Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 22, 2014

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

                                  
                                  ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.                
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಕಂಬಲತ್ತಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಕರಿಸ್ವಾಮಿ, ಬಡಿಗೇರ್, 50 ವರ್ಷ, ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ FPÉಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ,ನಂ. ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಾವನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ರಾಮಪ್ಪ ಈತನ ಹೊಲ ಇದ್ದು ಸದರಿ ರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆಯವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ºÉÆ®ದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ರಾಮಪ್ಪನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ¢£ÁAPÀ : 20/10/14 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ಕೇಳಲುಹೋದಾಗ1]gÁªÀÄ¥ÀàvÀAzɧÄqÀØtÚ§rUÉÃgï,¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß2]£ÀgÀ¸ÀªÀÄäUÀAqÀgÁªÀÄ¥Àà§rUÉÃgï,¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß3] ²ªÀgÁªÀiï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà  §rUÉÃgï,¸Á:ªÀ®ÌA¢¤ß4] §Ä¼ÀîAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ §rUÉÃgï, ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ß EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು  ಅಕ್ರಮ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 287/14 ಕಲಂ 504,341,354,323,506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:- 19-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiAPÁ®  1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ wgÀĪÀÄ®¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ 29 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥Áæ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 34 J£À. 4026 £ÉÃzÀÝgÀ°è  vÀ£Àß ¨ÁªÉÄÊzÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÁæuÉñÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁ¼ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀÄAZÁ° UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV  E§âgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹  ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ DgÉÆÃÀ¦üvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀætvÀ¦à PÁgï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁgÀ¤£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ¸ÀÆégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÁæuÉøÀ vÀAzÉ     32 ªÀµÀð eÁ: £ÀAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁtzÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2014 PÀ®A 279 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                                                                                                                          
     -: ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ :-
      ¢£ÁAPÀ: 21-10-2104 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzsÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÉÆÃvÀgÁd 43 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV  ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ:-20-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀÄgÀªÀÄä¼ÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀĸÉãÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆæ ºÀĸÉä vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á:°AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä¼ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ §®ªÀAvÀªÁV DPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C¥ÀºÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä  FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÀĸÉä FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ C.¸ÀA.93/2014  PÀ®A:366(J) L¦¹ & 3(1) (XI) SC/ST ACT ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
ºÉ¸ÀgÀÄ : CªÀÄgÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ  
ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð
§tÚ : ¸ÁzÀPÀ¥ÀÄà §tÚ
JvÀÛgÀ : 4, ¦üÃmï 2,,
ªÉÄÊPÀlÄÖ : ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ
PÀÆzÀ®Ä : GzÀÝ£ÉÀ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä
ªÀÄÄR : zÀÄAqÀĪÀÄÄR, GzÀݣɠ ªÀÄÆUÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ : PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À, ©½§tÚzÀ ªÉîÄ, ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É

(C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä¼À  ¨sÁªÀavÀæ)
 F ªÉÄð£À C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄV ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ CA¨ÉæñÀ EªÀgÀÄ ¤ªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EqÀ£ÀÆgÀÄ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ CxÀªÁ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ  CxÀªÁ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè gÀªÀjUÉ w½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå :
 ( 08532) 282001 ( J.J¸ï.L.  ) EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
( 08532) 2   9480803838 ( ¹.¦.L. AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÈvÀÛ  ) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಮೃತ «gÉñÀgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ 11 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: «zÁåyð ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಂಕ: 21.10.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೇರಿ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ಆಡಿಸುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 22.10.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ VÃvÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 15/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                   
           ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಮೃತ ಸುಭಾಷ  ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಈತನು ದೇವರಾಜ ಇವರ ಭತ್ತದ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಕೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸುಮಾರು 1330 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೃತ ಸುಭಾಸ ಈತನ ಎಡಗಾಲು ಮಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಮೀನಗಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಾಕೋಬ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಕ್ಕಲುತನ ಜಾ: ಮಾದಿಗೆ ಸಾ:ಧುಮತಿ FvÀನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸುಬಾಷನನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಂದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೆತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1530 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 25/2014.ಕಲಂ,-174 ಸಿ.ಅರ್.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ 18-10-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯದಿ ಶ್ರೀ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಅಂಬಪ್ಪ ಒಂಬಳಕಲ್ ವಯಾ: 28 ವರ್ಷಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ      ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮFvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ಬಸವರಾಜ2) ಉಮೇಶ 3) ಶಿವರಾಜ 4) ಅಮರೇಶ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ಸಾ: ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಹೊಲ ನಿನ್ನದೇನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2014 PÀ®A. 447, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಅರೋಪಿ ನಂ 1 ಮಹಮ್ದದ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ  ಮೋದೀನ್ ಸಾಬ್ , ನೇದವರು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾಸೀಂಬೀ ಗಂಡ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ ವಯಾ 37 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಟೇಲರಿಂಗ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಂತ್ತಾಲಯಂ ( ಆಂದ್ರಾ )FPÉAiÀÄ ಮಗಳಾದ ಮೃತ ನಾಸೀರ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22-01-2014 ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಅರೋಪಿ ಮಹ್ಮದಹುಸೇನ ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡು ಅತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಳೇ ಅಂತ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅತನ ತಂದೆ ಮೋದೀನಸಾಬ ಮತ್ತು ಅತನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಸೀಂಬೀ ಮತ್ತು ಐಸಕ್ರೀಂ ಬಾಷಾ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎನು ಹೇಳುತ್ತರೋ ಅದನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 04-10-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಾ ಮೇಲಿನಂತೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ 20-10-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ    ಗುನ್ನೆ ನಂ 171/2014  ಕಲಂ 498(), 306  ಸಹಿತ 34  ಐ.ಪಿ.ಸಿ     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.      


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2014 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-10-2014

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/2014, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃoÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑö£ï, ¸Á: D®ÆgÀ (©), ¸ÀzÀå: PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA. eÉ.J£À.-17 ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄUÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆr a¢æAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ E¹ÃvÁ EªÀ¼À ºÀÄlÄÖºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁV®Ä QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÉÃPÉè¸ï 10 UÁæA. C.Q 10,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ gÀhÄĪÀÄPÁ 5 UÁæA. C.Q 5,000/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ 5 UÁæA. C.Q 5,000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ C.Q 20,000/- gÀÆUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj §AUÁgÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ Rj¢ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj §AUÁgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2014 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.