Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 29, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-07-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-07-2016


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/16 PÀ®A 2 ¦æªÉãÀë£ï D¥sï E£À¸À¯ïÖ lÄ £ÁåµÀ£À¯ï D£À¸Àð DåPïÖ 1971 :-
ದಿನಾಂಕ 28/07/2016 ರಂದು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮುರ್ಗೆ ವಯ:26 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮುರ್ಕಿ ತಾ:ಔರಾದ [ಬಿ] ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 28/07/2016 ರಂದು 07:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಬಾಜಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಧನರಾಜ ಟೋಕರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸೇವಕ [ಪಿವನ್] ತುಳಸಿರಾಮ ಸಂಗನಾಳೆ ರವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಕಛೆರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಹರಿದು ಹೊದ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಏರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಫರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸೈಲಾನಿ ಮುಲ್ಲಾ, ಹಣಮಂತ ಭೋಪಾಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ಬಾರೋಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹರಿದು ಹೋದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.    

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ 105/16 PÀ®A 354(¹)  L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 67 L.n JPÀÖ  :-
¢£ÁAPÀ. 28-07-2016 gÀAzÀÄ. 1800 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄzsÀÄ UÀAqÀ AiÀi˺Á£À ªÀªÀiÁð£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ- 22 ªÀµÀð eÁ/ Qæ±ÀÑ£À G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ £ÀAzÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ. 26-07-2016 gÀAzÀÄ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÁAiÀÄPÉÆqÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ®zÀ°è ¸ÉƤ EªÀ¼À ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß ¥sÉÃ¸ï §ÄPïzÀ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ®zÀ°èzÀÝ ¥sÉÃ¸ï §ÄPïzÀ°è EzÀÝ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ F ¥sÉÆÃlÄ AiÀiÁgÀÄ ºÁQzÀgÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉʪÀ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ªÀªÀiÁð£ÀÆgÀ ¸Á/ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÆèÉÊ®zÀ°è ¸ÉƤ EªÀ¼À ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ®zÀ°è JAzÀÆ vÉUÉzÀ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÃ¸ï §ÄPï£À°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. £À£Àß vÀAVAiÀÄ ¥sÉøïzÀ°èAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ F  §UÉÎ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® C£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß ¥sÉÃ¸ï §ÄPï zÀ°è ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §gÉzÀÄ  JAzÀÄ §gÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/16 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ :-                                                      
¢£ÁAPÀ 28/07/2016 gÀAzÀÄ 15 ;30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ   ©Ãj [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt PÀnÖ ¥Àt vÉÆnÖ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°èè PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «¯Á¸À vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ; PÀ§â°UÁ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ©Ãj [PÉ] .CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 800 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 2] PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀIJAzsÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ; J¸ï,¹ [ºÉƯÉAiÀÄ] G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ©Ãj [PÉ].CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 200 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 3] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ  ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ©Ãj [PÉ].CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 300 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 4] §AqÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¥ÀmÉß  ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ©Ãj [PÉ].CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 500 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 5] ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¸ÀÄvÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèA G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ©Ãj [PÉ].CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 300 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 6] zsÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ OvÀ¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ©Ãj [PÉ]. CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è 3 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀ£À ªÀÄÄAzÉ 900 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. »ÃUÉ J®ègÀ PÉÊAiÀÄ°è 18 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ J®ègÀ ªÀÄzsÉå 34 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 240 /- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ, »ÃUÉ MlÄÖ 52 E¹ÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3240- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾ; ಪ್ಲಾಟ ನಂ 139 ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ ಗಂಜ  ಕಲಬುರಗಿ  ಇವರ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೊಂದು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಲ್ಸಸ್ ಎಂಬ ದಾಲಮಿಲ ಇದ್ದು ಅದರ ನಿಗರಾಣೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಿಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 22/07/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಲಮಿಲದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಲಮಿಲದ ಶೇಟರ ಗೇಟ ಕೀಲಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 23/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಲಮಿಲಗೆ ಬಂದು ಶೇಟರ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ದಾಲಮಿಲದ ಗೋಡೆಯ ವೆಂಟಿಲೇಟರ ಮುರಿದು ಪತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ದಾಲಮಿಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ದಾಲಮಿಲದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 50 ಕೆಜಿ ತೂಕದ 16 ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಚೀಲಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ದಾಣೀ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ದಾಲಮಿಲದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ ಮುರಿದು ದಾಲಮಿಲದಲ್ಲಿದ್ದ 50 ಕೆಜಿಯ 16 ಚೀಲ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಅ.ಕಿ= 100000/-ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 28/07/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೃತ ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಇನತು ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಆರ್.ಎಸ್.ಕಾಲೋನಿಯ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯಮಹಾ ಶೊರೂಮ್ ಎರುರಗಡೆ ಮೇನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ರೋಡ ಬದಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೇ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಪ್-1688 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಡಿಪೊ ನಂ 3 ಕಲಬುರಗಿ ಸಾ: ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮ ತನ್ನ ಬಸನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ ಪ್ರಶಾಂತ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಇತನು ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಎಡಭುಜದ ಮೇಲೆ ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ಮಗ್ಗಲು ಬಲಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ  ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ರಾಯಪಳ್ಳಿ ಸಾ : ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

 

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/7/16 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 J.JA PÉÌ ¦gÁå¢üÃUÉ  RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ¼Àî¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ 14 mÁæöåPÀÖgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀlÖtPÉÌ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹,¦.L ¸ÁºÉçgÁzÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ªÁ°ÃPÁgÀ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ°è E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è PÉÆAPÀ® UÁæªÀÄzÀ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MlÄÖ 14 ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ gÁAiÀÄ°Ö ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÉÆÌøÀÌgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è vÀÄA© PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ 14 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 14 mÁæöåPÀÖgÀªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 10.00 J.JA PÉÌ  §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj 14 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀgÀ¢ ¤rzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2016 PÀ®A 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA.PÉÌ ZÁªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J-33-nJ-6044 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J.-32-n-2262 £ÉzÀÝgÀ°è  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2016 PÀ®A 32,34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ: 28/07/2016 gÀAzÀÄ 11-45 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ©üÃ.UÀÄr eÉêÀVð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉÆÃvÀ¥ÉÃmï PÁæ¸À PÉ£Á® ºÀwÛgÀ eÉÆåÃw zsÁ§zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹¦L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, ¦.J¸ï.L ©üÃ.UÀÄr ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) 180 JªÀiïJ¯ï £À 42 N.n ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ: 62.19 gÀÆ 2) 90 JªÀiïJ¯ï £À 100  Njf£À¯ï ZÉéöÊ¸ï  ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ QªÀÄävÀÄÛ: 26.54 gÀÆ 3) 650 JªÀiïJ¯ï £À 22 QAUï ¦ü±Àgï ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál° QªÀÄävÀÄÛ 120/- 4) 180 JªÀiïJ¯ï £À 10 D¦üøÀgï ZÉéöÊ¸ï ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¥ËZÀ£À QªÀÄävÀÄÛ 73.88/- 5) 90 JªÀiïJ¯ï £À 130 JªÀiï.¹ gÀªÀiï  ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál° QªÀÄävÀÄÛ 37.34/- 6) 180 JªÀiïJ¯ï £À 17 EA¦ÃjAiÀĪÀiï §Æèöå ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál° QªÀÄävÀÄÛ 131.96/- 7) 180 JªÀiïJ¯ï £À 11 JªÀiï.¹ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Ál° QªÀÄävÀÄÛ 131.96/- »ÃUÉ MlÄÖ 17193.86 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 2190 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 2 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ 2-15 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2016 PÀ®A 32,34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.