Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 1, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 31-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà gÁoÉÆÃqï, 30ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÁ PÁå¢UÉÃgÀ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà,2) ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÀ PÁå¢UÉÃgÀ. ªÀÄUÀ E§âgÀÆ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀzÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ, DgÉÆævÀj§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ DlªÁqÀĪÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀgÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀĸÀÄwÛAiÀiÁ '' CAvÁ CAzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è ºÉÆqÉzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ vÀÄnUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013 PÀ®A. 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-31/03/2013. gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 15-00 UÀAmÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §®UÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1).±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 34 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ 2).£ÁUÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 28 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà 30 PÀÄgÀħgÀÄ,. 4).±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ.5).AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà 38 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, 6).£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, 7).UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð, zÁ¸ÀgÀÄ J®ègÀÆ, ¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1).£ÀUÀzÀĺÀt 6270/- gÀÆ¥Á¬Ä 2).ºÁUÀÆ 52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè 3).7-ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè. 7000/-ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2013. PÀ®A. 87. PÉ. ¦. PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 01-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £Á¯Á ©æqïÓzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀĪÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:75ªÀ, eÁ: ºÀqÀ¥Àzï,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:¢¢ÝV , vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà GgÀĹUÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀjUÉ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀjd£ï,ªÀAiÀÄ:40, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/J¸ï-899 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: ¸ÁUÀgÀPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/J¸ï-899 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀÄð¢UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ , ªÀÄ®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , §® ºÀÄ©âUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ , JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ , vÀÄnUÉ , §®UÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/2013 PÀ®A.279, 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2013 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 01-04-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/13 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 01/04/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁºÀįï vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÁªÀ ºÀĨÁâ¼É ªÀAiÀÄB21 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀB 31/03/2013-01/04/2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ eÉÊ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À    ªÀÄA¢gÀzÀ°è  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄA¢gÀzÀ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ CAzÁdÄ 1 Q¯ÉÆà ¨É½îAiÀÄ QjÃl CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 22,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/13 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506 L.¦.¹.  :-

¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw fãÀvÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð »AzÉ ¤ÃuÁð UÁæªÀäz°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ §ÄgÁ£À¸Á§ ºÉÆøÀ½îªÁ¯É  EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á @ ªÉÆé£À ¥Á±Á JA§ÄªÀ£À eÉÆÃvÉ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü«zsÁ£ÀUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀgÉqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ-ªÀiÁªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢ ¸ÀjAiÀiÁV EzÀÝgÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ §ÄgÁ£À ¸Á§ CvÉÛ eÁ»ÃzÀ ¨ÉÃUÀA, ¨sÁªÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÀtÂAiÀiÁzÀ £À©Ã¯Á¨ÉÃUÀA EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr  «£ÁB PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁAqÉ wPÀÌ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
 
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/13 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ,.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢: 31-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 0430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà §¸ï ¤¯ÁýtzÀ ºÀwÛgÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 2 «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CA.Q. 21,268/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CavÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀªÁgÀ ¥Àæ¨sÁj eɸÁÌA ±ÁR¢üPÁjUÀ¼ÀÄ alÖUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                                       

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/13 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ 21:15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÉÄ®±ÉmÉÖÃ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G|| ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ²PÀëPÀ ¸Á|| «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ PÁ¯ÉÆä vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UËgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÁqÀð 21 gÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸Àà¢ð¹zÀÄÝ CzÉ ªÁrð£À°è PÉ.f.¦. ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ¸Àà¢ð¹gÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj ¸ÀgÀ¸ÀéwAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¤ªÀÄä £Á«Ää±À£ï ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉƽî JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 07-03-2013 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 21:00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÀ®ÆègÀ EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ¥ÉÆä£À°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J°è¢Ý ºÉüÀÄ CAvÁ ºÉý  CAzÁdÄ 21:15 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉüÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ CvÉÛ ¤Ã®ªÀÄä EªÀgÉ®èjUÉ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÉÛ ¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 20:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj gÀªÉÄñÀ PÀ®ÆègÀ EªÀ£ÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸Áé«Ä, ¥ÀÄlÄÖ DmÉÆà qÉæöʪÀgï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄlÄÖ DmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è ºÁåAUÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄw ¤£Àß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzsÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt  zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ, ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಬಂಡಾರದವರು ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಉ:ಭಾರತಿಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರನೂರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ: ಕನಕಪುರ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಹಾ:ವ: ಭಾರತಿಯ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರನೂರ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:19-02-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮನೆಯ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಧ್ಯಾ ಮಂದಿರದ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ನಾನು 4-5 ದಿವಸಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಾದ ಕುಸುಮಾವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಫೊನ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲು ರಮೇಶನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಹುಡಕಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯರವರು ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 41/2013 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 31/03/2013 ರಂದು 3:15 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಗಣೇಶ ನಗದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  1)ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಶಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ವಯಃ 24 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾತಿಃ ಲಂಬಾಣಿ ಸಾಃ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 2) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ವಯಃ 22 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾತಿಃ ಲಂಬಾಣಿ ಸಾಃ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 3) ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಶಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ವಯಃ 20 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾತಿಃ ಲಂಬಾಣಿ ಸಾಃ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 4) ಬಬಲೇಶ ತಂದೆ ಶಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ವಯಃ 19 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾತಿಃ ಲಂಬಾಣಿ ಸಾಃ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮತ್ತು 5) ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಚವ್ಹಾಣ ವಯಃ 24 ವರ್ಷ ಉಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾತಿಃ ಲಂಬಾಣಿ ಸಾಃ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ  2050/- ರೂ.  ಹಾಗು ಜೂಜಾಟದ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.35/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:31-03-13 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೈಯ್ಯದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಖೇಮಜಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ದನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದರಾವ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಫಾ ಪಾಟೀಲ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 5 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ನಗದು ಹಣ 6200 ರೂ. ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟದ ಎಲೆಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 165/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:31/03/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2.00 ಪಿಎಂ  ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಆಲಮಾರದಲ್ಲಿನ ಲಾಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 1) ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 97,200/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವ:40 ಜಾ:ಮರಾಠ ಉ:ವ್ಯಾಪಾಸ ಸಾ:ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಂಜ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 48/2013  ಕಲಂ:454, 380 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.