Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:-

¢£ÁAPÀ : 19-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2011 gÀ ¨É¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ - UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÊzÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁfÃzï vÀAzÉ GªÀÄgÀ ZÁªÀŸï 26ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: £ÀªÀzÀUÉÃj ªÁqÀð £ÀA:15 ©ÃzÀgï FvÀ£À EArPÁ PÁgï £ÀA: MH-03 K-5374 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¨ÁrUÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, EArPÁ PÁj£À ¹Ãn£À »AzÀÄUÀqÉ ºÁQ PÁgÀ£ÀÄß ¥ÉÊzÉÆrØUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ°èUÉ DQìqÉAmï ªÀiÁrzÀAvÉ ¤°è¹ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æÃ.ªÀÄÄeÁ»Ãzï vÀAzÉ GªÀÄgï ZÁªÀŸï 34ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: £ÀªÀzÀUÉÃj ªÁqÀð £ÀA:15 ©ÃzÀgï FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. 130/2011 PÀ®A.302.201 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¨ÁUÀ®ªÁqÀ  UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå, PÁªÀ°, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 44-45 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ PɪÀÄÄä, zÀªÀÄÄä PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ, ªÀiÁªÀ¤, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀ®èzÉÃ, PÀÄlÄA§zÀ ¤ªÀðºÀuÉUÁV C®è°è ¸Á¯Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, °ÃfUÉ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÁAiÀÄQÌAvÀ RZÀÄð ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ®Æ ªÀÄvÀÄÛ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ®Æ ªÀÄ£À¹ìUÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¨É¼ÉUÉ ºÁPÀĪÀ PÁ£ï¦üqÀgï JA§ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¸ÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 8-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/11 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À bÀvÀÛgÀ gÉÆÃqÀ vÁAqÀzÀ gÀÆ¥À¯ÉêÀÄä UÀAqÀ gÉÆ¥À¯ÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ:55 ®ªÀiÁt EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ EªÀgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹zÁÝUÀÆå ºÉÆÃlÖ£ÉÆêÀÅ ºÉÆÃUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìÃUÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 20-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉUÀÎt ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀÆå EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.30 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄݪÀÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀÆ¥À¯ÉÃ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ®ªÀiÁt FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 30/2011 PÀ®A.174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ CqÀAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 20/10/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: F±ÀégÀ¥Àà,°AUÁAiÀÄvï,ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÉÆ£ÀߥÀà, °AUÁAiÀÄvï, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.40/1 £ÉÃzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÆÃnð£À°è ªÁådå«zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ: ªÉAPÀlgÁAiÀÄ,40ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: CAZɸÀÆUÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À 10 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄ ©vÀÄÛªÀÅzÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ§AzÀÄ ªÀÄ®ètÚ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆrè ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ zÀÄÝ C®èzÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®ètÚ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2011 PÀ®A: 324,504,506(2), ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ R°Ã®Ä¯Áè ºÀÄrUÁ¼ï vÀAzÉ : SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ºÀÄrUÁ¼ï¸Á: ¹gÀUÀÄ¥Áà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:22-11-2006 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §r¨ÉøïzÀ°ègÀĪÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ DVzÀÄÝ , ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 1,00,000/- gÀÆ , 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ , ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ µÁ«ÄÃzÁ J£ÀÄߪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ , ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÁVzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀ¼ÉAzÀÄ ¤A¢¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ G½zÀ 7 d£ÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 1,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr EzÉà F jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ CPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §r¨ÉøïzÀ°è CPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä »jAiÀÄgÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁeï ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: £ÀA.173/11 PÀ®A.498(J) , 323 , 324 , 504 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀ.¤.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-20-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà 31ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- CAZɸÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀÄzÀæzÀ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ DvÀ¤UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉUÉ, F »AzÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉøï DVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ , ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ, zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ, §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀlgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §® §ÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JaÑUÉ ¤UÁgÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄßfêÀAvÀªÁV PÉÆ®ÄèvÉÛêÉ.HgÀ°è ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄªÉ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄ®ètÚ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2011PÀ®A:143,147,148,324,504,506 R/W149 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁDR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¥ÉưøïzÁ½¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ÀzÀ°èAiÀÄ DAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) ¯ÉÆÃPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 2) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀægÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 3) E.UÉÆæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð 35 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 4) gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 5)AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÉÆç 35 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï6) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 73 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸Àgï PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÁágÀlV ºÁ:ªÀ: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 7]PÁ½ PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁdÄ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: PàëwæÃAiÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï8] °AUÀ¥Àà AzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw 48 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 9) «ÃgÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ CAf£É¥Àà 38 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¹PÀÄÌ©¢zÀÄÝ 10) azÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï 11) C«ÄägÁdÄ vÀAzÉ PÀ£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀ ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï [ CgÉÆæ. £ÀA. 10 ªÀÄvÀÄÛ 11 gÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.] ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt 1350-00/- gÀÆ. ºÁUÀÆ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 349/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §AUÁj PÁåA¥ï£À°è ±ÉÃRªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀªÀqÀÄPÀÄAzÁ [gÀªÀÄPÁåA¥ï]2) ¯Á®¥Àà vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï3) d¯Á¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ gÉÆøÀAiÀÄå¸Á¨ï 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï4) wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï5) £ÁAZÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï 32 ªÀµÀð eÁ: Vjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï 6) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï7] UÁ¢°AUÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á¨ï 26 ªÀµÀð ¦AeÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï 8) ¨ÁµÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ¸Á: §AUÁj PÁåA¥ï 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¨ÁµÀ¸Á¨ï JA©ªÀªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 3300-00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:348/2011 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 20.10.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉUÀÎqÀ¢¤ß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉ £ÀA. 92 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À 25 ªÀµÀð, ¸Á., ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß JvÀÛ®Ä C°èAiÉÄà EzÀÝ GªÀiÁ¥Àw ¸Á¼ÉÃgÀÄ ¸Á. ¹gÀªÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ JvÀÄÛªÀ £É¥ÀzÀ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw gÁdªÀÄä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011 PÀ®A. 354 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.10.2011 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 

 
 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಕಮಲಾಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಉ|| ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಾಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಸಾ|| ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಾನು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ದಿನಾಂಕ 21-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಗ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಕಳುವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 82/11 ಕಲಂ 457, 380, 511 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಕು|| ಡಾ|| ಲಲೀತಾ ತಂದೆ ಎಮ್.ಡಿ.ನಾಯ್ಡು ಉ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಲಿನಿಕ ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣ [ಎ.ಪಿ.] ರವರು, ನಾನು ದಿ: 19-10-11 ರಂದು 12=30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಆರ್.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋರ್ಟ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಡಾ|| ಜಿ.ವಿ ಹರೀಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಈತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ 01 ವಾಯಿ 6633 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಡಾ|| ಜಿ.ವಿ ಹರೀಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರತ್ನಂ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಗಾಯಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ನನಗೂ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 133/11 ಕಲಂ: 279 .338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಕೊಡಲಗಹಂಗರಗಾ ಸಾ: ಜಮಗಾ (ಆರ್) ತಾ: ಆಳಂದ ಜಿ : ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರದಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿ:19-10-11 ರಂದು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ದಿ:20-10-11 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ.14/2011 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮುನಿರಪಾಶಾ ತಂದೆ ಬಾಬಾಸಾಬ ಕಣ್ಣಿ ಸಾ|| ಸಟಪಟನಹಳ್ಳಿ ರವರು, ಹೊಸ ನೀರು ಶುದ್ದಿಕರಣ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಹಾಗೂ ಶಿವಯ್ಯ ಪಠಪತಿ ಇಬ್ಬರೂಕೂಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಂ,ಹೆಚ್, 13/ಎ,ಸಿ 3279 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸೇಡಂದಿಂದ ಸಟಪಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಂಪ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಪೈಪಲೆನ ಲೀಕೆಜ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುರೆಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕೋಳಕುರ್ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮುನವರ್ ರೋಡ ಲೈನ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪರ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ 32 -4565 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನರಸಾಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸಾ|| ಮಳಖೇಡ ನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಶಿವಯ್ಯ ನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 181/2011 ಕಲಂ 279,337,338, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಗಂಡ ಶರಣಾಪ್ಪ ಇಂಗಳಗಿ ಸಾ|| ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ ರವರು, ಜೆ.