Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 25, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ನಾನೋಬ್ಬಳೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದೆ ದೇವಂದ್ರಪ್ಪ ಜುಮ್ಮಾನೋರ ಸಾ|| ಧೋಟಿಕೋಳ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ (ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿರುವದಿಲ್ಲ) ಎರಡು (2) ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಯಾರ ಹತ್ತಿರವು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ:15-02-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೋಬ್ಬಳೇ  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಇತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರು ಜಬರ ದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದನು. ದಿನಾಂಕ:23.02.2013 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ದೂರು ಕೊಡಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೊಂದ ಯುವತಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ:32/2013 ಕಲಂ,448,376 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:25.02.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12;50 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ  ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 9,50,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಾಫ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ  ಸುಜಕಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸರಾಫ ಬಜಾರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಇರಲ್ಲಿಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಸುಜಕಿ ಎಕ್ಸಸ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗಿನ 9 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೋತೆಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಚೆಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರೇವಪ್ಪಾ ಏರಿ ವಯಾ||45 ಉ|| ದಾಲ್ ಮಿಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸಾ|| ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:52/2013 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦AiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C£ÀAvÀ¥Àà 40 ªÀµÀð. ªÁå¥ÀgÀ ¸Á||ªÀĹÌ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J 36/n.© 8729 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌAiÀÄ J.¦.JªÀiï.¹ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀuÉñÀ ªÁlgï ¸À«ð¸ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è mÁæ° EgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 01-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-11-12 gÀ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV UÀtQPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 27/13 PÀ®A 379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

 ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä @ ªÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À , ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf, ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð, G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï CA¨ÁªÀÄoÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  ¸Á: QA¢V PÁåA¥À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ 2010 gÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸ÉUÉ M¼ÀUÁV ºÉÆgÀ ºÁQzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃj fêÀ£ÁA±ÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:02-02-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ°è DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 J£ï-2207 £ÉÃzÀÝjAzÀ lPÀÌgï PÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝ®èzÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ fêÀ£ÁA±À PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr , ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 89/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2013 PÀ®A: 323, 355, 504, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_ 

¢:24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï,48ªÀµÀð,ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DqÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ£Áß©Ã FPÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ EzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §§Æè FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÉÆÃr K£À¥Àà ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä ¤£ÀUÉ DmÉÆà PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É zÀÄrzÀÄ w£ÀÄß CAvÁ ºÉüÀ®Ä DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£Áß©Ã ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ýà ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ §gÀĪÀ¢®è K£À¯ÉÆà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ gÀAUÀ¥Àà£À PÀÆqÀ E¢Ýà CzÀPÉÌ ©n֤à CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, ¹nÖUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ PÉÊ CqÀØ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2013 PÀ®A: 324,504,506, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 25-2-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É ºÀwÛgÀ 01)  ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ02) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ03) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ04) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ. gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢²æà ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁw CUÀ¸ÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323 324 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢:24/02/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ªÀÄ£Áß©Ã UÀAqÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉãï,40 ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DqÀÄ PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï,48 ªÀµÀð,ªÀÄĹèA ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀÄ £À¤ßµÀÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ýä ¤Ã£ÁågÀÄ PÉüÀ®Ä ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ, ¥ÀPÀÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A: 324,504,506,498(J) L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-24/02/2013. gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï£À 1). ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CrØ 2) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà CrØ 3) CAiÀiÁå¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CrØ J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä PÉÆÃgÀªÀÄä 36 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ²æäªÁ¸ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ £É®Äè UÀzÉÝUÉ EAzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀAvÀÄ EzÀÝ PÁgÀt PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄäzÀÄ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ªÀAvÀÄ EzÉ £ÁªÀÅ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¯É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ºÉZÁÑVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤Az£ÉUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 PÀÀ®A.504,323,324,506,355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3(1) (10) K¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.20 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀȵÁÚ ©æÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ.2]dAUÉè¥Àà 3] §¸Àì¥Àà EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ  03 ¨Ál°UÀ¼À°è ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ J.J¸ï.L(PÉ) ¥ÀAZÀgÁzÀ §¸Àì¥Àà ºÀvÀÄÛ ºÀgÀ¼À¥Àà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 496.463 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 23/2013 PÀ®A 32.34.PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3.30 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà UÀÄr ºÀwÛgÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄj°AUÀ 2]gÁdÄ EªÀgÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀ®Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄðAzÀ J.J¸ï.L(©) ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸Àì¥Àà ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 496.475.163 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ°èzÀÝ 20 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥ÀrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 22/2013 PÀ®A 32.34.PÉ.E AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 273.284 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2013 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-02-2013
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2013

