Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁ:07-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è HgÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ eÁwBºÀqÀÀ¥ÀzÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð, GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁBD¯ÁݼÀ vÁBªÀiÁ£À« FvÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÁUÀĪÀ½ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð ¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2013 PÀ®AB324,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (2)ªÀÄjzÉêÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄ®è¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (3) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄ®è¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß (4) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀzÀä¥Àà eÁwB ºÀjd£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà vÀAzÉ UÉÆÃAzÉ¥Àà eÁwB ºÀjd£À ªÀAiÀÄB 30 GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄgÀPÀªÀÄ¢¤ß gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄA¢UÉ dUÀ¼À ºÀZÀÄÑvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ªÀÄ®è¥Àà£À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2013 PÀ®A 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

vÁ:07-08-2013gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è HgÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ eÁwBºÀqÀÀ¥ÀzÀ,ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,GBªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB1£Éà ªÁqÀð HgÀĨsÁ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ 2] FgÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ 3] ªÀÄÄzÀÄPÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ 4] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ ªÉÄð£À CAV ºÀjzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀºÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 142/2013 PÀ®AB324,323,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ , ¥Éưøï UËqÀgÀÄ , ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁªÀ: anUÉÃgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄ:45ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CZÉÆÑÃ½î ªÀÄoÀzÀ°è 1 wAUÀ½zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C®è°è wgÀÄUÁr 1 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ HjUÉ ºÉÆUÀĪÀzÁV ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà C®è°è wgÀÄUÀÄvÁÛ, ¢£ÁAPÀ: 24-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Éưøï UËqÀgÀÄ, 45 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ., ºÁªÀ: anUÉÃgï Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ¨sÁªÀ avÀæ:_


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: ªÀA¢®AiÀÄå ºÉƸÀªÀÄ£ÉÃgÀ, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: CqÀPÀ¯ïUÀÄqÀØ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀĸÀÆAiÀÄ 5 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, J¯ï.PÉ.ªÀÄjAiÀÄtÚ vÀAzÉ: ®PÀëöätÚ, rJ¸ïJ¸ï f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀ ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 AiÀÄÄ. 1505 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À PÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAUÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ£À UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: PÀÄzÀgÉ¥Àà, FvÀ¤UÀÆ §®UÁUÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 230/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.08.2013 gÀAzÀÄ 130 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-08-2013

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: gÀPÁë¼À(PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄ. C¤ÃvÁ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉñÀªÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV C¤ÃvÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÁªÀÅ PÀrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÉUÉ SÁ¸ÀV E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¹ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¤vÁ EPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ F±ÀégÀ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: ¢£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ ¥sÀAPÀë£À ºÁ® ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ gÀªÉÄñÀ ¥sÀAPÀë£À ºÁ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ MªÀÄä¯É ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ ¹¦¹-1266 gÀªÀgÀÄ PÀÆr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀÆr¹zÁUÀ CªÀ£À ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÄÚ ¸Àé®à G©âgÀÄvÀÛzÉ, CªÀ£À ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀð EvÀÄÛ, CµÀÖgÀ°è ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ eÁºÉÃzÀ C° ¹.¦.¹-1565 gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÁUÀ C°è£À ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÁÝUÀ ¥ÉmÁÖVAiÉÆà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯Éà EAzÀ¯ÉÆà §¼À° CxÀªÁ C¸Àé¨sÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                   

