Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 17, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-07-2019

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-07-2019

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆÃdUÉÆAr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁAiÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ¸ÀgÁAiÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤°è¸ÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÉà MAzÀÄ «µÀAiÀĪÁV UÀAqÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-07-2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À PÉÆArUÉ ¸ÁÌ¥sÀð¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà CwªÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: ZÉÆAr  UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw CwªÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á® wj¸À¯ÁUÀzÉ CzÉà aAvÉAiÀÄ°è ¸Á® ¨sÁzɬÄAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 72/2019, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ºÉƼÀPÀgÀ ¸Á: JPÀA¨Á gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UɼÉÃAiÀÄ£À eÉÆvÉ OgÁzÀPÉÌ §AzÀÄ OgÁzÀ¤AzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ OgÁzÀ JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌAiÀiÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä JPÀA¨Á PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/E-6776 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄÆägÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ §ÄgÀÄqÉ MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA. JAJZï-20/©PÉ-6248 £ÉÃzÀÄ, CzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ CzÉà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ªÀĵÁÚ vÀAzÉ ±ÉõÀªÀ UÉÆAzÀ½ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, «£ÉÆÃzÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢®è F PÁgÀt vÀªÀÄÆägÀ ¨sÁUÀªÀvÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ WÉÆgÀªÁqÉ gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr JPÀA¨Á PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À ¤°è¹ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ CªÀj§âjUÀÆ PÀÆqÀ¯É OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 73/2019, ಕಲಂ. 279, 304 () ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 16-07-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಿಖೀಲ ತಂದೆ ರವಿಂದ್ರ ಮೋರೆ, ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ), ತಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರ ತಂದೆಯವರಾದ  ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಪ್ಪಾ ಮೋರೆ, ವಯ: 45 ವರ್ಷ ರವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಲಕ್ಕೆ  ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ-ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 50 ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ನಿರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಆರ್-1909 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 87/2019, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 16-07-2019 ರಂದು ಬೀದರ ನಗರದ ದೀನ ದಯಾಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೊಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್. (ಕಾ.ಸು) ಮಾರ್ಕೆಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಪನ್ನಾಲಾಲ ತಂದೆ ಬನ್ಸಿಲಾಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, 2) ಸಂಜು ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಕಸಬೆ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, 3) ರಾಹುಲ ತಂದೆ ರತಿಲಾಲ ಕಾಂಬಳೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, 4) ಸಿಕೆಂದರ ತಂದೆ ಖುರ್ಶಿದ್ ವಯ: 32 ವರ್ಷ ಹಾಗು 5) ಮನೋಜ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಕಾಳೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ: ಮಾಂಗರವಾಡಿ & ಸಾ: ದೀನ ದಯಾಳ ನಗರ ಬೀದರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬಾ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೊತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಇತನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ 1250/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.