Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 19, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2014

             ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2014

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2014, PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-03-2014 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-03-2014 gÀ ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ|| gÀ«AzÀæ£ÁxÀ UÀ¨Ár «±ÉõÀ C¢üPÁj UÀÄ®§UÁð AiÀÄĤªÀ¹ðn ¦.f ¸ÉAlgï ºÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀ «zÁåyð ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è J£ï.J¸ï.J¸ï PÁåA¥À EzÀÝ ¤«ÄvÀå ¸ÀéZÀÒUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj «zsÁåyð ªÀ¸Àw ¤Ã®AiÀÄPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ vÉgÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¢£ÁAPÀ 12-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj «zÁåyð ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 72 K¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï ¹éÃZï ¨ÉÆÃqÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÀ, ¥ÉãÀ¯ï dAUÀ±À£ï ¨ÉÆÃqÀð, ªÁlgÀ mÁå¥ïì 25 ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸À §¹Ã£À 10, ¹AmÉPïì mÁåAPï ªÀÄvÀÄÛ f.L ¥ÉÊ¥ï ªÀÄvÀÄÛ  PÀlÖqÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ªÀÄvÀÄÛ »rPÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 12-06-2014 gÀ ªÀgÉUÉ «zÁåyð ªÀ¸Àw¤®AiÀÄzÀ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É Jj N¼ÀUÉ ºÉÆÃV N¼ÀUÉ EzÀÝ ¨ÁV®£ÀÄß M¢ÝzÀjAzÀ N¼ÀUÉ EzÀÝ aîPÀ GaÑzÁUÀ «zÁåyð ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ NqÉzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁr PÀlÖqÀPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ PÉ®ªÀÅ K¯ÉÃQÖçÃPï ¹éÃZï, ¨ÉÆÃqÀð, ªÉÊgÀ C.Q 20,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E£ÀÆß½zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ NqÉzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CAzÁdÄ 1,80,000/- gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ «zÁåyð ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ MlÄÖ CAzÁdÄ 2,00,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ UÀ£ÀªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀ¸ÀÜ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁlzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀÄgÉñÀ JªÀiï ¨sÁ«ªÀĤ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆqÀ£É ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV D®zÀ ªÀÄgÀzÀrAiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «ÃgÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ CAzÀgÀ-§ºÁgÀ JA§ £À¸ÀÄ©£À EµÀàmï dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÉ£ÀßgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î, 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¥Áà ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉãgÁ, 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉãgÁ, 4) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á: ¥ÉÆ®PÀ¥À½î, 5) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î, 6) ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ £Á¹ ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î, 7) ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà EzÀÝ® ¸ÁºÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ 8) £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà gÁZÉÆn ¸ÁB PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ gÀÆ. 14,435=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, 8 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2014, PÀ®A 32, 34, 43 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸À«ÄÃ¥À M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ dUÀ£ÁßxÀ aªÀÄPÉÆÃqÉ ¦.J¸ï.L. ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DgÉÆæ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ WÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉÃgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀÅ 96 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀîªÀÅ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀÆ¥Á ªÉÊ£À ±Áå¥À £À°è EzÀÝ ªÀiÁå£ÉÃdgÁzÀ ±ÀgÀtÚ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà a®èUÉð ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EªÀgÀ ªÉÊ£À ±Áå¥À£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É, ±ÀgÀtÚ¥Áà ªÀiÁå£ÉÃdgÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ²Ã¢ ªÀUÉÊgÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj ¸ÀzÀj 96 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj 96 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál®PÉÌ 48=30 ¥ÉʸÉAiÀÄAvÉ MlÄÖ C.Q 4636=08 ¥ÉʸÉÊ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀ¼É »ÃgÉÆà ºÀÄAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è ZÉÃ¹ì £ÀA 01 eÉ20J¥sï45507 EzÀgÀ C.Q 10,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PËlUÉ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ f.J¸ï.©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï 180 JA.J¯ï «¹ÌAiÀÄ 28 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1680/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ MAzÀÄ UÉƧâgÀ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ »¥Àà¼ÀUÁªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ©.¸ÁUÀgÀ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀrige RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ RAzÁgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹, ¸Á: ªÀĺÁqÉÆtUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©)  EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÉƧâgÀ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ  vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀ UÉÆÃt aî vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ£ÀÄ aî vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸À¯ÁV ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ aî ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÉÆÃt aîzÀ°è  90 JªÀiï.J¯ï.