Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 12, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


²æêÀÄw dA§ªÀÄä ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn, ºÁ:ªÀ: eÁVÃgÀ £ÀA¢ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÀgÀt§¸À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: ºÀÄ£ÀPÀÄAn £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ, ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÁrzÀ ªÀgÀzÀQëuÉUÉ 2vÉÆ¯É §AUÁgÀ 35000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ 50,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ 6 d£À ¸ÉÃj ¸ÀzÀgï CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQët vÀgÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ CqÀÄUɪÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ CªÁZÀå ¸À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj dA§ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 263/11 PÀ®A. 143, 147, 498(J), 504, 323, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦ AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²ªÁf AiÀiÁzÀªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆ¥Éqï PÉ.J-36-J¯ï-5978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¢: ¢: 19-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 233/11 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 11-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ UÀÄ®âUÁð JA.© £ÀUÀgÀ GPÀÌqÀ oÁuÉ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ°è ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄ D¥Á¢vÀ ²ªÁf vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPï gÁªï FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 11-11-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArqÀzÀÄÝ CzÉ.

eÉÆøÀªÀÄä UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ, 43ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁ;ªÀ: J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉUÉ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ, 51ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ¸À§°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, §rAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¢: 10-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ eÉÆøÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄ¥ÀàtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw «£ÁPÁgÀt ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CA¢zÀÝjAzÀ DPÉUÉ ºÉÆqɬÄj CAvÁ CAzÀÄ . eÉÆøÀªÀÄä¼À PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ £É®èPÉ PÉqÀ« ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸Á¬Ä¹j CAvÁ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ eÉÆøÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 262/11 PÀ®A.323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¢£ÁAPÀ: 11-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà ªÀ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: eÉÆÃqÀÄPÀÄgÀ½ vÁ: aPÉÆÌÃr f: ¨É¼ÀUÁ« FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÀjÃA¸Á¨ï ¯Áj £ÀA PÉJ 27 J 544 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 27/J 544 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄjUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 17 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 119000/- ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 7 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 14000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀAvÀªÀÅUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ®PÀÌ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 370/2011. PÀ®A. 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

F ªÉÆÃzÀ®Ä ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï EªÀgÀÄ CÀzÀåPÀëgÁVzÀÄÝ J¯Áè UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß «±Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£ÀßzÉ ¸ÀªÁð¢üPÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß C«±Áé¸À UÉÆvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¢: 21-11-11 gÀAzÀÄ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á¨ï ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ ªÀi˯Á¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï Ed¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÉÆÃl PÀnÖPÉÆAqÀÄ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï EªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ

¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 371/2011. PÀ®A. 143,147,148, 323,324,504, 506 109 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ ²æÃ.PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀ: 44 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÉÆÃl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ²æêÀÄw.¨ÉÃUÀA© UÀAqÀ SÁzÀgï ¸Á¨ï Ed¤ ªÀ: 50 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw.¨ÉÃUÀA© UÀAqÀ SÁzÀgï ¸Á¨ï Ed¤gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 372/2011. PÀ®A. 143,147,148,324,504, 506 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ.¸ÀaÃ£ï ©¸Áé¸ï vÀAzÉ ¥ÀAZÀ£ÀªÀiï ©¸Áé¸À ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï.ºÉZï.£ÀA 5 ¥Àæ¨sÁ¸ï ªÉÆïÁÝgï FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÀ¹ ªÉÄêÀÅ PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÁ¸ï ªÀÄAqÀ®£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ºÀ¹ ªÉÄêÀ£ÀÄß DvÀ¤UÉ E°è PÉÆAiÀÄÄåªÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ DvÀ£À JqÀUÀqÉ PÀtÚvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ. ¸ÀaÃ£ï ©¸Áé¸ï FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 373/2011. PÀ®A. 323, 324,504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ SÁzÁgï ¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð ¸Á; ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ ¸Á¯ÁUÀÄAzÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®UÀÄAzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwAiÀÄ°è C§Äݯï C«ÄÃzï ¸Á¨ï J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ CzÀåPÀëöågÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀ«ÄÃzï ¸Á¨ï gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ C«±Áé¸À UÉÆvÀÄÛªÀ½ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢:11-11-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±À vÀAzÉ SÁzÀgï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ SÁzÀgï ¸Á§£À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üÃgÀ¥Á±Á gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 374/2011 PÀ®A. 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢: 11.11.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀUÀªÀ£ÀgÉrØ vÀA/ ²æäªÁ¸À ªÀ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀĪÀgÀÀ¥Á®ä, PÉÆÃj¸À ¥ÁqÀÄ ªÀÄAqÀ® f: ¥ÀæPÁ±ÀA [J.¦.] ºÁ ªÀ: PÁPÀgÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ CPÀ¹äPªÁV ¢Ã¥ÀªÀÅ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ §mÉÖ §gÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£À§¼ÀPÉ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ,OµÀzÀ,OµÀzÀÀ¹A¥Àr¸ÀĪÀ UÀ£ïUÀ¼ÀÄ & 80.000/- gÀÆ EzÀgÀAvÉ F UÀÄr¸À°£À ¥ÀPÀÌz°èzÀÝÀ E£ÀÆß DgÀÄ UÀÄr¸À®ÄUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C Qà 8 ®PÀëö gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¨sÀUÀªÀ£ÀgÉrØFvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA: 10/11 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ:-11-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è AiÀÄgÀdAw UÁææªÀÄzÀ §¸ÀªÀ£ÀPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ²æÃAiÀÄAPÀÀ¥Ààà vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;35eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; AiÀÄgÀdAwUÁæªÀÄ. FvÀ£ÉÆA¢UÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2011 PÀ®A.323.324.504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

