Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 25, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 24-09-2013 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁªÀÄAiÀÄå gÉʸï«Ä¯ï PÁæ¸ï vÀªÀÄätÚ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ 02 . ªÀÄ»§Æ¨ï ªÀAiÀÄ:25ªÀ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiï©J¯ïºÉZïJ11EqÀ§Äèöår9©13257 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: J¯ÉPÀÆrèV , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA.JªÀiï©J¯ïºÉZïJ11EqÀ§Äèöår9©13257 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ DgÉÆæ 01 ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¯Áj £ÀA.PÉJ-36/J-2229 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: ªÀÄ¹Ì , vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-36/J-2229 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆæ 02 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ rüQÌ DV ªÀÄÄRPÉÌ ¨Ár vÀUÀÄ° ªÀÄÆUÀÄ , ¨Á¬Ä , vÀÄn ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢UÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.200/2013 , PÀ®A. 279 , 337 , 338 L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

¢£ÁAPÀ: 25-09-13 gÀAzÀÄ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁåA¥À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CA¨ÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ KqÀÄPÉÆAqÀ® 22ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ¯Áj £ÀA. J¦ 24 nJ 2699 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB wgÀĪÀÄ®Vj fB £À®UÉÆAqÀ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ reÉïï SÁ° DVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹zÁUÀ PÉ.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÁl°AUÀ¥Àà ªÉÇïÁé §¸Àì £ÀA PÉJ 16 © 6679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB »gÉdÓ£À ºÀnÖ vÁB fB avÀæzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀÄì dPÀAUÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÀ®A: 256/2013 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:24-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D£ÀAzÀ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.¹JL-4696 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ UÀÄqÀÄzÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ±ÀjÃ¥sï SÁ£ÁªÀ½ PÀqɬÄAzÀ D£ÀAzÀ PÁA¥ÉèPïì PÀqÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA.PÉJ-35/J¥sï-126 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï §¹ì£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CrAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ gÀªÉÄñÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV£À°è , Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , UÀÄqÀÄzÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ , ºÀuÉUÉ , JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁV JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , vÀÄnUÉ vÀgÀazÀÄÝ , JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA§tÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÉ®UÀgï , ªÀAiÀÄ: 48ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.199/2013 , PÀ®A. 279 , 338 , 304(J) L¦¹ jÃvÀå UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

29-07-2013 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ UÉÆgÉèÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA.217£ÉzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤ªÀÄð®ªÀÄä UÀAqÀ ¢B ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 60 ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ üFPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ C¤Ã® FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ UÉÆwÛ®è 35ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆwÛ®è 30ªÀµÀð,PÀÆ°PÉ®¸À E§âgÀÆ ¸ÁB gËqÀPÀÄAzÀ ¸ÀzÀå PÀ£ÀPÀVj vÁB UÀAUÁªÀw fB PÉÆ¥Àà¼À3) gÀ« vÀAzÉ ZÁ¯Éð¥Àà 35 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀĸÀ¢æ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹, ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ R¨ÁÓ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ F ºÉÆ®zÀ°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÁÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå.305/2013£ÉzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 255/2013 PÀ®A. 323, 341, 354,447,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.09.2013 gÀAzÀÄ 98 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Daily Crime Update : 25/09/2013.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w¢£ÁAPÀ: 25-09-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA99/13 PÀ®A143,147,148,323,324,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄ®UÉ ¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÀÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀÄvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ 1) ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ £À£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ªÀįÁè£ÀÆgÀ 2)CºÉäzÀ vÀAzÉ £À£ÀÄß«ÄAiÀiÁå 3)£À£ÀÄß vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ªÀįÁè£ÀÄgÀ 4) ±À¦ü vÀAzÉ £À£Éß«ÄAiÀiÁå 5) ±ÉÃR ZÁAzÀ vÀAzÉ £À£ÀÄß«ÄAiÀiÁå F 5 d£ÀgÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀįÁÛ£À EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CgÀ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉgÀPÀÆÌ ªÀÄ¹Û eÁzÀÄ ºÉÆUÁAiÀÄ Dd ¸ÀĨsÁ ªÉÄÃgɸÁvÀ dUÀqÁ PÀgÀvÁ” CAvÁ CAzÀªÀ£É C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ±À¦ü EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀ eÁUÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr  £ÀªÀÄä vÀªÀÄä PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀįÁÛ£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ¨Á¬ÄAiÀÄ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀÄß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Éß «ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÀgÉ. C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÀUÀÆAqÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ±À¦ü vÀAzÉ £À£Éß«ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CºÉäzÀ vÀAzÉ £À£ÀÄ߸Á§ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÀÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä gÀvÀߪÀiÁäUÉÎ ±ÉÃR ZÁAzÀ vÀAzÉ £À£É߸Á§ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ   DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr CªÀ¼À ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ CªÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄî ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ £ÁªÀÅ UÀÄ®ÄèUÁªÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÀqÉzÀÆrØ, EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÀªÀÄoÁuÉ, ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀ ªÀÄ®V gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀįÁÛ£À EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÀÆUÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ CgÉ OgÉPÀ¨ÁgÀ ºÀªÀiÁgÉ £ÁªÀÄPÉÆ DAiÉÄvÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÀzÉÃvÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÀƪÀÄqÀ £ÁªÉ®ègÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉÛUÀ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀzÀj F ªÉÄð£À 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÀƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ jvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA98/13 PÀ®A323,341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà £À£Éß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ Cfð£À EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzÀåzÀ°èAzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý, ¥ÀPÀÌzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £À£Àß ºÁUÀÆ CªÀ£À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁd¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,  ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ gÁd¥Àà£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£À ¨sÁªÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ gÁd¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ F ¸ÀƼɪÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà EªÀ£ÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §® ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ZÁAzÀ ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä £ÀqÀÄªÉ §AzÁUÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¥sÀªÀr¬ÄAzÀ CªÀ£À §® ¥sÀPÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ±À¦ü«ÄAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ¥sÀªÀr¬ÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¥ÉlÄÖ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ aÃgÁqÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÉÆîªÉÆãÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ºÁUÀÆ ¥ÀÄlgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ Qæ±Àå£À EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ £ÁªÀÅ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁd¥Áà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè” CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F ªÉÄïɣÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA108/2013 PÀ®A32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 24/09/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊ£ï ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æÃ, ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ vÁ£Áfà D¸ÉÖÃ, ªÀAiÀÄ: 24, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§, ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ,  ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÉƺÀ£ÀgÁªï eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 21, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§. gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀ×gÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/09/2013 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ªÀiÁtÂÃPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤rzÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ ¹.ºÉZï.¹-790 J¸ï.ºÉZï.N ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïɠ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå315/2013 PÀ®A143 147 341 355 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/09/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¦æÃAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì : 23 ªÀµÀð eÁw : J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1) PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ªÀÄaAzÀgÀ 2) QÃgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÀvÁPÉ 3) ªÀiÁAiÀiÁªÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÀvÁPÉ 4) ¥ÀÄtÂðªÀiÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÁvÁPÉ 5) QÃwðªÀzsÀð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÁvÁPÉ 6) ¥ÀÆeÁ  vÀAzÉ gÀ« PÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 7) ¸ÀįÉÆZÀ£Á UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ £ÉAlgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ AiÀĪÁUÀ®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 23/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÀUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. QÃwðªÀzsÀð£À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ PÉøÀ vÀUÉzÀÄPÉÆ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ZÁPÀÄ vÉÆj¹gÀÄvÁÛ£É. G½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁUV ¨ÉÊzÀÄ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÀUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÀUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA223/2013 PÀ®A420,109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. JPÀÖ

¢:24/09/2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ ªÀgÀ¢ CzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ  zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrzÀ M§â  DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/09/2013  gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¹¦L  UÁæ«ÄÃt  CªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì G¥À «¨sÁUÀzÀ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀªÀjAzÀ CªÀjUÉ  RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è PÉÃwPÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£À M°¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÉƸÀzÀ aÃnÖ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨sÁwä §AzÀ vÀPÀët ¹¦L CªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ  ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀlÄ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ eÁÕ£ÀZÀAzÀ J.J¸ï.L. ºÁUÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ£ÀÄß ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄ®Ä ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹, ¤lÆÖgÀ ºÉÆgÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV  E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ®QëöäÃt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á/ªÀÄÄgÁ¼À, ¸À°A vÀAzÉ ªÉÄúÀvÁ§ ¸Á/¤lÆÖgÀ(©) EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L. eÁÕ£ÀZÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÉZï¹ 707 gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ¨sÁ°Ì G¥À«¨sÁUÀzÀ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 906 ±ÀgÀt¥Áà, ¹¦¹ 1596 GªÀiÁPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 38 f. 323 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀή°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆV d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀļÀÄî £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ°A vÀAzÉ ±ÉÃgÀC° eÁ«ÄãÀzÁgÀ ¸Á/¤lÆÖgÀ(©) CAvÀ w½¹zÀÄÝ  CªÀ£À CAUÀ gÀhÄqÀw ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 7,600 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt CAvÀ §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ºÀ¼É £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® C.Q. 200 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀªÀgÀSÁ£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ F zsÀAzÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj  DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ  zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ 1830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå17/2013     PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw. ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. w¥ÁàgÉrØ, EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23,24-09-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAnUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²ªÀªÀiÁä EªÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.   
