Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 7, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 24-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀrØPÁgï ªÀ:45 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:²ªÀAV FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÇ PÀÆqÀ ¸ÀªÀzÀwÛ AiÀÄ®èªÀÄä zÉë eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ²ªÀAV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ J®èjUÀÆ ºÉý ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀAvÉ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:.06-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¢BB§¸Àì¥Àà eÁwBPÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð GB CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäªÁ¹ FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwBPÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB¹gÀªÁgÀ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä FPÉAiÀÄÄ ¹gÀªÁgÀ zÀ°è §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉ AiÀiÁzÀ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2013 PÀ®AB ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢B07-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀØPÁ¬Ä £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁwB£ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¸À£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀÄÄzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà eÁwBªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBPÀ¸À£ÀzÉÆrØ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ K£À¯Éà ªÀÄÄzÁå ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-30UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«ÄAiÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ G½zÀ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉgÉAiÀiÁUÀ PÀÄrAiÀiÁPÀ ¤ÃgÀÄ E®è CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®AB 323,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹, ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7[1] [r] ¦.¹.Dgï. .PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-05-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-05-2013
 
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013 PÀ®A 392 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 07-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Áà PÁqÀªÁzÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀȺÀt ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-9-261/262  «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÉ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ M¼ÀUÉ EzÁÝUÀ M§â C¥ÀjavÀ 20 jAzÀ 22 ªÀAiÀĸÀÄì¼Àî ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉýzÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉÝà ¤ªÀÄä VqÀ¢AzÀ ºÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄäUÉÆà ¸ÀºÀ zÉêÀjUÉ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ ¸Àé®à ºÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ºÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ PÀqÉzÀÄPÉÆ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ ºÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ PÀ¸À UÀÄr¸ÀĪÁUÀ, CAzÁdÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ PÉÆgÀ½£À°èzÀ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) CAzÁdÄ 4 vÉÆ¯É C.Q 1,00,000/- gÀÆ¥Á¬ÄªÀżÀîzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ MAzÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Áà EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2013 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀAd£Á¼É ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀzÀ ®Qëöä zÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÁUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è vÀ®ªÁgÀ RqÁÎ PÀ©ât gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ d£ÀgÁzÀ 1) gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ¥Ánî 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà 4) £ÀgÉÃAzÀæ£ÁxÀ ¥Ánî 5) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà 6) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà 7) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà 8) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÀ«ÃAzÀæ ¥Ánî J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ gÀAr ªÀÄUÁ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÁ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ EzÉ jÃw UÁæªÀÄzÀ°è fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ EªÀgÀ ¸ÁzsÁgÀt PÉ®¸ÀªÁVzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æêÀÄw DgÀw UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì:  26 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr DgÉÆæ d£ÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀAd£Á¼É 2) ±ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀiÁ±ÉÃnÖ 3) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀAd£Á¼É 4) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀAd£Á¼É 5) NAPÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀiÁ±ÉÃnÖ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 25 jAzÀ 35 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀ¥Àà UËAqÀUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EvÁå¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2013 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ C®ÆègÀ ¸Á// ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/05/2013 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà §§¯ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁ®£À©Ã UÀAqÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ C®ÆègÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ E§âgÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ CgÉ ¨sÁqÀPË vÀÄ ¥Á¤ AiÀĺÁA¸É PÉÊPÉÆ ¯ÉÃPÉ eÁgÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ CªÀ½UÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀjUÉ PÉýPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ºÀªÀiÁgÀÄ PÀÄZï ¨Ávï PÀgÀvÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ®£À©Ã EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, AiÀÄĸÀÄ¥sÀ FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÀÃt£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ vÀªÀÄÆägÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ UÀįÁªÀĸÁ§ ªÀÄZÀPÀÆjªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ d°Ã® vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 308, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 05/05/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ 01) ಬಸವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, 02) ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ, 03) ರಾಚಪ್ಪಾ ದದ್ದಾಪೂರೆ. 04) ಝರೆಪ್ಪಾ ವರ್ಮಾ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ-ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ನೀನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಡೆದು ಪಾರ್ಟಿ ವೈಜ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿದಿ ಸೂಳೆ  ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಔರಾದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ರವರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ZÀªÁít ¸Á: §¸ÀªÁ£ÀªÁr vÁAqÁ OgÁzÀ (©),  ಇವರು ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ, ದಿಲೀಪಕುಮಾರ, ನಾಮದೇವ, ಬಾಲಾಜಿ, ಬಸ್ವಂತರಾವ, ಸಂತೋಷ, ಹಾಗೂ ಇತರರೂ  ಕೂಡಿ  ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ರವರಿಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತು ಇತರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಸವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಇವರು ಬಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡೆಯಲು ಎಸೆದಾಗ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ರವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಈ ಕಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ  ಹತ್ತಿದರೆ  ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರವರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೋಡೆದು ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಗಾಜಿಗೆ ಒಡೆದು ಲುಕ್ಷಾಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 55/2013 ಕಲಂ 143.ಕ, 147, 504, 506, 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
