Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 29, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢.02-05-2010 gÀAzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 29 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtPÉÌ §AzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÁåAqÀ¨ÁåV£À°è ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAPï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ±ÁSÉ £ÉÃzÀÝgÀ ZÉPï§ÄPÀÌ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨ÁèAPï ZÉQÌUÉ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt gÁªï 30 ªÀµÀð ¸Á.ªÉAPÀmÁ¢æ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÀqÉØ¥Àà ¸Á¹éºÁ¼À 35 ªÀµÀð ¸Á.vÀÄ«ðºÁ¼À. ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ ¸Á.vÀÄ«ðºÁ¼À.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ ºÉÆA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ jUÉ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÉQÌ£À°è 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ §gÉzÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀjUÉ ¸Á® ¥ÀqÉzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀQîgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÉÆnøï PÉÆr¹zÀÄÝ C®èzÉà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀgÀ «gÀÄzÀÝ J£ï.L PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀ£ÀÄß «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2012 PÀ®A.120(©),193,379,420,465,468,471 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÈvÀ QÀgÀt¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ºÀeÁj ªÀAiÀÄB30 ªÀµÀð eÁwB gÀd¥ÀÆvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì FvÀ¤UÉ JZï.L.«.(KqÀì) gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ EzÀgÀ ¨ÁzɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:26-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ PÉ£Á®zÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ±ÀªÀªÀÅ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉ£Á®zÀ°è ±ÀªÀ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÀgÀt¹AUï vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ºÀeÁj ªÀAiÀÄB36 ªÀµÀð eÁwB gÀd¥ÀÆvÀ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ ¸ÁB ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À UÀÄAqÀªÀÄä PÁ®ÄªÉAiÀÄ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è £À£É߸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÉÊvÀ £ÀUÀgÀ PÁåA¥sÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä PÁåA¦üUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ«AzÀæ gÀrØ vÀAzÉ gÀªÀÄt gÀrØ ªÀÄvÀÄÛ gÀWÀĸÁé«Ä gÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¯ÉÆPÉñÀ gÀªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀÄqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÁUÀÄ CAUÉÊUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ ¯ÉÆPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¯ÉÆPÉñÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ ¯ÉÆPÉÆñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2012 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¢£ÁAPÀ:29/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà JªÀiï.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ,38ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸À¨sÉ PÀÄjvÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DzÉ¥Àà£ÀÄ KPÁ KQ ²æà JªÀiï.§¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÀÄ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁr¤AzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÝgÉ, ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ®Ä £ÁªÉãÀÄ PÀ«Ää EzÉݪÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ ZÁPÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ w«AiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DzÉ¥ÀàÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ MAnAiÀiÁV gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹PÀÌgÉ ¤£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀļÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ EzÉà ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý, PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012, PÀ®A.341 504, 324,307, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2012 gÀAzÀÄ 177 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 

Gulbarga Dist Reported Crimesಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದಾ ಪರದ ಗಂಡ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ಖದೀಫ ಉ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬ್ದುಲ ರಹಿಮಾನ ಇತನ ಮೊಬೈಲ (9686966304) ನೇದ್ದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೊಬೈಲ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷನ ಮಗನಾದ ನವಾಜ ಇತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಅಬ್ದುಲ ಖದೀರ ಇತನು ಮಜೀದ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜಾಮಿಯಾ ಮಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗ ಮೊಬೈಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿಯಾ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೊರಾಗಿ ಎಡ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಮೆಲಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷನ ಮಗನಾದ ನವಾಜ ಇತನು ನಾನು ಮೊಬೈಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಗನೆ ಅಂಥಾ ಅವ್ಯಾಚ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2012 ಕಲಂ: 323 324 504 506 307 ಸಂ; 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯದ ಭಾಟಲಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ರವರು ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ್ ಓಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಾನ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಸರಾಯಿ [ಮದ್ಯದ] ಬಾಟಲಗಳನಿಟ್ಟು ಅನಧೀಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರಾದ ವಸಂತ ಹೆಚ್.ಟಿ ಪ್ರೋಬೊಸನರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ರಾಜಶೇಖರ ಸಿಪಿಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಜವಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಿಂದ್ರಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಸಾಖಜೂರಿ ಆತನ ಪಾನ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2500 ರೂ ಕಿಮತ್ತಿನ ಸರಾಯಿ [ಮದ್ಯದ] ಬಾಟಲಿಗಳುನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 44/2012 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ.