, J¦¹-371, 270 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀ¸À§ªÁqÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd gÉÆÃrUÉ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ±À¦üÃAiÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ ±ÀªÀÄä±ÉÆâÝÃ£ï ¸Á: PÀĸÀĪÀÄ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1) 3 CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2410/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï, 4) MAzÀÄ £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ºÀ¼É ªÉÆèÉʯï C.Q. 300/- gÀÆ ¸ÀévÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 2 vÀºÀ¹Ã£ï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á: gÁªÀÅvÁ°ÃªÀiï, §UÀªÁ£À UÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆÃqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr eÁÕ£À¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁfÃzÁ ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ¸Á¨ÉÆâݣÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ vÀÀªÀÄä NtÂAiÀÄ RÄgÉö ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É, 2) ¯Á®©Ã UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É, 3) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÉÆ£Éß £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr¢ KPÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉüÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, F dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè PÉý ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013, PÀ®A 504, 323, 324, 308, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :- 
ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ PÉñÀégÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ vÀªÀÄä E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¨ÉÆâݣÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ E¸ÁªÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð E§âgÀ ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà §UÉ ºÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ D ¢£ÀzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀÄ E¸ÁªÉÆâݣÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ C¯ÁèªÉÇâݣÀ EªÀ¤UÉ w½¹zÀgÀÄ CzÉ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj C¯ÁèªÉÇâݣÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ HjUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä E¸Áä¬Ä® EªÀ£ÀÄ Hj£À RÄgÉö MuÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸Á¨ÉÆÃzÀÝ£É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É, 2) ¸ÁeÉÃzÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸Á¨ÉÆÃzÀÝ£É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É, 3) C¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ ¸Á¨ÉÆÃzÀÝ£É PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀªÁ¯É, 4) ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À £Á¬ÄPÉÆqÉ J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÉ®ègÀÆ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À DqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ: dUÀ¼À DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ “CgÉà vÀÆ PË£ÀgÉ” CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E¸Áä¬Ä® EªÀ¤UÉ £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀƽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä §AzÀÄ ©r¸ÀĪÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, §rUɬÄAzÀ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆævÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ F ¸À® §ZÁªÀ DVj ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 30-05-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ವಡ್ಡರ ಸಾ: ಹಿಮ್ಮತನಗರ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ EªÀgÀÄ ರಾಜೋಳಾದಿಂದ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-39/3874 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪೂರವಾಡಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ¸ÀzÀj ಆಟೊ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಆಟೊವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಟೊವನ್ನು ಒಮ್ಮಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಪರಿಣಾಮ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲರೊಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ & ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ತ & ಗುಪ್ತಗಾಯಗ¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಆಟೊವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
      

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:30/05/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆನಾನುಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನ ಇರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯೊಣ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡುವಿನಾಯಕ ಬಾರ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 20-25 ವರ್ಷದವರು ಇಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಉದ್ದನೆ ಕುದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕುದಲು ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುದಲಿನವನು ಕರೆದ ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಏಲ್ಲಿಯವರು ನೀವು ಈ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮಪ್ಪಂದು ಯಾಕ ತಿರುಗ್ಯಾಡುತ್ತಿರಿ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿದ್ದವನು ಮರ್ಯಾದಿ ಇಂದ ಕೂಡಿಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ಲೇಡಚಾಕುವಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆದು ನೂಕಿಕೊಟ್ಟು ಬ್ಲೇಡಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸೊರಹತ್ತಿದ್ದು ಆಗ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನುನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.ವಿನಾಕಾರಣ ತಂಟೆ ಕತರಾರು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯ ಕುಡಿಸು ಅಂತ ಬ್ಲೇಡಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ವಜ್ಜರಗಾವಂ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.87/2013 ಕಲಂ. 323324307504506 ಸಂ. 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:

ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಮೇರಾಬಿ ಗಂಡ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಮೇಲ್ದಾರ್ ಸಾ|| ಆಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ರವರು ನಿನ್ನ ದಿವಸ ನಾವು ನಿನ್ನಗೆ  ಹೋಡೆದಿದ್ದವಿ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ  ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಕೇಸು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬ ಅಲಿ ಮೇಲ್ದಾರ್ ಸಾ|| ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ) ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತ್ತಿ ಶಬಾನ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ಮೇಲ್ದಾರ್ ಸಾ|| ಅಲ್ಲೂರ (ಬಿ)    ರವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ  ಬೈಯುತ್ತಾ ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ಇತನು ನನಗೆ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ .ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಶಬಾನ ಬೇಗಂ ಇವಳು  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದು ಅಯ್ಯುಬ ಖಾನ  ಇತನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತನೆ ಅಂತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಾಬಿ ರವರು ದೂರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:77/2013 ಕಲಂ, 323, 324, 354, 504, 506, 307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Thursday, May 30, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

1) ¨Á¯ÉøÁ¨ï vÀAzÉ C°¸Á¨ï ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ: 50, eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ £ËPÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) gÁdªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¯ÉøÁ¨ï ªÀ: 45, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M¼À ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ¹A¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀ: 65, eÁ:ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ vÁªÀÅ ¨ÁåAQ£À°è ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÁV CzÀPÉÌ ¨sÀzÀævÉ ¤ÃqÀ®Ä ¸À» ºÁPÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ¨ÁåAQUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ C°è CªÀ£À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé E®è¢zÀÝgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£À ¨sÁªÀ avÀæ CAn¹ ¸Á®UÁgÀ JAzÀÄ E£ÉÆߧâ SÁ¹A¸Á¨ï C£ÀÄߪÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£Éà ¸Á® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¤d SÁ¹A¸Á¨ï JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆAqÀÄ ¸Á®¥ÀqÉzÀÄ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2013 PÀ®A 120(©), 192, 202, 203, 417, 419 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ 11-20 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ¸ÀAfêÀgÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-n-8777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-n-8777 ºÁUÀÆ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀæUËqÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À »A¢£À UÁ°AiÀÄÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬ÄzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgÀ, mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀtÚ, 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁªÀÄgÉrØ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ;-29/05/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 28 ªÀµÀð, eÁ;-®ªÀiÁtÂ,G:-mÁæPÀÖgï. £ÀA.PÉ.J.36-9437.£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,¸Á;-vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¥ï.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ,FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J.36-9437.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¦UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÁåA¦¤AzÀ vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¦UÉ ¸ÀtÚ PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¦UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ°A¸Á§ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï ¹èÃ¥ÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÉ §zÀÄ«£À°è E½¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ mÉÊgÀ£À°è ©zÀÄÝ JzÉUÉ,ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2013 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ F±ÀégÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, eÁ;-®ªÀiÁtÂ, G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À,¸Á:-vÀÄgÀPÀnÖ PÁåA¥ï.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄr zÁn ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ: ªÀiÁåzÁgï, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ CAiÀÄå¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À UÀAqÀ£ÁzÀ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ »gÉúÀ¼ÀîzÀ PÀqÉ ¸ÀA¸ÁqïUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï ºÀÄ°UÀ¥Àà£À ¨ÉÆA§Ä CqÉØ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ eÁ¥sÀgï¸Á¨ï vÀAzÉ gÀdÓ¨ïC°¸Á¨ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-4060 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ,¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-4060 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀºÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , JªÀiï.© ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢.30-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.137/2013 , PÀ®A.279 , 337, 304(J) L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :30.05.2013 gÀAzÀÄ 161 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-05-2013

