Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 16, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀಮತಿ ಫೈಮೀದಾ ಗಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಸಾ:ಖಾನ ಸಾಬ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಮಿಜಗುರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೋಹೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ದಿನಾಂಕ:14-09-2012 ರಂದು 20-30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಇತನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ನಂ: ಕೆಎ 32- 9720 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇನ ರಸ್ತೆಯ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಸೊಹೆಲ ಈತನು ಗಾಯಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೈಮಿದಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:93/2012 ಕಲಂ, 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w ¸ÀzsÀåPÉÌ ±ÀÆ£ÀåªÁVzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-09-2012

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 142/2012 PÀ®A: 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 15/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dQAiÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉåAiÀÄzÀ «ÄgÁ ªÀAiÀÄ18ªÀµÀð vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 39 ºÉZï 736 gÁ.ºÉ.9gÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA§¬Ä PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA AiÀÄÄ.¦- 28, ©.J£ï-2775 ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 218/2012 PÀ®A: 279,337. L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 14/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ¥ÁAqÉæ 24 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á/ ªÀÄ£É £ÀA 19-12-261 ¨ÁåAPÀgÀì PÁ¯ÉÆä zÀQët ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ18ºÉZï 8193 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ £ÀA J¦15 JeÉ0279 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 217/2012 PÀ®A: 279,337L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 15/09/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR 30 ªÀµÀð     ¸Á: aêÀÄPÉÆqÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ £ÉêÀÄ¢ PÉÃAzÀæ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ¯É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgï£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38PÉ2567£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 118/2012 PÀ®A: 4,5,6 ¸ÉÆàÃlPÀ C¢ü¤ªÀÄAiÀÄ PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 15-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥ÉưøÀ ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ alUÀÄ¥Áà ªÀèvÀÛgÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, PÀ®ÆègÀ ²ªÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EnÖgÀÄvÁÛgÉA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉÆÃ¼É ªÀÄvÀÄÛ 2) ²æ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ vÁªÉ®ègÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀAPÀgÀ ªÀÄ¹Ã£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä EnÖUÉ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖzÀ PÉÆÃuÉUÀ¼À ºÀvÀÛgÀ 3 d£À PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è E¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¨ÉãÀÄß ºÀwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. vÁªÉ®ègÀÄ PÉÆÃuÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÁlÄð£ÀzÀ°è ¸ÉÆàÃlPÀ ¸Éïï ( f¯ÉÃn£À PÀrØ )  MlÄÖ 157 ªÀÄvÀÄÛ E¯Éè EzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ a®zÀ°è 165 rn£ÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÉÆàÃlPÀ ¸Éïï ( f¯ÉÃn£À PÀrØ )  MlÄÖ 157 ºÁUÀÆ 165 rn£ÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀÅUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉë PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ JªÀÄ.J¸À.n ªÀÄÄzÉæ¬ÄAzÀ ²Ã¯ï ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀÄqÀ© 2) ¨ÁåAPÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ªÀÄÄqÀ© 3) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¸Á: PÀ®ÆègÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C£ÀĪÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr ºÁdgÀ ¥Àr¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ  UÀÄ£Éß ¸ÀA:143/2012 PÀ®A: 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ:-
ದಿನಾಂಕ 15/9/2012 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ದಶರಥ ಘಂಟೆ ವಯ 32ವರ್ಷ ರವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆAiÉÄ£ÉAzÀgÉ ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರು ತಿಳಿಸಿzÀÄÝJ£ÉAzÀgÉ, ನಾನು ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ಐಯಣ್ಣಾ ವಯ 25ವರ್ಷ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳೀತು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೀರಾನ ಧಾಬಾ ದಾಟಿ ದ ನಂತರ ದಕ್ಷೀಣೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗಾದಾರವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಸನ ಪ್ಲಸ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ ಎ 39-ಜೆ-4190 ನೆದನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಕಂಟ್ರೋಲ  ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಮಾಡಿ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
   

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÀ¥Àà vÀA: ¨Á®¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J.-31/¦.-3355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ PÁj£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁj£À UÁè¹UÉ ©zÀÄÝ C°èAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ 20 ¦ün£À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV «¥ÀjÃvÀ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁj£À°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è ¦üAiÀiÁð¢ CT¯ÉñÀ, gÁªÀĪÀÄÆwð (ªÀÄÈvÀ) ºÁUÀÆ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÉæÃ£ï £ÀA: JA.ºÉZï-06/J.©-0978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ D¥ÀgÉÃlgÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ ¨ÁgÀªÁzÀ PÀ©âtzÀ AiÀiÁåAUÀÄ®gï£ÀÄß PÉæÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ¦.¹.L AiÀÄƤmïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨Áå¯ÉãÀì ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt eÁj MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ 2] PÉÆmÉæñÀ PÀrè J.f.JA. ¦.¹.L AiÀÄƤmï ¸ÉÊmï E£ïZÁdð 3] gÀ«ÃAzÀæ »gÉêÀĤ ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 4] J¸ï.¦.¹AUï ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 5] Dgï.¦.AiÀiÁzÀªï gɹqÉAmï EAd¤ÃAiÀÄgï 6] JA. Pɲæà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÉÊmï ¸ÀÆ¥sÀgï ªÉêdgï 7] zÀÄUÀÎ¥Àà d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj 8] ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgÀ JA.r PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ ºÉ¯ÉäÃmï, ºÁåAqï UËè¸ï, §Æmï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹ CªÀ£À fêÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwð ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÀÄAf ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: ªÀqÀØgÀ G: w櫸ÁÛzÀ° ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ºÁ,ªÀ: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÀªÀÄä n.«.J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J-37/PÀÆå-4512 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J.¦-21/J.¹-4847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ ºÀtUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉ ºÀwÛ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢Ý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ®PÀëöäªÀé FPÉUÉ JqÀ ZÀ¥Éà ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ FvÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ £À°è »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×¯ï ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಕಂಕರ ಮಷಿನದ ಖಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೃತ ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಮಾನ್ಯ 3 ನೇ ಅಪಾರ ಜೆ.ಎಮ್,ಎಪ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಸುನೀತಾ, ಸೀತಾ ತಂದೆ ಹರೀಸಿಂಗ  ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಬಾಯಿ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ:11-09-2011 ರಂದು ಶಹಾಬಾದ ರೋಡದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಹೋಟಿ ಕಂಕರ ಮಷಿನದ ಖಣಿಯಲ್ಲಿ  ಈಜಾಡಲು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಲಾಹೋಟಿ, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ರಾಮವಿಲಾಸ ಲಾಹೋಟಿ ಸಾ:ಲಾಹೋಟಿ ಕಂಕರ ಮಿಷನ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಯಾವದೇ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಕೊಡದೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ವಾರಸುದಾರರಿಂದ ಬಿಳಿ ಹಾಳಿ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ತಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಖಣಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವದೇ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸದೆ ಇರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ  ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೀತಾ ತಂದೆ ಹರೀಸಿಂಗ  ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಬಾಯಿ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪಾ ಇವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸದರಿ ಲಾಹೋಟಿ ಕಂಕರ ಮಿಷನ ಮಾಲಿಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಕಾಶೀನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ ತಾ||ರೇವೂರ ತಾಂಡಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:205/2012 ಕಲಂ 304(ಎ)  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.