Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 31, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðw  UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà 28ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-±ÁªÀAvÀUÉÃgÀ FPÉÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §ÆzÉ¥Àà vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁUÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÉgÀqÀÄ ¨Áj ElÄÖ ©üÃd ªÀÄvÀÄÛ JtÚ  UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀĪÀ½UÁV ºÉÆgÀUÀqÉ PÉÊ ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á® PÀlÄÖvÉÛÃ£É E®èªÉÇà JAzÀÄ  ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ-29/08/2015 gÀAzÀÄ gÀDwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr  DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ°è ¨sÀd£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄÆäj£À §¸ÀªÀgÁd¥Àà UËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À VqÀPÉÌ  vÀ£Àß  ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-30/08/2015 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ ©ÃªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ ºÉÆ®PÁÌV ªÀiÁrzÀ  ¸Á® PÀlÖ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2015 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ತಂ: ಶ್ರೀನಿವಾಚಾರ್ಯ ಜೋಷಿ,33 ವರ್ಷ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅರ್ಚಕರು  ಸಾ: ಬುದ್ದಿನ್ನಿ   ತಾ: ಲಿಂಗಸುಗೂರು FvÀ£ÀÄ  ಬುದ್ದಿನ್ನಿಯ ಮಾಧವ ತೀರ್ಥರ ವ್ರಂದಾವನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 29-08-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ           7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಬಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗೇಟಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಿನ ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಾಜು ರೂ 8-10 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಹುಂಡಿಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ  131/2015  ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 43 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À  ¸Á:ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É Cr UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ  «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 92 gÀ ºÀgÀ« FgÀtÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  PÁ®ÄªÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀƼÉvÀÄÛªÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁdj vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà  35 ªÀµÀð eÁw PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ  C°èUÉ ºÉÆÃV E°èUÉ AiÀiÁPÉ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/15 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 27/8/15 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 28/8/15 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÊ.n.¦.J¸ï. PÀA¥À¤AiÀÄ Promac Engioneering industries Ltd  PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÆÖÃgï AiÀiÁqÀð£À°è Ej¸À¯ÁzÀ MlÄÖ 16 qÀæA £À°èAiÀÄ MAzÀÄ qÀæA£À°èAiÀÄ 50 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ PÁ¥Àgï ¨ÉÃ¸ï ªÉÊgï CA.Q.gÀÆ. 1,00,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀmï ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ  PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¨ÉƪÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ 30 ªÀµÀð eÁw AiÀiÁzÀªÀ G: ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï ¸Á:¨É¸ÀvÀgÀ¥À°è vÁ:PÀÄAzÀgÀ¦ ªÀÄAqÀ®A vÁ: PÀ¯ÁåtzÀÄUÀðA f¯Éè C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ (J.¦). gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/15 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00  ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇಗೋನ್ವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿನ ಬಯಲು ಜಾಗದಲ್ಲಿ  5 ಅರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆ ಜೂಜಾಟದ ಅಟವಾದ  ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಶೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಅಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ  ಸಿ,ಪಿ,ಐ ಯರಗೇರಾ  ರವರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ , ಎ,ಎಸ್,ಐ (ವೈ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರವರೊಂದಿಗೆ  ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನರಸಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವಯಾ 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ನಾಯಕ : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಹಳೇಗೋನ್ವಾರ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು, ,  EvÀgÉ 4 ಜನ  ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕವರಿಂದ 4500/- ರೂ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಅದಾರದ ಮೇಲಿಂದಾ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2015   PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
             


