Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 17, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²æêÀÄw gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢; gÀAUÀ¥Àà eÁw UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁw UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥Á¼ÀåA ºÁ:ªÀ: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ MAzÉà d£ÁAUÀzÀªÀjzÀÄÝ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÉ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ CgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ CgÉÆæ £ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃzÀªÀgÀÄ EvÀgÉà 9 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ CA¢¤AzÀ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ªÀÄ£À¸Áì ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ¨ÉÊzÁr CªÀ¼À §®UÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ«, ZÀ¥Àà° PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨Áj ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 17.02.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,324,355,323,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

eÉÆõÀ¥Àà vÀAzÉ CtÚAiÀÄå ¨ÁAiÀÄgï ªÀAiÀiÁ: 24, G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀ£ÉÆqÀ£É §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀlV eÁw: PÀÄgÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ FvÀ£À°èUÉ ºÉÆÃV PÉÆlØ ¸Á® ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ zÁªÀ®¸Á§£À ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ eÉÆõÀ¥Àà £À°èUÉ §AzÀÄ "K£À¯Éà ¤£Éß ¤£Àß ªÀiÁ°PÀ£À eÉÆvÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÁ ¸Á® PÉüÀ®Ä §A¢zÉÝãÀ¯ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ dfÓ £ÀAvÀgÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ CzÉà UÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀaÑ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¸Á® PÉüÀÄ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/12 PÀ®A. 504, 324, 506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 45, ¸Á: £ÀgÀPÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®UÀ®¢¤ßUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ FgÀ¥Àà £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-AiÀÄÄ-6543 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ PÀæµÀgï £ÀA PÉ.J-36-2363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgïUÉ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-5069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ (mÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ) CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §AzÀ PÁgï £ÀA PÉ.J-36-5529 £ÉÃzÀÝgÀ §®UÀqÉUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ EzÀÝ UÀÆqïì DmÉÆà ªÀÄ®è¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆqÀ®Ä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä FgÀ¥Àà¤UÉ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀªÉƪÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÀÆ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÀæµÀgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgïUÉ PÀnÖzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß ©aÑ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/12 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ :16-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ- °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ.E.©. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:45 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ FgÀ¥Àà£À ºÉÆ®¢AzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀnÖ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÉ.E.©.D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-36 E-9461 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ FgÀ¥Àà£À JwÛ£À §ArUÉ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà FgÀ¥Àà£À£ÀÄß MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 279,337,338,L¦¹ ªÉÄð¤AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. .


 

¢£ÁAPÀ: 16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À zÉÆqÀا¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï JPÉì¯ï UÁr £ÀA. PÉJ-36/qÀ§Äèöå-9340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ UÀAeï PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ [ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆwÛ®è] vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ ²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁwzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ , §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ , §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ: 31-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 16-30 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqï zÀÄgÀ¹Û PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ, ªÀÄtÚ£ÀÄß vÀgÀ®Ä PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è£À UÀAUÀ¥Àà PÀAzÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ªÀÄtÚ£ÀÄß mÁåPÀÖgï£À°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÉ.J.36 n.J.99-06- n.J.9907 £ÉÃzÀÝgÀ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄä¥Àà, 25ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ mÁåPÀÖgï £ÀqɬĹ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄA¥ÉUÉ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄtÂÚ£À PÀÄA¥ÉAiÀÄ°èzÀÝ, ªÀÄtÄÚ PÀĹzÀÄ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, mÁåPïÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï£À UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 16.02.2012 gÀAzÀÄ ²æà wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀıÀ¥Àà, 65ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; PÉÆvÀÛzÉÆrØ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2012 PÀ®, 279, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 15/02/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £Á¸À zÀÄgÀUÀ¥Àà eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB 22 ªÀµÀð GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß FvÀ£À PÁ®£ÀÄß vÀĽ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ £À£Àß PÁ®£ÀÄß AiÀiÁPÉà vÀĽ¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ£À« AiÀÄ®è¥Àà [2] dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À« AiÀÄ®è¥Àà E§âgÀÆ eÁwB ªÀiÁ¢UÀ ¸ÁB PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß EªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £Á¼É ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ ¢.16/02/2012 gÀAzÀÄ 7-30 J.JA UÀAmÉUÉ ªÀÄÄ®èAiÀÄå£ÀÄ ¤£Éß PÁ®Ä vÀĽzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ®PÀëöäªÀÄä£À PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ §jæ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚ¤UÉ ¸ÀºÁ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 23/2012 PÀ®AB,341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀ: 25, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆærAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 16.02.2012 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ CzÉ PÁåA¦£À UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÀÄr¸À®Ä M¼ÀUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ ¸ÀgÀ¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQzÁUÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÀ¯ÉÆà CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÉ »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¸ÀƼÉà ¤Ã£É£ÀÄ ¥ÀwªÀævÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹


