Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 15, 2014

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üà vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ mÁmÁ J.¹.E.ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹.E. ªÁºÀ£ÀzÀ°è wAwt¬ÄAzÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ §AzÀ 1) ºÁeÁ vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä 2) ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 3) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà 4) wªÀÄätÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ 5) gÀ« vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 6) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ªÀiÁ¢UÀgÀÄ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä PÀ«vÁ¼À vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ½UÉ F jÃw dUÀ¼À DqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄA¢AiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è «µÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ vÀ¯É ºÁPÀÄwÛà CAvÀ CAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, DUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà E£ÉÆßAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄA¢AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ¯É ºÁQzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 04/2014 PÀ®A; 143.147.323.504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ;-14/01/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಗಾಳಿ ದುರುಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು ದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಾಪಾಸ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಾಳಿ ದುರುಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ಕೆ.ಬಾಬುರಾವು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಎಂ-7913.ರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ ಸಾ;-ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಲಾಯನ್ಸ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಎಂ-7913 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತ  ಕೆ.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ವಯಾ 10 3-ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:-ಮಾನ್ವಿ ಈತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಎಡಕಿವಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2014.ಕಲಂ,279,304(J) ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
               ¢£ÁAPÀ:14-01-2014 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAlɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ  ¦ügÁå¢ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzï, 40ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:SÉÊgÀªÁqÀV UÁæªÀÄ vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À  vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÀÀ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀÄä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, ªÀĤPÀAoÀ, ²æÃPÁAvï J®ègÀÆ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 AiÀÄÄ-6542 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸Àgï UÁr £ÀA PÉJ-29 ©-9999 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀªÀÄä£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÀ ªÀÄUÀ ªÀĤPÀAoÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀAUÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, ²æÃPÁAvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ. DgÉÆæüvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2014 PÀ®A. 279,337,338, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


             ¢£ÁAPÀ: 14-01-2014 gÀAzÀÄ 1700  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁ¼À ²æêÀÄw §ÄdÓªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀtÚ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ gÁA¥ÀÆgÀÄ §¸ÀtÚ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀªÀnÖ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ vÀ£Àß HjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV EAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ £ËvÁ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è ¯Áj £ÀA:J.¦.-16 AiÀÄÄ-8037 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° E½¸ÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1120 UÀAmÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ Cwà ¨sÁgÀªÁzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ  AiÀÄAPÀtÚ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV aQvÉì PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ F WÀl£ÉAiÀÄÄ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2014 PÀ®A 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 13.01.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgï ªÀ:45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢üPÁ vÀAzÉ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀ:22 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:«zÁåyð ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄÄ CAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ 23 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£ÀߪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2014 PÀ®A;ºÀÄqÀÄV PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
    

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.01.2014 gÀAzÀÄ  63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-01-2014This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-01-2014

