Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 20, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CmÁæ¹n.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w

    ¢£ÁAPÀ 19.09.2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð,PÀÆ° PÉ®¸À ,eÁw: ªÀiÁ¢UÀ,¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ UÀ§ÆâgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ PÀjUÀÄqÀØzÀ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ;50 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ ©qÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀßzÉãÀ¯É ¸ÀÄ¢Ý ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÁPÀ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrèAiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ ªÀÄÆtPÁ°UÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ EzÉà PÉÆrè¬ÄAzÀ ¤£ÀߣÀÄß PÀrzÀÄ ©qÀÄªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013 PÀ®A 324,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.09.2013 gÀAzÀÄ 39 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-09-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-09-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/13 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-09-2013 gÀAzÀÄ  ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ N.¦ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ JA.J¯ï.¹ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 0030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JA.J¯ï.¹ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G;PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á;ªÀįÁÌ¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ;f;©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-09-2013 gÀAzÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 1030 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÁgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸À£Á ©AiÀiÁ𤠺ÉÆÃl®PÉÌ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛUÉ £À£Àß PÁ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ‘’ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ zÉÃSÉ ZÀ®£É £À» CvÁPÁå ‘’ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.  CªÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¥ÁàV PÁ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ PÉý £Á£ÀÄ ºÉÆÃl® ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ E£ÀÄß DgÀÄ d£À C¥ÀjavÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è  E§âgÀÆ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ M§â£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ PÀÄwÛUÉ ªÉÄïÉ, UÀAl°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.  E£ÉÆß½zÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.  ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®Ä dUÀ¼À ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ ‘’ RvÀA PÀgÀ£Á ¸Á¯ÉPÉÆ ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀjAzÀ  vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ DAzÁæ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CªÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà qÀ¥ÉÆàgÉ J¯Áè°AUÀ ±ÁºÁ¥ÉÆgÀ ºÁUÀÆ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄ£Áß PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr ±ÀnðUÉ gÀPÀÛ ºÀwÛgÀĪÀzÀÝjAzÀ J£ÁVzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸À£Á ©AiÀiÁ𤠺ÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ 7 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
  
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/2013 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/09/2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ªÀÄAUÁ¼ÉªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ªÀÄÄ: vÁd¥ÀÆgÀ (ºÉZÀ) vÁ : & f : ©ÃeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ªÀÄAUÁ¼É  30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ°AUÀ PÀ§ÆgÀ 2) ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®§¼ÀUÉ 3) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Áà PÀ§ÆgÀ 4) ¤Ã®PÀAl vÀAzÉ C¥Àà¸Á§ C½eÉÆüÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ J¯ÉQÖçPÀ® UÀÄvÉÛzÁgÀgÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÉÆ®PÀgÀ ¸Á: ©ÃeÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ PÀA§PÉÌ ªÉÊgÀ J¼ÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ªÉÊgÀ J¼ÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 18/09/2013 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À eÉÆÃvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ PÀ§ÆgÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄAUÁ¼É FvÀ¤UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀgÉAl vÀUÀ° UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝªÉ JAzÀÄ w½Ã¹gÀÄvÁÛ£É.  ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É  ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ gÀªÉÄñÀ  PÀ§ÆgÀ gÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w¼À¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 18/09/2013 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ UÀÄvÀÛzÁgÀ «oÀ® PÉÆ®PÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀjUÉ ªÉÆèÉÊ® PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ PÉ E © EAzÀ J¯ï.¹ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£É. ¤ÃªÀÅ ªÉÊgÀ J¼É¬Äj JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀÄ PÀA§PÉÌ Jj ªÉÊgÀ J¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è «zÀÆåvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¢gÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ 1130 UÀAmÉUÉ MªÀÄä¯É «zÀÆåvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ §AzÀÄ. ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ JqÀ ¥ÀPÉÌAiÀÄ°è «zÀÆåvÀ vÀUÀ° ¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/13 PÀ®A 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 19/09/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ §¸Á¥Áà eÁ£É ªÀAiÀÄ : 69 ªÀµÀð eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G : ¤ªÀÈvÀ £ËPÀgÀ ¸Á : w£ÀzÀÄPÁ£À UÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/09/2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ UÀuÉñÀ ªÉÄÃgÀªÀuÉUÉ £ÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀÄAUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§âgÀÆ DgÉƦvÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÌ §A¢zÉ CAvÀ CAzÀÄ CzÀgÀ°è ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr CAVAiÀÄ UÀÄAr PÀr¢gÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆß E§âgÀÆ CªÀ¤UÉ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉƦvÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಂದೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂದೇಪ್ಪ ಜಗಮೋಳ ಸಾ: ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಇವರು ದಿ: 17-09-2013 ರಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೂರ ಪೆಂಟಪ್ಪ ಇವರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಉರಲ್ಲಿ ಮೇರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಚಂಡ್ರಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಾಕಲು ನಮ್ಮುರ ಗೇಟದಿಂದ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇಲ್ಲರೂ, ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ದಿ: 17-09-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2300 ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ಗೇಟ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶಾಂತಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಎದರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನಾದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೊಶರ್ ಇತನು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ನಿಂಯತ್ರಣತಪ್ಪಿ, ಪ್ಲಟಿಯಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲಾ. ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಇತರೆಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ. ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿದ್ದು, ನಂತರ ನಮ್ಮೂರಿನವರು ಯಾರೋ ಅಂಬುಲೆನ್ಸಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದು, ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುರುಮಠಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ, ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾದಂತ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಭೋಗಮ್ಮಗೋಳ, ಇವರಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಯಪ್ಪ ಕೊನೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಯಪ್ಪ ಕೊನೇರಿ ಸಾ: ಬುರಗಪಲ್ಲಿ ತಾ: ಸೇಡಂ ಇತನು ಹೈದರಾಬಾದನಲ್ಲಿರುವ ನೀಖಿಲ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ದಿ: 19-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.