Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 16, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16/07/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «oÉÆèÁ OgÁzÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå UÉÆÃgÀSÁ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀnÖUÉ CqÁØzÀ°è EzÀÝ ©°ØAUï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 10,000/-, 2) £ÉÆÃQAiÀiÁ ¸Émï 5130 C/Q gÀÆ. 4000/-, 3) ªÀÄÆgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï. G¸Áä£ÁUÀAeï ¨ÁåAQ£À JnJA PÁqÀðUÀ¼ÀÄ £ÀA. 4011, 1762, 4047 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ [PÉ] EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ JA.J¸ï. ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¥Àæw¨sÀl£É ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀPÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ JA.JZï. ¥Á¹AUï ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ JA.E.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ WÉÆõÀuÉ ºÁQ ¯Áj £ÀA.JA.JZï-24/J¥sï-7479 £ÉÃzÀPÉÌ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁ¤UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-7-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁæAPÀ°£ï vÀAzÉ eÁdð, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃvÉèºÉêÀÄ PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ® ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÉxÀ¯ÉªÀÄ PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃlPÉÌ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ n®Äè vÀAzÉ ²gÉÆêÀÄt eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£Àß vÀAVUÉ ¤Ã£ÁågÀÆ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-15/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzsÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀ®è¨sÁ ¯ÉÆúÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: ªÀiÁPÉÃðl UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£À QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 5 jÃZÁdð ªÀiÁqÀĪÀ qÉêÉÆ ªÉÆèÉÊ® CzÀgÀ°è JgÀmÉî ªÉÆç® £ÀA 9980018728 ªÀÄvÀÄÛ ©.J¸À.J£À.J®. £ÀA 9448935791 C.Q. 10000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 15000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/07/210 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-10/«-9888 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ °AUÀuÁÚ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: PÁ¯É¥À°è, vÁ: ªÀÄqÀPÀ¹ÃgÁ, f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ §®§¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¯Áj QèãÀgÀ£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÁ® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÀA ªÀqÉØ, ªÀAiÀÄ :25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÉØ, ¸Á: PÉ.«.J¸ï. PÁ¯ÉƤ f¯Áè PÀ£ÀÆð® (J¦) EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÉÆPÁæt ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á: ¹AzÉÆïï EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ §PÀÌuÁÚ, PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ, gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÁàgÀªÀgÀ mÁæPÀæzÀ°è ¹AzÉÆ¯ï ¢AzÀ vÀqÀ¥À½îUÉ ªÀÄtÄÚ vÀgÀ°PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-37/n-5274 ºÁUÀÄ mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/1009 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JgÀqÀÄ QëAiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ®Qëöäà UÀAqÀ ¥Àæ¸ÁzÀ 21 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ºÉjUÉUÁV ¢£ÁAPÀ:21.05.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯ÁåAqïªÀiÁPÀð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉjUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV DUÀĪÀÅ¢®è ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉjUÉAiÀÄ ©¯ï 2-3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½¹, ¢£ÁAPÀ: 22.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.30 UÀAmÉUÉ ±À¸ÀÛçaQvÉì ªÀiÁr, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ, ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ºÉjUÉAiÀÄ ©¯ï ºÀt:25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CµÉÆÖAzÀÄ ºÀt E®è §qÀªÀ¼ÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀt E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt PÀlÄÖ, EzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ C®è JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ºÀvÁ±À¼ÁV ¤«ÄäµÀÖ §AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁrj JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÉ ¢£À 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ£ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ PÁªÀÄtÂAiÀiÁVzÉ E¯ÁdÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ PÁUÀzÀzÀ°è ®QëöäÃAiÀÄ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqɪÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ w½zÀħA¢zÉÝãÀAzÀgÉ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d»Ãgï, EªÀiÁæ£Á & vÀ§¸ÀìA EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀiÁ«£À¨Á« UÁæªÀÄzÀ qÁ:¥sÀjÃzÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß ªÀiÁ®£ï©üà EªÀjUÉ gÀÆ:25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁlªÀiÁr, D¸ÀàvÉæAiÀÄ ©¯ï£ÀÄß «±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ EªÀjUÉ PÀnÖ ¸ÀjªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ®Qëöäà UÀAqÀ ¥Àæ¸Ázï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¸ï.1788 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ PÁqÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁqÀªÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁqÀªÀÄä¼À ¥Àw FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¥sï.825 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¤ªÁðt¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 16 ªÀµÀð, 10£ÉÃvÀgÀUÀw «zsÁåyð ¸Á:»gÉúÀtVUÁæªÀÄEªÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ PɼÀUÉ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §¸ï£À »A¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:11.07.2010 gÀAzÀÄ 11.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà 23 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æà ©üÃgÀ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ±ÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ¤AUÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ±À²PÀ¯Á vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, PÉ.ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «gÀÄ¥ÁQë ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ¸Á:PÁå¢UÉÃgÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°èJAzÀÄ PÉý, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ 19.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: eÉÃgÀ§ArUÁæªÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁlÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á:G¥Àà®zÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:6850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga Dist Report Crime

UÀÄ®§UÁð f¯Éè

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 15-07-2010 gÀAzÀÄ ©PÉë¨ÉÃqÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 60 ªÀµÀð DgïnM PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J 38 J¥ï. 392 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ©PÀëQUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÀÌUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ ²æÃzsÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ f.r.J PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/J¸ï/7596 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æÃzsÀgÀ¤UÉ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ: 02/02/10 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19/02/10 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ 1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ (r.JªÀiï), 2) gÀ«AzÀæ£ÁxÀ «í ªÉÆÃgÉ J¸ï.r.¹, 3) PÁæAw ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ, 4) £Ád JAlgÀ¥Éæöʸɸï f¯Á£Á¨ÁzÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð, 5) £Ád KeɤìÃeï ªÀÄ£É f¯Á£Á¨ÁzÀ JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð, 6) dvÀÆÛgÀPÀgï JAlgÀ¥Éæöʸɸï, ±Á¥À £ÀA:5-2© ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉ®ègÀ M¼À¸ÀAa¤AzÀ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉî ªÀÈvÀÛ¢AzÀ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀgÉUÉ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgï ªÀÄvÀÄÛ PÀA§UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ eÁ»gÁvÀÄ ¥sÀ®PÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀæQæAiÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04/02/10 gÀ PÁæAw ¢£À¥ÀwæPÉ MAzÀÄ ©r ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀæPÀn¹ G½zÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸ÀzÉ ºÀgÁdÄ mÉAqÀgï ¥ÀæQæAiÉÄ ¥ÀÆtðUÉƽ¹ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà C°è¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ|| 45 ªÀµÀð, G|| J.E.E. (ªÀ®AiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ-4)PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ:14/07/2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Áà £ÁnÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ PÀÆr UɼÉAiÉÆA¢UÉ »gÉÆ ºÀÄAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-32/J¯ï-4009 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ¨ÁPÉÌ HlPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® zÁ¨ÁzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤°è¹ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt

ªÀĺÀäzÀ GªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÁgÀÆPÀ ºÀĸÉä UÁqÀð£ï JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁgÀ EnÖzÀÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ, C®ªÀiÁgÀ vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000 gÀÆ, ºÁUÀÄ 6,65,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.