£À AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 96 ¥Áè¹ÖPï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ C.Q 24/- gÀÆ CAvÉ MlÄÖ 96 ¨Ál°UÀ¼À C.Q 2304/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÉAiÉÄà JAzÀÄ  PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV EgÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ  18-07-2014 gÀAzÀÄ PÀgÀrAiÀiÁåzÀ eÉÆåÃw zÁ¨ÁzÀ »AzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà JJ¸ïL ¨sÁ°Ì UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà «ÄÃgÀUÀÄuÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÁqÀV, 2) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ aîUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä §UÉÎ PɼÀ®Ä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV E¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, JgÀqÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) PÉ.J¥sï ¦æëÄAiÀÄA ©ÃgÀ 650 JAJ¯ï£À 6 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 95/- gÀÆ., 2) PÉ.J¥sï ¸ÁÖçAUÀ ©ÃgÀ 650 JAJ¯ï£À 23 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 100/- gÀÆ., 3) ¨ÉèAqÀgï ¸ÉàçöÊqï «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 3 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 230/- gÀÆ., 4) gÁAiÀÄ® ¸ÁÖUÀ «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 6 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 150/- gÀÆ., 5) AiÀÄÄJ¸ï «¶Ì 90 JAJ¯ï£ï 32 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 24/- gÀÆ., 6) N®Ø lªÀgÀ£ï «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 6 ¥ËAZÀUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 56/- gÀÆ., 7) ©.¦ «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 7 ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 68/- gÀÆ., 8) JA.¹ «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 11 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 115/- gÀÆ., 9) L.© «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 7 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 115/- gÀÆ., 10) ¹UÀ£ÉÃZÀgÀ «¶Ì 180 JAJ¯ï£À 4 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É¯É 191/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 8,876 gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ  18-07-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà JJ¸ïL ¨sÁ°Ì UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀgÁªÀ mÉÆA¥É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr n«J¸ï JPÉì¯ï ªÉÆ¥Éqï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÁlÄ£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 48 AiÀÄÄ.J¸ï «¶Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÀgÀ ¨É¯É 48/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 2304/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ n«J¸ï JPÉì¯ï ºÉ« qÀÆår £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ CAzÀgÀ C.Q 10,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A vÀAzÉ gÀºÉêÀÄ ªÀĺÀvÁ§¸Á§ ±À¥sÀªÁ¯É  ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥Á£À ±Á¥À CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-8432 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉýî PÉqɬÄAzÀ ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-25/AiÀÄÄ-9180 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉºÀĵÀ DVzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ & §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                             
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:-17-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ 08-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÉÄÃn, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁQzÁUÀ CzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀÅ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁPÀÄwÛAiÉÄ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁQzÁÝ£É CAvÁ CAzÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ  FvÀ£ÀÄ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁQ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ C®èz ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §® ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ PÀ¸À ºÁQzÀgÉ E°èAiÉÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2014 PÀ®A,-  323, 324. , 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೂರಜಹಾ ಗಂಡ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಪಟೇಲ್ , ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FPÉಯು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಾಬ್ ಪಟೇಲ್, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಕೂಡ್ಲಗಿ, ಹಾವ : ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು FvÀನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ:17-07-2014 ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಬೋಸುಡಿ ಸೂಳೇ ಅಂತಾ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.163/2014, ಕಲಂ. 498(), 504, 323, 324 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ 25ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á; PÉ.§¸Á¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:15-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.§¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß UÀÄr¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÖªï ºÀaÑ ¥ÀA¥ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¸ÀÖªï ¹r¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-15  UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ :18/07/14 ರಂದು ರಂದು ಎ.ಎಸ್.ಐ (ಬಿ) ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಲ್ಳಿ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಪೋತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಉದಯ್ ಟೇಲರ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ZÀAzÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ªÀÄĹèA, 35 ªÀµÀð, »nÖ£À VgÀt £ÉqɬĸÀĪÀzÀÄ. ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À  FvÀ£À ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವನಿಂದ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ರೂ 400/- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18/07/14 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ ಸದರಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 187/14 ಕಲಂ 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಫಿರ್ಯಾದಿ C§ÄÝ¯ï ¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ U˽ 45 ªÀµÀð, ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ , ªÀÄĹèA ¸Á:U˽¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ    FvÀನು ಎಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ಕಡೆಗೆ  ಬರಲು ಕಾಳಪೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà 45ªÀµÀð ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAl  FvÀ£À ಆಟೋ ನಂ-ಕೆ.-36/8020 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾಳಪೂರ ದಾಟಿದ ½ ಕಿ.ಮಿ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ಆಟೊವನ್ನು ಎಡಮಗ್ಗಲು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;   216/14 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2014 gÀAzÀÄ    122  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    25,500  /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.