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2013, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಚಿಂತಾಕಿ - ಉಜನಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ¦üAiÀiÁð¢ FgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á: aAvÁQ ರವರ ಹೋಲದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಮೃತ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೋಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಇರಲಾರದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಲಾಳಲಾರದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೊ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಸದರಿಯವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ನೀಡಿದ ಮೌಖಿಕ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖ°¹ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 ರಂದು ಕೊನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄಧುಕರ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ, ಸಾ: ಕೊನ ಮೇಳಕುಂದಾ EªÀgÀÄ ಮತ್ತು EªÀgÀ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ, ಸಾ: ಹಲಬರ್ಗಾ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗಂಪೂರ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಸಹದೇವ ಇತನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಾಬುರಾವ ಇತನು ªÀÄÈvÀಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿರುತ್ತದೆ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಗುಣಮುಖನಾಗಿgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ನೀಡಿದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¤Ãj£À ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¯Áj £ÀA. PÉJ-01/JAJ-5779 £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁå£Édgï ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀÄuÁ¤¢ü vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtªÀiï NqÉAiÀiÁgï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÀiÁå£ÉdgÀ, ¸Á: vÁAqÁªÀgÉAiÀÄ¥ÀÄgÀA, vÁ: CvÀÆÛgÀ, f¯Áè: ¸ÉîA (vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¯ÉçgïUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁð¢AzÀ ©lÄÖ ªÀÄ£Àß½î ªÀiÁUÀðªÁV amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁ amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆgÀªÉ®è ªÁºÀ£À ¥Á¸À DUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÉE© PÀgÉAmï ªÉÊjUÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯Áè UÁr vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgïUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆqÉÆuÁ CAvÁ C£ÀĪÀµÀÖj°è ªÀÄtÂPÀAoÀ vÀAzÉ ¥Àj¸Áé«Ä ¥ÀrAiÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÀļÀªÉÄÃqÀ, vÁ: CvÀÆÛgÀ, f: ¸ÉîA (vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ) EvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ¨ÉúÉƵÀ DzÀ ªÀÄtÂPÀAl EªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï GªÀÄgï vÀAzÉ ±ÉÃSï ªÀÄÄvÀð ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 
eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 5-3-162, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°A ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ|| ¸ÀªÀÄjÃ£ï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ±ÉÃSï GªÀÄgï ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ vÁ£ÀÄ CfÓ ºÀ«ÄÃzÁ©Ã EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉ ºÀÆqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð, ¸Á: Gd¼ÀA§ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ D£ÀzÀAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: aAZÀªÁqÀ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°Pï ¦A¥À½UÉÆgÀ ¥ÀÄuÉ-61 (JªÀiïJ¸ï) EªÀ¼ÀÄ ±Á¯É gÀeÉ EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-05-2013 gÀAzÀÄ CdÓ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÁ EPÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ §»ðzÉ¸É ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÆqÀÄPÁqÀ¯ÁV, ¥ÀÆ£ÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÀ¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2013, PÀ®A 341, 290, 291 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛ ¨ÁA¨Éà ©°ØAUÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ÃªÀPÁAvÀ vÀAzÉ dnAUÀgÁªÀ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ, 3) ¤w£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ, 4) UËgÀªÀ vÀAzÉ vÉÃdªÀgÁªÀ, 5) ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ, 6) CAPÀƱÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw, 7) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ, 8) zÁ¤Ã±À vÀAzÉ ªÁfÃzÀ, 9) «Ä°AzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, 10) gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á: J®ègÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ r.eÉ ¸ËAqÀ ¹¸ÀÖªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀqÀ gÁwæAiÀÄ°è §¼À¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀzÀæªÀGAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÊ ªÁå®ÆåªÀiï ºÀaÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013, PÀ®A 381 L¦¹ :- 
