Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 22, 2011

Raichur District Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ 17-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï 04 £Éà ªÁqïð PÀ¨ÉâÃgï NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀiË£Éñï zÉñÀ£ÀÆgÀÄ , PÀ¨ÉâÃgï , ªÀAiÀÄ: 40ªÀ, G: ©.¹JªÀiï ºÁ¸ÉÖ¯ïzÀ°è CrUÉ PÉ®¸À , ¸Á: PÀ¨ÉâÃgï Nt §r¨ÉÃ¸ï ªÁqïð £ÀA. 04 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CA©PÁ vÀAzÉ ªÀiË£Éñï zÉñÀ£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ:21ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï , G: ©.PÁªÀiï 2 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄwÛvÀgÀ PÀqÉUÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.175/11 PÀ®A.ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ 21/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸Áé«Ä ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 33 JªÀiï. 145 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wPÀÌ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: UÀzsÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÁgÀ UÁæªÀÄzÀ 1) £ÀgÀ¹AºÀ 2) ©üêÀÄgÁAiÀÄ 3) «ÃgÀ¨sÀzÀæ 4) ¹ÃªÀÄ£ï 5) UÀÄAqÀ 6) PÉÆý ¹zÀÝ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥À qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀæ¸Àgï «ÄµÀ£ï gÉÆÃr¤AzÀ M§â n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£ÀjUÉ C®è°è ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 35/2343 CAvÁ EzÀÄÝ n¥ÀàgÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ ²ªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2011 PÀ®A. 279,337, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ 21/10/11 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiË¤Ãµï ªÀÄĢίï, L.J.J¸ï., ªÀiÁå£ÉÃfAUï qÉÊgÉPÀÖgï eɸÁÌA UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ EAVèõÀ£À°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, CzÀgÀ°è vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ L.©.AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁmÁ ¸À¥sÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÀªÀÄUÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è vÁªÀÅ PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ L.©. PÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ C°è ¸ÉÃjzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÁUÀ C°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ gÀQë¹zÀÄÝ DUÀ L.©AiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ±Á¸ÀPÀjzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV CªÀgÉÆA¢UÉ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁf£À «µÀAiÀĪÁV ZÀað¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 241/11 PÀ®A 143,147,341,323,353 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


²æà vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 38 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ²ªÀUÁå£É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ zÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀÆ° PÉÆqÀzÀ PÁgÀt FUÀ ¨ÉÃgÉƧâgÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt ²ªÀUÁå£É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÁå£É¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀUÁå£É¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £À¸À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ F «µÀAiÀĪÁV F ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁ¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà »£É߯ÉAiÀÄ°è vÁAiÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸À §gÀĪÁUÀ CVìAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ ``J£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°UÉ ¨Á CAvÁ CAzÉà §gÀªÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVÛâ, £ÁªÀÅ PÀ®Äè PÉÆrÛë ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ gÉÆPÀÌ PÉÆqÁÛgÉãÀÄ'' CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀÆQzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÁAiÀÄtÚ£ÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 240/11 PÀ®A504,323,326,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÀtÂvÀzÀ ²PÀëPÀgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt FUÉÎ 2 wAUÀ½¤AzÀ ¥Àæw ¢£À PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀqÀØgï, 16 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ªÀiÁ£À«UÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀqÀØgï, C¥É DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ªÀiÁ£À«FvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ UÀtÂvÀ ²PÀëPÀgÁzÀ CdÄð£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj lÆåµÀ£ï ºÉý¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 21/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀºÀ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ lÆåµÀ£ï ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸À CzÉà DmÉÆÃzÀ°è ¤ÃgÀªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀªÀgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 239/11 PÀ®A279,337,338 L¦¹ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzɸ


zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §Ä¼ÀîAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå ©gÀzÁgÀ 60 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ DvÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-22-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1;00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÉÆ¥ÁrUÉ EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ dAwUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è, CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA
30/2011 PÀ®A-174 ¹ Cgï ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ : zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.
°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-11 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀjd£À EªÀgÀ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄtÂÚ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä zÀÄgÀUÀ¥Àà wxÀð¨sÁ« FvÀ£À ºÉÆ®¢AzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨sÁ«AiÉƼÀUÉ PÁ®Ä eÁj ©zÁÝUÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ VqÀ- UÀAmÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À §®¥ÀPÀÌqÉUÉ, JqÀUÀqÉ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉà ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gÀ 19/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


