Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 23-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-03-2009

¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ «zÀÆåvÀ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆdªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà PÀmÁgÀ ¸Á: PÀÆqÀA§¯ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 13 gÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ® ¨Á«UÉ EzÀÝ PÀgÉAl PÉç® ªÉÊgÀ 40 ¦üÃl GzÀÝ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯ÁÌ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ J®Äè ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Àà oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøgÀÄ »r¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ «µÀAiÀÄ UÉÆÃvÁÛVzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ PÀgÉAl PÉç® ªÉÊgÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ qÁAUÉ ¸ÁB alUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

fÃ¥À rQÌ : MªÀð ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-3-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥Án® ¸Á: RAqÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 7-3-2009 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀVPÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CfðzÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀj§âgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄgÀhÄÄQ JPÀì¸À £ÀA. PÉJ 39 /eÉ 0057 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ f¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄUÀ£À §® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ f¥À £ÀAJA.JZï. 25/J-1569 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄgÁpAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¤rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄgÁp CfðAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 22-3-09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CuÉ¥Áà ¥Án® CªÀjUÉ PÀgɬĹ ªÀÄgÁpAiÀÄ°èzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 328 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/03/2009 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄgÁf zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 5 °Ãlgï PÁ夣À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EvÀÄÛ C. Q. 500/- gÀÆ £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð mÉA¥ÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-03-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀ¼À¸ÀAUÉ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzÀĪÉUÁV PÀlÖ¯ÁzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉ.J 38/ 4707 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÉÆ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ® ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è §AzÁUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆzÀ°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ EvÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ 16 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ £ÀUÀ£Átå PÀ¼ÀªÀÅ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-03-2009 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ CAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¸Á: ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¢: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 10 UÁæA ZÉÊ£À C.Q:8000/- gÀÆ 2) 4 UÁæA MAzÀÄ eÉÆv Q«AiÀÄ jAUÀ C.Q:4000/- 3) MAzÀÄ Q«AiÀÄ jAzÀ PÀjAiÀÄ §tÚzÀ ºÀgÀ½£ÀzÀÄ C.Q:3000/- gÀÆ 4) MAzÀÄ ¹®Ì ¸Áj CQ.2500/- gÀÆ 5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16000/- gÀÆ »ÃUÉ CA.Q. 34500/- gÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃqÀzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉ G®èAWÀ£É : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/09 PÀ®A 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 1(3), 3 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ. :-

¢£ÁAPÀ 22-03-2009 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.DgïJ«/¦J/¹Dgï-2008-09 ¢£ÁAPÀ 21-03-2009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹éPÀj¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¥ÀvÀæzÀ°è ¦æ¤¹¥Á® ¸ÉPÉæÃlj J¯ÉPÀë£À ZÀ«ÄµÀ£ï D¥sï EArAiÀiÁ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ G¯ÉèTzÀgÀ PÀæªÀÄvÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀÄÝ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæzÀ°è ²æà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ºÉzÀj¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt PÀ®A. 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀ®A. UÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ PÀ®A. 1(3), 3 G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 61/2009 PÀ®A. 152 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 1(3), 3 ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄ®§UÁð f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á|| PÉÆAqÉzÀUÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĺÁ¹¤ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß mÉAV£À CAUÀr¬ÄAzÀ E°èUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ ¢UÀA§gÀ vÀA. ¹zÀÝ¥Áà dªÀÄzÁgÀ ¸Á||vÉ®ÆègÀ ºÁ®ªÀ¹Û zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀzÀ ¥sÀ¹ð ¯ÉÊ£À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÀvÀÛ ªÀÄA¢gÀzÀ AiÀiÁwæPÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrP PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÁgÀqÁ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀ ªÉÄãÀgÉÆÃqïzÀ°è CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆAzÀ½ ªÀ||34 ªÀµÀð ¸Á||«.¦ ZËPï ±ÀºÁ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÀÄAqÁVj ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄrzÀªÀ£ÀAvÉ £Àn¹ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: ¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÁºÁ¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀߣÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀ¯Éà ªÀ||41 ªÀµÀð ¸Á||¨sÀAPÀlZÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt:

£ÉïÉÆÃV oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ 22-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀä ²æà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀÄ ªÉåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ EzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¤RgÀªÁzÀ PÁgÀt w½¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAz £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes
: ««zÉqÉ E¹àÃmï zÁ½, 09 d£ÀgÀ §AzsÀ£À :