 ದಿನಾಂಕ: 05/05/2013 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ²æà gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ಹಾಗೂ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಚಪ್ಪಾ ದದ್ದಾಪೂರೆ, ಬಸ್ವರಾಜ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಖಾಸಿಮಸಾಬ, ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಬೀರಾದಾರ, ವಿಠಲ ಶಿಂಧೆ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜನರು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ರೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ತಾಗ ಸುಮಾರು 4 ಪಿ ಎಮ್ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಔರಾದ (ಬಿ) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ  ಪ್ರಭು ಬಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಹಾಗೂ ವಿಠಲ ಘಾಟೆ ಇತರೆ 15-20 ಜನ ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಗಮಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳೀದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀನು ಬಿ.ಜೆ,ಪಿ ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಜೀವ ತೇಗೆಯುವ ಹೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಠಲ ಘಾಟೆಯವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೆ.ಜಿ.ಪಿ ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬೋಳಿ ಮಗನೆ ನಾವು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಗೇಲ್ಲಾ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿಗಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕಡೆ ಬಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆನ್ನು. ಸದರಿ ಕಲ್ಲು ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೋತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಲ್ಲು ಹೋಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಪುನ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮೇಲ್ಲರನ್ನು ಊರು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನೀಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2013 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 05-05-2013 ರಂದು 1730 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ ತಾಂಡಾದ ಪ್ರಾಥಮೀಕ ಶಾಲೆಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿರಾದ 1) ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರ 2) ವಿರೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಂಕರ 3) ತಾರಾನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ 4 ) ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ಕಿಶನ  5) ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಮಂಚು  ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಬೋಗಸ ಓಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮತಗಟ್ಟಿ ಅಧೀಕಾರಿ ರವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÉÆÃzÀ  vÀAzÉ ¨ÉÆÃdÄ a¤ß gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: «zsÁåyð ¸Á: ¥ÉæêÀĹAUÀ vÁAqÁ  EªÀgÀÄ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುಧ್ಧ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಅವರೆಲ್ಲರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ  ಅವಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು  ಮತ್ತು ತೋನ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬೈದಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà gÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀAd£Á¼É ªÀAiÀĸÀÄì:  53 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  06-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UËAqÀUÁAªÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃgÀA© gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ  1) gÀ« vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀAd£Á¼É 2) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀAd£Á¼É 3) ±À²PÁAvÀ 4) ªÀÄ®è¥Àà 5) ±ÉñÀ¥Àà ªÀiÁ±ÉÃnÖ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 jAzÀ 12 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀ¥Àà UËAqÀUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤£ÀߣÀÄ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ MAzÀÄ zÉÆÃqÀØ §AqÉUÀ®Äè JwÛzÀÄÝ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 506 dÆvÉ 149 L.¦¹  :-
¢£ÁAPÀ: 06/05/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀ§Æ® ¸Á§ 25 ªÀµÀð  ¸Á/ ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ HgÀ°è ¯Á®ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ£ÁzÀ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤ EªÀgÉÆA¢UÉ  ªÀÄĹèA ¥sÀPÀë£ï ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ (¤SÁ) PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆV Hj£À C¥ÀìgÀ ªÀĺɪÀÄÆzÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀªÀjUÉ ¥Á½ ¥ÀæPÁgÀ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤAiÀÄ ªÀÄzsÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁzÀ ªÀÄwãÀ ±ËPÀvÀ. ªÉƹ£À  ªÀÄwãÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ §AzÀÄ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ CAzÁUÀ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁPÉ CªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj ¸Àé®à ¤°èj PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ÃªÀÅ Hl ªÀiÁrj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CªÀgÀ°è ªÀÄwãÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÀÆ PÀÆ£ï ºÀªÀiÁgÉPÀÆ ¨ÉÆ®£ÉªÁ® CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ  vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr fAeÁ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁqÀªÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ C°èAzÀ ºÀÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄwãÀ ±ËPÀvÀ. ªÉƹ£À  ªÀÄwãÀ J®ègÀÆ ¸Á// ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ KPÉÆzÉݱÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ ¨sÀƸÀrPÉ ºÀªÀÄPÀÆ vÀÄ PÀÆ£À ¨ÉÆ®£ÉªÁ¯Á CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è ±ËPÀvÀ ºÁUÀÄ ªÀÄwãÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ CªÀgÀ°è ªÀÄwãÀ vÀAzÉ C¥ÀìgÀ EªÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀÄað¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆ®PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ±ËPÀvÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÀÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÉƹ£À EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ E¸ÁPÀ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÀÆAlPÉÌ NzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè EªÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É£Àß°è. vÀ¯ÉUÉ, ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ DUÀ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ C¥sÀ¸ÀgÀ EªÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ vÀÆ eÁzÁ ºÀĸÁj PÀgÉvÀÄ vÉÃgÉPÀÆ eÁ£À¸É RvÀA PÀgÀvÀÄÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè £Á£ÀÄ £ÉÆrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛãÀ J®ègÀÆ ¸Á// ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ  PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉʼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013 PÀ®A 279, 338. L¦¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ 20:20 UÀAmÉUÉ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁUÉÆÃf FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38ºÉZï7073 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠠£ÀAzÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀgÁªÀ 32 ªÀµÀð ¸Á: ¹JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ fJ£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV fJ£ïr PÁ¯ÉÃd JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ ªÀĹãÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¹è¥ï DV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/05/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ  ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄZÀAzÀæ  vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð   ¸Á// ªÀÄAUÀ®V FvÀ£ÀÄ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ gÁ,ºÉ £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39-PÉ- 1829 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝgÀÄ.  EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÀgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ JSÉýîPÀgï ¸Á; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ JSÉýîPÀgï ¸Á; ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©.©.DgÀ. D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 01/05/2013 gÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.  ¢£ÁAPÀ 05/05/2013 gÀAzÀÄ  gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ EªÀgÀÄ aQvÉì PÁ®PÉÌ  ©.©.DgÀ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. DzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304(J)  L.¦.¹ C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
 
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ©ÃzsÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÉPÀë D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA J® ¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄtVj vÀAzÉ UÉÆ«AzÀVj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á, ¨ÉîÆgÀ J£À EªÀjUÉ «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ Q±À£ÀVj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ zɪÀt¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀ®Ä gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ05/EJ¥sÀ-5914 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è »AzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÉÆèÁgÁªÀ gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃVð ªÀqÀUÁAªÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀqÀUÁAªÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj gÁªÀıÉnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ05/EJ¥sÀ 5914 £ÉÃzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è  ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/J¯ï-6596 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ gÁªÀıÉnÖ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/J¯ï-6596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ  ¸Á, JgÀ£À½î EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ²æà gÀ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀzÉÆèÁgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á, ¨ÉîÆgÀ J£ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä CtÚ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ gÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÁà gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄïï zÉêÀt¬ÄAzÀ HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ EªÀjUÉ vÀ¯É ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®Ä ²æà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ        
 
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2013 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¸ÀĪÀÄAiÀiÁå ¥sÁwªÀiÁ vÀAzÉ f¯Á¤ ¥Á±Á 12 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀzÉÆæ¢Ý£ï PÁ¯ÉÆä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä §eÁgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38J¯ï2650 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁfÃzÀ gÀªÀgÀ ªÉðØAUÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©©Ã ºÀ°ªÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §ºÀzÀÆÝgÀ SÁ£À ªÀ:50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÁvÁ¼À £ÀUÀj UÉƯÉÃSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÀ§¸ÀĪÀiï ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ aªÀÄtÂUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ, aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EmÁÖUÀ aªÀÄtÂAiÀÄÄ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¹ªÉÄà JuÉÚ PɼÀUÉ ZÉ°èzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ vÀ§¸ÀĪÀiï ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ ¨ÁV aªÀÄt vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ aªÀÄtÂAiÀÄ ¨ÉAQ ¹ªÉÄà JuÉÚUÉ ºÀwÛ D ¨ÉAQ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛ EzÀjAzÀ vÀ§¸ÀĪÀiï ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ (J¦)AiÀÄ EAqÉƸï D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ±ÉÃjPï ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:07/05/2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ.06/05/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤ÃgÀAd£À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÁªÀ aAZÉƽ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ ¨É£ÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA.PÉJ.38/eÉ-2715 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj£À UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀÄvÁgÀ EªÀjUÉ PÀÆrPÀÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ ¨É£ÀPÀ£À½î gÀ¸ÉÛà C±ÉÆÃPÀ J£ï EªÀgÀ PÀAPÀgÀ PÁSÁð£É zÁn §¸ÀªÀgÁd ºÉqÉ gÀªÀgÀ ºÀÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ. 06/05/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ DmÉÆ £ÀA.PÉJ-38/7419 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀ£Àß¼Éî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÉPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CAPÀÄ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀÄvÁgÀ EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ @ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÉÆèÁ gÀªÀgÀÄ F WÀl£É £ÉÆÃr UÁAiÀÄUÀÆAqÀ  UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÀÄvÁgÀ EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÁæAiÀÄ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀ¯ÁVzÉ.