Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 5, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-07-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-07-2016

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨sÁ«zÉÆrØ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà qsÉÆuÉ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÁvÁÌ°PÀ £ÀA. PÉJ-38/nE-0687 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀwõÀ EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀªÀÄÆäj£À QæñÀÑ£À ¹®Ä¨É ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ« vÀAzÉ ¯Á®¥Áà FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà qsÉÆuÉ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¤AzÀ gÀ« FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ PÁåzÉ£ÉÆÃgÀ FvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄî¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, DvÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè (ªÀÄÄPÀ) EgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ gÀ« FvÀ£À ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ D®ÆgÉ£ÉÆÃgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2016, PÀ®A 498(J), 324, 504, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ ²ªÁf zsÀ£Áf ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÁoÁ, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-07-2008 gÀAzÀÄ gÁªÀÄgÁªÀ zsÀ£Áf ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁf ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, gÀªÀgÉÆA¢UÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÉqÉƼÀzÀ¯Éè EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ²ªÁfAiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À §PÀÌ¥Áà PÉÆmÉ ºÉʸÀÆÌ®zÀ°è ²PÀëPÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ£À eÉÆvÉ E¢Ý £À£ÀUÉ F JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀÄnÖgÀĪÀÅ¢®è, ¨ÉgÉAiÀĪÀjUÉ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ, ¤£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EzÁÝgÉ ºÉüÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ rJ£ïJ mɸïÖ ¸ÀºÀ DVgÀÄvÀÛzÉ, rJ£ïJ mɸïÖ DzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÉýzÁUÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ J®ègÀÆ §AzÀÄ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÀ»ÃPÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, FUÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 03-07-2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ E®è CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ªÉÆzÀ¯É ¨ÁvÀ gÀÆ«Ä£À°è ¤ÃgÀÄ AiÀiÁPÉ EnÖ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀV¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý NtÂAiÀÄ ªÉƺÀ£ÀgÁªÀ PÀÄ®ÌtÂð, eÁzsÀªÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ gÁªÀÄgÁªÀ zsÀ£Áf gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 02/07/16 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CqÀØ ¤°è¸ÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÉÊrUÉ ºÁQzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ ªÀÄUÀ£É CAvÁ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ, §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ,

©üÃUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11)J¸ï.¹/J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ 10-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ  ¸Á|| ªÀÄPÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gɬĹzÀ ¦ügÁå¢ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆvÁ¼À¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉ, PÉÆqÀ° »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÆeÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¹zÀÝ¥Àà  FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ºÁUÀÄ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  ©r¸À®Ä §AzÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ, CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÀgÀvÀPÀĪÀiÁgÀ , C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀĺÁzÉë ºÁUÀÄ §¸ÀªÀÄä EªÀjUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2016 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦J DPÀÖ  £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2016 PÀ®A 379  L.¦¹:- ¢£ÁAPÀ  04/07/2016 gÀAzÀÄ  14.10 UÀAmÉUÉ  ¦gÁ墠 ²æà ªÀÄ®ètÚ  vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà PÀÄgÀPÀÄA¢PÀgï   ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É EªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ  ºÁdgÁV   PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁr Cfð ¸À°è¸ÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀÄ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 2009-10 £Éà ¸Á°£À°è 8 PÀA¥ÀÆlgÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  2012 gÀ°è  8 ºÉÊ¥ÀªÀgÀ ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ  C.Q gÀÆ 24000 ¸Á«gÀ  ±Á¯ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ  02/07/2016 gÀAzÀÄ   MAzÀÄ ¢ªÀ¸À gÀeÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ²æêÀÄw  eÉÆÃw PÀıÀ¯ÁPÀgï  EªÀjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ  ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹ gÀeÉ ªÉÄïɠ ºÉÆVzÉÝ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ  03/07/2016 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ±Á¯É   §A¢gÀĪÀ¢¯Áè.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  04/07/2016 gÀAzÀÄ  06.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £À£Àß ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ w¥ÀàtÚ UÀAn JA§ÄªÀgÀÄ  zÀÆgÀªÁuÉ ªÀÄÄRAvÁgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ  ±Á¯ÉAiÀÄ  ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ  £Á£ÀÄ  ¨É½UÉΠ 07.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  ±Á¯ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄÝ PÀA¥ÀÆålgÀ gÀƪÀÄ£ï M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV  gÀƪÀÄ£À°èzÀÝ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè DzÀÝjAzÀ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÆ ¢£ÁAPÀ 04/07/2016 gÀAzÀÄ  gÁwæ 03.00 UÀAmɬÄAzÀ  04.00 UÀAmÉ J.JªÀiï  CªÀ¢üAiÀÄ°è     AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÆ   PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA  163/2016 PÀ®A  457.380  £ÉÃzÀÝgÀ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ                                                                  