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÆgÁªÀ vÀAzÉ gÁ£À¨Á ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¯ÉÆúÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ (AiÀiÁvÁæ), vÁ: ¯ÉÆúÁ, f: £ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀ vÀAV ¸ÁUÀgÀ EªÀ½UÉ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÁf @ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆ®APÉ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, vÀAVAiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀPÀÆ̨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ DUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ «£ÁB PÁgÀt vÀAV ¸ÁUÀgÀ EªÀ½UÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¨sÁªÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ FUÀ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀAVUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, vÀAV ¸ÁUÀgÀ EªÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¨sÁªÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¨ÉÃgÉÆçâ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÝjAzÀ vÀAV ¸ÁUÀgÀ EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀªÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-01-2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 0400 UÀAmÉUÉ ¨sÁªÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉƨÉÊ® £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ©üêÁf EªÀ£À ªÉƨÉÊ°UÉ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÉgɪÀiÁr ¤ªÀÄä vÀAV ¸ÁUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉîègÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀAV ¸ÁUÀgÀ EªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ¦ÃgÁf@±ÀAPÀgÀ ¸ÉÆ®APÉ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ, ¸ÀzÀå: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÊj¤AzÀ CxÀªÁ ¨ÁjPÀ ºÀUÀ΢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉÆçâ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ CA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ªÉÊj¤AzÀ CxÀªÁ ¨ÁjPÀ ºÀUÁ΢AzÀ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÉÛªÀiÁä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹gÀUÁ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀgÀÄ ºÉÆ£Àßr gÉÆÃqÀ §UÀzÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-1055, mÁæ° £ÀA. PÉ.J-38/n-722 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆ£Àßr PÀqɬÄAzÀ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ CqÁØ¢qÀتÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV MªÉÄäÃ¯É UÀZÀQAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ mÁæPÀÖgÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæPÀÖgÀzÀ »A¢£À mÉÊgÀ UÀAqÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄÄè ¥À®¨Á ¸Á: ªÀÄÄAV, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£Àß½ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAV PÀ«vÁ EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ²ªÁf EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ½AzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ  DUÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£Àß½AiÀÄ°è EzÀÄÝ, EzÉ «ZÁgÀªÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ aAvÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ «ZÁgÀªÁV ªÀÄ£Àß½ ²ªÁgÀzÀ ±ÀAPÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄÄè vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¥À®¨Á ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ªÀÄÄAV (J¦) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2014, PÀ®A 143, 147, 498(J), 420, 406, 120(©) eÉÆÃvÉ 149  L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ @ ªÀªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: UÀtÂUÉÃgÉ, ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¢Ã¥Á vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ a®èUÉð ¸Á: ºÀÄ¥Àà¼Á EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzsÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É ¥ÀvÀæ vÉÆÃj¹ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀîªÀ §UÉÎ £ÀA©PÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À eÉÆÃvÉ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉ ¸ÀjAiÀiÁV EgÀĪÁUÀ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ¤ÃTÃvÁ EªÀ¼ÀÆ EgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ @ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ (UÀAqÀ), ªÀiÁªÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Áà, CvÉÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä, ªÉÄÊzÀÄ£À ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀt ±ÁAvÁ¨Á¬Ä J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥Áèl UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¸ÀÄ ºÁUÀÄ RaðUÉ ºÀt vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ Hl PÉÆÃqÀzÉ G¥ÀªÁ¸À ElÄÖ QgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ©ÃzÀgÀ£À°è EzÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ºÁUÀÄ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ «ZÉÒÃzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ¢Ã¥Á EªÀ¼À eÉÆÃvÉ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: GZÁÑ EªÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉý QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 323, 324, 341, 354, 447, 504, 506 dÆvÉ 34 L¦¹ :-
UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ®èªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ CªÀjAzÀ ©r¹ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀiÁä UÀAqÀ PÀAoÉ¥Áà ¨sÉÊgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀƸÉAiÀiÁzÀ ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ¥Á® ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: E§âgÀÆ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄ«gÀUÉ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ? ºÉÆ® ¥Á® PÉÆlÖ ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ PÉüÀÄ CAvÁ CAzÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀªÀiÁäPÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÀ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆ¸É ¤Ã®ªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ CªÀ¼À ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÉƸÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ »rzÀÄ wgÀÄ« UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À PÀÄ®PÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ºÉÆ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¥Á® ªÀiÁr¢gÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj fAeÁ ªÀÄĶÖAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀƸÉAiÀÄ E§âgÀ PÀÆgÀ½£À°èzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄ J°èAiÉÆà ©zÀÄÝ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2014, PÀ®A 448, 427 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀw UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÁA§¼É CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: EªÀiÁªÀĨÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀwð CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÀÆArzÀÄÝ, CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁrUÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ d£Àä, ªÀÄgÀt gÀf¸ÀÖgï, ªÀÄPÀ̽UÉ DºÁgÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÀÄPÀ̽UÉ ZÀÄZÀÄÑ ªÀÄzÀÄÝ ºÁPÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ, ¨sÁUÀå ®QëöäÃAiÀÄ ¨ËAqÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ, vÁ¬ÄAzÀgÀ ¸À¨sÉà ¥ÀĸÀÛPÀ, ¥Ë¶ÖPÀ DºÁgÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ J¯Áè zÁR¯ÁV ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉà £ÉÆrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÀAiÉÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆV ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀ£ÀªÁrAiÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè zÁR¯Áw ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènÖzÀÄÝ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ CAzÁdÄ 1 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤ ªÀiÁr PÉÃqÀÄ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¸ÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁ®zÉÆrØ ²ªÁgÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀ §UÉÎ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ E£ÀÆß E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä 950/- ªÀÄvÀÄÛ 2 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉʯï, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ, 2) zÉëzÁ¸À @ ¨Á§Ä vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À, vÁ: OgÁzÀ(©), ¸ÀzÀå: ºÉÆgÀ ±ÀºÀUÀAd PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À ¥sÀgÁj DgÉÆævÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-14 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁeï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆý gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄAUÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ, ¢£ÉñÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ CªÀgÀ n.«.J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-3225 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ C°AiÀÄA§gï UÁæªÀÄPÉä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀ£Àß½î PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀ¥sÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-14/J.«-3517 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrz ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÀgÁeï EªÀjUÉ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ½UÉ §®ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÉñÀ EvÀ¤UÉ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ, ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C¸ÀèªÀÄ vÀAzÉ £À©¸Á§ RÄgÉö ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹), vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-26/qÀ§Æè-357 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÀÄt¬ÄAzÀ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtPÉÌ PÉÆýUÀ¼ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ C¸ÀèªÀiï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ C¸ÀèªÀiï RÄgÉö EªÀ£À ªÀÄÄVUÉ, ºÀuÉUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ, UÀ®èPÉÌ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ¨sÁj & ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.