ಎ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-02-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAd£À JªÀiï ¥Ánî ¦L r¹L© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£À ©ÃzÀgÀ£À ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæ qÀªÀ®¥Àgïì ¥ÁènAUïzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt CxÀªÁ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ºÁUÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CAzÀgÉ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¹UÀzÀAvÉ £Á±À ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄAqÀªÀ£ÀÄß zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¹AzÉÆî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 341, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÁÛ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, EvÀ£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ F zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, ¤£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÉưøÀgÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ C«Äð£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ±ÁAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ZÀlÖzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¸ÀévÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/02/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 17-19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NA¥ÀæPÁ±À ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-70/1 aªÀÄPÀÄjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl£À M¼À Q¸ÉAiÀÄ°è EzÀÝ 12,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÚ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁgÀ ¥Án® ¸Á: ElUÁå¼À G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À¢AzÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀQ® vÀAzÉ ±ÁzÀÄ® ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÉÆçâ E§âgÀÄ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÄgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ªÀiÁr CPÀæªÀiÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ªÀÄAdÆgÀÄ DV §AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁr J®ègÀ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉPÀAvÀ¯É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ HjUÉ ºÉÃUÉ §ÄgÀÄwÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 498(J), 504, 326 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä M¼ÀTAr eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÁæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉêÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÉAqÀwUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÉÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀzÉ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉAqÀw PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÉÊ PÁ® ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸರಗಳ್ಳರ ಬಂಧನ, ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಎರಡು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾಗಳು ವಶ :
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರ ಅನ್ವಯ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರದ ಓವರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಜರುಗಿದ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರು ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ 5 ಜನ ಸರಗಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಅಟೋ ರೀಕ್ಷಾಗಳು, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಪೊನಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ, ನಗದು ಹಣ ವಗೈರೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಫರಾರಿ ಇರುವ ಇನ್ನೋಬ್ಬ ಆರೊಪಿ ಕಲೀಂ ಸಾ// ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದವರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಘಟಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೊಪಿತ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ ಮದುಕರ ಪವಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಿ.ಪಿ ಸಿಪಿಐ ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 1) ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಗರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ವಿವಿ ಠಾಣೆ 2) ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಕಾಸು) ಎಮ್.ಬಿ ನಗರ, 3) ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಕೊಳ್ಳಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅವಿ) ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ , ರಮೇಶ , ಹಣಮಂತ ಪ್ರಭಾಕರ , ಅಶೋಕ ಮಶಾಕ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿಗಳು , ಮತ್ತು ಹೆಚಸಿಗಳಾದ ಸಿದ್ರಾಮ , ಶಿವಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ , , ಅರ್ಜುನ ಎಪಿಸಿ, ರವರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ, ಹಾಗೂ ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಸಯ್ಯದ ಫಾಜೀಲ ತಂದೆ ಸಯ್ಯದ ಸಿರಾಜ ಸಾ// ಉಮರ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲೀಂ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀಧ ಸಾ// ಸೊನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ,ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಾಹೀರ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಸಾ// ಬಾಪು ನಗರ, ಚರಣ ತಂದೆ ಶ್ರವಣ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಸಾ// ಬಾಪು ನಗರ, ಗುಂಗುರು ತಂದೆ ರವಿದಾಸ ಉಪಾಧ್ಯಯ ಸಾ// ಬಾಪು ನಗರ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೊಪಿತರು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಶಹಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಓವರ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೊಪಿತರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಮತ್ತು ವಗೈರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಮಹತ್ವದ ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯವಂತ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಸಾ ಶಾಂತವೀರ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿ: 27.02.11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹೋಟೆಲ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ + ನಂ ಕೆ 32 ವಿ 3061 ಅಕಿ 30000/- ನೇದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 19/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರಾಚಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಸಮಗಾರ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸಾ:ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಿವಪ್ಪಾ ಜುಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಈ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಲಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರು ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ 25/2/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಾಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಸರಣಪ್ಪಾ ಜುಲ್ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹುಲಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕೌಲಗಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಫಕಿರಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲೋಳಿ, ದೊಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಇಟಗಾ, ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಬಾ, ಜಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಯೊಗಪ್ಪಾ ರಜಾಪೂರ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಇಟಗಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಎಡಗೈಗೆ,ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದರು ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ ನೇಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ, 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506, ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10) ಎಸ.ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ.ಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಅಲಕುಂಟಿ ಸಾ;ಚಕ್ಕಿವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಭಂಕಟಚಾಳ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 10/02/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ಯ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರಗಡೆ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೀರೋಹೋಡಾ ಪ್ಲಸ ನಂ ಕೆಎ. 37 ಕ್ಯೂ 0621 ನೇದ್ದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 21/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Tuesday, February 28, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ.12-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÉÆç½AiÀÄ G¥À£Á¼À/CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ zÉêÀgÀrØ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà gÀqÉØÃgÀ 59 ªÀµÀð °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ.ºÉÆ® ¸ÀªÉð.£ÀA.56 PÉëÃvÀæ : 16 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÝ PÀ©â£À vÉÆÃlPÉÌ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ,PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉòtÂV ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉòtÂV J®ègÀÆ ¸Á.E¸ÁèA¥ÀÆgÀ vÁ.ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ 1) PÀ©â£À ¨É¯É 2) ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜ 3) ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀåªÀ¸ÉÜ 4) ªÁ¸ÀPÉÌ & zÁ¸ÁÛ¤UÁV ºÁQzÀÝ JgÀqÀÄ ±ÉqïUÀ¼ÀÄ 5) ¨ÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ 6) vÀAw ¨ÉðUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÉÆïÁgï ¹¸ÀÖªÀiï MlÄÖ C.Q.gÀÆ.25 jAzÀ 30 ®PÀë.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A.435 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÁ¸Á§£À PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃVzÁÝ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀiÁ£À«AiÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ gÁwæ 12.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ aÃgÁr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ªÀÄPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ JPÁKQ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®A: 448,504,323,354,324 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2012 gÀAzÀÄ 106 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಆನಂದ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಗುಡೂರ ಸಾ: ಕೌವಲಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಧ್ಯ ಮನೆ ನಂ. 373, 374 ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ರಾಣೇಶಪೀರ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇವರು 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಟೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಕುರಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 24-02-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ದಿನಾಂಕ 28-02-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಮೃತ ದೇಹ ನೋಡಲಾಗಿ ತಲೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಜಜ್ಜಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಊಬ್ಬಿ ಕೊಳೆತು ಹುಳಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಮಫಲರ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು, ಹಾಗೂ ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಿ ಮೃತ ದೇಹ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಗದ ಇರುವ ಯಾರೋ ಜನರು ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಮುಖ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಲೆಯು ದಿನಾಂಕ 24-02-12 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28-02-12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 62/2012 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಮೂಸಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ ಉ: ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ. 101 ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 28/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆನೆಂದರೆ, ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಅಲಮಾರಿ ಮುರಿದು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೋನಿಯ ಜನರು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಪ್ಪ ಸಾ: ರಾವೂರ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲಮಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಕಳವು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 17/2012 ಕಲಂ. 380, 511 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-1118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀiï) EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ºÀdÓgÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ ¸ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ RAzÁgÉ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(JªÀiï) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ RAzÁgÉ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀiï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ UÁtÂUÀgÀ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ, ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA 19/6 ªÉAPÀl gÀªÀÄ£ï PÁ¯ÉÆä d»gÁ¨ÁzÀ (J.