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2015 gÀAzÀÄ  109 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported CrimesPÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2015 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :- ¦ügÁå¢zÁgÀ£À 3£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ:16 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ 2014-15 £Éà ¸Á°£À°è J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ D ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è 2 «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 25-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀjÃPÉë ¦üÃeï PÀlÖ®Ä 300 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè F ªÀÄÄAZÉ JgÀqÀÄ ¸Áj EzÉ jÃw ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¹QÌgÀÄvÁÛ£É F ¨Áj ºÉÆÃV 4 wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄwÛvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2015 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  
   
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 254/2015 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :- ಮಾನ್ಯರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೌನೇಶ್ವರ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ(ಕಾಸು) ಯಾದಗೀರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆನೆಂದರೆ, 2013 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ. 18/09/2013 ರಂದು 10 ದಿನಗಳ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೈಲಾಪೂರ ಅಗಸಿಯ ಕಲಾಲವಾಡಿ ಗಣೇಶ ತರುಣ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಗಣೇಶ ತರುಣ ಸಂಘದ ಅಪರಾದ ವರಿದಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 07 ರಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು  ಗಣೆಶ ಮೇರವಣಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ  ಹೈ- ವ್ಯಾಲೂಮ ಸೌಂಡ ಬಾಕ್ಸ (ಡಿ.ಜೆ) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಡಿ.ಜೆ ಹಚ್ಚಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗಣೇಶದ ಪಧಾಧೀಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಗಾಂದಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬೇಳಗಿನ ಜಾವ 03-00 ಘಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಗುಂಪು ಸೇರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತತೆಗೆ ಬಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ.172/2014 ಕಲಂ. 141,143,341,147,149 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                         ಸದರಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಜನರು ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಾತಭಂಗ ಮಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಂಬಿ ಹೆಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ನನ್ನದ್ದು ಸರಕಾರಿ ತರ್ಪೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 254/2015 ಕಲಂ.107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
  
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2015 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï AiÀiÁPÀÖ 1985 :- ¢£ÁAPÀ: 30/08/2015 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢,¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä,d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ,E§âgÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ UÀqÉÃzÀ ¦.J¸ï.L PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/08/2015 gÀAzÀÄ 7.30 J.JªÀiï PÉÌ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨Áwäà §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀįÁè-ºÀzÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ©½ PÁj£À°è ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ UÁAeÁ vÀA¨ÁPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ºÀÄt¸ÀV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁrzÉÝãÉAzÀgÉ,PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjUÉ PÀgɬĹ CªÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹj CAvÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄ 8.30 J.JªÀiï PÉÌ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀgÀÄ. oÁuÉUÉ §AzÁUÀ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjUÉ ¨Áwäà §AzÀ ¸À®ÄªÁV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ §UÉÎ °TvÀªÁV ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.DUÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ 8.45 J.JªÀiï PÉÌ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä fæ£À°è ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¦¹ 05,¦¹ 259 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ 32 f 618 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 9.15 J.JªÀiï PÉÌ ªÀįÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzɪÀÅ.C°è £ÀªÀÄä DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ¦¹ 333 gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà §Ar ¸Á|| ºÀzÀ£ÀÆgÀ 2)¤AUÀtÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ L£Á¥ÀÆgÀ ¸Á|| ªÀįÁè(©) EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. J®ègÀÆ PÀÆr 9.15 J.JªÀiï ¢AzÀ 9.30 J.JªÀiï zÀ ªÀgÉUÉ ªÀįÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ©.