 
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 44/13 PÀ®A 143 147 494 498 (J) 504 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëÃuÉ ¤±ÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ :-

 ¢£ÁAPÀ : 25/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ : C¥ÀuÁð UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ CuÉÚ¥Àà£ÀªÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÉÊzsÀå ªÀÈwÛ ¸Á: ¨sÁ°Ì  zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 11/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ qÁ : ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CuÉÚ¥Àà£ÀªÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥ÀĵÁàAd°AiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 5 ®PÀë 50 ¸Á«gï gÀÆ ºÁUÀÄ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖUÁV ºÀt ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÝgÀÄ CzÀgÀAvÉ CªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÄ ¤²ÑÃvÁxÀð ªÀiÁrzÀ ²æà ªÉÊf£ÁxÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÉ ªÀÄÄ : PÉƼÁgÀ (©) gÀªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è  CªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÝ  5 ®PÀë 50 ¸Á«gï gÀÆ ºÁUÀÄ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä §mÉÖUÁV ºÀt  ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ . FzÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ±ÉÆèsÁ, ªÀiÁªÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁAUÀå®åzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ QgÀPÀļÀPÉÆnÖzÀÝPÉÌ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 4500/- gÀÆ¥Á¬Ä vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É ºÁUÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¹zÁæªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÉÛ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¨ÁQ EzÀÝ 50 ¸Á«gÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÁUÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ¥Áèl PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ PÉÆnÖ¯Áè ºÁUÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉuÉÚ C®è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è ¤£ÀUÉ (Lax lower   oesophageal sphincter, Duodena  gastric reflux )  JA§ zÉÆqÀØ gÉÆÃUÀ EzÉ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî C¥ÁzÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ : 03/02/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ CuÉÚ¥Àà£ÀªÀgÀ FvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Àà gÁA¥ÀÄgï gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¨ÉüÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ gÁt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃl JA§ ºÀÄqÀVAiÉÆA¢UÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj gÁt vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢ü PÀAmÉ¥Áà ¸ÁªÀ¼ÀV ¸Á : CtzÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÉAqÀw JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁtÂAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/13 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀºÀzï CºÀäzï vÀAzÉ C¸ÀgÉÆâݣï gÀªÀgÀÄ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉƤAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ²ªÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £Á¬Ä w£ÀäßwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄUÀÄ«£À PÁ°¤AzÀ »rzÀÄ ¥ÀÆwð ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÀÄÄAUÉÊ ¸ÀºÀ wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀªÀÅ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉjUÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀÄ«£À AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀzÀPÉÌ DUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CxÀªÁ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ¢AzÀ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉ.ºÀZï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ £Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¸ÁrzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 28/2013 PÀ®A 447, 323, 341, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹  :-  
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 09:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ±ÉÃPï, ¸Á: SÁ¢æ ZËPÀ D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV PÉÆlÖ °RvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/02/2013 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü ºÉÊzÀgÀC° vÀAzÉ £À¹ÃgÉƢݣÀ §qÀÆgÉ ¸Á-D®UÀÆqÀ ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® CfÃd vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ®¸Á§ ±ÉÃPï ¸Á-ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÉÆt CAvÀ ºÉý eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ 1) C¸ÀèA vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ §¹ÃgÀ ºÀÄAqÉPÁgÀ ¸Á-«ÄdUÀÄj UÀÄ®âUÁð 2) ±ÉÃPï dÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉìãÀ vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÉƺÀäzÀ ºÀĸÉìãÀ ¸Á-©¯Á¯Á¨ÁzÀ UÀÄ®âUÁð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/JA-7888 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀªÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¸ÀèA ºÀÄAqÉPÀgÀ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ K vÉÃgÁ SÉÃvÀ ªÉÄÃgÉ £ÁªÀÄ ¥ÀgÀ PÀgÀ zÉÃgÉ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ° CAvÀ CA¢zÀPÉÌ C¸ÀèA ºÀÄAqÉPÀgÀ, eÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉìãÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆvÉ §AzÀ E¤ß§âgÀÆ £À£ÀUÉ PÁj£À°è PÀÆr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ  C¸ÀèA ºÀÄAqÉPÁgÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, eÁ¥sÀgÀ ºÀĸÉìãÀ£À, C¸ÀèA£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀ E¤ß§âgÀÆ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/13 PÀ®A 498 (J), 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 ¦.JA. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆúÀ£À eÁzsÀªÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÃzÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß  DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CAzÀgÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁAiÀÄ¯ï ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CA§gÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É Kj aÃgÁqÀÄvÁ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß  PÀÄqÀ¯É ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉzÀj vÀ£Àß ªÀÄUÀ CA§gÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀUÀqÀzÀ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛ¢Ý ? C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è MAzÀÄ vÀUÀqÁ dgÀÄV vÀUÀqÀzÀ  ªÉÄðzÀÝ MAzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀAiÀÄ¯ï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ , PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ vÀUÀqÀzÀ eÉÆvÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÆqÁ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ .  ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV , C°èAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 25-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁAiÀįï EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀîî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/13 PÀ®A PÀ®A 279,337, 338. L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 17:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±À²PÀ¯Á vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ºÀ¼Éî ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½îgÀªÀgÀÄ  ©ÃzÀgÀ ¹.JªÀÄ.¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ, ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38eÉ4295 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ 5 ªÀµÀð, ªÀÄ°èPÁdÄð£À 3 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀAzÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÁAvÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹.JªÀÄ.¹. PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄA¥Á jAUï gÉÆÃqÀ UÉÆgÀ£À½î PÁæ¸À jAUï gÉÆÃqÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è  EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »ÃrzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽ÃUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArggÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 40/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« DPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁf JA.J¯ï.J. RĨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ dA¥À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä MAzÀÄ C¦à CmÉÆ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à CmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ «Äw PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉà dA¥À ªÉÄðAzÀ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ C¥ÉàAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©zÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà CmÉÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ  JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 41/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JA.« DPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-§AUÁè  gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÉ ªÀiÁºÁzÉë gÀªÀgÀ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 56/ E- 2739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ PÀqÉUÉ fÃ¥À £ÀA JA.ºÉZï 23, E-1472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.       