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÁUÉAzÀægÀrØ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É gÁAiÀÄ¥À½î EvÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É gÁAiÀÄ¥À½îAiÀÄ ©¹ HlzÀ 03 a® CQÌ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ a® vÉÆÃUÀj ¨É¼É DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013, PÀ®A 143, 147, 448, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¦üAiÀiÁð¢ CZÀð£Á UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ QlQ vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉÆÃgÀUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄUÀ 2) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5-6 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ eÉÆÃgÁzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄßzÉÝò¹ F ªÀÄ£É ¤¤ßAzÀ¯Éà £ÀqÉ¢zÉ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁrzÀgÉ F ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¨ÁV®Ä vÉÃj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ°®è, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÁV®Ä MzÀÄÝ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è F ªÀÄ£ÉAiÀÄ CzsÀð ¥Á®Ä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ gÉÃf¸ÉÖçõÀ£ï ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ UÀÄAqÁ ªÀÄA¢UÀ½UÉ vÀAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ vÀ¨Á ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É, ¤Ã£ÁVAiÉÄ F ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆÃvÉUÉ §AzÀ d£ÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ C²èî ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸Àȶֹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÁf£À QlQUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á zÀƸÀÛgÀªÁVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2013, PÀ®A 427, 435 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁªÀÄ vÀAzÉ d«Äî «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ±À§ÝPÉý ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä d£ÀjAzÀ UÀÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ Hj£À ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ°è PÀ¼ÀQ ¨sÀtÂäUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀaÝzÁÝgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ MAzÀÆAzÁV ¥ÀPÀÌzÀ ºÀÆ®zÀªÀgÁzÀ CAeÁuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®UÀÆAqÀ, ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÉÄÃvÉæ, ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ£ÀÆgÀ, ¸ÀgÉÆeÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ, ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¥ÁA¥À¼É, ¥Àæ¸À£Áß vÀAzÉ ±ÉAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÀÆ®UÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, DUÀ HgÀ d£ÀgÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀzÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÀÆ®zÀ°è ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÀÆV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ºÉÆ®zÀ°è ©zÁÝUÀ §® ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, F ªÉÄð£À ªÀiÁ°PÀgÀ ºÀÆ®UÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÀÄgÉÆzÉݱÀ¢AzÀ ªÉÄð£À 8 d£ÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÉÃRj¹nÖgÀĪÀ 11 PÀ¼ÀQ ¨sÀtÂäUÀ¼ÀÄ, 11 ºÀÄ°è£À ¨sÀtÂä, vÀÆUÀgÉ ºÀÆlÄÖ, ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 1,50,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁgÀd ºÀdÓgÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ E£ÉƪÁ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-1404  £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/J¸ï-2301 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà ¸Á: ±Á¥ÀÆgÀUÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÉƨÉÊ® ¥sÉÆãÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ E£ÉƪÁ fæUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ, PÀªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀiÁzÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ DzÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÀæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/6701 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É DzÉñÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DzÉñÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r jAiÀiÁeï vÀAzÉ JA.r ªÉÆ¢Ý£ï ¸Á¨ï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÉÊ£ïì ±Á¥ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ WÀÄĽ JzÀÄgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ CzÀPÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-7530 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁºÁf vÀAzÉ ±ÀµÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: «ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄïÉ, vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥ÀàVÃj ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-3946 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ ¤Ã®PÀAoÀ gÀªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ²ªÁf ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.       PÉJ-39/eÉ-7374 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: vÀgÀ£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ r.¹. PÀbÉÃj ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁt UÀAqÀ ¸ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ©qÀªÉÊ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉñÀªÀgÁªÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀÄ.ºÉZÀ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¸Áé«Ä «Äað §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-9934 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Áé«Ä «Äað §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Wednesday, May 29, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨Á®ªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÀÄqÉïï 45ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ vÁ//zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20/04/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è «ZÁj¹zÀgÀÆ EgÀĪÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2013 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27/05/13 AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ¨sÀUÀAiÀÄå PÀįÉÃðgÀªÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ,20ªÀµÀð,¸Á- §ÆªÀÄ£ÀUÀÄAqÀ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è 1] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ¼É §Ar 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ºÀ¼É§Ar 3) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀ¼É§Ar 4) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¹¥Áw 5) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀ¼É§Ar J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸À- ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝtÚ FvÀ£ÀÄ §¸ÀAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¦æÃw¹ CªÀ¼À£ÀÄß J°èUÉÆà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÀUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¤ÃªÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖ¢Ýà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ,ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 163/2013 PÀ®A. 143,147,148,323,324,448,504,,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: PÀÄgÀħgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀ: 45, eÁ: PÀÄgÀħgï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁ°ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-27-5-2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ G¥À஥ÉÃmÉ ²æäªÁ¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ EªÀgÀ PÉgÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ, PÉgÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄ°¯Áè F ¢ªÀ¸À ¥ÀÄ£À: Hj£ÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.05.2013 gÀAzÀÄ 89 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-05-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉmÉÖ¥Áà ¥Ánî ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥Á±Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ Hj£À ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ¢AzÀ ¥Á±Á¥ÀÆgÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/JZÀ-8330 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀqÀUÁAªÀ PËoÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀqÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ mÁæPïÖgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPïÖgÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ D£ÀAzÀ¤UÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÄßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ QæµÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/JªÀÄ-22 £ÉÃzÀgÀ°è w¥ÉàAiÀÄ UÉƧâgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ²æªÀÄAvÀ WÁ®UÉÆAqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï EAf£À ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£À JzÀUÉ, §®UÉÊUÉ, ªÉÆüÀPÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀÄzÉå £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÉêÀ£À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è HgÀ°è ¸ÀºÀ C®è°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁPÀÄwÛzÉÝêÀÅ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è M§â£É ºÉƼÀqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ zÀ£À PÀlÄÖªÀ UÀÄr¹°£À°è §AzÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É DPÀ¹äPÀªÁV D UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É £ÉÆÃr CµÀÖgÀ°è UÀÄr¸À°£À ¨ÉAQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj aÃgÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ aÃgÁqÀÄvÁÛ, NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ ¤Ãj£À ºËf£À°è ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ¤«ÄµÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2013, PÀ®A 341, 504, 354, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî J¸ï.r.JA.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ, 2) ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Ánïï, 3) «£ÉÆÃzÀ ¥Ánïï J®ègÀÆ ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ºÉÆnÖAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ºÁQ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2013, PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CZÀð£Á UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §¼ÀPÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è OgÁzÀ(©) E®ªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÉÆÌA¢UÉ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ §¼ÀPÀmÉÖ ¸Á: zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄPÉÆÌA¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É KPÉ ªÀÄ®V¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ºÁ®Ä PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »ÃUÉPÉ DqÀÄwÛ¢Ýj K£ÁVzÉ ¤ªÀÄUÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ H®mÁ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÉîPÉÌ ºÁQ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÁ°qÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ agÀĪÁUÀ NtÂAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÀ £Àfç C° vÀAzÉ «ÄÃgÀ ºÀ©Ã§C° ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zsÀªÀĸÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉEUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ºÉÊqÁæ PÉæÃ£ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¹£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj PÉæãÀ C¥ÀgÉÃlgï DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ©ZÁgÀrØ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄ vÁ: ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ §® »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.           

