Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 26, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿರಂಜನ  ಸಾ|| ಶೇಖರೋಜಾ  ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 23/04/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-20 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎದುರುಗಡೆ ಪಬ್ಲಿಕ ಗಾರ್ಡನದಲ್ಲಿ  ಕೆಎ 32 ಎಸ್ 2743 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ ||ಕಿ|| 20,443/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ   ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲು, ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ವಾಹನವು ಇರುಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ.ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ51/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 


 


¢£ÁAPÀ.25-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀÄgÀ½ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀÄ¥ÀÛ aAvɬÄAzÀ CwÃAiÀiÁV PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 25.04.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 25 ªÀµÀð PÀÆ° ¸Á.ªÀÄgÀ½ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 

     ¢£ÁAPÀ: 25.04.2012 gÀAzÀÄ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r. r®Pïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/qÀ§Æè 9122 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦ügÁå¢ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ C¼Àî¥Àà ¨Á£Á§nÖ, 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄzÉÆrØ, vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÁdgÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ªÀiÁ£À« ¬ÄAzÀ AiÀiÁgÀªÀÄzÉÆrØ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è vÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ FvÀ£ÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÀªÀÄzÉÆrØ ªÀÄ°èªÀÄqÀÄUÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ ¸ÁåAmÉÆæà PÁgï £ÀA PÉ.J.32/JªÀiï-5088 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ ºÉÆUÀzÉ §®¨sÁUÀ ªÁæAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÀĽvÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä «gÉñÀ FvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ¤°¹ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/12 PÀ®A 279,337,338,304(J) L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ :24-04-2012 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆî¥À°è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÀ¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà AiÀÄgÀdAw, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAiÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà, ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà & zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÉÆî¥À°è FªÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ 1 & 2 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè ºÉÆîzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ zÁj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ PÀA§PÉÌ PÀnÖ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2012 PÀ®A. 143,147,148,342, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 25-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉ.£ÁUÀAiÀÄå, eÁ-ªÉʱÀå, ¸Á-J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (ºÀ¸ÀªÀÄÄR¯Á¯ï ªÀÄUÀ£ï¯Á¯ï L.N.¹ ªÀiÁå£ÉÃdgï) FvÀ£ÀÄ mÁåAPÀgÀ£À°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀºÀ§Ä¢Ýãï vÀAzÉ gÀ¦üÃAiÀÄÄ¢Ýãï, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀqÀØgï, ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå zÀA©AiÀÄåUÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ §eÁgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ ¸ÉÃj mÁåAPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ»rzÀÄ ¤°è¹ "¤ÃªÀÅ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ wAUÀ½UÉ EAwµÀÄÖ ªÀiÁªÀÄÆ° ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß MzÀÄÝ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉ, ¤ÃªÀÅ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¥ÀàzÉà PÀA¥ÉèÃmï ªÀiÁqÀ®Ä £ÉÆÃrzÀgÉ ¤ªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£Éßà ¸ÀÄlÄÖ CzÉà ¯ÁjAiÀÄ°è ¤ªÀÄä£ÀÆß ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ©qÀÄvÉÛêÉ" JAzÀÄ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A 341, 353, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.04.2012 gÀAzÀÄ 57 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-04-2012
§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/2012 gÀAzÀÄ 15,15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉÃvÀ£À C©ü£ÉAzÀgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀä gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: ¥ÉÆæÃdPÀÖ qÁågÉPÀÖgÀ eÁ: QæñÀÑ£À ¸Á: 26/10 2£Éà ªÀĺÀr ªÀiËAl eÁAiÀÄ gÉÆÃqÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÀjêÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀðUÉ §AzÀÄ ZÀZÀðzÀ°ègÀĪÁUÀ ²æà gÁªÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀðUÉ §A¢zÁUÀ ZÀZÀð PÀ«ÄÃn ªÀw¬ÄAzÀ ²æà gÁªÀÄ®Ä gÀªÀjUÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÉÆAzÀ®zÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÁåAlzÀ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÁPÉÃl £À°ègÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 37000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2012 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ©gÁzÀgÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£ÁßSÉýî vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-39/eÉ-1823 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄoÁt gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄ jwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ jAUÀ gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ »qÀvÀ vÀ¦à vÀ£ÀߤAzÀ vÁ£É PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2012 gÀAzÀÄ 2035 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀeÁgÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ jAiÀiÁd«ÄAiÀiÁå 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¨sÁ¯ÉÌ D¸À¥ÀvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2483 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, vɯÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/2012 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À«ÄêÀiï¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ [¯ÉÃmï] ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB PÀÄ¥sÀgÀvÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. jdªÁ£Á¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ [¯ÉÃmï] ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèêÀiï ¸ÁB PÀÄ¥sÀgÀvÉÆÃqÀ ªÉƺÀ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ½UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀPÁðj ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢£À ¨ÉÃ£É ªÁ¹AiÀiÁUÀÄwÛvÀÄÛ, ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃ£É J¼ÀÄwÛvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹.eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :- 

¢£ÁAPÀ 25/4/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ  vÀAzÉ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀÄ 25ªÀµÀð eÁ:PÀ§â°UÀ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtĪÀÄAvÀ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄ£ÉÀUÉÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ T¯Áè PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ M§â jAiÀÄgÀ DmÉÆ £ÀA JªÀiï.ªÉÊ.J.-3097 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÀnÖªÀĤ EªÀ£ÀÄ ºÁj ©¢ÝzÀjAzÀ vɯÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/4/2012  gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀPÁðjUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/04/2012 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨ÁZÀ¥À½î ¸Á: ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁ°äQ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-3755 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¸Á¸É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀPÀ¯ï f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 35 JªÀiï 8014 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸ï £ÀA PÉ.J-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. G½zÀ 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ:ಯನಗುಂಟಿ ತಾ:ಜೇವರ್ಗಿರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಗೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಇತನ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ:25/04/2012 ರಂದು 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ  ನಾವು ಯನಾಗುಂಟಿಯಿಂದ ಹೊಸುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ನಂ.ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌-12/ಕ್ಯೂಎ-9329 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಚಾಲಕನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೆಲೋಗಿ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.ಅದರಲ್ಲಿ  ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಜನರು  ಸದರಿ  ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು  ಲಾರಿಯು ಜೇವರ್ಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ರಾಜು ಮೇಸ್ತ್ರೀ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಡಿನ ಬಲ ಬದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ  ದಿಬ್ಬಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಂದ ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಳಪ್ಪಾ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಬಡಿಗೇರ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ಹಣೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಪ್ರಭಾ ಬಲ ಗೈ ಮುಂಗೈ ಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4.ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ಗೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ 5.ಶಿವಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಇವಳಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮಗ್ಗಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆನಂದ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇತನಿಗೆ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 47/2012 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.