¹.JªÀiï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ 9.30 J.JªÀiï PÉÌ ¹AzÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ EArPÁ PÁgÀÄ §A¢vÀÄ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉJ 03 r 1223 £ÉÃzÀÄÝ EvÀÄÛ.DUÀ £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj PÁj£À°è EgÀĪÀ E§âjUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ UÉeÉmÉqï C¢üPÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ¤ªÀÄä M¦àUÉ EzÉAiÉÄà CAvÁ D ªÀåQÛUÀ½UÉ PÉýzÁUÀ ZÉPï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è D PÁgÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV PÁj£À »A¢£À ²Ãn£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ PÀĽwzÀÄÝ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀ aî ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ D UÉƧâgÀ aîzÀ°è K£ÉÆà vÀÄA©zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ D aîzÀ°è UÁAeÁ vÀA¨ÁPÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ vÀÆPÀzÀ ªÀIJ£ï EzÀÄÝ CzÀjAzÀ D UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ 1 PÉf 200 UÁæªÀiï UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ ªÀiË®å 6000-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è 100 UÁæªÀÄ£ÀµÀÄÖ UÁAeÁªÀ£ÀÄß ±ÁA¥À®UÁV 2 ©½ §mÉÖAiÀÄ ¸ÀtÚ aîUÀ¼À°è ºÁQ CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ £ÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqɪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ TS PÀA¥À¤AiÀÄ Electronic compact scale JA§ vÀÆPÀzÀ ªÀIJ£ï ªÀÄvÀÄÛ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ 03 r 1223 £ÉÃzÀÄÝ PÀÆqÁ d¦Û¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.£ÀAvÀgÀ EªÀÅ J°èAzÀ vÀA¢¢ÝÃj J°èUÉ MAiÀÄÄåwÛ¢ÝÃj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ PÁgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ¹AzÀV vÁ®ÆQ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀ½îUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀįÁè ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À ºÀ½îUÀ¼À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.DUÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1)¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÉÃSï ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| PÀnUÁgÀ UÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄ®¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ|| 57 ªÀµÀð eÁ|| ºÀjd£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À ºÁUÀÆ UÁAeÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ¸ÁzÁå¥ÀÆgÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10.00 J.JªÀiï ¢AzÀ 11.00 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹ CzÀPÉÌ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀjAzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ §A¢zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ,ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ DzÉò¹zÀÝjAzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2015 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï.AiÀiÁPÀÖ 1985 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2015 PÀ®A  279  L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 30/08/20145 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ ¯Áj £ÀA:1) J.¦-28/n.J-4088 2) J¦-28/n©-6338 ªÀÄvÀÄÛ 3) J.¦-23/ªÉÊ-005 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ UÀAqÁAvÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwêÉÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀħ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. 

£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁ¬ÄzÉ :- ¢£ÁAPÀ:30/08/2015gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DgÉÆævÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆÃV DgÉÆævÀgÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr F §UÉÎ 4.30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 5.30 ¦JªÀiïzÀªÀgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ. 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2015 PÀ®A:379.L.¦.¹.¸ÀAUÀqÀ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï ,JªÀiï,r Dgï PÁAiÉÄÝ :- 30/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-00.J JªÀiï PÉÌ .AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï n,N.PÀbÀj gÀ¸ÀÛAiÀĪÉÆ®PÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è DPÀæªÀiÁªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄî ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ,RavÀ ªÀiÁ»Ãw §A¢zÀÝjAzÀ ²æêÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï,¦J¸ïÀ,L & «gÉñÀ PÀgÀrØ UÀÄqÀØ  ¦,L.r.¹.L.©. ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆV,¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-15 JªÀiï PÉ ,¸ÀĪÀiÁjUÉ ,avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ£À¨Á¸ÉÆÌñÁ¯ÉAiÀÄ gÀ¸ÀÛAiÉÄ,ªÉÆ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¹PÉÆAqÀÄ §gÀwÛzÁÝUÁ Dgï,n,N, D¦ü¸ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »ÃrzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¹°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV,1)PÉJ.33.nJ.5520.læöå° £ÀA,PÉJ.33.nJ.1781.£ÉÃzÀÝgÀ NrºÉÆzÀ  qÉæöʪÀgÀ ºÉøÀgÀÄ ®PÀëªÀÄt vÀAzÉ GªÀįÁèZÀªÀít ¸Á:ªÀÄÄzÁß¼À vÁAqÀ.2)mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA,PÉJ.33.nJ3504,EzÀÄÝ,Nr ºÉÆzÀ qÉæöʪÀgÀ ºÉøÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÁªÀiï zÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: NgÀÄtÂa vÁAqÀ CAvÀ PÉý UÉÆvÁÛVzÀÄÝ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ,C,Q.2.®PÀë gÉÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ& ªÀÄgÀ½£À C.Q.400.gÉÆ ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀ ¥Àr¹ ºÉÆr NzÀÝ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,255/2015 PÀ®A 379.L.¦.¹.¸ÀAUÀqÀ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï ,JªÀiï,r Dgï PÁAiÉÄÝ CqÀAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-08-2015

