Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-12-2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2010, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/12/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð «zÁåyð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©Ãj (PÉ) ¸ÀzsÀå ºË¹AUÀ ¨ÉÆqÀð PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉüÉAiÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÀ qÁªÀgÀUÁAªÉ EvÀ£À gÀÆ«ÄUÉ vÀªÀÄä »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàîAqÀgÀ ¥Àè¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉJ-39-ºÉZÀ-1326 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ gÀÆ«Ä£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2010, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAPÉ ¸Á: UÀÄwÛ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À«Ää§âgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆæ vÁ£Áf vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£À ¸ÉÃj dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010, PÀ®A 324, 323,5 04 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄwÛ. EªÀgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ vÁ: §.PÀ¯Áåt FvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý JAzÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À ºÁUÀÆ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2010. PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/10 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÁj PÁA§¼É ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-¸ÉÆãÁ¼À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄðAzÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÁ®UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010, PÀ®A 51, 63 PÁ¦gÉÊmï DPÀÖ 1957 :-
¢£ÁAPÀ 07-12-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀħgÁªÀ RgÁvï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁå¸ÉÆÖçïï PÀA¥À¤AiÀÄ vÀ¤ÃSÁ¢üPÁj ¸Á: ZÉA§ÄgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ zÁªÀÅzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ G¸Áä£ï ªÀiÁqÀ£Àð DmÉÆêÉƨÉÊ¯ï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) E£ÀvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁqÀ£Àð DmÉÆà ¥Álð CAUÀrAiÀÄ°è PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï 40 UÁæA ¥ÁåPÉlUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° ªÀiÁ®Ä C¸À° PÁå¸ÉÆÖçïï D¬Ä¯ï CAvÁ ºÉý ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸À°ÃªÀiï ¸Á:ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ n¥Ààgï ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.35,J.2100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ©.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄ®Ä 65 ªÀµÀð, ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.34,PÉ.1689 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¯ÁjUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ©.gÁªÀÄPÀȵÀÚ£ÀUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ FgÀtÚ 45 ªÀµÀð, ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¢°Ã¥ï ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ ¥sÀ¤ªÀÄAqÀ¯ï PÁ¥ÉðAlgï ¸Á:Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-2 EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,7746 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 28 ªÀµÀð, ¸Á:ºÉqÀV£Á¼ï UÁæªÀÄ ºÁ:ªÀ: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.04, JPïì.3013 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §ªÀiÁðPÁåA¥ï-CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢°Ã¥ï ªÀÄAqÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:05.12.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:06.12.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ J£ï.UÀAUÀgÁdÄ ¸Á:PÉ.ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ CzÉà PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¢:J£ï.«.¨sÁ¸ÀÌgïgÁªï EªÀgÀ 40 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÁ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼É ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀgÁeï vÀAzÉ zÀÄUÀ¥Àà vÉÆÃlzï 25 ªÀµÀð, ¸Á:eÁ®ºÀ½î EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ wªÀÄäAiÀÄå£À ¥ÀÄwæAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÁå¦Î EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ FjÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ §Ä¢ÝºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£À ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁeÁ, ²ªÀ¥Àà, w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀvÀÛjªÀÄr EªÀ½UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:04.12.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ ¨É½UÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, ºÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀnPÁgï, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J®ègÀÆ ¸Á:»gÉúÀtV UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ CAUÀr EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:04.12.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ²ªÀtÚ, °AUÀtÚ, ªÀiÁ¼À¥Àà, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ J®ègÀÆ ¸Á:»gÉúÀtV UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ ¨É½UÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀĤvÁ vÀAzÉ gÁZÀ£ÀUËqÀ 23 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.12.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥sÁå£ïUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ±ÁgÀzÀªÀiï UÀAqÀ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.12.2010 gÀAzÀÄ J¯É©ZÁÑ° PÁåA¥ï£À PÁ®ÄªÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: V¯ÉøÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ:1500/-, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q.gÀÆ:10,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:11,400/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀ¥Áà AiÀÄAPÀn ¸Á|| ºÁgÀÄw ºÀqÀV® vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 7-12-10 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÁVzÁÝUÀ gÁwæ 1.00 J.JªÀiïPÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgɬÄj CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉÆgÀUÀqÉ MlÄÖ 4 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄÄRPÉÌ PÀjAiÀÄ ¥ÀnÖ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ, £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, C®ªÀiÁj MqÉzÀÄ D®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1 vÉÆ¯É vÁ½ ¸ÀgÀ, 1/2 vÉÆ¯É GAUÀÄgÀ, 1/2 vÉÆ¯É dĪÀÄQ ªÀÄvÀÄÛ 12 vÉÆ¯É ¨É½î »ÃUÉ MlÄÖ ` 43600/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr d§zÀ¹Û¬ÄAzÀ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ avÀæ±ÉÃRgÀ ªÁ° ¸ÁB «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 15 PÁl£À UÉÆ®Ø «£ÀßgÀ CqÀÄUÉ JuÉÚ CAzÁdÄ ` 16000/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.