               

  


Daily Crime Update : 25/09/2013.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w¢£ÁAPÀ: 25-09-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA99/13 PÀ®A143,147,148,323,324,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹
¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄ®UÉ ¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÀÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀÄvÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ 1) ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ £À£ÀÄß«ÄAiÀiÁå ªÀįÁè£ÀÆgÀ 2)CºÉäzÀ vÀAzÉ £À£ÀÄß«ÄAiÀiÁå 3)£À£ÀÄß vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ªÀįÁè£ÀÄgÀ 4) ±À¦ü vÀAzÉ £À£Éß«ÄAiÀiÁå 5) ±ÉÃR ZÁAzÀ vÀAzÉ £À£ÀÄß«ÄAiÀiÁå F 5 d£ÀgÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ¸ÀįÁÛ£À EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CgÀ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉgÀPÀÆÌ ªÀÄ¹Û eÁzÀÄ ºÉÆUÁAiÀÄ Dd ¸ÀĨsÁ ªÉÄÃgɸÁvÀ dUÀqÁ PÀgÀvÁ” CAvÁ CAzÀªÀ£É C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ±À¦ü EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀ eÁUÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr  £ÀªÀÄä vÀªÀÄä PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀįÁÛ£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ¨Á¬ÄAiÀÄ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀÄß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Éß «ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÀgÉ. C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÀUÀÆAqÀ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ±À¦ü vÀAzÉ £À£Éß«ÄAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CºÉäzÀ vÀAzÉ £À£ÀÄ߸Á§ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ºÀÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è ºÀÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä gÀvÀߪÀiÁäUÉÎ ±ÉÃR ZÁAzÀ vÀAzÉ £À£É߸Á§ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ   DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr CªÀ¼À ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ CªÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄî ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ £ÁªÀÅ UÀÄ®ÄèUÁªÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÀqÉzÀÆrØ, EªÀiÁ£ÀªÉ¯ï vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ PÀªÀÄoÁuÉ, ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄævÀ ªÀÄ®V gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¸ÀįÁÛ£À EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÀÆUÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ CgÉ OgÉPÀ¨ÁgÀ ºÀªÀiÁgÉ £ÁªÀÄPÉÆ DAiÉÄvÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÀzÉÃvÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÀƪÀÄqÀ £ÁªÉ®ègÀÆ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉÛUÀ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ ¸ÀzÀj F ªÉÄð£À 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÀƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ jvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA98/13 PÀ®A323,341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà £À£Éß«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/09/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ Cfð£À EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzÀåzÀ°èAzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý, ¥ÀPÀÌzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £À£Àß ºÁUÀÆ CªÀ£À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁd¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ,  ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ gÁd¥Àà£À eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£À ¨sÁªÀ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ gÁd¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ F ¸ÀƼɪÀÄUÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà EªÀ£ÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §® ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ZÁAzÀ ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä £ÀqÀÄªÉ §AzÁUÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¥sÀªÀr¬ÄAzÀ CªÀ£À §® ¥sÀPÀ½AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ±À¦ü«ÄAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ ¥sÀªÀr¬ÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¥ÉlÄÖ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ aÃgÁqÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÉÆîªÉÆãÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ºÁUÀÆ ¥ÀÄlgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ Qæ±Àå£À EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ £ÁªÀÅ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁd¥Áà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè” CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F ªÉÄïɣÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA108/2013 PÀ®A32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 24/09/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊ£ï ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æÃ, ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ vÁ£Áfà D¸ÉÖÃ, ªÀAiÀÄ: 24, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§, ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ,  ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ªÉƺÀ£ÀgÁªï eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 21, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: Gd¼ÀA§. gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀ×gÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/09/2013 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ªÀiÁtÂÃPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ §AzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¤rzÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ ¹.ºÉZï.¹-790 J¸ï.