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-08-2015

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 322/2015, PÀ®A 498(J), 302, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁ¹äãï UÀAqÀ ±ÉÃPÀ ªÀÄwãÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: Rwç UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ 8 ªÀµÀðUÀ¼À PÉüÀUÉ ¨sÁ°Ì ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ªÀÄwãÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁªÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï, CvÉÛ PÀjêÀiÁ @ PÀ°ÃªÀiÁ¨ÉÃUÀA, ªÉÄÊzÀÄ£À TÃdgÀ, £ÁzÀ¤ ªÀiÁ®£À ©Ã EªÀgÉ®ègÀÆ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÁzÀ¤ ªÀiÁ®£À©Ã EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ dUÀ¼À ºÉZÁÑUÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀiÁ®£À©Ã EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è, CªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 29-08-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÀ®§ÄVðUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À, £ÁzÀ¤ ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¸ÉÆÖà ºÀaÑ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CvÉÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ®£À©Ã EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ £Á£ÀÄ PÉlÖ CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÉÝ£É ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É £ÉÃ¥À ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CvÉÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉgÉPÉÆ §ºÀÆvÀ WÀªÀÄAqÀ D UÀAiÀiÁ ºÉÊ JAzÀÄ ºÉý Deï E¸ÀPÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÀzÉAUÉ JAzÀÄ DgÉÆæ 1) PÀjêÀiÁ @ PÀ°ÃªÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃR ªÀÄPÀÆâ¯ï EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ qÀ©â JwÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛ¼É, DUÀ ¸ÉÆÖÃzÀ°èzÀÝ ¨ÉAQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÀwÛPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï, ªÉÄÊzÀÄ£À TÃdgÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤Ãj ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 2) ªÀiÁªÀ ±ÉÃR ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¨ÁèPÉAmï vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è vÀÄvÀÄð aQvÉì PÉÆr¹ CA§Ä¯É£Àì£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉ, ¨É£ÀÄß, PÉÊ, PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ C®°è ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 31-08-2015 gÀAzÀÄ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ쮸Á§ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀiÁ¹äãï UÀAqÀ ±ÉÃR ªÀÄwãÀ gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ PÀjêÀiÁ@ PÀ°ÃªÀiÁ ¨ÉÃUÀA, ªÀiÁªÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï, ªÉÄÊzÀÄ£À TÃdgÀ, £ÁzÀ¤ ªÀiÁ®£À©Ã gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2015, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಬಗದಲ ತಾಂಡಾ (ಬಿ) ರವರ ತಂದೆಯಾದ ಧನಸಿಂಗ್ vÀAzÉ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 68 ವರ್ಷ, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÁ(©) ರವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಗೂಡ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ-38/7812 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಗದಲ ತಾಂಡಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಅಪ್ಪಿ ಗೂಡ್ಸ ನ. ಕೆಎ-38/7812 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೀದರ - ಮನ್ನಾಏಖೆಳ್ಳಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಗದಲ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಪಲ್ಟಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬೆರೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/2015, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಮಜದ ಖಾನ ತಂದೆ ಫಿರೋಜಖಾನ ಸಾ: ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೀರಾಜಖಾನ ಈತನು ಸೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಂಡು ಸದ್ಯ ಮನೆಯ್ಲಲಿರುತ್ತಾನೆ, ದಿನಾಂಕ 26-08-2015 ಮೀರಾಜಖಾನ ಈತನು ಬೀದರನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ 30-08-2015 ರಂದು 1200 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪಾ ಕಮಲಾಪೂರೆರ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೀರಾಜಖಾನ ಈತನ ಮೃತದೇಹವು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಕೊಡಲೇ ಬಸಪ್ಪಾ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಮೀರಾಜಖಾನ ಈತನ ಮೃತದೇಹವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾಲಿಗೆ ಉಬ್ಬಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಎಲ್ಲ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೀರಾಜಖಾನ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 26-08-2015 ರಿಂದ 30-08-2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ  : ದಿನಾಂಕ: 29.08.2015 ರಂದು 21:35 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 28.08.