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಅಮೀರ ತಂದೆ ಚಾಂದಪಾಶಾ ವಯ:22 ಉ:ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಇಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ ಗುಬಲರ್ಗಾ ಇತನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶರೀಫ ಇತನೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಝಿಬರಾನ ಇತನು ಕ್ರಿಕೆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೀರ ಇತನು ಏಕೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿನಗೂ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ:27-05-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಲಾಉದ್ದಿನ ಮತ್ತು ಬಾಬ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಿಬರಾನ ಇತನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ತಲವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಕಿವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈಯ ಅಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:69/2013 ಕಲಂ 341 307 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Tuesday, May 28, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ; 27.05.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ 42 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÁvÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß Ctß DgÉÆæ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA: PÉJ-36JªÀiï7694 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝPÉÌ PÁgÀ£ÀÄß CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝPÉÌ PÁgÀÀ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ PÁgÀ£À°èzÀÝ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀ 3-4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA; 108/2013 PÀ®AB,279,337.338 .304 [J] L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ »ÃgÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ PÀvÀÛ®°è PÁtzÉ DPÀ¹äPÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀdAvÀĪÀ£ÀÄß w½¢zÀÝjAzÀ D «µÀdAvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉAqÀwUÉ «µÀAiÀÄ ºÉý PÀtÄÚ PÀvÀÛ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀĪÀĪÀé FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ,ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ,ªÀÄ®ètÚ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀĹÌUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA.& PÀ®A. : 07/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»§Æ§Ä ¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ 36 n.© 2940 £ÉÃzÀÝgÀ §® ¨ÁUÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ ¨ÉÃjAUï PÀmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§£ÀÄ §® ¨ÁUÀzÀ zÉÆqÀØ UÁ°AiÀÄ mÉÊgï ©aÑ ¨ÉÃjAUï ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÁPï Kj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï EAd£ï ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §®¨sÁUÀzÀ gÀmÉÖAiÀÄ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ §® ¥ÀPÀÌr dfÓzÀAvÁVzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À 7-45 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ zÀªÀ¯ï¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï 58 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 25-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉƸÀUÉgÀ¥Àà£ÀÄ ²æñÉÊ® ºÁUÀÆ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ÃgÀıÀÄ¢ÝPÀgÀt mÁåAQ£À ¸ÀªÀÄ¥À EgÀĪÀ PÀȶ E¯ÁSÉ d«Ää£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-05-2013 gÀAzÀÄ 4-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ 2 ¸À® ªÁAw, ¨Éâ DVzÀÄÝ, ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 26-05-2013 gÀAzÀÄ 4-25 ¦.JA.PÉÌ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ UÁzÉ¥Àà CgÀ½î 48ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB UÉƧâgÀPÀ®è vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï£ÀA: 20/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄgÉÃgï ªÀ: 25, eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° ¸Á: avÁÛ¥ÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ £ÁUÀ°AUÉñÀégÀ PÁåA¦UÉ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ §A¢zÀÄÝ, PÁgÀªÀÄAZÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀªÁzÀ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 24/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ »jAiÀÄtÚ ZÀ®ÄªÁ¢ 34 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ r¥ÉÆà PÀAqÀPÀÖgï ¨ÁåqÀÓ £ÀA 654. vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ªÀĹÌAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ÁÖöåAqÀ£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, §¹ì£À°èzÀÝ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ a®ègÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ] ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà bÀ®ªÁ¢2] ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉñÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ bÀ®ªÁ¢3] ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀjd£À 4] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ ºÀjd£À ¸Á|| J®ègÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀĹÌ. PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr. fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TÃvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 81/13 PÀ®A 504.323.324.506.353 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄdgÀÆV¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: 27-05-13 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɬÄAzÀ 13.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆj£À ¸ÀAvɨÁdgÀ£À ¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÉrØ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀ:21 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë ªÀqÀØgï G:«zÁåyð ¸Á; ¸ÀAvɧeÁgï ¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n« £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸Àj¹zÀÄÝ D ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁPÀÄ £Á¬Ä PÀnÖzÀÄÝè £Á¬ÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀªÀ£ÀÄß C£ÀßzÀ°è ¨ÉgɹPÉÆnÖzÀÄÝ £Á¬Ä ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß zÀ©â M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr C®ªÀiÁj vÉUÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ. 1/2 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀ GAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 1 vÉÆïÉAiÀÄ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ 1/2vÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ MlÄÖ CA.Q. 48,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 172/13 PÀ®A. 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 27.05.2013 gÀAzÀÄ PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è JA. gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ JA. ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀ: 35, eÁ: PÀªÀiÁä G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2,500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ 5£ÉÃzÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.05.2013 gÀAzÀÄ 260 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.