Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 7, 2011

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ:05.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¸ÀÄAPÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀj§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÉÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁvÀ£Ár £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgï PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÉgÀÄ DUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ``DUÀ° £Á¼É ¨É½UÉÎ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀÄvÉÛãÉ'' CAvÁ CªÀjUÉ ºÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÉ CªÀj§âgÀÄ ``FUÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ ¨Á'' CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ CªÀ£À vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä¼ÀÄ CªÀjUÉ ``PÀvÀÛ¯ÁUÁåzÀ FUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ'' CAvÁ ºÉüÀ®Ä CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ``E¯Áè £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ'' CAvÁ ºÉý MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÉAmÉñÀ¤UÉ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 6/08/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ``K£ÀªÀÄä ¤ªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ°è gÁªÀÄ£ÁxÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ¸ÉÊr£À eÁ°AiÀÄ°è ºÁPÁågÀAvÀ'' JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ£ÁxÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä D ±ÀªÀªÀÅ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ DvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀjUÀƽ vÁvÀ£À ¯Ár EzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀj§âgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ GgÀįɼÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ, 70 ªÀµÀð, AiÀiÁzÀªï FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06.08.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆj£À ºÀjd£ÀªÁqÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ qÉƼÀî ±ÁAvÀUÁ,FPÉAiÀÄÄ ªÀqÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MlÄÖ 15 JPÉgÉ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ DPÉ C£ÀPÀëgÀ¸ÀܽzÀÄÝ ºÁUÀÆ DPÉUÉ AiÀiÁgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄgÀħzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÉ.DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¢|| ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀiÁf vÁ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ D ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁPÀ®Ä ¨ÁåAPï ¸Á® PÉÆqÀ¹Ûä CAvÁ ºÉý DPÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆArzÀÄÝ, CzÀPÉÌ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃRgÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¸ÀÄUÉÃgÁ vÁAqÁzÀ ®ZÀÑ¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ vÀªÀgÁ £ÁAiÀÄÌ, EªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÁV ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ UÉÆvÁÛV DPÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ w½¹ PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ CªÁªÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt
zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..                                     

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ElV UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀtÚ, ,ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÁ¢gÁeï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀÀ£Àß°è ºÀt E®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼ÀªÁVzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÀdÄð£À FvÀ£ÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


    ¢£ÁAPÀ : 30-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09;30 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ -AiÀÄgÀqÀÆt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è. D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀææUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆÃ-ºÀÆAqÁ ¥Áå±À£ï.¥Àè¸ï. PÉA¥ÀÄ PÀ®gï. ªÉÆÃmÁgï. ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA. EgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ- AiÀÄgÀqÀÆt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄߤAiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ ¹ÌqÁØV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ . ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ºÁQPÀÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ.a.UÀ. PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ: 01.07.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CzÉâªÀ¸À ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ N¥ÉPï. D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ.Ý aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ;-07-08-11 gÀÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06;35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀ.a.UÀ. PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: PÉÆÃoÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ 06-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ ªÉÄîÌAqÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-37/6885 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄB 24 FvÀ£ÉÆA¢UÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀĹÌAiÀÄUÉ §AzÀÄ §vÀÛªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ§¸Àì¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ¦üPÀ½ºÁ¼ï FÃvÀ£ÀÄ UÀt¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀªÁV ZÀ°¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢ QèãÀgï £ÁUÀgÁd¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀ£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖºÁQ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀ¼É ºÀÄ°è£À §tªÉAiÀÄ°è ºÀÄ®è£ÀÄß JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÁPÀ®Ä ºÀÄ®è£ÀÄß QvÀÄÛªÁUÀ £ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄzÀÄUÀ®zÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä VjAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                 

²æà PÉ.JA.§rUÉÃgï ¦J¸ïL (C.«) ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.656 ªÀÄvÀÄÛ 92 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:06.08.2011 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmɸÀĪÀÄgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ JzÀgÀÄUÀqÉ J¸ïJ£ïn avÀæ ªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦¹.502 gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ C°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÁZÁAiÀÄð vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå 31 ªÀµÀð, ¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á: eÁ£Á¥À°è PÉÆqÉÃgï ªÀÄAqÀ¯ï, vÁ: PÉƯÁè¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè : ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV 9 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 9.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀ£À¥ÀwðAiÀÄ nÃZÀ¸Àð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÉý, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ Chessi No.MDLHA10EZAHH07447, Engin No.HA10EFAHH28800 C.Q.gÀÆ:30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §AzsÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2011 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ : ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಸಾ: ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಹೊಲದ ಸರ್ವೆ ನಂ;-238:1 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ರವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಂಪಸಟ್ಟ ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವ ಹೇದರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಉಪ್ಪಾರ ಸಾ:ತರನಳ್ಳಿ ರವರು ನಾನು ಅಂಗ ವಿಕಲತನ ಇರುವದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣ ಈಗ 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿಸಲು ಲಿಂಗಣ್ಣಾ ಮುತ್ತಗಿ ಇವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನು ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಲಾರದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲು ಹೊದರೆ ಲಿಂಗಣ್ಣಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಅವ್ಯಾಚವಾಗಿ ಬೈದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ. ಆಸಿಫ್ ಉಲ್ಲಾ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇಲೂರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 86/4 ರ ಕ್ಷೇತ್ರ 05-00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ಶುಕೂರ ತಂದೆ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ ಮೆಹಮೂದ ಅಲಿ, ಇವರು ಗಣಿ & ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ವಾಗಿ ಮುರಂ (ಗರಸು) ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಟ್ಟಿಪರ ನಂ: ಕೆಎ 32 4491 ಚಾಲಕ ಫಕ್ರೋದ್ದಿನ, ಕೆಎ 32 ಬಿ- 0561 ಚಾಲಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಮತ್ತು ಕೆಎ 35- 8547 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹಬೀಬ ರವರ ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುರಂ (ಗರಸು) & ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದಿಯವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ವಿವರಣೆ & ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನೀಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಾತಪ್ಪನೋರ ಸಾ: ಕನಕಪೂರ, ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉಷಾ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, ಆರ್ 2142 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಾಳಮಡಿಗಿಯಿಂದ ಕನಕಪೂರಕ್ಕೆ ಬೆನೆಕೆಪಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ32, 7654 ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದನು . ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರಕ್ತಗಾಯಗಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.