¦) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÉð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¥Àà¼À ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §eÁd r¸À̪Àj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-23/JJ-9301 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ° d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÀÄä¯É ªÀÄÄA¢£À ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝPÉÌ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ: ¥ÁªÀðw vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄvÉæà ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è ¸ÀzÀj §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ KqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆjAiÀÄ qÉæ¸ï »rzÀÄ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2016 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀĪÀ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3280 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & £ÀªÀ¹ gÁoÉÆqÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ & ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 379, 420, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät gÉhÄÃgÀ¥Él ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀA¢gÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DvÀ¤UÉ «ZÁgÀ¹¯ÁV, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ« vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ OgÁzÀ (¨sÁ) EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¥Áå¸ÉAdgï DmÉÆà ºÁUÀÆ UÀÆqïì ¸ÉÃj MlÄÖ 8 DmÉÆÃUÀ¼ÀÄ C.Q. 8,20,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¨sÁ°Ì DgïnN £À £ÀPÀ° £ÀA§gïUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÆÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÆÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt E®è CAzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ E¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, jhÄÃAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr eÉÆÃgÁV £ÀÄQÌzÀÝjAzÀ PÉüÀUÀqÉ ©zÀÄÝ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãPÉÌ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 341, 355, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄƸÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÁªÀÇzï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, 2) C¤ß©Ã ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ zÁªÀÇzï ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄvÁÛ, vÀ®ªÁgï vÀAzÀÄ RvÀªÀiï PÀgÉÆà CAvÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï PÀgÀvÀÄ ¸Á¯Éà CAvÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀĨÉgÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: J¸ï.¹, ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÁf EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-03/EJ-4946 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ amÁÖªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/E-5951 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÁf EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ²ªÁf EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ, §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 25,26,27-02-2012 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಝರಾಕ್ಷ ಮಸೀನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿ ಊಟ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕೊಡಿ ಸಾ: ಕಡಕೋಳ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಡಕೋಳ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 20/2012 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಬ್ದಲ್ ಹಮೀದ್ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ ಸಾ: ಸುಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಮನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 26-02-12 ರಂದು 8-00 ಪಿ.ಎಮ.ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ : ಕೆಎ 32/ ಡಬ್ಲೂ 6261 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 09/2012 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Monday, February 27, 2012

Raichur District Reported Crimes

        ¢£ÁAPÀ: 26-02-2012 gÁwæ 20-10 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÀëqÀPÀëj vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, °AUÀAiÀiÁvÀ G: ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 12-6-381 J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃAUÁqÀð PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1)«dAiÀÄ D£ÀAzï f¯Áè ¸ÀªÀiÁ¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) zÉÆqÀتÀĤ J¥sï.r.J 3) ©.J¸ï PÁA¨Éî ¨ÉÆÃzsPÀgÀÄ 4) ¸ÀgÀ¸Àéw J¸ï.r.J 5) f.f.gÁdÄ ºÉÆÃAUÁqÀð ¸Á: J¯ÁègÀÄ ºÉÆÃAUÁqÀð D¦üøï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ËPÀj «µÀAiÀÄzÀ°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAzÀÄ aÃn §gÉzÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°è ElÄÖ PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 20-10 UÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ZÀwÛ£À PÉÆArUÉ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀëqÀPÀëj  45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 12-6-381 J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2012 PÀ®A 306 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: §tfUÀgÀÄ G: QgÁt ±Á¥ï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ gÉÆÃqï ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ: ªÀiÁ£À« CEvÀ£À CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ eÉÃd¥Àà eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¤ÃgÀªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ »AzÉ »AzÉ §AzÀÄ ¯Éà ²¯Áà ¤AvÀÄPÉÆà £À£Àß »AzÉ ªÀÄ®UÀ®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀgÉzÁUÀ ²¯Áà¼ÀÄ DvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä CªÀé½UÉ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ ¨ÁqÀPÁªÀ CªÀÄvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr §gÀÄwÛAiÀiÁ E¯Áè ºÉüÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆllÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A: 504,323,354 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀļÀªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw: ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-02-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ "K£À¯Éà PÀÄgÀħ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ UÁrAiÀÄ°è PÁ®Ä vÀĽ¢zÉÝÃ£É CAvÁ K£ÉãÀÄ ªÀiÁvÁrzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀªÀ£Éà PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÉ®è DvÀ£À CtÚ ¸ÉÆêÀÄtÚ¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ " £ÀªÀÄä£ÀÄß JzÀgÀĺÁQPÉÆAqÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀĪɪÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà LzÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/12 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀiÁ: 26, G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üUÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Éà ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀmÉÖ ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀ¥Àà£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀn EªÀgÀÄ JqÀUÁ°£À ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁUÀ¥Àà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÀÆr ZÀ¥Àà° §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DvÀ£À CtÚ, CtÚ£À ºÉAqÀw, ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¥Àà° §rUÉ ¨ÉvÀÛUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr "J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ HgÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀ°è EAzÀÄ gÁwæ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀAvÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/12 PÀ®A. 143, 147, 148, 504, 324, 355, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ PÀ®A 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.26-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¢AzÀ 2 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è zÁªÀtUÉÃgÉ - UÀÄ®§UÁð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-17- J¥ï-957 £ÉÃzÀÄÝ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lA.lA.UÀÆqÀì ªÁºÀ ¸ÀA. PÉJ-36-7084 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀ gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ §¹ì£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ M¼ÀVzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà PÀnÖ 32 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-17-J¥sï-957 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.PÉƼÀÆgÀÄ vÁ.ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À f.©eÁ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/12 PÀ®A.279.337 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CtÚ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ªÀ:45, eÁ: ºÀÆUÁgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ¹Ì ºÁ/ªÀ GlPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ¤é ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:30, G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:32, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ FUÉÎ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ«zÀÄÝ £Á¼É ¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀªÉÃð E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁr E§âjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä E§âjUÉ £ÉÆÃnøï PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀĹÌUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ E§âgÀÆ ªÀÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸À PÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ »A¢£À ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀªÉÃð E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃnøï PÉÆnÖzÀÄÝ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤¤ßAzÁV £Á¼É £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä §gÀÄvÁÛgÉ. ¤ªÉãÀÄ £ÀªÀÄä vÀÄtÂÚUÉ ºÀÄnÖgÉãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 12/12 PÀ®A 323.324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 26-02-12 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ E¹àmï zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ, zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ¤Ãr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ 1755 UÀAmÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ ¥É¸À®§AqÁ PÁåA¦£À £ÁUÀAiÀÄå gÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÀAzÀ£À ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁ: ªÉʱÀå G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ©.J£ï.Dgï. PÁA¥ÉèPÀì ªÀiÁ£À«. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,100/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E¸ÉàÃmï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/12 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 27.02.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼É ªÁlgï ¥ÀA¥ï ºË¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄ°AzÀ ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ & ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZgÉÆA¢UÉ C°èUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁ G¥Áàgï ¸Á mÉÊ¥ï 06 ªÀÄ £ÀA 811 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 550/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 87 Pɦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2012 gÀAzÀÄ -227- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪಾ ಧನ್ನಾ ಸಾ:ಭಂಕೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26/02/12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಘಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ್ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ನಗದು ಹಣ 10,000/- ರೂ. ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 46,400/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2012 ಕಲಂ: 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೆಪೇಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹುಸನಪ್ಪ ಅರ್ಗೆನೋರ ಸಾಃ ಜಟ್ಟೂರ ರವರು ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆರ್ಗೆನೋರ ಸಾಃ ಜಟ್ಟೂರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 3-4 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಹುಸನಪ್ಪನು ಆಗಾಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸೀಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕಃ 27/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಹುಸನಪ್ಪನು ಇತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಚಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡಲಿ ಕಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 20/2012 ಕಲಂ. 498 [ಎ], 324, 504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 27-02-2012