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/13 PÀ®A PÀ®A 279,337. L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2013 gÀAzÀÄ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¹AzÉ 19 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁªÀÄzÁ¨ÁzÀ  gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/3271 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  UÉüÉAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉ® ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ E¨Áæ»ÃA, ªÀĺÉÃ¥sÀÆd J®ègÀÆ ¸ÉÃj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÀUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ, DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ rªÉÊqÀgï  UÁå¥À ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »rzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¨Áæ»A, ªÀĺÉÃ¥sÀÆd EªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  10:45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಂಡಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಹೌಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ:ದುದ್ದನಿ ತಾ:ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ:ಸೋಲಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಸಾದಾಶಿವ ಹೌಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಎಮ್.ಹೆಚ್.15 ಎಟಿ-9700 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇತನಿಗೆ ಕಾಮಣಿ ಔಷಧ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದಿನಾಂಕ:24/02/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀವೇಗದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ನಿಂಬಾಳ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದು ಅಫಘಾತವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೋತೆಗಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನಿಗೆ ಎಡಗೈಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ ರವರು ಯಾವದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಛರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಯ ಫಲಕಗಳು ಹಾಕದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಫಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಂಡಭಾಯಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:22/2013 ಕಲಂ: 279, 338, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:24-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೀಮ್ಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಠಲ ಜಮಾದಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ  ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಮಹ್ಮದ ಶಫೀ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಮಡಕಿ ಸಾ||ಭೀಮಳ್ಳಿ, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಭೀಮಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಭೀಮಳ್ಳಿ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 6150/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 109/2013 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.