£ÀÆ£ÀvÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2013, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï £É¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-5-200, gÁªÀÄZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉqÀgÀÆ«Ä£À°è C¯ÉäÃgÁ ¯ÁPÀgïªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ 2 ¥Ál°UÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ 4.5 vÉƯÁ, 2) §AUÁgÀzÀ 1 GAUÀÄgÀÄ vÀÆPÀ 1 vÉƯÁ, 3) §AUÁgÀzÀ 3 GAUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ 7 UÁæA,  4) §AUÁgÀzÀ 1 ¯ÁPÉÃmï vÀÆPÀ 5 UÁæA, 5) §AUÁgÀzÀ 2 ®lPÀ£ï vÀÆPÀ 2 UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 6 vÉƯÁ 9 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 1,40,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁzsÀ  vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÀhÄ¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÉÃlPÁgÀ UÀ°è OgÁzÀ (©), EªÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï-24/¦-6139 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÉî¸À PÀÄjvÀÄ PÁ¯ÉÃf£À°è ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À C.Q 20,000/- EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß J¯ÁèPÀqÉ ºÀÆqÀPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013, PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹, J¸ï.n ¦J DåPïÖ  1989 :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VjzsÀgÀ¯Á® «ÄãÁ G: gÉʯÉé qÉæöʪÀgÀ, eÁw: J¸ï.n. («ÄãÁ), ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸ÀASÉå 60 ºÉZï/¹ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÆãÀÄPÀĪÀiÁgÀ «ÄãÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ j¶PÉñÀ «ÄãÁ E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ gÉʯÉé ¥Áèl ¥sÁgÀA 1 gÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ¹zÁæªÀÄ gÉrØ gÉʯÉé ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® gÉʯÉé ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ j¶PÉñÀ «ÄãÁ EªÀ¤UÉ nÃPÉl §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ j¶PÉñÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß UÉüÉAiÀÄ lPÉÃl ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀÆåzÀ°è ¤AwzÁÝ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¹zÁæªÀÄ gÉrØ EªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ j¶PÉñÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀt PÉý ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ EzÀÄ gÉʯÉé ¹.¹. n«AiÀÄ°è gÉPÁqÀð DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, j¶PÉñÀ «ÄãÁ EªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ®Ä M¥ÀàzÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ j¶PÉñÀ «ÄãÁ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß gÉʯÉé ªÀ¸Àw UÀȺÀ¢AzÀ §AzÀÄ £Á£ÀÄ gÉʯÉé qÉæöʪÀgÀ EzÉÝ£É CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À UɼÉAiÀÄ EzÁÝ£É CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¹zÁæªÀÄ gÉrØ EvÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, CµÀÖgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÉʯÉé ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç® gÉʯÉé ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 3) ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄ.¦.J¸ï.L gÉʯÉé ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ  CªÀgɯÉègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£ÀzÀ°è PÀÆr¹ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÉPï ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ vÀUÉzÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ UÀAmÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «gÀÄzÀÝ DgÉÆæ £ÀA. 3 EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2013 gÀAzÀÄ PÉøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ EAVèõÀ£À°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ µÀ£ÀÄäRAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄtUÉãÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ(©), ¸ÀzÀå: PÉÆüÁgÀ(PÉ), vÁ & f¯Éè: ©ÃzÀgï EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ µÀtÄäPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä ªÉÆ¥Éqï £ÀA. PÉJ-38/E-9687 JªÀiï 80 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. J¦-9/©ªÉÊ-9967 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÁ® ªÀÄArAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁA¸À QwÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ §® ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-  
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÁA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð¢AzÀ ¨Á¼ÀÆj£À «zsÁå¨sÁgÀw SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EµÀÄÖ ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀÆæªÀ¯ï DUÀ°¯Áè CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES§æºÀä¥ÀÆgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ: 
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:  
¢£ÁAPÀ:  07/08/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æÃ.PÉ.JªÀiï ¸ÀwõÀ ¹.¦.L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ, PÀAmÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä D¦üøÀ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀĺÁd£À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ §¢AiÀÄ°è eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ PÉ®¸À £ÀqÉzÀ ±À§Ý PÉý §gÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéZÀÒvÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ, 0900 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ gÀƪÀiï£ÀÄß eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÀÆ«Ä£À PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ J¸ï.¦ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ PÀlÖqÀUÀ¼À gÀƪÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ MqÉAiÀÄÄwÛgÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÁUÀ C°ègÀĪÀ ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀĺÁd£À, ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ §AqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¤ªÀÈvÀÛ ¦.qÀ§Äè.r EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÁUÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ FvÀ£ÀÄ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSÉAiÀÄ L.J¸ï ªÀĺÁUÁAªÀPÀgï ªÀÄÄRå EAd¤ÃAiÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ MqÉAiÀÄĪÀAvÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀPÁÌV MqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ MqÉAiÀÄ®Ä DzÉñÀUÀ¼ÀÄ EªÉà ºÉÃUÉ CAvÁ PÉüÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÉ MqÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ DvÀ£ÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄ PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀlÖqÀ MqÉAiÀÄzÀAvÉ JzÀÄgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ £ÀªÉÄäîègÀ ªÉÄÃ¯É eÉ.¹.© AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ºÁUÉà PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß MqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr E¯ÁSÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. eÉ.¹.© ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀtÂÚ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. 1) ²ªÀPÁAvÀ ªÀĺÁd£À, 2)ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ §AqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ, 4) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀtÂÚ eÉ.¹.© ZÁ®PÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß PÀ§½Ã¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0845 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ JgÀqÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼À gÀƪÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3,00,000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁVzÉ. PÁgÀt ªÉÄð£ÀªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ J¸ï.¦ D¦üøÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ JgÀqÀÄ gÀƪÀÄUÀ¼À eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV eÉ.¹.© ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÁ¤UÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ MqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ eÉ.¹.© ªÉÄʪÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EvÁ墠 Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.