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2012 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26-2-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಕಂಗನಕೋಟ್ ಇವರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ , 2) ಈರಮ್ಮಾ, 3) ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ನಾವು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ದಂಡಿ (ವಾಡಿ) ಆಯುತ್ತಿದ್ದರು ದಂಡಿ (ವಾಡಿ) ಆಯಾಬೇಡಿರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ, ಸೀರೆ ಏಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಶಿವರಾಜ ಇತನಗೂ ಕೂಡ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 498(ಎ), 504 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26/02/2012 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಕರಣಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉತ್ತಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಇಕೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಬೇರೆ ಜನರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26-2-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈಬೂಬ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ ಶಾಹಾ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಖೇಡಾ, ತಾ: ಜಹಿರಾಬಾದ (ಎಪಿ) ಇತನು ಫ್ಯಾಷನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ್ಜಾಪುರ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಬೀದರ್-ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ರೋಡ ಹೊನ್ನಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಮದ ತಂದೆ ಎಂ.ಡಿ ಖಾಜಾ ಶಾಹ ಸಾ: ಐನೊಳ್ಳಿ, ತಾ: ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ, ಸದ್ಯ: ಕಿಶನಬಾಗ ಹೈದ್ರಾಬದ್, ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀದ್ದು ಬಲ ಮೇಲಕಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಆಫೆಸ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಾಗಾಯ, ಬಲ ಕೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಆರೋಪಿಯ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ತಾಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 15/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 26/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಣ್ಣನೋರ್ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಇತನು ಆರೋಪಿ ದಶರಧ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಭಂಗೆನೋರ, ಸಾ: ಕುತ್ತಾಬಾದ ಇತನ ಬಜಾಜ್ ಎಮ್ 80 ನಂ ಕೆಎ-38/ಇ-8020 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಾಬಾದದಿಂದ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಕುತ್ತಾಬದ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-39/3328 ನೇದ್ನನ್ಉ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಫಲಕ ಹಾಕದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಗಟಾಯಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಮೃತನಾದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ :

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 26/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಧಲ್ಲು ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ:32 ಟಿ:5922 23 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಮುರುಮ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಬ್ರಾಹಿಂಪೂರ ರೋಡಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಮುರಮು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ವರದ ಶಂಕರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಸಮೇತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇವರ ಮೆಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಧಲ್ಲು ಸಾ:ಚಲಗೇರಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 6/2012 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ:

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ಚಿತಂಬರಾಯ ಪಾಟೀಲ ಸಾ||ಮುದ್ದಡಗಾ ಹಾ||ವ||ಸರಾಫ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಕುಮಾರ, ಅಭೀಷೆಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶಾಂತು ಅಗ್ಗಿ ರವರ ಕಾರಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಊಟ ಮಾಡಲು ಪಲ್ಲವಿ ಹೋಟೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಯಶ್ವಂತ , ಜಗದೀಶ ರವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ ನಾನು ಹೊಟೇಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಂಗಡ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಅನಿಲ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯ ದತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಕೂಡಿ ಹೊಟೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅನಿಲ ಇತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಜಂಬ್ಯಾ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು, ನಾನು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 26/2012 ಕಲಂ 504 307 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಾಳು ಗಂಡ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಸುಂದರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 25-02-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20=00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರ್.ಟಿ.ಓ.ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಜಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಮ್ಮಜ ಹತ್ತಿರದ ಸುಂದರ ನಗರ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ವಾಯ-3074 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬಾಪು ನಗರ ಸುಂದರ ನಗರ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೋರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ 279, 338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Sunday, February 26, 2012

Raichur District Reported Crimes


PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ:- zÁåªÀªÀÄä vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ , ªÀAiÀÄ: 16ªÀ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ «zÁåyð¤ , ¸Á: zsÀĪÀÄw , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . ºÁ.ªÀ: ©.¹.JªÀiï. ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
¢£ÁAPÀ:-08-02-2012 gÀAzÀÄ ²æñÀgÀt¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà 30ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.a£ÀߣÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ (§AqÉUÀÄqÀØ) ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ zÉêzÀÄUÀðPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §AqÉUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ a£ÀߣÁAiÀÄPÀ vÁAqÀzÀ GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ F±À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj F »AzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ PÉù£À°è gÁfAiÀiÁUÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉýzÀÝPÉÌ ±ÀgÀt¥Àà £ÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£Ár §UɺÀj¹PÉƼÉÆît CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É F »AzÉ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É D¥ï ªÀÄqÀðgï PÉøÀÄ ªÀiÁr J£ÀÄ ¸ÁzÀ£É ªÀiÁr¢Ý F ¸ÀƼÉÀ ªÀÄUÀ£Àß ©ÃqÀ¨Éræ CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨É¯Áè ºÉÆqÉzÀgÀÄ DUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉUÀÆ PÀÆqÁ §lÖUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ ºÀjzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À£ÀÄß E¯Éè PÉÆ¯É ªÀiÁr ©Ã¸ÁQj CAvÁ ºÉý ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀƯÁVzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀģɣÀ £ÀA: 26/2012 PÀ®A.143,147,323,354,504,506(2) ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤R PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .
¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄ®èl , ªÀAiÀÄ: 45ªÀ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: zsÀĪÀÄw , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zÁåªÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:16 FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ©.¹.JªÀiï. ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¢:24-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃmï §ÄPï vÀAzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÁV ºÉý vÁ£ÀÄ EzÀÝ ©.¹JªÀiï. ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ:-25.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æêÀÄw SÁ¹A©Ã UÀAqÀ ªÉÆâ£ï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:75ªÀ, ¸Á;UÉÆÃqÉPÀlÄÖªÀgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÁn¨Éøï£À°è ªÀÄ£É n.JªÀiï.¹ £ÀA.4-1-35 ªÀÄvÀÄÛ 4-1-34 EzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀvÀÛ ªÉÄÃ¯É ¸À¢æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£À ºÉAqÀw SÁ¹A©Ã vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , 1) SÁeÁºÀĸÉãï @ ¨Á§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÆâ£ï¸Á¨ï 2) ¸À°ÃªÀiï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÉÆâ£ï¸Á¨ï 3) D®ªÀiï¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£ï¸Á¨ï J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ M¦àUÉ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §¶Ãgï vÀAzÉ eÁ»ÃgÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ:50ªÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,
¸Á:PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁQÃgï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ¸Á:ªÀÄ»§Æ©AiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ¸ÁQë ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ SÁ¹A©Ã FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 18-02-2012 gÀAzÀÄ ¹.JªÀiï.¹ AiÀÄ°è £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ¸ÀļÀÄî M¦àUÉ ¥ÀvÀæ ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄ£É ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.95/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2012 PÀ®A.419 , 463 , 464 , 468 , 471 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
DzɪÀÄä¼ÀÄ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀUÉ ±ÉéÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁºÀÄ® CAvÁ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀÄUÉAiÀiÁzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£Á®Æ CqÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ §Ä¢ÝªÀAvÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀ°®è ¢£ÁAPÀ; 24.02.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ zÀÆQzÀÄÝ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É qÉÆÃtªÀÄgÀrAiÀÄ°è ©lÄÖzÀÄÝ DUÀ CPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä EzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ F ¸ÀÆ¼É ¸À®ÄªÁV ¸ÁPÁVzÉ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DzɪÀÄä¼ÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2012 PÀ®A: 498[J] 504,323,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.02.2012 gÀAzÀÄ -70- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 26/02/2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ:- 26/02/2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012, PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/20/12 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÄqÉ£ÀªÀgÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ vÁ:f:©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ37/PÉ-763 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Àé UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀÆîgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.PÉJ19/JªÀÄ,J-8455 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃUÀß® ºÁUÀÆ ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É vÉÆj¸ÀzÉà ªÀªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁj£À »A¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ, ºÀtÂUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2012, PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2012 gÀAzÀÄ 15:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. AiÀÄĸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ C§ÆÝ® C°ÃA 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-4-74 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ G¨ÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÆÌ® §¹ì£À°è §AzÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ¥ÀoÁt UÀ°èAiÀÄ PÁæ¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ T¯Á PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/ºÉZÀ-1665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨É¤ß£À°è ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2012, PÀ®A 323, 341, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34, L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 ¦AiÀiÁð¢ wæêÉt UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ wæêÀÄÄSÉ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: qsÉÆÃgÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆäj£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ wæêÀÄÄSÉ E§âgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÆ¸É C¤vÁ EªÀ½UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ £Á¼É £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁgÀåPÀæªÀÄ«zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ¹ÃgÉ E¯Áè £Á£ÀÄ E¯Éè EnÖ ºÉÆÃzÀ £À£Àß MAzÀÄ ¹ÃgÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAUÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ ¸Àƽ, gÀAr, AiÀiÁªÀ ¹ÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄ£É CAvÁ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ DgÉÆæ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àƽ, ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢UÉ CAvÁ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¨ÁâgÀ EªÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè PÉý §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ F PÀqÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ fêÀavÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಗೀರಿಶ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬ್ಬಾರ ಸಾ: ಪ್ಲಾಟ ನಂ 4 ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಿಲಯ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವದೇಶಿ ಕೈ ಕಸಬು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ಕಣಜೆ ಎಂಬುವವರು ಪರಿಚಯವಿದ್ದು ಇವರು ಸಹ ಕೈ ಕಸಬು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವು.ನಾನು ದಿನಾಂಕ 23/02/2012 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೇನು ದಿನಾಂಕ 24/02/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೈದ್ರಾಬಾದಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 25/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನು ನನ್ನ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗಿರೀಶ ಅಣ್ಣ ಇವರನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24/02/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಕ್ಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 25/02/2012ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮುರಿದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಮಾರಿಯ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಆಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ದೆವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಹ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 2000=00 ರೂ ಹೀಗೆ ಓಟ್ಟು 2,20,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 18/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಚವ್ವಾಣ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಸಿ ಕಲ್ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಸಾ ಕಾಳನೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 25/02/2012 ರಂದು ಕಲ್ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2012 -13 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು, ಐ.