Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 11, 2012

Raichur District Reported Crimes


                                 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»wÀ:-
                                 ¢£ÁAPÀ 10-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÄUÀqÉÆä PÁåA¥À£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀAiÀÄB32 ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ G B-PÀÆ°PÉ®¸ïÀ ¸ÁB §®èlV vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀîUÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®PÀëöät PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¨ÉAqÉPÁ¬Ä ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á||£ÀÄUÀqÉÆÃt PÁåA¥ÀEªÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀ «µÀAiÀÄ PɽzÀÝPÉÌ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ MªÉÄäUÉ ¹lÖUÉ §AzÀÄ PÀÆqÀUÀ®Ä ¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉƯɪÀiÁqÀÄvÉÛªÉAiÉÄAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2012 PÀ®AB 323,326,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 10-08-12 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AUÁj PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ²æÃ.«.UÀt¥Àw vÀAzÉ §ºÁä£ÀAzÀA ªÁPÀ®PÀÄr, 45ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §AUÁjPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀÄļÀî¥ÀÄr gÁªÀÄPÉʵÀÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ¸ÁB §AUÁjPÁåA¥À  FvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, DUÀ «. UÀt¥ÀwAiÀÄÄ ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ DvÀ£À §®UÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ dVÎ, £ÀAvÀgÀ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ ºÉÆUÉ¢zÀÝjAzÀ, PÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°£À QgÀĨÉgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2012 PÀ®A. 324,504,506, L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢£ÁAPÀ:10-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¥Àvï¹AUï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: gÀd¥ÀÆvï(oÁPÀÆgï) , G: ZÀºÁ§Ar , ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀiÁzÁgÁªÀiï FvÀ¤UÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ZÀºÁ PÀÄrzÀ ©¯ï 36/- gÀÆ. PÉýzÀÝPÉÌ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÁåUÀ zÀÄqÀÄØ PÉý ªÀÄgÁåzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ZÀr(PÀ¦ð)¬ÄAzÀ DvÀ£À  vÀ¯ÉUÉ »AzÀÄUÀqÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ qÀÄAUÁgÁªÀiï , ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄAZÁgÁªÀiï   gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ DvÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ EAzÀÄgÁªÀiï¤UÉ zÀÆQzÀÄÝ , qÀ¯ÁègÁªÀiï¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ   vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , EAzÀÄgÁªÀiï¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀÄÝ , qÀ¯ÁègÁªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A 504, 323 , 324 , 326 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ²æäªÁ¸À gÁªï FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À gÉÊvÀjUÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ D ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ¥sÉïÁV ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ EzÀÄÝ F ªÀµÀð ²æäªÁ¸À gÁªï gÀªÀgÀ ºÀwÛ ©Ãd UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃrj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉýzÁ£É CAvÁ w½zÀÄ ²æäªÁ¸À gÁªï, ¸Á: £ÀAzÁå® DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ, £ÁUÀgÁd ¸Á: ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà 6 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  gÀªÀÄt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ EzÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CvÀ¤UÉ  J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ, £Á£ÀÄ PÉÆlÖAvÀºÀ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° EgÀÄvÀÛªÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃrj CAvÁ gÉÊvÀjUÉ ºÉý¢Ý K£À¯É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÀAiÀÄzÉ EzÁÝUÀ CªÀgÀÄ J®ègÀÆ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨ÁV®£ÀÄß vÉj ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÉÛ ¢: 15-08-12 gÀAzÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ CAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2012 PÀ®A, 143,147,148, 504 506 ¸À»vÀ 149 L ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ;-10/08/2012 gÀAzÀÄ   vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ.ªÀÄ»§Æ§C° vÀAzÉ ªÉÆâãÀ¸Á§ 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ SÁ¸À vÀªÀÄä¤zÀÄÝ FvÀ¤UÉ MAzÀÄ ¥Áèl£ÀÄß   ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ»§Æ§° FvÀ£À  ¥Áèl£ÀÄß £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ gÀªÀiÁÓ£À ºÀ§â DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªgÉÀ®ègÀÆ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÉÛ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ MzÀÄÝ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛêÀ¯É'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÉåAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ CzÉà PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ vÉÆqÉUÉ, ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012. PÀ®A.143,147,148,504,323,326,506 s¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ²æêÀÄw «eÉÃvÁ PÉ.J¸À. UÀAq «£ÀAiÀiï PÀĪÀiÁgï  G: Pɦ¹ £ËPÀgÀ ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:10.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà G:PÀAmÁæPÀÖgï ¯Éçgï ¸Á: Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ Pɦ¹ 07 £Éà WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ C£ÀÄavÀªÁV ªÀwð¹ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A.354,504, L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


