Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 31, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 30.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ vÀAzÉ «ÃgÁ¸Áé«Ä ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ªÀÄAZÀzÀ UÁ¢AiÀÄ ¢A©£À PɼÀUÉ EzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹ C¯ÁäjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt £ÀUÀzÀĺÀt ªÀÄvÀÄÛ PÁåªÀÄgÁ »ÃUÉ MlÄÖ 87.600/- ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ±ÁgÀzÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ £ÀgÀ¹AUÀ @ ¸ÀħâAiÀÄå vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á:gÁeÉÆ½î ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä Hj£À «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £À®ètÚ, GgÀÄPÀÄA¢ vÀAzÉ ²ªÀgÀrØ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É UÉƧâgÀ vÀgÀ®Ä ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è ¸ÉƸÉÊnAiÀÄ°è UÉƧâgÀ PÉüÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÁgÀ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.9932 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ «gÉñÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀl ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

     ¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.15, ªÉÊ.5597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®zÀAiÀÄ°è ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.20,«.4342 £ÉÃzÀÝgÀ mÉÊg笠ïÖ DVzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÀÄ£ÀÄ mÉÊgÀ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjUÉ eÁPÀ ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ JA.r.eÁºÀAVÃgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄÃAiÀÄ 25 ªÀµÀð, ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: DgÀÌ¥À°è ªÀiÁqÀÄUÀÄ¯ï ªÀÄAqÀ® vÁ:PÀ®ªÀPÀÄwð f: ªÀĺÀ§Æ§Ä£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ eÁPÀ ºÀZÀÄÑwÛzÀÝ QèãÀgÀ ªÀĺÀäzÀ ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á®¦ügï ¸Á: ¨ÉÆUÀ®¢¤ß EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj ¸ÀA:J¦.22, qÀ§Æè.4425 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ JA.r.eÁºÀAVÃgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.07.2011 gÀAzÀÄ 24.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D²vÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀgÀzÉêÀ ¸Á:PÁ¬Ä ¥À¯Éè ªÀiÁPÉÃðmï JzÀgÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,«.7440 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á¯ï 25 ªÀµÀð, ¸Á:¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ J¸ïJ£ïn mÁQÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ vÉUÀΣÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¹ÌqÁØV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E§âjUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ J£ï.»ÃgÁ¯Á® PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁAzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀzÀÄ PÀqÀ¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è 4 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¼É ¸Á® gÀÆ:6,15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ, ¨ÁåAQUÉ ¸Á®zÀ ºÀt ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DUÀ¢zÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtPÀlÖ®Ä £ÉÆÃn¸ï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ MzÁÝqÀÄwzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2011 gÀAzÀÄ 07.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:30.07.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ zsÉÆÃvÀgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÁÝUÀ DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ EªÀgÀ C.Q.gÀÆ.20,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JªÉÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¥ÀlÖt±ÉnÖ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ n.¹.AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:31.07.2011 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.07.2011 gÀAzÀÄ 179 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 31,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 31-07-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A 323, 353, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UËAr ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ £ÀA. 985, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄqÉØ J¸ï.n.r. CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPïÌ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.39/JZï.8634 £ÉßÃzÀPÉÌ ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 1680, gÀªÀgÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á; vÉÆÃUÀ®ÆgÀ EvÀ¤UÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ®WÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¸ÀܼÀ zÀAqÀ 100/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQzÁUÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÁzÀ«ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦.J¸ï.L. CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃw¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀıÉnÖ Z˺Át ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ RÆ§Ä Z˺Át ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §UÀzÀ®vÁAqÁ EªÀgÀÄ ÉÆÃlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAl vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CuÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ©ÃgÀ¥Áà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁåw PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉÃ¥Áj ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°èAzÀ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ªÉƼÀPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà £ÁnÃPÀgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸Á¬ÄAzÀæPÀĪÀiÁgÀ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj PÀıÁ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁzsÁPÀȵÀÚgÁªï UÁæªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, eÁ: §æºÀät G: J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è C¢üPÁj, ¸Á: ªÀÄ £ÀA 19-1-64/1 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁj£À°èzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 70,750/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಗಂಡನ ಕಿರಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ :

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ|| ಸಣ್ಣ ಅಗಸಿ ಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಳಿಯ ಪೀರಪ್ಪ ಇತನು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ದಿನಾಂಕ: 18-7-11 ರಂದು ಮೇವು ( ಹುಲ್ಲು) ಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ: 29-7-11 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಹಾವೇಜ್ ತಂದೆ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ವಾಲಿಬ ಸಾ: ರೆಹಮತ್ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಮಹಮದ ಫಯಜ್ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ.32 ವಾಯ್ 5794 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಪಾಯನ್ ಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಹಮದ್ ಫಯಾಜ್ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ  ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಕೀಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಫಯಾಜ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.