Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 2, 2013

Raichur District Reported Crimes

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ 01/08/2013 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ-PÀqÉÆØÃt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ²ªÀ½î ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀgÉÃUÀÄqÀØ vÁB ªÀiÁ£À«FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-36 Dgï-2251 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CA§tÚ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV JqÀ¨ÁdÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À¹AUï vÀAzÉ £ÁUÉÆÃf¹AUï eÁwB gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄB28 ªÀµÀð ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ
vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36 6577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CA§tÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2013 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 03-07-2013 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ»§Æ§ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¸À¯Áä @ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ CfäÃgÀ¸Á§ 22ªÀµÀð, SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ»§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
2) ²æêÀÄw ¸À¯Áä @ dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ CfäÃgÀ¸Á§ 47ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ»§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.244 £ÉzÀÝgÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr n®ègÀ ºÉÆqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ n®ègÀ ºÉÆqɸÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ¢ EµÁðzÀ ºÀĸÉãï vÀAzÉ CfäÃgÀ¸Á§ JvÁäj 25ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB PÁn¨ÉøÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À PÀtÂÚUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.262/2013 £ÉzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/2013 PÀ®A. 323, 324, 447, 504, 506, 325 L¦¹  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 01/08/13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 19.30 UÀAmÉUÉ oÁuÁ PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²æà PÉÆãÀ¥Àà ºÉZï.¹ 238 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦,¹ £ÀA§gÀ 49/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26/07/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁ|| ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä, ªÀÄPÀ̼ÀÄ DvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀ 252/PÀ 05 JPÀgÉà 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 40 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ2] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 42 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀÄð¢UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà AiÀiÁgÀ¥ÀàAzÀÄ ºÉÆ®ªÉAzÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀn¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£Àß UÀAqÀ ¸ÀvÀÛgÀÄ ¤£ÀUÉ CjªÀÅ §A¢®èªÁ CAvÁ CªÁZÀåªÀV ªÀiÁvÀ£Ár fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÄÝzÀgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 103/13 PÀ®A 447.323.441.504.506.509 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.08.2013 gÀAzÀÄ 126--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,000--/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-08-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 31-07-2013 ರಂದು ಮೃತ ರಾಜು ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸುರ್ಯವಂಶಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ರಾಮತಿರ್ಥ (ಕೆ) EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ನೌಕರಿ ಉಳಿದ ಮಾಲಿಕ ಗೊವಿಂದ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟಾರ ªÉÄÃಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮೊಟಾರು ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ರಾಜು ಇತ£ÀÄ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳುವಾಗ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಮೊಟಾರಗೆ ಹಾಕಿದ ಎಂಗ್ಯುಲರ ಪಟ್ಟಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ  ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿಯವನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀð (PÉ) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆæ£ÁxÀ G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, ¸Á: RdÆj, vÁ: D¼ÀAzÀ, f: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ gÉõÀ£À PÁqÀð ¥sÉÆmÉÆ E½¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV, vÀ£Àß ¯Áj¬ÄAzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, vÀ£Àß  »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj UÀAUÀƨÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ M§â¼É §eÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV §eÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁWÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ M§â¼É KPÉ §eÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV¢Ý, ¤Ã£ÀÄ zÉÆqÀتÀ¯ÁV¢Ý »ÃUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè CavÀ ¸Àé®à ¹lÄÖ ªÀiÁr w½ªÀ½PÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀavÀgÀ ¢£ÁAPÀ 29-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥sÉÆmÉÆ E½¹PÉƼÀî®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà ©lÄÖ ¤ÃuÁð ¥ÀAZÁAiÀÄvÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÀAUÀƨÁ¬Ä EPÉAiÀÄÄ §eÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁr w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀÝjAzÀ EzÉà MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CavÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/2013, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12-00 UÀAmɬÄAzÀ 14-15 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀétðfÃvï ¹AUï R£ÉÆÃeÁ vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUï ¹AUï R£ÉÆÃeÁ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ²Sï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-270/J7, UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ¨ÁV°£À ¸ÉAlgï ¯ÁPï MqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°è ¯ÁPÀgïªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,25,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ r.J¯ï, ¥Áå£ï PÁqïð, Nlgï LrAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 1-08-2013 gÀAzÀÄ ¨Á¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖqÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §Ä¼Áî 2) ¸ÀaÑãÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ §Ä¼Áî, 3) §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ zsÉÆé, 4) E¨Áæ»A vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ±ÉÃR, 5) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀuÁÚ PÀÄAmÉ£ÉÆÃgÀ LzÀÄ d£À ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ, 6) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ªÀÄzÀPÀnÖ ¸Á: ©Ãj(PÉ) EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1480/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿತರ ಬಂಧನ:

