Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, April 23, 2013

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

PÉÃAzÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀ zɺÀ° EªÀgÀÄ ²æà ¸Àvï ¥ÀæPÁ±À gÀAUÁ L.¦.J¸ï., ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdåzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï ZÀÄ£ÁªÀuÉ «ÃPÀëPÀgÉAzÀÄ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ zÉÆà C¨ï Cwy UÀȺÀzÀ°è vÀAVzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 4 UÀAmɬÄAzÀ 6 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è w½AiÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9416048555.


Press Note

The Central Chief Election Commissioner, New Delhi, has deputed Haryana state cadre Inspector General of Police Sri,Sat Prakash Range,IPS., as the Raichur Dist.Police Observer for the Assembly polls. For any complaints regarding poll illegalities, contact Police observer Sri,Sat Prakash Range,IPS., at DO–AB Police Guest House, situated near Supdt of Police office Raichur. from 4.00 PM to 6.00 PM. contact Mobile No.9416048555.

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀqÀUÀAzÉÆrØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà 34 ªÀµÀð F½UÉÃgï ¸Á: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ CAvÁ ºÉý gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁdPÀªÀĺÀ¯ï ¨ÁæöåAr ±Á¦£À ªÀiÁ°ÃPÀ §®gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÀqÀUÀAzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ PÀ½¹gÀĪÀzÁV w½zÀÄÝ CzÉ. CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 4195.60/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀå ºÁUÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r.100 ¹.n.Dgï. -2312 CAvÁ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÀ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2013 PÀ®A: 188 L.¦.¹. & 32,34 PÉ.E. PÀAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CAd£ÉÃAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ 54 gÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà wæ«PÀæªÀÄ eÉÆò gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀºÁPÀĪÀAvÉ d£ÀjUÉ ºÀtzÀ D«ÄµÀ MrØ ºÀt zÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÉÆgÀªÀgï ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6500/- gÀÆ.2] MAzÀÄ ©.eÉ.¦. «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ -54 «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ-2013 gÀ C¨sÀåyð ²æà wæ«PÀæªÀÄ eÉÆò gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ©.eÉ.¦. £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ PÀgÀ¥ÀvÀæ 3] 2 ©.eÉ.¦. UÀÄgÀÄw£À aºÉß EgÀĪÀ ±Á®Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 35ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÄgÀ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ wæ«PÀæªÀÄ eÉÆö ©eɦ C¨sÀåyð, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ-54 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .82/2013 PÀ®A 171(E), 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-22-04-2013 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ DgÉÆævÀ£À QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¨sÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ dUÀ£À¥Àà ªÀ:26 eÁ:®ªÀiÁt G:QgÁtÂCAUÀr ¸Á:UËqÀÆgÀÄ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ «zsÁ£À¸À¨Á ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ (PÁélgï) ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹.¦.L. °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦. J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 15 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì, 15 JªÀiï.¹.gÀªÀiï 10 N.n. «¹Ì, ºÁUÀÆ 20 N.n.«¹Ì 90 JªÀiï.J¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 60 ¨ÁnèUÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q=2670/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/13 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ.ºÁUÀÆ 188 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉzsÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 13-04-2013 ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2013 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁél¸Àð ªÀÄ£É £ÀA 01 gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: PÉ.¦.n.¹.J¯ï.£À°è £ËPÀgÀ ¸Á:vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁél¸Àð ªÀÄ£É £ÀA 01 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ UÀÄ®âUÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) qɯï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥À mÁ¥ï C.Q 18,000/-gÀÆ, 2) N¤qÁ r.«.r C.Q 2000/-gÀÆ, 3) 02 vÁªÀÄæzÀ vÀA©UÉ C.Q1000/- gÀÆ. MlÄÖ C.Q 21,000/-gÀÆ. PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013 PÀ®A 457, 454, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.                         

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 30-02-2013 gÀAzÀĪÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà 65 ªÀµÀð,PÀÄG§gÀÄ ¸Á- ¤®ªÀAf vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ gÀPÀæUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉ PÀ°è£À°è ©zÀÄÝ §® §ÄdPÉÌ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18/04/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÁ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 43ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ¤®ªÀAfgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.04.2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 20 eÁ ®ªÀiÁt G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÀÄÄAqÀgÀV vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ SÉêÀÄtÚ vÀAzÉ £Ád¥Àà J®ègÀÄ ¸Á ªÀÄÄAqÀgÀV vÁAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ¢AzÀ vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £À¹gÀĢݣï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛ ¯Áj £ÀA PÉ J 36 5169 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ PÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀl PÀÄjUÀ½UÉ ¸ÀºÁ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆgÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛzÀÄÝ E£ÀÄß JgÀqÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ 30,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 13/13 PÀ®A 279.337,429 L.¦.¹ & 187 L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ -- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß --- d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2013 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-04-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2013