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2016 PÀ®A: 454, 457, 380 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 02/07/2016 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 01:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04/07/2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 07:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉêÀvÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆoÀrAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ HI POWER PÀA¥À¤AiÀÄ MlÄÖ 16 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q 16000/- gÀÆ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ¸ÉÆïÁgÀ J¯ÉQÖçPï ºÉÊ©æqï ¥sÉÊ£ï ªÉÃªï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q 8,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 24000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ 18 ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ ವಶ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:03/07/2016 ರಂದು, ಕಲಬುರಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಎನ್.ಹೆಚ್. 218 ನೇದ್ದರ ದಸ್ತಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರೇಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಒಂದು ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದರೋಡೆ ಅಥವಾ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ  ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ,  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಸ್ತಾಪೂರ ಕ್ರಾಸಿನ ರೇಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ ನಿಂತಿದ್ದು ಅದರ ಹತ್ತಿರ 4 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವರು ಜೀಪನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಾರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಕಾರ  ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ. ಎಪಿ:09 ಬಿಎಲ್:1546 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು. ಅದರ :ಕಿ: 50000-00 ರೂ.  ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ಇರದ 1) ಒಂದು ನಾಡ ಪಿಸ್ತೂಲ, :ಕಿ: 5000-00 ರೂ. 2) ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಾಂಗ ಕಂಪನಿ ಮೊಬೈಲ, :ಕಿ: 500-00 ರೂ. 3) ಒಂದು ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ ಹೋಲುವ ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ :ಕಿ: 1000-00 ರೂ. ನೇದ್ದವುಗಳು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು :ಕಿ: 56500-00 ರೂ. ನೇದ್ದುವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳದಿಂದ ಗೃಹಿಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮೂಲಗೆ ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿಸುಲ್ತಾನ ತಾ:ಆಳಂದ ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಸುಕನ್ಯಾ ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ; 15/05/2015 ರಂದು ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಎ.ವಿ ಪಾಟಿಲ್ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶವಂತರಾಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿರಾದಾರ ಇತನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 210 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನು ಝಾರ್ಕಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಇಟಾವ ದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಅಂತಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಾಟು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಹಾಗು ಅವನ ತಾಯಿ ಜಗದೇವಿ ಅವನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ಅಣ್ಣ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಇವರುಗಳು ಯಾವಾಗಲು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈಯುವದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸುಮಾರು 03 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ತನ್ನ ಗಂಡನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಯಾರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಡು ಎಂದು ಅವಳಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿ ರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಗಳ ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 03/07/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ , ಬಾವ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಆಳಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಶರಣು ಹತ್ತರಕಿ ಇವರ ಕಟಗಿ ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಹಾಗು ಪಂಚರಾದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹತ್ತರಕಿ ಸಾ: ಬಾಳೇನಕೇರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲಗೆ,ಸಾ: ಕಿಣ್ಣಿಸುಲ್ತಾನ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ರವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಮೆ ಹಾಗು ತಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯ ಜೀವ ಸಹಿತ ಇಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಹಿಸದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 04/07/2016 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮನೆಯ ಚೆತ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಕೊಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಸಿರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜೋತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ಜೀವ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ ಜೀವ ಇರುವದು ಕಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-40 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ, ಗಂಡ, ಮಾವ, ಭಾವ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮನನೊಂದುಕೊಂಡು ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.