Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 31, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-08-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 307, 363, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ CªÀįÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: CtzÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀgÀtÄ gÀĸÁÛªÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ UÀÄA¥Á ªÉÄãïUÉÃl ªÀÄÄAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀjUÉ UÀAUÁzsÀgÀ ºÉÆøÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ¥À¸ÀgÀUÉ, £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzÉÆî, «±Àé£ÁxÀ ºÉÆøÀ½î, «£ÉÆÃzÀ ¥À¸ÀgÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr F »AzÉ ±À²zsÀgÀ ºÉÆøÀ½î EªÀ£ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ UÁA¢üUÀAd oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ CzÉ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ £ÀgÀÀ¹AºÀgÉrØ EªÀjUÉ EAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAUÁzsÀgÀ ºÉÆøÀ½î, 2) ªÀĺÉñÀ ¥À¸ÀgÀUÉ, 3) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ, 4) «±Àé£ÁxÀ ºÉÆøÀ½î, 5) «£ÉÆÃzÀ ¥À¸ÀgÀUÉ, 7) ±É²zsÀgÀ ºÉÆøÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtÄ, ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §rUÉUÀ½AzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ zÉúÀzÀ C®è°è ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØUÉ J®ègÀÄ PÀÆr MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ªÀ£Áð PÁgÀ £ÀA. PÉJ-02/JªÀÄ.¹-3776 £ÉÃzÀgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½îAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ »AzÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ ºÉÆøÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ PÁgÀ ¤°è¹ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀjUÉ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ CªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀAUÁzsÀgÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØAiÀĪÀgÀ PÀÄwÛUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, JgÀqÀÄ PÀtÂÚUÀ¼À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, E£ÀÄß½zÀgÀªÀgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØAiÀĪÀjUÉ ¨É£Àß°è, PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, CµÀÖgÀ°èAiÉÄà »A¢¤AzÀ ±ÀgÀtÄ, ²ªÀ±ÀAPÀgÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¨Á®gÉrØ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj UÀAUÁzsÀgÀ EªÀ£À ºÀwÛgÀ jªÁ¯ÁégÀ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÉzÀj ¸ÀĪÀÄä£É ¤AwzÀÄÝ, EµÀÖPÉÌ®è PÁgÀt ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÉƸÀ½î EªÀ£À PÀĪÀÄäPÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀgÀÄ ªÀÄÄZÉÑÃð ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¨Á®gÉrØ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯Éå£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr CA§Ä¯Éå£Àì §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2016, PÀ®A 447, 427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 ¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥ï qÁåªÉÄeï lÄ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 33(2) PÀ£ÁðoÀPÀ CgÀtå PÁAiÉÄÝ 1963 :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛVgï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ £ÀzÁ¥sï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: CgÀtå gÀPÀëPÀ, ¸Á: ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ¥ÁæzÉòPÀ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ CgÀtå ¸ÀªÉð £ÀA. 128 ¸ÀPÁðj ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 30-08-2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 128 gÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV UÀÄqÀØ PÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ UÀt ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ dAnAiÀiÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è DUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 128 gÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁUÀzÀ°è ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÀÄqÀØ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ £ÀA. PÉ.J-38/6207 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄqÀØzÀ°èAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß CUÉzÀÄ £É®¸ÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁUÀzÀ°è (CgÀtå E¯ÁSÉ ¹ ªÀÄvÀÄÛ r ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è) UÀÄqÀØ PÉÆgÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¹ÛUÉ ºÁ¤ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĪÀĤ PÁ®zÀ CAvÀdð®zÀ ¤Ãj£À ªÀiÁUÀðzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¤UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 100 «ÄÃlgÀ GzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ 3 «ÄÃlgï CUÀ®zÀµÀÄÖ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CUÉzÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀt ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¥Àjò®£É ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥Àæw EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ, ¸ÀzÀj eÉ.¹.© ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁUÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀÛ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2016, PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ ¥Ánî vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-8-98 §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ¢Ý ¸ÉêÀPÀ ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ£À eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð¤zÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ°èzÀÝ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÉ EvÀ£À eÉÆÃvÉ UɼÉvÀ£À EvÀÄÛ, D ¥ÀPÀë ©lÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÊ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ð CAvÁ ¸ÀzÀå ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀë ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÉÊ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ gÀhÄgÉ¥Áà EvÀ£À°è ºÉÆmÉÖQZÀÄÑ DV DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹PÁÌUÀ¯É¯Áè ¤Ã£ÀÄ ©ÃzÀgÀ£À°è ¤£Àß ¸ÀAWÀl£É ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj gÀhÄgÉ¥Áà FvÀ K£ÁzÀgÀÆ PÉÃqÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ DvÀ£À eÉÆÃvÉUÉ M¼ÉîAiÀÄ jÃw¬ÄAzÀ¯Éà EgÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25-08-2016 ©ÃzÀgÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¹QÌzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¹UÀzÉà §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À D¬ÄvÀÄ F ¢ªÀ¸À £À£ÀUÉ ¥Ánð ¨ÉÃPÀÄ ¥ÁnðUÉ £Á£ÀÄ M§â£Éà §gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁnðUÁV £ÀªÀÄä ¨ÁåPÀéqÀð ºÁ¸ÀÖ¯ï£À°è £À£Àß gÀƪÀÄ EzÉ G½zÀ RZÀÄð ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆ CAvÀ CAzÁUÀ DvÀ£À ªÀiÁwUÉ M¦àPÉÆAqÀÄ CAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¨ÁåPÀéqÀð ºÁ¸ÀÖ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À«ÄÃgÀ ±ÀºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ «£ÀAiÀÄ ºÁ¸À£ÀPÀgï, UËvÀªÀÄ ²AzsÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Rað£À°è CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀ GlzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ vÀj¹gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è gÀhÄgÉ¥Áà ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ EvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¢üªÀiÁPÀÄ §A¢zÉ §ºÀ¼À ªÉÆÃvɧj ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý £À£Àß eÉÆÃvÉ §ºÀ¼À lPÀÌgï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ DVzÀÄÝ, DUÀ DvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀÆ«Ä£À°è ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÀÖ¯ïzÀ°èzÀÝ PÁ¯ÉÃd ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ MlÄÖ 2 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, gÀhÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʪÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, gÀhÄgÉ¥Áà EvÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß J¯Áè PÉ®¸ÀzÀ°è PÉÊ ºÁQ £À£Àß ªÀåªÀºÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ªÉÄÃ¯É §gÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉà ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, EvÀ¤UÉ EªÀvÀÄÛ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ RvÀA ªÀiÁrj CAvÁ ºÉý vÉÆÃUÉÆÃj §rUÉ CAvÁ CAzÁUÀ ºÁ¸ÉÖ¯ï£À CqÀÄUÉ PÉÆuÉAiÀÄ°èzÀÝ MqÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀAzÀgÀÄ, CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀhÄgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ ºÁQ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ CªÀjUÉ ºÉzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀlÖqÀzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ C°èUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀįÁgÀA©ü¹zÀgÀÄ, FvÀ fAzÁ EzÀÝgÉ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÀÄ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ gÀhÄgÉ¥Àà FvÀ£À ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀr¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀlÖqÀ¢AzÀ PɼÀUÉ £ÀÆQ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÁUÀ DvÀ£À eÉÆÃvÉ EzÀÝ ±À«ÄÃgÀ ±ÀºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ gÁoÉÆÃqÀ «£ÀAiÀÄ ºÁ¸À£ÀPÀgï UËvÀªÀÄ ²AzsÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ ©r¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀzÉà ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÉÄ°AzÀ PɼÀUÉ £ÀÄQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¨sÁ«¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁwæAiÉįÁè C¯Éèà ªÀÄgÉAiÀÄ°è ºÉzÀgÀÄvÁÛ C¯Éè G½¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉzÀj ªÉÊzÀågÀ°è PÀlÖqÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©¢ÝzÉÝÃ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2016 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 307, 504, 506, 448 ¸ÀA: 149 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:30/08/2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄt¸ÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£É¬ÄAzÁ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:28/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä DgÉÆæ ®PÀëöät vÀ¥Àà®zÉÆrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆ®¸À ªÀiÁr zÁAzÀ¯É ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦AiÀÄð¢ E°è ºÉÆ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦AiÀiÁð¢ CAf ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2016 PÀ®A: 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕ: 27/08/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಈತರರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂr ಬಂದವರೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಈತರರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು PÉÃಳದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ.