Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 25, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆqÀ° ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: PÀgÀħgÀÄ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ¸À®Ä ªÀÄvÀzÁjUÉ D«ÄµÀ MrØ ºÀAZÀ®Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Á°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæüvÀ¤AzÀ 82 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì PÀA¥À¤AiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï.£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 44 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 3444/- gÀÆ ¨É¯ÉªÁ¼ÀĪÀªÀUÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/13, PÀ®A. 171(ºÉZï) L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦ügÁå¢ gÁeÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ-42 gÉñÉäC¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ °ÃqÀgï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ-57/1 ¸Á||°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÀå ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqÀ°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ -57/1 £ÉÃzÀÝgÀ nªÀiï °ÃqÀgï DV °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÉƧ½AiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÁPïð ºÀwÛgÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÉÆÃlzï ªÀAiÀiÁ: 45 eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ (ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36-ªÉÊ-8195) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-36/ªÉÊ-8195 £ÉÃzÀPÉÌ ©.J¸ï.Dgï ¥ÀPÀëzÀ zsÀédPÀnÖ ZÀÄ£ÀªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ JA.¹.¹ nÃA °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-36-J-2370 ©.J¸ï.Dgï(PÁAUÉæ¸ï) ¥ÀPÀëzÀ PÁå¥ï zsÀj¹gÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ©.J¸ï.Dgï(PÁAUÉæ¸ï) PÁå¥ï zsÀj¹gÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ JA.¹.¹ nÃA °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ® ©.J¸ï.Dgï(PÁAUÉæ¸ï) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉà mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36-n©-964 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉ G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦ügÁå¢ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ JA.¹.¹ nÃA °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À UÀÄ®âUÁð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ® ©.J¸ï.Dgï(PÁAUÉæ¸ï) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À C£ÀĪÀÄw¬Ä®èzÉà mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-36-J-728 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀæPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw¸ÀA»vÉ G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®A 171(ºÉZï), 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ : 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzïU˸ï AEE PMGSY Project Sub-Division Raichur FUÀ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ UÀ§ÆâgÀÄ KjAiÀiÁzÀ ¥ÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï D¦ü¸Àgï gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÉÆA¢UÉ, UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÀj ªÀĹÃzÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ, ºÉÆÃUÀħgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄß ¥ÉưøÀgÉÆA¢UÉ dAnAiÀiÁV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï ¥ÉèÃmï C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, EµÀÄÖ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) MAzÀÄ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. EzÀÄÝ, ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AHAGJ07187 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ2) ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ZÉ¹ì £ÀA§gï ME4JC36CAC8398793 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 3) MAzÀÄ JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ºÉ« qÀÆån ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. Zɹì£ÀA§gï MD1621BD13D2B59590 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸Àw½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è.¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉåAiÀÄ ¨ÉÆÃqÀð ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀiÁzÀ F ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ £ÀqɸÀ®Ä ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä §¼À¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀ PÁgÀt CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2013 PÀ®A: 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, 188 L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ: 23-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄPÉÆç £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ZÉPï¥ÉÆøïÖ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ J¸ï.