Koppal District Crimes¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 135/2014 PÀ®0 392 L.¦.¹
ದಿನಾಂಕ 18-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ¬ÄAzÀ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä mÉæîgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¹ªÀiÁèPÁæ¸ï mÉÆÃ¯ï ¥ÁèeÁzÀ  ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.35/AiÀÄÄ 7961 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ mÉæîgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ 60 UÁæA vÀÆPÀzÀ C.Q.1500=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/ 2014 PÀ®A 379 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ : 18-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀA¢ «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ  ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ :39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀgÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw.f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQPÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ :18-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ :19-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  vÀªÀÄä 3 JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ MAzÉÆAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ CA.Q 15,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ 3 JªÉÄäAiÀÄ CA.Q 45,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÁzÀ vÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/ 2014 PÀ®A 78 (111) KP ACT
¢£ÁAPÀ : 18-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÁgÀlV gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ «ÃgÀÄ¥ÀAiÀÄå §¸Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:50 ªÀµÀð eÁ: ªÉʱÀå G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á. ZÀ¼ÀÆîgÀÄ PÁæ¸ï PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J-2 CAfãÀ¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥Á£ï ±Á¥ï EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV E§âgÀÆ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV J-2 Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ J-1 ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ- 1,185=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹PÀÌ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಮೈಲಾಪೂರ ಸಾ:ಇಂಜನಫೈಲ್ ಶಹಾಬಾದ ಇವರ ಮಗ  ಆಂಜನೇಯ  ವ|| 12 ವರ್ಷ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 30.06.2014 ರಂದು 7.00 ಪಿ.ಎಮ್. ಗಂಟೆಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ  ಸದರಿಯವನು ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು,  ಕರಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಉಳ್ಳ ನಾಶಿ ಬಣ್ಣದ ಚೌಕಡಿ ಶರ್ಟು  ನಾಶಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟು , ನಾಶಿ ಬಣ್ಣದ ರ್ಶಯಾಂಡೊ ಬನಿಯಾನ,  ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಶ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ 18-07-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟೆಕ ಬುರಾನ ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಜಯಾನಂದ ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎ-7810 ನೇದ್ದು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಬ್ಬರಳು ತೋರು ಬೆರಳು ನಡುಬೆರಳು ಉಂಗುರ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಸಂಗೋಳಗಿ ಸಾ : ಜಂಬಗಾ (ಆರ್) ರವರು ದಿನಾಂಕ 18-07-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೋವಾ ಹೋಟಲದಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎಸ್-8333 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮೂಗಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ, ಎಡಗಾಲು ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಬೆನ್ನಿಗೆ ತರಚಿದಗಾಯಗಳು ಮಾಡಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾರನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಯೂನುಸ ಖಾನ ತಂದೆ ಅಫಜಲ ಖಾನ ಸಾ : ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 19-05-2014 ರಂದು 11:30 ಎ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ದಾನಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಮೇಲೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಸಿಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಮೇಲೆ ತಹಸಿಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೋ/ಸೈ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಹಸಿಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 12:00 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನೊಡಲಾಗಿ, ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನ್ನು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಮೋ/ಸೈ ಅಂದಾಜು 35,000/- ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದು ಇದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಇಎಫ್-7720 ಅಂತಾ ಇದ್ದು, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ:- MBLHA10AMEHB73704 ಇಂಜೆನ ನಂಬರ:- HA10EJEHB62756 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದೋಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಬಾಪೂರಾಯ ಪಾಟೀಲ ಸಾ : ಮಾತೋಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೂರ ಮರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ರವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯಾಕ ಕಲ್ಲು ಇಡತಿ ಅಂತಾ ಅಂದು ನೋಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸುರೇಶ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ರವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸುರೇಶ ಇವನು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏ ಸೂಳಿ ಮಗನಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಇನ್ನು ಪಾಲ ಬರತಾದ ಅಂತಾ ಅಂದರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತ ನಿಮಗ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದು ನನಗೆ ಎಳೆದು ನೆಲದ ಮೆಲೆ ಕೆಡವಿದನು, ಆಗ ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.