¢£ÁAPÀ:-19/10/2011 gÀAzÀÄ1300 UÀAlUÉ Hn UÁæAzÀ ¸ÀªÉð £ÀA-8/© £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆîzÀ°è. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ UÀt ªÀåªÀ¸ÁÜPÀgÀÄ Hn a£ÀßzÀ UÀt zÉêÀzÀÄUÀð RVR PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «£ÁPÁgÀtªÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀåªÀV ¨ÉÊ¢gÀÄvÀÛ£É, JAzÀÄ £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2011 KLm-341,504 L,¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w;-¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 00-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J.¦.JªÀiï.¹ ªÉÆzÀ®£Éà UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀnÖ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ ¯ÁV 1 CAiÀÄå£ÀUËqÀ , AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ , gÁWÀªÉÃAzÀæ , «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ , ºÁUÀÆ £ÀÆgï¥ÀmÉïï J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.3,300/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.174/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.10.2011 gÀAzÀÄ 187 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-10-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2011

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ PÀÄgÀ£À½îPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝÃrØ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÁ¯ÉÆÝÃrجÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄÄzÀÄPÀ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ M¼ÀPÉÆmÉAiÀÄ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¤UÉ JQìqÉAl ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ EªÀÄwAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ£ÀÄ¸ï ¸Á: ±ÁºÁUÀAd PÀªÀiÁ£ÀzÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ¥ÁgÀ¸À¯ï PËAlgÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ¸ÁfÃzÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ EªÀÄgÁ£À E§âgÀÆ ¸Á: a®Vð EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ Erè ¥ÁgÀ¸À¯ï ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¥ÁgÀ¸À¯ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C¯Éèà EzÀÝ £Á®ÄÌ ¨ÉÆAqÁUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉÆAqÁzÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÖÃ¯ï ¥ÉèÃl¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2011 PÀ®A 324, 427, 504, 506(2) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢UÉ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ DAiÀiÁåð gÀªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 20/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ D£ÀAzÀ eÁ£À«ÃgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤ªÀÄUÉ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁ E¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¹nÖ¤AzÀ C°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-598 £ÉÃzÀPÉÌ PÉÆìÄw¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁr CzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CzÉ PÉƬÄw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁd ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ªÀi˯Á ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤Ãj£À ¸À®ÄªÁV £À¼À PÀÄr¹PÉÆArzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆæ AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸ÉPÉæÃlj ¸Á: WÉÆÃqÀªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß £À¼ÀzÀ ¤Ãj¤AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PɸÀgÀÄ DUÀÄwÛzÉÝ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ QwÛ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ QvÀÛ¨ÉÃqÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÁåArPÁå¥ï §rUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¨sËgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦ r N DzÀ CºÀäzÀ SÉʪÉƢݣÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ºÀt JwÛ HgÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀ£À±ÉÃnÖ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ) CªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁ£Àå ¯ÉÆPÁAiÀÄÄPÀÛ gÀªÀjUÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀwõÀ, ªÀĺÉñÀ 3 d£À PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀgÀ°è ªÀĺÉñÀ£ÀÄ J°èUÉ £ÀqÉ¢¢Ý ¤®Äè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ «gÀÄzÀÞ «£ÁB PÁgÀt ¯ÉÆPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ Cfð ¸À°è¹¢Ý CAvÁ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ¸ÀwõÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢Ý ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: M¼ÀPÉÆÃmÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd »AzÉ C§PÁj ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É M¼ÀPÉÆmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á: ªÁ®zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÁ®, §®PÁ°UÉ, §® CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqɸÉÆAlPÉÌ, gÉÆArUÉ, JqÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20/10/11 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁªÉÆÃzÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £É®ªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EvÀ£À QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À ±ÉÃqï ºÉÆqÀzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ ¥sÀ½ ªÀÄÄjvÀÄ CAUÀrAiÀÄ°nÖzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ 1) PÁdÄ 5 PÉf C.Q.4000/-gÀÆ, 2) fÃgÁ 10 PÉf C.Q 2000/- gÀÆ, 3) ¨ÁzÁªÀÄ 5 PÉf C.Q 7000/- gÀÆ, 4) E£ïªÉÃlgï ¨Áålj 2000/- gÀÆ, 5) ¸Á§Ä£À UÀÄlPÁ ¹ÃUÀgÉÃl ¥ÁåPÉmï C.Q 4000/- gÀÆ 6) EvÀgÉ QgÁuÁ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 5000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÖ C.Q 24,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ಉ: ಬಸ ಕಂಡಕ್ಟರ ಡಿ.ಸಿ ನಂ. 164 ಬಸ ಘಟಕ ನಂ.3 ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ: ಬೊರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 21-10/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿತನೂರಕ್ಕೆ ಹೊಗಲು ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್‌ ನಂ. ಕೆಎ 32-ಎಫ್‌-1319 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸೀಟ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದನು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಿತನೂರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ, ಮರಳಿ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಸ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಹತ್ತಿರ 5 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ ಡ್ರೈವರ ರವಿ ರವರು ಬಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಆ 5 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಮ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಬಸಸ್ಟ್ಯಾಂಡದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಿದ್ದ 4 ಜನ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಸ ಚಾಲಕ ರವಿ ಹಾಗು ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಾಣೆಗಾಂವದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಬಸ ಟಿಕೇಟ ಹಣ 535/- ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೊ ಬಿದ್ದು ಕಳೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ:ನ 113/2011 ಕಲಂ:323, 353, 504 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾತಿಲಕ ನಗರ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು,ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ ಇತನು ಇನಾಮದಾರ ಪ್ರೀ.ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಸೈನ್ಸ ಓದುತ್ತಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 15-10-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದವನು ಸಾಯಂಕಾಲವಾದರೂ ಮನಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 240/2011 ಕಲಂ. ಹುಡುಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.    