JA.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40ªÀµÀð,UÀÄgÀĸÁ¬Ä gÉʸÀ «Ä¯ï ¥ÉÆlð£ÀgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½îPÁæ¸À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EzÀÄÝ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ PÀȵÀÚgÉrØ ªÀAiÀÄ32ªÀµÀð,2) PÀȵÁÚgÉrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ªÀAiÀÄ 56ªÀµÀð,¥ÉÆæÃ¥Élgï ®Qëöä ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸÀ mÉæÃqÀ¸Àð £ÀA: 211 4£Éà ªÉÄãÀ PÀ£ÀPÀ ¯Éà Om ïPÀ¢ügÀ£À½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ JA.¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ À PÀqÉÀ¬ÄAzÀ gÀÆ: 13,38,800-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß Rj¢¹ £ÀAvÀgÀ ºÀt PÉÆqÀvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢. 9-11-11 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄ ¸À¢æ gÉʸÀ «Ä°èUÉ

§AzÁUÀ ºÀt PÉýzÁUÀ,ºÀt PÉÆqÀzÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÀAZÀ£É ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ ¢£ÁAPÀ:12.11.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 376/2011 PÀ®A.420,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 11-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 19 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ºÁ;ªÀ: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà vÀA/ gÀAUÀ¥Àà ªÀ: 60 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁPÀgÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ PÀæ±Àgï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-6/4725£ÉßÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ,
ABDULNABI S/O MAHIBOOB ALI AGE: 22 B/c MUSLIM OCU: DRIVER R/O HIREBUDUR Driver of CRUISER JEEP VEHICLE No. KA-36 A-4725 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¨Á§AiÀÄå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ dA¦UÉ fÃ¥ï JwÛ ºÁQzÁUÀ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀÅ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 19 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ºÁ;ªÀ: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ PÁæ¸ï FvÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉUÉ, UÀ®èPÉÌ, Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ ªÉÄÊ PÉÊUÉ PÀÆqÁ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ²ªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2011 PÀ®A:-279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 08.11.2011 gÀAzÀÄ ¨Á®PÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ 13 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ «zÁåyð ¸Á: UÀÄqÀ¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ:ªÀ: ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AiÀiÁvÀ¯Á¨ï ±Á¼É¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ °AUÀ¥Àà C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨Á®PÀgÀ ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉgÁÀAiÀÄZÀÆgÀÄoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2011 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÉý ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 12/11/11 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹ DªÀgÀtzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¢Ã¥ÀPï Dgï ¨sÀƸÀÀgÉrØ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀÄÄgÀÄUÀlÖ, 25 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á. ªÀiÁ£À« EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2280/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ & 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ É §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/11 PÀ®A. 87 PÉ.¦. CPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢B12-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.15 UÀAmÉUÉ ºÀÄtZÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÁAvÉñÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï dÄeÁlªÁqÀÄvÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀÄB 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁBºÀÄtZÉqÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ 5085=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA193/2011 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ/.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2011 gÀAzÀÄ -83---
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 12-11-2011.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/11 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2:45 UÀAmÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánî ¸Á: ºÀ®§UÁð ºÁ° ªÁ¸À ©ÃzÀgÀ. EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¤ªÀÄð®PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀzÀ¨sÀzÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ-¹n ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CPÀëgÀ ¦æAnAUÀ ¥Éæ¸ÀUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è r¹¹ ¨ÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ EArUÉÆà CxÀªÁ EArPÁ PÁgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. ¥Àæ«Ãt£À JqÀ vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ EvÀgÉqÉUÉÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÁUÀÆ EvÀgÉqÉUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁ£É. DzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/11/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf PÀ¯ÉPÀgÀ ¸Á: aPÀªÀÄÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmɬÄAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¢ªÁ£Àf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ C:Q; 45000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀhÄQÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀªÁeï ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÁeï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀªÁeï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/11 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11-11-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÁà¯ï ¸Á: ¨ÉîÆgÀ J£ï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2011 PÀ®A-279,304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 12-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀgÉÆÃd£Á UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ZÀAqɱÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ¢£ÁAPÀ-11/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-12/11/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §zÁð¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV £ÁªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ §zÁð¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À PÀqÉ KPÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É UÉÆwÛ¯Áè. DzÀgÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUïgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï, 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: PÀ£ÀPÀVj E§âgÀÆ PÀÆr £ÀgÀ¹AUÀgÁªï EªÀgÀ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. DUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £ÀgÀ¹AUïgÁªï¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. £ÀgÀ¹AUïgÁªï¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀ°¯Áè. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀĪÀĺÀ PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-0748 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ©. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï£À°è D±ÀgïSÁ£Á ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÀªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà n.f. £ÁUÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 117, 190, 54, 40, 277 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D±ÀgïSÁ£Á¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è D±ÀgïSÁ£ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) £ÁUÀgÁd @ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 320-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä (2) ºÀĸÉä ¸Á: UÀAUÁªÀw JA§ÄªÀªÀ¤UÉ DvÀ£À ªÉÆ. £ÀA: 7411013954 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-11-2011 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JAPÉÌ ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀªÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ. 1) ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÀ ¦üÃgÁ¸Á§ Nd£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 50, eÁ. ªÀÄĹèA G. ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520=0 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ
ಕಮಲಾಫೂರ ಠಾಣೆ
ಶ್ರೀ ಥಾವರು ತಂದೆ ನಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ವ; 35 ವರ್ಷ ಸಾ; ಶಹರಬೇಸ ತಾಂಡಾ ಕಮಲಾಪೂರ ತಾ;ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬೆಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:09/11/2011 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಮರಳಿ ನನ್ನ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮಗ ವಿಶಾಲ 8 ವರ್ಷ ಈತನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೀಟ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಸಂಭಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ವಿಶಾಲನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಶಾಲನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ 1. ಎತ್ತರ : 3 ಫೂಟ್ 5 ಇಂಚ್, ವಯಸ್ಸು -: 08 ವರ್ಷ, . ಚಹರಾ ಪಟ್ಟಿ , ಗೋಧಿ ವರ್ಣ, ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮೈಕಟ್ಟು, ಉದ್ದನೇಯ ಮುಖ, ಮೊಂಡ ಮೂಗು, ತೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಇಂಚ ಕಪ್ಪನೆಯ ಕೂದಲು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ 2.ಬಲಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದಾಗ ಆಗುವ ಹಳೆಯ ಗಾಯವಿದ, ಲಂಭಾಣಿ ಭಾಷೆ. ಕನ್ನಡ . ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ತೊದಲು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಧರಿಸಿರುವ ಉಡುಪುಗಳು, .ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟಿ-ಶರ್ಟ ಅದರ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. .ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 141/2011 ಕಲಂ ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉಸುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಮತ್ತು ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಪಿಸಿ ರವರು ಪೆಟ್ರೂಲಿಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಮುತ್ತಗಾ
, ಖದ್ದರಗಿ, ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಳಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯಿಂದ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರದ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥಾ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂತು 6-7 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು ಚೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಉಸುಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಸರಕಾರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 170/11 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 194 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.