ಕೆ ರೋಡ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ರಾಮಲು ಮೇಕ್ಯಾನೀಕ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಗ್ಯಾರೆಜ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಇತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಗದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ಯಾರೆಜ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಗಂಡ ತಾಂಡೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೇಥ ಮಶಿನ ವಗೆರೆ ಕಿತ್ತುವಾಗ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲು ಲೇಥ ಮಶೀನ ಯಾಕೆ? ಕಿತ್ತುತ್ತಿರಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲು ಪೆಂಚಂಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ಮಕ್ಯಾನೀಕ ಇವರು ನೀನು ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಿ ? ಇದು ನಮ್ಮ ಲೇಥ ಮಶೀನ ಇದೆ ಅಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಘೂ ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ರಾಮು ಮೇಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಮಶೀನ ಒಡೆದುಹಾಕಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 182/2011 ಕಲಂ 341,323,354,504,427, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಜೇಟಿ ಉ:ವಾಸವದತ್ತಾ ಸಿಮೆಂಟ ಕಂಪನಿ ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ಟರಬೈನ್ಆಪರೇಟರ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಭದ್ರಾವತಿ ಜಿ: ಶಿವಮೋಗ್ಗ ಹಾ,ವ: ವಾಸವದತ್ತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ ರವರು, ದಿ:18-10-11 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಸ್ಸ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎಫ್-39 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಾವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೂಟಕೇಸ್ ಸಮೇತ ಬಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬರುವಾಗ ಮಳಖೇಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೂಟಕೇಸ್ ನೋಡಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸೂಟಕೇಸ್ದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ, 2 ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ನಗದು ಹಣ ಒಟ್ಟು 5.000/- ಹೀಗೆ ಹಾಗು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದ ಸೂಟಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 96/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-10-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«íJPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ : 20/10/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ : 31 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁªÀV f|| ©ÃzÀgÀ FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9754 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢üUÀAd gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjaÃvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÁ°£À JgÀqÀ£É ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ QgÀĨÉgÀ½UÉ dfÓzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è£À ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/10/2011 gÀAzÀÄ 20/10/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨sÀzÀæ±ÉnÖ F¥Àà½î ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV £ËPÀj ¸Á: ²PÁgÀ ªÉÆÃvÀPÀ¥À½î vÁ; aAZÉÆýî EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆøÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ agÁUÀ¥À½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËQ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï. 12 J.J£ï 7134 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®UÀ¼À PɼÀUÀqÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 465, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21/10/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢Ã±À @ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¢|| ²ªÀgÁªÀÄ §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ : 43 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹.G: §rUÉÃvÀ£À ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 9-4-22 SÁf PÁ¯ÉÆä, UÁA¢üUÀAd gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ ±ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ál¯ï ¸Á|| SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÆ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «oÀ¯ï ¸Á|| ªÀÄzÀgÀUÉÊ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ¸Àȶֹ, CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ¯É ©ÃzÀgÀ 1 £Éà ºÉZÀÄѪÀj ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ° C¸À®Ä zÁªÉ ¸ÀA. 219/09 £ÉÃzÀgÀAvÉ zÁªÉ ºÁQ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj rQæAiÀÄ£ÀÄß §½¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹JªÀiï¹ PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-10-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ¦.JA ¹¸Éð ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÁ¯ÉÃfUÉ DgÉÆæ J¸ï.« zÉøÁ¬Ä EAVèµÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉ« PÁ¯ÉÃd EªÀgÀÄ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ PÀbÉÃj M¼ÀUÉqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 20/10/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħÄgÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ : 12 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ §Ä¢Ý ¨sÀæªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀiÁl[ªÀiÁl ªÀÄAvÀæ] ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, DªÁUÁªÁUÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ¨ÉøÀgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, CwÛvÀÛ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄt ºÉÆAzÀ°¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹gÀÄvÁÛ£É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A 4 ªÀÄvÀÄÛ 4(1-J) UÀt ªÀÄvÀÄÛ R¤d C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÉÄÝ 1957 ºÁUÀÆ 42(1) PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1994 eÉÆÃvÉ 420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/10/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAvÀ «. ªÁ®å £ÁAiÀÄPÀ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÁ£Áf ¯Áj.£ÀA.PÉJ.22/9922 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯Áj.£ÀA.PÉJ.22/9922 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀ R¤d ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ CzÀgÀ°è ¯ÁålgÉÊl PÀlÖqÀzÀ PÀ®Äè EgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ R¤Ãd gÀªÁ£É ¥ÀgÀªÁ¤UÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÉà ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr PÀlÖqÀ PÀ®Äè R¤ÃdªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ PÀ®Äè CAzÁdÄ 8 ªÉÄnæÃPï l£ïß UÀ½zÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀiË®å 2500 jAzÀ 3000 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß R¤d ¸ÀªÉÄÃvÀÉ M¦à¸ÀÄwgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J®è¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAUÀgÀV-ªÉÆgÀV UÁæªÀÄ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f: ªÉÄÃzÀPÀ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀĨsÁµÀ ªÀqÀØgÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ 2) ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ E§âgÀÆ ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 22/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/10/2011 gÀAzÀÄ 2110 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¹AzÉ, 65 ªÀµÀð, ªÀÄgÀoÁ, ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀÆrè vÁ: ¨sÁ°Ì (CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzÉ, 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÆrè vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼À £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÝPÁgÀt ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÃzÀ¼ÀÄ dégÀ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2011 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ :20/10/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ¯ïgÁªÀ ¨ÉuÉÚ, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á|| ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «oÀ¯ïgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀĪÁgÀ ¨ÉuÉÚ, ¸Á|| ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ ¥ÀzÉ-¥ÀzÉÃAiÀiÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀļÀÄPÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆÃqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ DPÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è¬ÄzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢, UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢ÝzÁUÀ vÀUÀqÀzÀ zÀAlPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 20/10/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ µÀqÀPÀëj ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ.ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ. ಸಾ: ಮನೆ ನಂ9-82 ನಾಯ್ಡು ಲೇಔಟ ರಾಜಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ : 20/07/2010 ರಿಂದ 04/06/2011 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ.ಓ. ಅಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಲಭೀಮ ಆರ್. ರಾಂಪೂರೆ ಸಂಗಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ರಾಮೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ವಾಡೇಕರ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ್ ಬುಳ್ಳಾ, ಕು : ಪ್ರತಿಭಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಜಂತ್ರಿ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಉಷಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಸಹಾಯಧನ/ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಣ 24,34,012=00 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ಸಂಬಂದವಿಲ್ಲದವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಲಭೀಮ ಇವರು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನು ಚಕ್ ಜಮಾ ಓಚರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಅಪರಾಧಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಬಲಭೀಮ ಇತನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರುಗುಳನ್ನು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದು ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ ನೌಕರರನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸುಳ್ಳು ಸ್ಟಷ್ಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ/ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24,34,012=00 ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 187/11 ಕಲಂ 147, 406, 419, 408, 409, 420, 465, 468, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉUÉ F½UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 44, 55, 396 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ºÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀA¢ ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: E½UÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 650=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ «ZÁj¹zÀÄÝ, C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 2 ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2,300=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2011 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 16-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÀȵÀÚ vÀA/ C¤Ã® PÀgÀt ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð, eÁ. ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ G. ¸Á¬Ä DmÉÆà ªÉÆèÉʯïì ºÉƸÀ¥ÉÃlzÀ°è PÉ®¸À ¸Á. r.r. £ÀA. 2 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 19-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤£Éß ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨Á¢£À vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qð vÉUÉAiÀÄ®Ä M¼ÀV¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁQgÀĪÀzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À QqÀQAiÀÄ eÁ®j ºÀjzÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢¤AzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁj£À°èzÀÝ CAzÁd 46,200=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹ 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2011 PÀ®A. 498(J), 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 20-10-11 gÀAzÀÄ 8-15 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀĵÁà @ FgÀªÀé UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÀ£À¹, ªÀ:23, eÁ:gÉrØ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢: 2-6-10 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 55,000-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ, ¨ÁAqÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ, CvÉÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÀrªÉÄ PÉÆnÖgÀÄwÛÃj E£ÀÄß ºÉaÑUÉ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä CtÚA¢gÀjUÉ AiÀÄgɺÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ w½¹, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý¹zÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÉÛà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrzÀAvÉ £À£Àß CtÚ ªÀÄ®ègÉrØ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ »A¸É ¤Ãr, Hl ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀzÉà ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §aÑlÄÖ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß 4£Éà ªÀÄUÀ CAvÁ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 42 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2011 PÀ®A. 498(J), 353, 504, 506 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ : 20-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ºÀAZÉÃgï ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄ«zÀÄÝ FUÉÎ 20 ªÀµÀðzÀ »AzÉ F½UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀÄRªÁVgÀ¯ÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É ¸ÀÄzÁj¹AiÀiÁ£ÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 20-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. «.JA. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.