 

wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §qɸÁ¨ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 4-4-141 D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ 18 ªÀµÀð mÉîgï PÉ®¸À FPÉUÉ ªÀÄÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä C®è°è ªÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÀÄÝ gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÄzÀÄªÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀݼÀÄ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ CPÉ ªÀÄÄzÀÄªÉ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÀoÀ »rzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉÃtÄPÁ FPÉAiÀÄÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 16.02.2012 gÀAzÀÄ «ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Lj£À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÁQgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀgÀÄ DvÀ¤ E£ÉÆßçâjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀAvÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É EzÀgÀ°è ¤£ÀßzÉ£ÀÄ CAvÁ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2012 PÀ®A: 323.504.324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¥Éưøï zÁ½¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:16-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ £ÀA. §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 1) UÀįÁA Gfäïï SÁ£ï vÀAzÉ C§Äݯï SÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 50, G: PɸÁìnð¹ ZÁ®PÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ2) f¯Á¤ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀiÁ: 56, G: ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 280/-, 2) ªÀÄlPÁ aÃn, 3) ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ 4) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-«-9839 5) ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-J¯ï-679, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ 01 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï£À°è ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 8300-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 16-02-2012 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁqÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ±ÉÃPÀëªÀ° vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°, ¸Á:ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À 90 Njf£À®è ZÁé¬Ä¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,600/- ªÀÄvÀÄÛ 90 JA.J¯ï.£À 40 ¥Áè¹ÖPï Nn ¨Ál° C.Q.gÀÆ. 1200/- F jÃw MlÄÖ 4,800/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2012 PÀ®A. 32, 34 PÉ. E. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.02.2012 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,400/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMEಕಾರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 33 ತೋಲಿ, 7 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಡಾಃ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಕಟ್ಟಿಕೇರಿ ಉಃ ಸರ್ಜನ್ ಸಾಃ ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 132 ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೋನಿ ವಿರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ನಗರ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕಃ 17/02/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎನ್ 217 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂ.ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಂದಾಜು ತೂಕ 33 ತೊಲೆ 7 ಗ್ರಾಂ ಅಃಕಿಃ 8,50,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದೆನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಉದಯ ರೇಶ್ಮಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಡೆದಿದ್ದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಿರುಚಿದನು. ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಫರಾರಿಯಾದರು. ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ ಒಡೆದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 16/2012 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 17/02/2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 17-02-2012

ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 50/2012 ಕಲಂ: 279, 338, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.:-
ದಿನಾಂಕ 15.02.2012 ರಂದು 2330 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಶಿವಾಜಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದರಾವ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಶೇಷರಾವ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸತೀಷ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಮೋರೆ ರವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಗುನ್ನೆ ನಂ. 51/2012 ಕಲಂ 279 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 16/02/2012 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರೋಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಮೇಹಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋ.ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ಚಕಾಳಜಿತನ ದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸದರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ ತಂಧೆ ಬಾಬುರಾವ ಅಲಗುಡೆ ವಯ: 23 ಜಾ: ಹೊಲಿಯಾ ಉ: ಮೋ,ಸೈ ಸಿಡಿ-100 ನಂ. ಎ.ಪಿ 09/ಸಿ-7399 ನೇದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಹುಲಸೂರ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಂಭವ ಕಂಡು ಬಂದಿದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 17/12 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 16-02-2012 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರೂ ಮಟ್ಕಾ.ಜುಜಾಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಾಗಣ್ಣಾ ಇವನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಟ್ಕಾ ಆಡ್ರಿ 1 ರೊಪಾಯಿಗೆ 80 ರೋಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಚಿರುತ್ತಾ ಜನರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಇವನು ಮಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಸದರಿ ಮಟ್ಕಾ. ಜುಜಾಟಗಾರರ ಮೆಲೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಹೋಗಾರ ಸಾ; ಮೈಸಲಗಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದರಿಯವನ ಅಂಗ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಮಟ್ಕಾ. ಚೀಟಿಗಳು. ನಗದು ಹಣ ರೊ.255=00. ಎರಡು ನೌಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ್ . ಒಂದು ಬಾಲ ಪೇನ್. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