²æà Cgï JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL. eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.03.2009gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.Cgï UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ UÀqÉØAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.680/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA.19/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà §¸ÀªÀgÁd PÉ.ºÉZï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ,¢£ÁAPÀ:21.03.2009gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ d»ÃgÀÄ¢ÝÃ£ï ¥Á±À zÀUÁð ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±À¦üà vÀAzÉ UÀįÁA ªÀÄºÉ§Æ¨ï ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.2,210/-ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀÀA.45/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ©zÀÄÝ ªÀÄPÀ̽§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:21.03.09gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á:«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀÀA.J¦21 J¸ï 0168 £ÉÃzÀÝgÀ°è 6 ªÀµÀðzÀ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ 9ªÀµÀðzÀ gÀ²äAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ©zÀÄÝ ªÀÄPÀ̽§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²æà PÉÆvÀÛ¥À°è CrªÉ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀA.21/2009 PÀ®A 279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀiÁ½UɬÄAzÀ ©zÀÄÝ M§â£À ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:22.03.09gÀAzÀÄ 1300UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ²æà ®PÀëöäªÀÄä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÀ¨ÉâÃgÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà, 20 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀÀ£ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀ¼ÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÝ PÀÆqÀ¯Éà C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ªÀiÁªÀ eÉÃd¥Àà vÀAzÉ qÉÆé gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt¸ÀA.01/09 PÀ®A174 ¹Cg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQUÉ ¸ÀÄlÄÖ 1 ®PÀëUÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀµÀÖ:

¢£ÁAPÀ:19.03.09gÀAzÀÄ 1245UÀAmÉUÉ ¸ÀÄtÚzÀPÀ®Äè UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄägÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀzÀrAiÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁr ¨ÉAQ ¸ÀjAiÀiÁV Dj¸ÀzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÁ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ZÀ¥ÀàgÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAvÀÄ, ¨ÁV®Ä ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, §mÉÖ §gÉ, PÁ¼ÀÄPÀr ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ®PÀëUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA.07/2009 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä M¥ÀàzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÉÆ¯É AiÀÄvÀß : PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÉzÀÝPÀƪÀÄð UÁæªÀĤªÁ¹, ¸ÀÆ£ÀÀªÀiÁ® CAd£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄ£ÀªÀiÁ® dA§¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨Á®¥Àà EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¦æÃw¹, EµÀÖ¥ÀlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀĪÀÅzÁV AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ CAd£À¥Àà¤UÉ ºÉÆ®-ªÀÄ£É AiÀiÁªÀÅzÉà D¹Û EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀî®Ä M¥ÀÄàwÛ®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÉéõÀ¨É¼É¹ PÉÆArzÀÝ ¸ÀÄ£ÀªÀiÁ® CAd£À¥Àà£ÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.03.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ªÀÄaѤAzÀ PÀÄwÛUÉ »A¨ÁUÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £ÁUÀgÁd ¢£ÁAPÀ:2203.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÀA.30/09 PÀ®A 341, 307 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Koppal District Crimes

1] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 14/2009 PÀ®A 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Áé«Ä zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 15/2009 PÀ®A 279,338,304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 134 ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 22-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ©ÃªÀÄtÚ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37 n-8873 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀĤî£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ: 22-03-09 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 16/2009 PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Áé«Ä zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°UÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝgÀ CzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

04] UÀAUÀªÀw (£À) UÀÄ£Éß £ÀA.51/09 PÀ®A.457,380 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉaiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ägÁªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß gÁr¤AzÀ «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼À MlÄÖ C.Q.46,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀݪÀÄä EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt gÀÆ 6,800=00 UÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

05] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/09 PÀ®A.279,338,L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CPÀÌ ¨Éé E§âgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁzÀ« PÀ¯Áå£À ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ªÉÆ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÉÆzÀ®Ä ¨Éé C«Ä£Á¼À£ÀÄß ªÀÄ0/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ »AzÉ PÀĽwzÀÝ C«Ä£Á¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉƦAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

06] PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. :- 70/09 PÀ®A.498 (J)504,307,308 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀ̼ÁzÀ ®Qëöä EPÉUÉ £ÀgÉUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA. FgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀnÖ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ FPÉUÉ EwÛÃZÉUÉ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ¼À PÀƸÀÄ £À£Àß ºÉÆðPÉ EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁjUÉ ºÀÄnÖ¢AiÉÆà UÉÆwÛ®è. AiÀiÁjUÉ ºÀqÀ¢¢ÝAiÀįÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¢£À PÀƸÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý, ¢: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ®Äè J¸É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÀ£ÉßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.