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:

ದಿನಾಂಕ31/07/2013 ರಂದು ಸೈಯದ್ ಮೋಸಿನ ಚೌಕಿದಾರ ಸಾ:ಐನೋಳ್ಳಿ ರವರು ತನ್ನ  ಅಣ್ಣ ಸೈಯದ್ ಆಸ್ಪಕ್ @ ಗೋರೆಮಿಯ್ಯಾ ಕಳೆದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಮೇಲೆ ಹೋದವನು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೋಬೈಲ ನಂ 9740487488 ಮತ್ತು 8971751284 ನೇದ್ದವುಗಳು ಬಂದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳಗದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವೂದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗದ ಕಾರಣ.  ದಿನಾಂಕ 10-04-2013 ರಂದು ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಕಾಣೆಯಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24/07/2013  ರಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಚಿಂಚೋಳಿರವರ ಮೊಬಾಯಿಲಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಐನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಣೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಸ್ಫಾಕ ಇವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮೊಗಡಂಪಳ್ಳಿ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಂಜಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಸು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ, ದಿನಾಂಕ: 31-07-2013 ರಂದು ಸಿ.ಪಿ.ಐ. ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.ಚಿಂಚೋಳಿರವರು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪಿತರಾದ ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕೂರ್, ಈಶಪ್ಪಾ ನಿರಟರ್,ಝರಣಪ್ಪ ನಿರಟರ್, ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಸ್ಫಾಕನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿಗಿಂತ 8 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಶನಿವಾರದ ರಾತ್ರಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅಸ್ಫಾಕನನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ, ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆಮಾಡಿ, ಚಂದ್ರಂಪಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೂತಿದ್ದು  ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಶವ ಹೂಳಿದ ಜಾಗ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 01-08-2013ರಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸೇಡಂ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಆರೋಪಿತರು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ ಅಗೆದು ಹೂತಿದ್ದ ಶವವನ್ನುಹೊರತೆಗೆದು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಸಿ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೃತನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಮೃತನ ಶವವನ್ನು  ಶವದ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ ಹಾಗೂ ಶರ್ಟಗಳಿಂದ ಮೃತನ ತಮ್ಮ  ಸೈಯ್ಯದ್ ಮೋಸಿನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು. ಸೈಯದ್ ಮೋಸಿನ ಚೌಕಿದಾರ ಸಾ:ಐನೋಳ್ಳಿ  ರವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ  ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ  ವಿರುದ್ದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ.  ಆರೋಪಿತರಾದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ , ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ, ಈಶ್ವರ, ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
ದಿನಾಂಕ: 01/08/2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ;24 ವರ್ಷ ಸಾ: ಚೌಡೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಇವರು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ದಾಬಾದ ವೇಟರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿಬಿರಾದರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೇರಿ ಭೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ತರುವ ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ದಾಬಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ವಿಜಯ ಬಾಲಾಜಿ ಕಂಕರ ಮಸೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ   ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ   ಗುಲಬರ್ಗಾ - ಆಳಂದ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ರೋಡಿನ   ಸದರಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಬಿದಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ   ನೋಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕ ವಯ ಅಂದಾಜ 25-30 ವರ್ಷದವನಿದ್ದು ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಬರಮೂಡ ಧರಿಸಿದನು ಶರ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲಾ,ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಲಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಿದ್ದು ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ,ಎಡಕಿವಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯ,ಮುಖ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು,ಸದರಿ ಯುವಕನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ   ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ,ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ ಬಾರದು ಅಂತಾ   ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಕಿ ಹೋದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದು   ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಯುವಕನನ್ನು ತಂದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ವಗೈರೇ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 367/2013 ಕಲಂ 302,201 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಮುಧೋಳ ಪೋಲಿಸ   ಠಾಣೆ

ದಿನಾಂಕ: 01-08-13 ರಂದು ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ,06-07 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ  ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ, ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1] ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡರ್,2] ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೊಚಪ್ಪ ಬುಡ್ಡೋಳ 3] ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡರ್ 4] ಭೀಮಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಆಶಪ್ಪ ಹೊಸೂರ,5] ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡರ್ 6] ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಹಾಗು 7] ಶ್ಯಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಡರ್ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟವಾಡಲು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಏಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.