ºÉZï.N ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïɠ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå315/2013 PÀ®A143 147 341 355 504 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/09/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¦æÃAiÀÄAPÁ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ PÁ¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì : 23 ªÀµÀð eÁw : J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1) PÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ªÀÄaAzÀgÀ 2) QÃgÀt vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÀvÁPÉ 3) ªÀiÁAiÀiÁªÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÀvÁPÉ 4) ¥ÀÄtÂðªÀiÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¥ÁvÁPÉ 5) QÃwðªÀzsÀð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÁvÁPÉ 6) ¥ÀÆeÁ  vÀAzÉ gÀ« PÀAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 7) ¸ÀįÉÆZÀ£Á UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸Á : ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÉ®ègÀÆ £À£ÀUÉ £ÉAlgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ DgÉƦvÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ AiÀĪÁUÀ®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 23/09/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÀUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. QÃwðªÀzsÀð£À FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ PÉøÀ vÀUÉzÀÄPÉÆ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ZÁPÀÄ vÉÆj¹gÀÄvÁÛ£É. G½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁUV ¨ÉÊzÀÄ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÀUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÀUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå314/2013 PÀ®A323 324 448 504 506 ಐಪಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ : 24/09/2013 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ವಯಸ್ಸು 52 ವರ್ಷ ಜಾ : ಲಿಂಗಾಯತ : ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಸುಭಾಷ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೈಯದ ಉಬೇದವುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಸಲಾಮವುಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಜಾ : ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಗೋಲಾಖಾನಾ ಬೀದರ ಈತನು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತ ಈವಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ನೀಡಿರುತ್ತೆವೆ. ಯಾವದೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ : 24/09/2013 ರಂದು 1300 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಯದ ಉಬೇದವುಲ್ಲಾ ತಂದೆ ಸಲಾಮವುಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ ಜಾ : ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಗೋಲಾಖಾನಾ ಬೀದರ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಗಮೇಶ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಇರುವ ನನ್ನ ಪ್ರಭು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಗನೆ ನನ್ನ ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದನು ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಾವದೆ ಹಣ ಕೊಡುವದು ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದರೆ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಕೈಯಿಂದ ಎಡ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಡಿರುತ್ತಾರೆ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA223/2013 PÀ®A420,109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. JPÀÖ

¢:24/09/2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ ªÀgÀ¢ CzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ  zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrzÀ M§â  DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß  ºÁdgÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/09/2013  gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¹¦L  UÁæ«ÄÃt  CªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨sÁ°Ì G¥À «¨sÁUÀzÀ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀªÀjAzÀ CªÀjUÉ  RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è PÉÃwPÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ d£ÀgÀ ªÀÄ£À M°¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀļÀÄî ªÉƸÀzÀ aÃnÖ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨sÁwä §AzÀ vÀPÀët ¹¦L CªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ  ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀlÄ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ eÁÕ£ÀZÀAzÀ J.J¸ï.L. ºÁUÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¹ºÉZï¹ gÀªÀgÀÄ£ÀÄß ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄ®Ä ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹, ¤lÆÖgÀ ºÉÆgÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV  E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ ®QëöäÃt vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á/ªÀÄÄgÁ¼À, ¸À°A vÀAzÉ ªÉÄúÀvÁ§ ¸Á/¤lÆÖgÀ(©) EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L. eÁÕ£ÀZÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÉZï¹ 707 gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ¨sÁ°Ì G¥À«¨sÁUÀzÀ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 906 ±ÀgÀt¥Áà, ¹¦¹ 1596 GªÀiÁPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 38 f. 323 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀή°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ PÀÆV d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀļÀÄî £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »ÃrzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ°A vÀAzÉ ±ÉÃgÀC° eÁ«ÄãÀzÁgÀ ¸Á/¤lÆÖgÀ(©) CAvÀ w½¹zÀÄÝ  CªÀ£À CAUÀ gÀhÄqÀw ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 7,600 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt CAvÀ §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ºÀ¼É £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® C.Q. 200 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀt MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQ CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÀªÀgÀSÁ£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JA§ÄªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ F zsÀAzÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj  DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ   ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ  zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ 1830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå17/2013     PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw. ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ ¢. w¥ÁàgÉrØ, EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23,24-09-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAnUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²ªÀªÀiÁä EªÀgÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.