Bhalki Town PS ಗುನ್ನೆ ನಂ. 23/12 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ : 16/02/2012 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಬಾಜಿರಾವ ರವರು ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಗಂಜ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಬೊಂಬಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂ,ದಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸ್ಯಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ , ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೇಳಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಬಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 37/12 ಕಲಂ 143,365,504,506 ಜೊತೆ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. :-
ದಿನಾಂಕ 11-02-2012 ರಂದು ವ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1200 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಮನೋಹರ ಸ್ವಾಮಿ ಇತನಿಗೆ ನಂದಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುರಯ್ಯಾ, ಸುವರ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಸಾ ಔರಾದ, ಗುರಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಯ್ಯಾ ಸಾ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ. ರವರುಗಳು ಪ್ರದೀಪ ಸ್ವಾಮಿ ಇತನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳೀಂದ ಬೈಯ್ದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೆನೆಂದರೆ, ಪ್ರದೀಪ ಇತನು ಸುವಣರ್ಾಳ ಜೊತೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ದಿ: 16-02-2012 ರಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಮನಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 21/12 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ. ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 16/02/2012 ರಂದು ಹಂದಿಕೇರಾ - ಘೋಢವಾಡಿ ರೋಡ , ಕುಮಾರಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬೀರ್ ಮತ್ತು ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ ಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧೀನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಜೀಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು 1] ಜಿತೇಂದ್ರ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಮೇತ್ರೆ ವಯ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಹರಿಜನ , ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಘೋಢವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ 2] ಪೀರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಘಂಟೆ ಜಾತಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ , ವಯ 40 ವರ್ಷ , ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃ ಘಾಟಬೋರಾಳ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀರ ಮತ್ತು ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆವು ಮಾಡಿ ನೋಡಲು 1] ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ [ದೊಡ್ಡವು] 2 ಕಾರ್ಟನ್ ಒಟ್ಟು 24 ಬಾಟಲ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ. 2100/- ರೂ. 2] ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ [ಚಿಕ್ಕದ್ದು ] 1 ಕಾರ್ಟನ್ ಒಟ್ಟು 24 ಬಾಟಲ್ ಗಳು ಅ.ಕಿ. 1150/- ರೂ 3] ಮೆಕಡಾಲ ವಿಸ್ಕಿ 10 ಬಾಟಲಗಳು [180 ಎಮ್.ಎಲ್ ನದ್ದು ] ಅ.ಕಿ. 1000/- ರೂ. 4] ಇಂಪಿರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ 6 ಬಾಟಲಗಳು [180 ಎಮ್.ಎಲ್ ನದ್ದು ] ಅ.ಕಿ. 600/- ರೂ. 5] ಯು.ಎಸ್.ವಿಸ್ಕಿ 14 ಬಾಟಲಗಳು [180 ಎಮ್.ಎಲ್ ನದ್ದು ] ಅ.ಕಿ. 700/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 5500/- ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 32/12 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮ್ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 17/02/2012 ರಂದು 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಮ,ಡಿ,ಹಾಸೀಮ ಖುರೇಷಿ ತಂದೆ ಎಮ,ಡಿ,ಗೌಸ ಖೂರೇಷಿ 25 ವರ್ಷ ಸಾ/ ಮನೆ,ನಂ 2-2-118 ಮುಸ್ತೈದಾಪೂರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ38 ಕೆ 4761 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಮಹಾವೀರ ವೃತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿ,ಎಮ,ಸಿ ಕಛೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಸ,ಬಿ,ಹೆಚ, ಬ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಹರಳಯ್ಯಾ ವೃತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ38 ಎಲ,3425 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗೂರುಕತೆಯಿಂದ ಇತರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಡೆ ತೆಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಪೇಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlV PÀqÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦.-24-n.J.-6849 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, PÁj£À »A¢£À rQÌ ¥ÀÆtð dRA DVzÀÄÝ, C®èzÉà J.¹.¥Áå£ï ªÀÄvÀÄÛ §A¥Àgï dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÆ® ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ PÉÆÃtzÀ, ¸Á: ºÀtªÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÀzÀæªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è M¯ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä®¸ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢:- 16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 34/2012 PÀ®A 395, 397 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠱Á»gÀ¨Á£ÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄÃvÀå FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥Àæ«Ãt dĪÉîgïì CAUÀrAiÀÄ°è 55 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÁQzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ §gÀĪÀ PÁgÀt ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É £ÉÆÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:15-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥À UÀAqÀ£À CtÚ ªÀĺÀäzÀ±ÀjÃ¥sÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-5563 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ®Ä GQ̹ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ DUÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä PÁj£À°è PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÄÖ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-02-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ K£ÉÆà ¸À¥Àà¼ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥sÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÀUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥À EvÀ£À£ÀÄß §rAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉzÀj¹ ªÉÄÊ ªÉÄð£À J¯Áè §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 55 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ PÉÆgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §gÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹zÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.29/2012 PÀ®A 498 (J) 504, 506 ¸À»vÀ 34 .L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà @ ¨sÁUÀå UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ,

ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- »ÃgÁ vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¢|| wªÀÄäAiÀÄå. ¸Á: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DVzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå. ±ÉõÀªÀÄä J®ègÆ ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. £ÀA: 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 14-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-7976 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼ÀÆlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÀgÀªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁæ¸À£À°è MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 JqÀ ªÀÄUÀίÁV ©¢zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¹¢ÝPÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï, (2) gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÉñÀégÀgÁªï CqÀ¸ÀĪÀÄ°è, (3) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï aAvÀ¥À°è, (4) £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ, J®ègÀÆ ¸Á: 5£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:24.01.2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಹೋಡೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ನಾನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಇವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಕೊಂಡಾಗ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ನನ್ನಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ತಿಮ್ಮಾಪೂರಿ ಚೌಕಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇನು. ಆಟೋದವನು ಫಿಲ್ಟರ ಬೇಡ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಆರತಿ ಇವರು ಇಬ್ಬರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ನೀನು ಅವರ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಡೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನ್ನು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ (ಆಟೋದವನ) ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿತು. ದಿನಾಂಕ:31.01.2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಜು ಇವನು ಬಂದನು. ಅವನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಅವಳ ಮಗಳು ಆರತಿ ಎನೋ ಮಾತಾನಾಡಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಂಜು ಜೋತೆ ಮಲಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೋರ ನಡೆದಾಗ ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದನು ದಿನಾಂಕ :15.02.2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾಕ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಂದಿರುದ ಶರಣು ನಾಗು ಸಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೊಂದ ಯುವತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 14/12 ಕಲಂ 366 (ಎ),372373,376,344 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರು ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಪತ್ರ ವಸೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4=15 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಾಳು ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 15-2-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4=30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಹೋಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32ಆರ್ 5688 ನೆದ್ದ ಚಾಲಕ ಎಸ್.ವಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 24/2012 ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಸಾ|| ಹಂಗನಳ್ಳಿ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 16.02.2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ನರಸಪ್ಪ ಕಾಮಣ್ಣ ಮೂರು ಜನರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾವಲಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಈಶಪ್ಪ, ಬಸ್ಸಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶರಣಪ್ಪ ಇವರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರೆನು ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:13/2012 ಕಲಂ 341.323.504.324.506 ಸಂಗಡ 34 ಐ ಪಿ ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 15.02.2012 ರಂದು ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 28 ಟಿ 4728 ನೇದ್ದರಿಂದ ನೇಗಿಲು ಹೋಡೆದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಡಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿ ಹೋಡೆಸಿ ತಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬನ್ನೂರು ಸಾ|| ವಚ್ಚಾ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪುರ ರವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 14/2012 ಕಲಂ 279 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂಚನಾ ಗಂಡ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಸಾ|| ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲನಿ ಈಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 16-02-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲ ಟೀಫನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 57 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಬಾಜು ಬಂದಿ (ವಂಕಿ), 15 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ ಮತ್ತು ಚೈನನಲ್ಲಿ 15 ಗ್ರಾಮ ಹರಳಿನ ಪೇಡೆಂಟ (ಬಿಳಿ ಹರಳು), 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿ ಓಲೆ (ಬಿಳಿ ಹರಳಿನ), 30 ಗ್ರಾಮ ಬಂಗಾರದ ಪಾಟಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾಗ್ಜಿನ ಜೀಪ ಬ್ಯಾಗಿನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು,ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನುಗಳು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿರುವ ಸ್ಟೀಲ ಟೀಫನ ಡಬ್ಬಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿರುವ ಸ್ಟೀಲ ಟೀಫನ ಡಬ್ಬಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 52/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 16/2/2012 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಇಟಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಟಗಾ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಎರಿದ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ನೋಡಿ ಸದರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅವನು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಪೊ. ಪಾಟೀಲ ಸಾ; ಇಟಗಾ(ಕೆ) ಇದ್ದು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆನಂ: 24/2012 ಕಲಂ 110 (ಇ&ಜಿ) ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.