Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 19, 2015

Raichur District Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛ E§âgÀ §AzsÀ£À :
     f¯ÉèAiÀÄ°è  PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¹ MlÄÖ gÀÆ.13,30,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ 133 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÀ¼ÀîvÀ£À PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¯Á¯ï¸Á¨ï, ¸Á: PÁqÀÆègÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ36-JA- 78£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛ§â DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµï ZÀªÁuï, PÀ£ÁåPÉÆüÀÆgÀÄ vÁAqÀ, f¯Éè AiÀiÁzÀVj FvÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀĽ«£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. EzÀjAzÀ f¯ÉèAiÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt, ªÀiÁ£À«, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉUÀ¼À°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÝ MlÄÖ 15 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀjUÁV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
     PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸À®Ä ²æÃ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹¦L.              ²æÃ. gÀªÉÄñÀ gÉÆnÖ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃ. ¨Á¼À£ÀUËqÀ, ¦J¸ïL. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ,             ²æÃ. J¸ï.JA.¥Ánïï, ¦J¸ïL. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt, ²æÃ. wªÀÄätÚ ZÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ, vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ,            ²æÃ. ªÀĺÁAvÉÃ±ï ¸ÀdÓ£ï, §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ, eÉ. zÉÆqÀØ¥Àà ¦J¸ïL. AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ±ÉlÖ¥Àà, ZÉ£ÀߥÀà, UÀAUÀ¥Àà, ªÉĺÀ§Æ¨ï, UÉÆëAzÀ gÁdÄ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ J¸ï.¦., ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉÆ°¸ï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. eÉ.¥Á¥ÀAiÀÄå ºÁUÀÆ r.J¸ï.¦ . ²æÃ. JA.¥ÁµÁ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâ¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÀAqÀzÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æÃ. ¸ÀĤ¯ï CUÀgïªÁ¯ï, Lf¦. F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, PÀ®§ÄgÀÄVgÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA¹¹gÀÄvÁÛgÉ.
¸Á®UÀÄAzÀ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ : ¢£ÁAPÀ : 09.03.2015gÀAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ AiÉÆÃV±ÀégÀ¸Áé«Ä, ¸Á : ¸Á®UÀÄAzÀ  EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F PÀÄjvÀÄ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL.gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¤Ã®ªÀÄä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ SÁeÁ ¸Á¨ï ªÀÄPÁAzÀgï FvÀ£Éà PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ¥ÀvÉÛ ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ. ¹¦L. ²æÃ. gÀªÉÄñï gÉÆnÖ gÀªÀgÀÄ C£ÉéõÀuÉ  PÉÊUÉÆAqÀÄ DgÉÆæ SÁeÁ ¸Á¨ï ªÀÄPÁAzÀgï FvÀ£À£ÀÄß §A¢¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.
PÀÄSÁåvÀ PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À.
     EwÛZÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ªÀgÀ¢AiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. F. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ¹¦L. ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÉÆ£À¥Àà, ºÉZï.¹.69, UÉÆÃ¥Á®, ¦¹.605, U˸ï¥ÁµÁ ¹¦¹. 502gÀªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ : 18.03.2015gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°ègÀĪÁUÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĸÁÛ£ï µÁ vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ã£ï, ªÀ :55ªÀµÀð, eÁ :zÀªÉÃð±ï(¥sÀQÃgÀ) G :¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á : ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ, vÁ : avÁÛ¥ÀÄgÀ, f¯Áè : PÀ®§ÄgÀÄV EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ 1) UÀÄ£Éß £ÀA.17/2015, PÀ®A :457, 380 L¦¹. 2)165/2013, PÀ®A :457, 380 L¦¹, 3)106/2014, PÀ®A : 457, 380 L¦¹, 4)221/2014 PÀ®A :457, 380 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 5) 223/2014, PÀ®A :457, 380 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ 1,43,000gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtzÀ  ¥ÉÊQ 1,00,000/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 20,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ J¯ï.¹.r. n.«. d¥sÀÄÛ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ªÉÄîÌAqÀ vÀAqÀUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ, ಪೊಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್, : ಬಿ.ಕಾಂ 3 ನೇ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಲೇಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂಧನೂರು ಸಾ: ಬೂದಿವಾಳ್ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ ಬೂದಿವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ಬೀರ 2) ಸಂತೋಷ 3) ವಾಸು 4) ಮಂಜುನಾಥ 5) ಮೈಜುಲ್ ಪಾಷಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಮಲ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ 6) ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರವಿ 7) ಸಾಸಲಮರಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಶಶಿ 8) ಸಿದ್ದಾಪೂರ ರಾಘವೇಂದ್ರ 9) ಅನೀಲ್ ಹೊಸ್ಸಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೂದಿವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬೂದಿವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು ದಮ್ಮಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ  ದಿನಾಂಕ : 18-03-2015 ರಂದು 12-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬೂದಿವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಒಂದುಗೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನಿರುಪಾದಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು, ಕೈಯಿA ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 40/2015 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈಜುಲ್ ಪಾಷಾ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮಾಬುಸೇನಿ, ಹೊಸಮನಿ, ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ; ಬಿ.ಕಾಂ 4 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂಧನೂರು ಸಾ: ಮಲ್ಕಾಪೂರ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£ÀÄ ಮಲ್ಕಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ಬಸವರಾಜ್ 2) ಗೊಲ್ಲರ ನಿರುಪಾದೆಪ್ಪ 3) ಕುರುಬರು ರಮೇಶ 4) ಕುರುಬರು ಬಸವರಾಜ್ 5) ಕುರುಬರು ನಾಗರಾಜ್ 6) ಶರಣಬಸವ 7) ಯರಿಯಪ್ಪ 8) ಮಹಾಂತೇಶ  ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಬೂದಿವಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಬೂದಿವಾಳ್   ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಕಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೂದಿವಾಳ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಮಲ್ಕಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು ದಮ್ಮಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರ  ದಿನಾಂಕ : 18-03-2015 ರಂದು 12-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮ್ಲಕಾಪೂರ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಒಂದುಗೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ, ಉಗುರಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ  ಚೂರಿ, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ, ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  .  ಗುನ್ನೆ ನಂ 41/2015 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 323, 324, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
£ÀA©PÀ zÉÆæúÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ: 18-03-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲರಾಜ ದೇವರಕದರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ಬಿ ಮನ್ಮಥ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಕಲ್ಮಲಾ ಇವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಹಣ ರೂಪಾಯಿ 4.58.202 ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-02-2012 ರಂದು ಅನುಬಂಧ . ಮೂಲಕ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ರಾಯಚೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 05-03-2012 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಂದ ಚೆಕ್ ನಂ:BW/729984 ಟೋಕನ್ ನಂ: 00799080 ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ ಸೆಳೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ರವರು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ನೌಕರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ ವಿತರಣೆ ವಹಿ ಪರಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ನೌಕರರು ಹಣ ಪಡೆದಂತೆ ರುಜುವಾತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ 4.58.202 ಗಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅರಸಪ್ಪ ದ್ವಿ.. ತಹಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ರಾಯಚೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ರವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಾಹಗೀರದಾರ ಇವರುಗಳು ಸದರಿ ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್ ಹಣ ರೂ 4.58.202/- ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ದೂರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ  ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ರಾಯಚೂರು ರವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2015 ಕಲಂ: 409 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw «ªÀįÁ UÀAqÀ: °AUÀgÁdÄ PÉ.J¸ï. 45ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, G: eÁÕ£ÀUÀAUÁ ±Á¯ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV ²PÀëQ, ¸Á: w¥ÀlÆgÀÄ ºÁ.ªÀ. D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «ªÉÃPï FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï£À PÉ©eÉJ£ïJ¯ï£À°è J.E CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ M§â£É PÀĽvÀÄ AiÉÆÃa¸ÀÄvÁÛ fêÀ£ÀzÀ°è GvÁìºÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¹UÀ°¯ÁèªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß°è D £ÉÊ¥ÀÄtåvÉ EgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ vÀ£Àß  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 18-03-2015 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 jAzÀ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ qÉvï £ÉÆÃn£À°è vÀ£Àß ¸Á«UÉ vÁ£Éà PÁgÀt£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 06/15 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2015 gÀAzÀÄ            74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.