ಎ.ವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಲ್ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಾಮು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ.ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಲಿಂಬು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಕಲ್ಮೂಡ ಈತನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 11 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡದೇ ಹೊರತು ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ ಈತನು ಎದ್ದು ಬಂದು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಕ್ಕಿಮುಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 21/2012 ಕಲಂ 341.323.324.353.504 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಕರಬಸಪ್ಪ ಸೇರಿ ಸಾಃ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 13 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಲ ಇದ್ದು ಅಳಂದ ದಿಂದ ಉಮರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ರೋಡಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಹೆತಾಬ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದಅಲಿ ನಿಂಬಾಳಕಾರ ಇವರು ಸಹ ನನ್ನಂತೆ ಅವರ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ತಲಾ ಎರಡೆರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ನಾವು ದಿನಾಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಕ್ಕುಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ 20/02/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಲದಲಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ದಯಾನಂದ ಬಂಡೆ ಇವರ 2 ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಹೆತಾಬ ನಿಂಬಾಳಕರ ಇವರ 2 ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯದ ತೆಲಾಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಕನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಟೆ ಇವರ 2 ಎತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತರೆಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ನೇಗಿಲುಗಳು ಹೂಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಯೇ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ ದಿನಾಂಕ 21/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೊಡಲಾಗಿ ಮಹೆತಾಬ ನಿಂಬಾಳಕಾರ ಇವರ ಒಂದು ಎತ್ತು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 7 ಎತ್ತುಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಹಗ್ಗ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದು ಕೂಯಿದಾ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲಾ ಎತ್ತುಗಳು ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 42/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಪಾಂಡು ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ ಸಿಂಧೆ ಸಾಃ ಜಟ್ಟೂರ ಹಾ ವ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಸಿಂಧೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಿರೋ ಹೋಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-28 ಡಿ.ಜೆ-9660 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಉಮರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸುಲೇಪೇಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಾಪಾಸ ಜಟ್ಟೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಡಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋ ವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಾನು ಸಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡಗಾಲು ಕಿರು ಬೆರಳಿಗೆ, ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಎಡ ಮೊಳಕೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಘಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂತೋಷನ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಘಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಘಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪಘಾತದ ಪಡಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 19/2012 ಕಲಂ. 279, 337, 304 [ಎ] ಸಂ. 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Saturday, February 25, 2012

Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ§ÄC° @ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀıÀgÀt§¸Àì¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä FPÉAiÉÆA¢UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀPÉÌ CrØ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¹zÀݪÀÄä¼À PÀĪÀÄäQÌ£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ§ÄC° @ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà¤UÉ GªÀÄ®Æn eÁvÉæUÉ ¨Á CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÁwæ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ C°è CvÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr¹ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ 36- 674 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà£À£ÀÄß FZÀ£Á¼À-GzÁå¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr PÉÆ¯É «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ C°èAiÉÄà FZÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉ£Á°£À°è ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà£À ºÉtªÀ£ÀÄß ºÉÆUÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wªÀÄägÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà, 41 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ªÉĸÀ£ïPÉ®¸À, ¸Á: PÉAUÀ¯ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2012 PÀ®A. 302.109,201,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¤ÃªÀÅ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 22.02.2012 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2012 gÀAzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆE£À ªÉÄðªÀÄzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt mÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 ¢.24-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è UÁæªÀĸÀÜjUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï¸Á§ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð GB mÉîgÀPÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ®èl EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

 
 

      ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ J¸ï¹ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ Pɦ¹AiÀÄ°è CA¥ÉæAnøï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä Pɦ¹ §¸ï £À°è §AzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ MAzÀ£Éà PÁæ¸ï £À ºÀwÛgÀ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 25-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ§zï PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 36 J¸ï 9679 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r¯ÉPÀì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ ºÀÄ©âUÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛ JqÀUÀtAt£À ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀ zÀªÀqÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtUPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ 187 LJA« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 
 

-2-

¢.24-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è UÁæªÀĸÀÜjUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, eÁwB ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð, GB ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr PÉ®¸,À ¸ÁB ªÀÄ®èl FvÀÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:25.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ ªÀ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV EªÀgÀ ºÁ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 33 gÀ°è ªÀgÀzÀ¥ÀàUËqÀvÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ CAUÀ£ÀªÁr PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A: 143, 147, 504, 323, 341, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.02.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