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06:00 ಗಂಟೆಗೆ  ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಮುತ್ಯಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಇವಳ ಸಂಗಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಳೂರ ಈತನು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿತರು ವೈಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಳಜಾಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗು ತಾಯಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಗೈರೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ  : 1. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಯಾ ಜಾ|| ಹೇಳವರ ಸಾ|| ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, 2) ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಜಾ|”| ಹೇಳವರ ಸಾ|| ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, 3) ಪಾಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮರಯಾ ಜಾ|| ಹೇಳವರ ಸಾ|| ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, 4) ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಜಾ|| ಹೆಳವರ ಸಾ|| ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, 5) ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾ|| ಹೆಳವರ ಸಾ|| ಕಟ್ಟಿ ಸಂಘಾವಿ .                                                                                                                           
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 30/08/2015 ರಂದು 10:00 ಎಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಮಲು ತಂದೆ ನರಸಯ್ಯಾ ಕಾವಲೆ ಸಾ: ಅನಂತಪೂರ ಪೋಸ್ಟ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರು ಪಡೆಸಿದ್ದು ತನಗೆ ಪವನಕುಮಾರ ಅಂತಾ 17 ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸೇಡಂದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪಿಯುಸಿಯ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು 2015ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನು ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಚಂದಪ್ಪಾ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಡಿಗೆ ರೂಮ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಾಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 27/08/2015 ರಂದು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಪವನಕುಮಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಂತರ ನಾನು ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಲೇಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರು ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಆತನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸಚೀನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ನಾನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಬೀಗರ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲಗೂ, ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು, ಗೋದಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಮೊಬಾಯಿಲ ಇದ್ದು ಸಿಮ್ ನಂ. 7676076441 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೋ ತಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗನಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ದೂರು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ.30.08.2015 ರಂದು 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ಪಾಂಡು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ|| ಖಣದಾಳ ತಾ|| & ಜಿ|| ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖೀತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ದಿನಾಂಕ. 04.08.2015 ರಂದು 7.00 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. KA-32-Y-7819 ಚಾರ್ಸಿ ನಂ. MBLHA10EWBHG02582, ಇಂಜಿನ್ ನಂ. HA10EDBHF42280 ಅಕಿ|| 35,000/- ರೂ ನೆದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಹತ್ತಿರದ ಜನತಾ ಹೊಟೇಲ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 7.30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ. 30.08.2015 ರಂದು 1.30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗುರಣ್ಣಾ ಹೆಚ್.ಸಿ 373 ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾರಂಟ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 29/08/2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ ನಂ.221/14 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹೀರಾ ಈತನ ಜಾಮೀನುದಾರನಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಅಣವೀರಪ್ಪಾ ಕುಮಸಿ ಸಾಃ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಈತನಿಗೆ ಮಾನ್ಯ 4 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊರ್ಟ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು 4 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಸದರಿ ಎಸ್.ಸಿ ನಂಬರ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಾದ ಸತೀಶ @ ಬಾಂಬೆ ಸತ್ಯಾ ಈತನಿಗು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಸದರಿ ಸತೀಶ @ ಬಾಂಬೆ ಸತ್ಯಾ ಈತನಿಗೆ ನಾನು ಹೀರಾ ಎನ್ನುವವನು ಯಾರು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಸತೀಶ ಈತನು ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿಅಂತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಾವಲು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಎ.ಹೆಚ್.ಸಿ-77, ಅಶೋಕ ಎ.ಹೆಚ್.ಸಿ-102, ಶ್ರೀಮಂತ ಎ.ಪಿ.ಸಿ-09, ಗುರುನಾಥ ಎ.ಪಿ.ಸಿ-12 ಇವರು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ಬಾಂಬೆ ಸತ್ಯಾ ಇವನು ನೀನು ಹೀರಾ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆ. ಕಾರಣ ಸತೀಶ @ ಬಾಂಬೆ ಸತ್ಯಾ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂರು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂತಾ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.