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä ®ºÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÁf eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è£À vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä §AUÁè ªÀgÉUÉ §gÀ®Ä Hj£À ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-09/©r-8587 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ®ºÀÄ EvÀ£ÀÄ Hj£À ªÉAPÀl vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À gÀªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JAJZï-20/J¹-863 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉ §gÀĪÁUÀ vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ-¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁågÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉAPÀl ¥ÀAZÁ¼À£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ®ºÀÄ EvÀ£À »AzÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl ¥ÀAZÁ¼À¤UÉ »AzÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÃUÉ£É ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ªÀÄÄAzÉ ªÉÊAiÀÄĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ GªÀÄUÁðPÉÌ ªÉÊAiÀÄĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ®ºÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÉAPÀl ¥ÀAZÁ¼À¤UÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 02-04-2013 zÁR¯Áw ¥ÀqÉzÀ PÀĪÀiÁj ZÁAzÀ¤ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ¸Á: ¸ÀgÀPÁj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 05-04-2013 gÀAzÀÄ zÁR¯Áw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀĪÀiÁj ºÀµÁð vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ¯ï ¸ÀgÀPÁj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2013 gÀAzÀÄ 02:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä J.ªÉÆÃgÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ªÁUÀªÀiÁgÉ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸ÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «±Àé£ÁxÀ PÉÆlUÁå¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ JAJZï ¥Á¹AUÀªÀżÀî PÁgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ PÁj£À £ÀA§gÀ PÁt¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÁA§¼É ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ CAvÁ w½¸ÀzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ GªÀiÁPÁAvÀ EvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, £ÀqÀÄ JzÉAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, GªÀiÁPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-29/JZï-3206 »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà eÁf ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ¦.J£ï.n. PÁélgïì »AzÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ vÉgÉzÀÄ ºÀUÀ¯É¯Áè ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ CAzÁdÄ 9 UÀAmÉUÉ CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, gÁwæ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ «ÃgÀ¥Áà ZÉnÖ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä QgÁt CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ eÁf E§âgÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÁUÀ ¥ÀlÖtzÀ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¨ÉAQ DgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉUÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀvÀvÀªÁV ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢AiÀiÁV ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÆ D¹äÃPÀªÁVAiÉÆà CxÀªÁ E¤vÀgÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ¯ÉÆà CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C.Q 17,76,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£À DVzÀÝ §UÉÎ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ    22-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ bÁªÀt PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ, CzÀgÀ PɼÀUÉ ¸ÀÄlÖ QgÁt ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀ®Äè ªÀÄtÄÚUÀ¼ÀÄ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆ°UÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À PÁ®Ä PÁt¹vÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¸ÀzÀj PÉ®¸À C°èUÉ ¤°è¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 19-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ JwÛ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ ¨É¼ÀQ£À ¸À®ÄªÁV J¯ÉÆèà MAzÀÄ PÀqÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀaÑzÀÝ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆwð CAUÀrAiÉƼÀUÉ ºÀgÀr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîjUÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ ¨ÉAQ J¯Áè PÀqÉ ºÀgÀr CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀV£À gÀÆ«Ä£À°è PÀ®Äè ªÀÄtÂÚ£À PɼÀUÉ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ. 22-04-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ – ಆಳಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕೆರಿಬೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ.ಕೆಎ.32 ಬಿ-6843 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಮಹಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ||14 ವರ್ಷ , 2) ನವನೀತ ತಂದೆ ಅಂಬರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ವಯಾ||6 ವರ್ಷ ಇವರನ್ನು ಚಾಲಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾಟೀಕಾರ ಇತನು ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರಿಬೋಸಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು,  ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ ನಂ.ಕೆ.ಎ.32 ಎಫ್. 1661 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಸಹ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭೀಮರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು 2) ನವನೀತ ತಂದೆ ಅಂಬರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ,ಹಣೆಗೆ, ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.  ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ ನಾಟೀಕಾರ ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಂಬರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಉ;ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಾ;ಕೆರಿಬೋಸಗಾ ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:208/2013 ಕಲಂ.279,338,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ. ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಶಹಾಬಾದ   ಸಾ|| ಕುಮಸಿ ತಾ ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:22-04-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿವಾಸ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ-5943 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಗಂಜ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-36 ಎಸ್-7090 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಜಮಗಾ ಸಾ||ಕುಮಸಿ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು  ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2013 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 22/04/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-25 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಯನಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಬಲಾ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಮುನಾವರ ಹುಸೇನ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಉಸ್ತಾದ ನಾಸೀರ ಹುಸೇನ ರವರು ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ, ಕಬಲಾ ಬಾಷಾ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಮುನಾವರ ಹುಸೇನ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸ್ವ್ಕಾಡ ಆಪೀಸರ್  ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 30/2013 ಕಲಂ, 171, (ಹೆಚ) 1951 ಆರ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಮತ್ತು 188 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.