ºÉZï. jlð¤AUï D¦üøÀgï zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ-56 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ C§PÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï, ºÁUÀÄ JA¹¹ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄÃvÀå ªÁºÀ£ÀUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɹzÁUÀ 1) §eÁeï r¸ÀÌgÀªï 125 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀj§tÚzÀ UÁr EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MD2A15BZ21DWM23953 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. JZZWDM30501 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 40,000/- 2) ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà UÁr ¤Ã° §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AWDHA39724 EAf£ï £ÀA. HA10ENDH EzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gï ªÀiÁ¹zÀAvÉ EzÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ 196 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.45,000/-3) ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà UÁr PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AWDHA52485 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.40,000/-4) ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPïì 100 UÁrAiÀÄÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 9110F049419 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 15,000/-5) §eÁeï r¸À̪Àgï UÁr PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MD2A14AZ4DWK20549 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q.40,000/-6) mÁmÁ ªÀiÁåfPï UÁrAiÀÄÄ ©½ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MAT445117CVJ82185 EAf£ï £ÀA. 275IDI06JXYSK2480 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C.Q. 1,50,000/-7)ªÀĺÉÃAzÁæ C¯Áá ¥Àè¸ï DmÉÆêÀÅ ºÀ¹ÃgÀÄ §tzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MAILU2FYJD3B72140 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. C.Q.80,000/- F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥Éèmï E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀPÀëUÀ½AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ £ÀA§gï ¥Éèmï E®èzÉ ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ, UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F PÀÈvÀåªÉøÀVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013 PÀ®A. 188 L¦¹, 123 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 177 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸Àì£ÀUËqÀ JA¹¹-¥sÉèöʬÄAUï ¸Áé÷Ìqï «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ zÉêÀzÀÄUÀð, ºÁUÀÄ J.E.¦.Dgï.E.r gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ JA.¹.¹ vÁ®ÆPÀ nªÀiï£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¨Áålj ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï EgÀzÉ E¢ÝzÀÄÝ D ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ««gÀ 1)ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÁr PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MEUJC36JLC7253497 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. JC36E-7387503 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2) »ÃgÉÆ ¸ÉèÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ UÁr EzÀÄ ¤Ã° PÉA¥ÀÄ ¹ÖPÀÌgï ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10ALCHL16994 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. HA10EJCHL69025 F jÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÁå ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ C¥ÀgÁzÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2013 PÀ®A. 188 L¦¹, 123 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 23-04-2013 gÀAzÀÄ 16-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æøÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ jlð¤AUï D¦üøÀgï ªÀÄvÀÄÛ JA¹¹-vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRAqÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ JA.¹.¹ vÁ®ÆPÀ nªÀiï£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ PÉ E © C¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ £Á®ÄÌ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï EgÀzÉ E¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) §eÁeï ¥À®ìgÀ 150 ¹¹ PÉA¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. DCM68139 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. DHZCDM60260 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 55000/-2)§eÁeï r¸À̪ÀgÀ 125 ¹¹ PÀj §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MD2A15BZ5DW K06695 EAf£ï £ÀA. JZZ73DK51185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 45000/-3) n.«.J¸ï.¥ÉÆäPïì 125.¹.¹. PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.MD625SF41DA25002 EAd£ï £ÀA. EF4AD1025061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 40000/-4) »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10ERAGB40882 EAd£ï £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtÄwÛ®è .£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C.Q.gÀÆ: 45000/- ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÁå ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ C¥ÀgÁzÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAZÁgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2013 PÀ®A. 188 L¦¹, 123 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ: 24-04-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ JA.¹.¹ vÁ®ÆPÀ nªÀiï£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ «Ä¤ «zsÁ£ ¸ËzsÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ LzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ) §eÁeï r¸À̪ÀgÀ rnJ¸ï-J¸ïL PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.