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಹೌಸಿಂಗ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 21.10.11 ರಂದು ನಾನುಬ ನಂ ಕೆ.ಎ 34 ಹೆಚ 2549 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹಳೇ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಡಿಪ್ಲಸ್ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದಾಗ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಎಸ 1812 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಕ್ಬರ ಇತನು ರೇಲ್ವೆ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೂಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 134/11 ಕಲಂ: 279, 337 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಆಳಂದ ಸಾ|| ದುತ್ತರಗಾಂವ ರವರು, ದಿನಾಂಕ 20/10/11 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಹತ್ತರಕಿ ಮತ್ತು ವೀರಣ್ಣಾ ಶಿರೂರ ಇವರು ಮಂಗಾಣೆಯವರ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/03 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತಣೆ ಮಾಡಿ ಅದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 01.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಚೀರಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಎರಡು ಜನರು ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಯಾರೋ 3 ಜನರಿದ್ದು ಅವರು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ, ಸಿದ್ದಾರಾಮ ಹತ್ತರಕಿ ಮತ್ತು ಬೀರಣ್ಣಾ ಇವರಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮಾಡನಾಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅವರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತಾಳದೆ ಒಂದೆ ಸವನೆ ಚೀರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 116/2011 ಕಲಂ 324, 34 ಐಪಿಸಿ. ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉUÉ ZÀ£Àß½îà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 103, 55, 396 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ ¦.²æäªÁ¸À EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ºÀt 275=00 gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ zÉÆgÉwzÀÄÝ,EgÀÄvÀÛzÉ Nr ºÉÆzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä £Á¤ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉƸÉÊn ºÀwÛgÀ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 117, 37, 190, 378 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉƸÉÊn ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è MAzÀÄ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥À¯ÉèPÀnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ V¯ïØ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä (2) ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀÝjAzÀ CªÀgÀ CtÚ£ÁUÀĪÀ ²æà ºÁ®¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¸ï-6364 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï£À°è DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ-PÁgÀlV. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀlV EªÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- ©.ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.ºÉƸÀ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØnÖ ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁàgÀ G:ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: ©. ºÉÆøÀ½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À. ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ:13 ªÀµÀð E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.-37/ Dgï-2543 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ zÀ±Àð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ £ÁgÁAiÀÄt JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw EªÀiÁªÀÄA© EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀĺÀäzÀ° vÀA¢ ±ÉÃRªÀĺÀäzÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²æà ®QëöäãÁgÁAiÀÄt CUÉÆæà EAqÀ¹ÖçÃdzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß C½AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.f.¦.J¯ï. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï. PÉ.J- 37 / E- 5685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ° EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. JA. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.