              ¢£ÁAPÀ 07/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà §Ä¢Ý¤ß 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ ªÀAiÀÄB 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁBPÀÄuÉPÉ®ÆègÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ PÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ CªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉà PÀÄUÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÁågÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ F ¸ÀƼÉÃAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/12 PÀ®A 354,504,506. L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ²æêÀÄw ¥ÀzÀä UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð G:PÀÆ° eÁ:G¥ÁàgÀ ¸Á: 1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉJ.36/ n©-7474 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ §Æ¢ vÀÄA§®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄĤmï £ÀA.02 gÀ ªÀÄÄAzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ G:mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÁUÉAiÉÄ ZÁ®ÄªÀÅ EnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀzÀä¼ÀÄ  mÁæPÀÖgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ mÁæPÀÖgÀ MªÀÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥ÀzÀä½UÉ vÁVzÀÝjAzÀ JqÀ Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A.279,338, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:10-08-2012 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃoÁ PÁæ¸ï£À ªÀĢãÁ SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÀAPÀgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:47 eÁ:dAUÀªÀiÁ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á: §¸ÀªÀtÚUÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ , ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.210/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè . £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆj@¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ  CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ¸ÀzÀgï ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ:-09-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà §¸Àì¥Àà vÀAzÉ; ªÀiÁgÉÃ¥Àà, 50ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ,PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ, ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd£ÀÄ FUÉÎ PÉîªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ F ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀVAiÀiÁV aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹zÀÄÝ DzÀÆgÀÄ PÀÆqÁ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ¢zÀÝjAzÀ ¤£Éß ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆzÀ°ègÀĪÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä EnÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀðPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  zÉêÀzÁ£À vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á-PÀÄrð vÁ-ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.08.12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀzÁ£À ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° ¸Á-PÀÄrð vÁ-ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:10-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ¦® amïì PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄgÉñï¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñï , ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ aÃnUÀ¼À ZÀAzÁzÁgÀ¤zÀÄÝ DgÀÄ wAUÀ½AzÀ PÀAw£À ºÀt PÀlÖzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj amïì£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: PÀ¦® amïì ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉ , ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä amïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj aÃnUÀ¼À PÀAw£À ºÀtªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä £ÉÆnøï PÀ½¹zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà PÀAw£À ºÀt PÀlÖ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆnøï PÀ½¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ , ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 177/2012 PÀ®A 341, 504, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2012 gÀAzÀÄ   65     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    9500  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-08-2012


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw: ºÉÆðAiÀiÁ, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAPÀ£Á¼À EªÀ£À §Ä¢Ý ªÀÄAzÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉüÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ gÉÃSÁ @ ¸ÀvÀåªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09-08-2012 gÀAzÀÄ gÉÃSÁ @ ¸ÀvÀåªÀiÁä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É J¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÉÃªÉ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ¸Á: ZË¢æ ¨É¼ÀPÀÄtÂ, ¸ÀzÀå: ºÀ¦üÃd ¥ÉÃmï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqsÀj qÉÆÃAUÀgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 2) §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ®R£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, 3) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄëģÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, 4) ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¦ZÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, 5) ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ «oÀ® ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, 6) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, J®ègÀÆ ¸Á: vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 3 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É£ÀÆß ºÀvÀÛ®Ä vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf «ÄgÀR¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀqÀتÉÆÃgÀA© (JªÀiï ºÉZï), 4) ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ VgÀUÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â®UÉÃgÀ, 5) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÀÄ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 6) UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà GzÁ£É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 7) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ªÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 8) ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà GzÁ£É ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ  CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 1500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î PÁgÀAeÁ PÁélgÀ¸Àì ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ¯ï ±ÉÃPÀ RvÀ® E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÁ®ºÀ½î PÁgÀAeÁ PÁél¸Àì¢AzÀ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ªÀÄfÓzÀPÉÌ £ÀªÀiÁd ©Ã¼À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.©. ¥ËªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/Jr-3569 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ C§ÄÝ¯ï ±ÉÃPÀ RvÀ® E§âjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, ¨É£Àß ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ-ªÉÄÃ¯É C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ C§Ý®Ä ±ÉÃPÀ RvÀ® EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.         

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಕೇಶರ ಗಂಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೋರೆ  ಸಾ|| ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:09/08/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಜುಕಿ ಆಕ್ಸ್ ಸಂ: 125 ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಕ್ಸ್ 2756 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ: MB8CFA4CAHA8194234 ಇಂಜನ  ನಂಬರ : F486429553, ಮಾಡೆಲ 2010,ಕಲರ : ಬಿಳಿ, ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಸೈಯ್ಯದ ಪಾಶಾ ತಂದೆ ಖಾಸೀಮಸಾಬ ಬಿಲ್ಲಾಡ ಸಾ||ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗರಿ ನಿಯರ ಮಹ್ಮದೀಯಾ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 10-08-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕದಿಂದ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೆಎ 32 ಕೆ 9493 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹ್ಮದ ರಫೀ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ  ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೊರಟಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೀರ ಬಂಗಾಲಿ ದರ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಎದುರಿನ ಹುಮನಾಬಾದ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲಾರಿ ಎಪಿ 25 ಟಿ 671 ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ261/12  ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.