MD2DSPAZZSWL62072 EAf£ï £ÀA.JBMBSL56650 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 2)ºÉÆAqÁ ¸ÉÊ£ï PÀj §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. ME4JC36JDD7392321 EAf£ï £ÀA. JC36E-7-7602609 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 3) ¸ÀÄdÄQ CAiÀiÁvÉ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MB8NF4JAHC8120137 EAd£À £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtÄwÛ®è. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 4) »ÃgÉÆà ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ¹®égÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀj §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AWDHB47766 EAd£ï £ÀA HA10ENDHB80413 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 5) §eÁeï ¥Áèn£À ¹®égÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀj §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. MD2A18AZ9CWC11273 EAd£ï £ÀA DZZWCC12706 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï EgÀzÉ E¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤«ÄvÁå ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀPÁÌV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt, ºÉAqÀ, ¹ÃgÉ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ C¥ÀgÁzÀªÉ¸ÀVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2013 PÀ®A. 188 L¦¹, 123 Dgï.¦ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 177 L.JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1) MAzÀÄ Cj¶£À PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ DmÉÆà jPÁë ZÉ¹ì £ÀA.MD2AAAZZUWG08741 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C.Q. 80,000/-2) r¸À̪Àj rnJ¸ï. PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ ZÉ¹ì £ÀA§gï MD2DSPAZZTWJ4246 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C.Q. 30,000/-3) MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆAqÁ ¹.©. AiÀÄĤPÁ£Àð ¹®égï PÀ®gï Zɹì£ÀA§gï ME4KC09CJCA340164 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸Àw½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è, C.Q. 30,000/- 4) MAzÀÄ §eÁeï ¥Áèn£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï §Æ¢ §tÚzÀÄÝ, Zɹì£ÀA§gï DDZZZRWG66533 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸Àw½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è, C.Q. 25,000/- 5) ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ZÉ¹ì £ÀA. CH365J88046 C.Q. 30,000/- F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ w½zÀÆ w½zÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ £ÀA§gï £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉà F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁV DVzÀÄÝ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝzÀjAzÁV ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²æà «ÃgÀ¹ÃAUï £ÁAiÀÄPï, JEE ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ & ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013 PÀ®A: 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, 188 L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


1) MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ©½ §tÚzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.
MPLSA10AMCHD68987 C.Q. 30,000/-2) »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï ZÉ¹ì £ÀA§gï MBLHA10ABBHF11738 C.Q. 25,000/-3) MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæÃ. PÀj §tÚzÀÄÝ, Zɹì£ÀA§gï MBLHA10AWDHB548080 C.Q. 30,000/- 4) MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉèAqÀgï ¹®égï §tÚzÀÄÝ, Zɹì£ÀA§gï MBLJA05EKC9M65042 C.Q. 25,000/- EªÀgÀÄUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢®è.¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄÄ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ w½zÀÆ w½zÀÄ F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ £ÀA§gï £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉà F ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À®zÀ° ¨sÁV DVzÀÄÝ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝzÀjAzÁV ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²æà DzÀ±Àð PÀÄ®PÀtÂð ªÀiÁåføÉæöÖmï wAy¤ ©æÃeï ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A: 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ-1951, 188 L¦¹ ¸À»vÀ 177 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦gÁå¢ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ £ÁAiÀÄÌ, 55 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄÌ( ®A¨ÁtÂ) G: nÃZÀgï , ¸Á: H No.1-4-70 »ªÀÄVj L¸ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.PÁªÉÃj, 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ J¸ï.J¸ï.Dgï.f PÁ¯ÉÃeï £À°è ©.PÁA ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ : 17-04-13 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃeï UÉ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝPÉÌ PÁ¯ÉÃeï UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃeïUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ°è C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ: 24.04.2013 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÀļÀ¥Àà UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 22 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 09.08.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1945 UÀAmÉUÉ «dAiÀĪÀÄä£À ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr CvÀ¤UÉ «µÀ¥Á£À ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨ÁUÀUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ zÀļÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ,ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ D±ÀtÚ EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀðoÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2013 PÀ®A: 143,323,324,363,302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 03 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2013 gÀAzÀÄ 180 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-04-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-04-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ zsÀƪÀiÁ¼É ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ zsÀƪÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀqÀvÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ CtzÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©nÖgÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £À¢AiÀÄ DZÉUÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ CAzÁdÄ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄAeÁæ £À¢AiÀÄ°è ¤Ãj£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À¢ zÁlĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CvÀ£ÀÄ £À¢ ¤Ãj£À°è ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ Hj£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¤ªÀðwgÁªÀ zsÀƪÀiÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ vÀAzÉ ¤ªÀðwgÁªÀ zsÀƪÀiÁ¼É E§âgÀÄ £À¢AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀj§âgÀÄ £À¢ ¤Ãj£À°è E½zÀÄ ºÀÄqÀÄPÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£À£ÀÄß £À¢ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10-00 UÀAmÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É CPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ EzÀÝ Cfð zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀzÉ

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2013 gÀAzÀÄ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà UÉÆAqÉ, £ÁUÉñÀ PɼÀzÀÆrØ gÀªÀgÀÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw azÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ £ÉAl® bÀwÛUÉ ¥sÀgÁj PÀlÖ®Ä ºÀwÛzÁUÀ, £ÉAl¯ï bÀvÀÛ DvÀ£À ¨sÁgÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà bÀvÀÛ ©zÁÝUÀ, NAPÁgÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £ÉAl¯ï bÀvÀÛ DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ NAPÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ, PÁ°UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ªÀÄÄAUÉÊUÉ C®è°è gÀPÀÛ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DvÀ¤UÉ vÀPÀët aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£À£É £ÀA. 113/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ; 24/4/2013 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಿವಮರ್ತೆಪ್ಪಾ ಸುಂಟೆ ಸಾ; ಹಳೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಕಲಾಸಪೂರವಾಡಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 471 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕೊಂಡಿರುವ ನಾರಂಜಾ ನದಿಗೆ ಕರೆಂಟ ಮೋಟಾರ ಕೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 200 ಫೀಟ ಕೇಬಲ ವೈರನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ; 20/4/2013 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ನೌಕರಿ ಮನುಷ್ಯ ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ ಇವನು ಬಂದು ತಿಳಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದ ಕೇಬಲವೈರನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 19.20/4/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಕೇಬಲ ವೈರ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿ ಕೆಬಲ ವೈರನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಳವು ಆದ ಕೆಬಲ ವೈರಿನ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 6,000/- ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇಬಲ ವೈರ ಕಳೆದು ಹೊದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 23/04/2013 ರಂದು 2330 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಸೂರೀನ, ಸಿಪಿಐ ಮಂಠಾಳಾ ವೃತ್ತ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೋಬೈಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಬಂಗ್ಲಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ- ಎನ್.ಎಚ್.-09 ರೋಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ .ಎಚ್. 9 ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎನ್.ಎಚ್. 9 ರೋಡನ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ  ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಜೀಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೀಪನಿಂದ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಧಾಭಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ ಧಾಭಾದ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾ ಬಾಕ್ಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದು ಮತ್ತೋಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸದರಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ ಮತ್ತು ಚೀಲದಲ್ಲಿನ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಯ್ದು ದಾಬಾದಲ್ಲಿನ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ 24/04/2013 ರಂದು ಸಮಯ 0020 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾರ್ಡನನಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರಾಯಿ ಬಟಲ್ ತೆಗೆಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆಗ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿನ ಗಿರಾಕಿಗಳೆಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅವರುಗಳ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು 1) ಬಂಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ಮೇತ್ರೆ ವಯ 45 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ ಕುರುಬ ಉದ್ಯೋಗ- ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಮಾಲಿಕ ಸಾ: ಹೊಸಪೇಟ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು 2) ಅನಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥರಾವ ಮಾಬರ್ಾಗೆ, ವಯ-31 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ-ಲಿಂಗಾಯತ ಉದ್ಯೋಗ-ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಗೋಲಚೌಡಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ನಂತರ ನಾವು ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಇವನ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಮತ್ತು ಕಾಟರ್ೂನ್ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅವುಗಳಲ್ಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಸದರಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೇಯೇ? ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರದಿಂದ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1) 650 ಎಮ್.ಎಲ್. 09 ಕಿಂಗಫೀಶರ್ ಬೀಯರ ಬಾಟಲಿಗಳು 2) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. 11 ಇಂಪೇರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು 3) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. 02 ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ 1) 180 ಎಂ.ಎಲ್ 25 ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು 2) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. 07 ಇಂಪೇರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು 3) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. 07 ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1) 650 ಎಮ್.ಎಲ್. 09 ಕಿಂಗಫೀಶರ್ ಬೀಯರ ಬಾಟಲಿಗಳು || ಕಿ|| 810=00 ರೂ. 2) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. 18 ಇಂಪೇರಿಯಲ್ ಬ್ಲೂ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು || ಕಿ|| 1741=00 ರೂ. 3) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. 09 ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು || ಕಿ|| 1070=00 ರೂ. ಮತ್ತು 4) 180 ಎಂ.ಎಲ್ 25 ಯು.ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು || ಕಿ|| 1108=00 ರೂ. ನೇದವುಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2013 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 24-04-2013gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ JA§ £À¹Ã©£À ªÀÄmÁÌ aÃn £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ 1100 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 1130 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃzÀgÀzÀ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀ¯Áåt ªÀÄmÁÌ £À¹Ã©£À dÆeÁl 01 gÀÆ. UÉ 08 CAvÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ 10 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ. CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝzÀÄÝ £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀÆ ¸ÀºÀ »rzÀÄPÉÆAqɪÀÅ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 38ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á|| £Ë¨ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 1 £ÉÆÃlÄ, 500 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 1 £ÉÆÃlÄ, 100 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 8 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, 50 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 02 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, 10 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 10 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,500/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ aÃnUÉ ºÀt ºÀaÑ ªÀÄmÁÌ DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà £É¼ÉΣÉÆÃgÀÄ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| £Ë¨ÁzÀ UÀt¥Àw UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 100 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 5 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, 10 gÀÄ¥Á¬ÄAiÀÄ 1 £ÉÆÃlÄ »ÃUÉ 510 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwgÀÄvÀÛªÉ. »UÉ MlÄÖ 3,010/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-04-2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ  RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÀUÉ E§âgÀÆ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢¬ÄA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-1-29 ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÀÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100=00 gÀÆ 2) ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 3) MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÉÆüÉî ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß 3 d£À UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÁj£À°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉîÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-3137 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: ¥ÀævÁ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ M§â C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀªÀÄä ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ:ಹೋಳಿ ಮೈದಾನ ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿ:24-04-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತನಾದ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಪರಗಿ ಇವರು ಲೈಟಿನ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫೀಸಗೆ ಹೋದರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನವವರು ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಾತಾ ನಾಗಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಟಂ-ಟಂ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬಲಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ತಾತನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಹನದ ಚಾಲಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ತುಳೇರ ಸಾ|| ಸಣ್ಣಅಗಸಿ ಸೇಡಂ ಇತನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಂಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:99/2013 ಕಲಂ-279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಲಂ, 304 (ಎ) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:24-04-2013 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನ ಕೆರೆ ಭೋಸಗಾ ಬಸ್ಸ ಸ್ಟಾಂಡ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಆನಂದರಾವ ರವರು  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹೋಗಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲು  ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಾದ  1) ಶೇಖ್ಯಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಖೇರತಿ ವಯಾ|| 24 ಸಾ|| ರಾಮತಿರ್ಥ  ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಸಂಗಡ 4 ಜನರು  ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:213/2013 ಕಲಂ,399,402 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:24-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೀರಾಪೂರ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ  ಬರುವ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ತೋಟದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ  ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಆನಂದರಾವ ರವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನವಾಬ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಮೀರ ಅಲಿ ವ:38 ವರ್ಷ ಉ: ಚಹಾ ಪತ್ತಿ ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ  2) ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಹೀರಾಪೂರ ವ:53 ವರ್ಷ ಉ: ವಾಚಮ್ಯಾನ ಕೆಲಸ  ಸಾ: ಹೀರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ   3) ಸಾಬೀರ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ವ:35 ವರ್ಷ ಉ: ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ ಕೆಲಸ  ಸಾ: ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ  4) ನಿಜಾಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ನಸಿರೋದ್ದಿನ ವ:45 ವರ್ಷ ಉ:ಲಾರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಸಾ:ಬಿಲಾಲಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ  5) ಮಹ್ಮದ ಖಾಜಾ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್  ಮೈದರಗಿ ವ:23 ವರ್ಷ ಉ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಹೀರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 4,580/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟದ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:214/2013 ಕಲಂ, 87 ಕ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ,