Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-01-2011

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2011 PÀ®A 448, 354, 504, 323, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13-01-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£À±Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä ªÁqÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ EªÀgÀ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ dAiÀÄuÁÚ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ PÀÄ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀªÁr vÁ: §¸ÀPÀªÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÄ«ÄvÁæ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß fAeÁ ªÀÄĶתÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVvÀÄÛ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-01-2011 gÀAzÀÄ 1300 ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ N¼À ¥ÀlÖ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæ EªÀ¼ÀÄ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/01/2010 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð, eÁw :°AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : avÀÛPÉÆmÁ (PÉ) vÁ : §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ £ÁAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, G : PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï- 01, J.ºÉZï-5904 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-01-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀiÁªÀgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: qsÉÆÃgÀ G: mÁªÉgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¯ÁqÀ ªÀÄÄUÀ½ vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ªÀÄÄqÀ© KPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï £ÀA. PÉJ-28-eÉ-3143 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦.12-AiÀÄÄ.8545 £ÉÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¯Áj »A§¢AiÀÄ JgÀqÀÄ mÉÊgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºËfAUï£À°è ¹QÌ ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ(©) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2011 PÀ®A 279, 337 304[J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/1/2011 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D¢¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¥ÉÊ®ªÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj QèãÀgÀ £ÀA.J¦-28/JPÀì-5299 ¸Á: f£ÁßgÁªÀÄ vÁ: vÁAqÀÆgÀ (J¦) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæü ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ (ZÁ®PÀ0 ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ¸Á: vÁAqÀÆgÀ f: gÀAUÁgÉrØ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥sÀ¹ð ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ¥ÀAqÀgÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ ¹ªÁgÀzÀ°è ¯Áj PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 21/01/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠩üêÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¨É¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ ºÀ®¹ (J¯ï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæü §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J.¦.27 n.7904 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rüQÌ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ GªÀÄgÀ ±ÀºÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ ¸Á|| ªÀÄPÁÛA¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA.f.gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.32 7875 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ºÉÆqɧr ªÀiÁr £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000/-gÀÆ. , MAzÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, a®ègÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ gÀÆ. 7,500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÄѪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Áà PÁå¸Á ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ(©) gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ¨ÉÊ®¥Áà PÁå¸Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ¢|| 20-01-11 gÀ gÁwæ Rt PÁAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Áà SÁå¸Á E£ÀÆß ¸ÀAUÀqÀ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ºÉÃgÀÆgÀ(©) vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C¹ÌºÁ¼ï£ÀªÀgÁzÀ azÁ£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ aPÀÌ-¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥À GAmÁVzÀÝjAzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀªÀÄä ªÀ¸ÀwUÀȺÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ qÁ:¤vÁ° AiÀĪÀgÀÄ azÁ£ÀAzÀ£À ¥ÀwßAiÀÄ ªÉƨÉʯï & ¥ÀwßAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¹ÜgÀ zÀÆgÀªÁtÂUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹, azÁ£ÀAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÀvÀðªÀåPÉÌ §gÀÄwÛ®è »ÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ PÉ®¸À¢AzÀ ªÀeÁ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DzÁUÀÆå azÁ£ÀAzÀ EªÀgÀ ¥Àwß AiÀiÁUÀ° CªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁUÀ° D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ:15.01.2011 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Pɦ¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ dAiÀiÁ ªÉÄnæ£ï, ¸ÁªÀPÀÌ §¸À¥Àà eÁqÀgï ºÁUÀÆ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ azÁ£ÀAzÀ£À ªÀ¸ÀwUÀȺÀPÉÌ §AzÀÄ "azÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è EzÁÝ£É. ¤ªÀÄä & ¤ªÀÄä ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä qÁ: ¤vÁ° ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® ¥sÉÆãï PÀgÉ ªÀiÁr PÀgÉzÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ vÀ£ÀߥÀw ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ£ÀAvÀgÀªÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ªÉÆøÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ £ÀA©¹, D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, qÁ:¤vÁ°gÀªÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr¹, ¤ªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj ¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV ªÀiÁwUÉ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀzÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ, C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʺÁQ, vÁ£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀgÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸Àj¥Àr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄvÀÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÝjAzÀ aÃgÁqÀÄvÀÛ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ dAiÀiÁ ªÉÄnæ£ï, ¸ÁªÀPÀÌ §¸À¥Àà eÁqÀgï, ªÀĺÁ°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ ®°vÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ¥Àw ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EzÁÝ£É ¨Á CAvÁ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F £Á®égÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ qÁ:¤vÁ°gÀªÀgÀÄ C£À¸ÉÛöAiÀiÁ EAdPÀë£ï PÉÆqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CzÀȵÀÖªÀ±Ávï vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÀ£ÀUÁUÀ° vÀ£Àß ¥Àw azÁ£ÀAzÀ¤UÁUÀ° K£ÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ DzÀgÉ qÁ:¤vÁ° & £Á®ÄÌ d£À ªÀÄ»¼Á ¹§âA¢AiÀĪÀgÉ PÁgÀtgÉAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:20.01.2011 gÀAzÀÄ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁAl¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAwæ gÀAUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ£ÀÄß 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ£À ¥Àwß ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ 2£Éà ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà zsÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ dA¨ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:C®ÆÌgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ CzÉUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀ®Äè & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ©üêÉÄñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á:gÁA¥ÀÆgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ-gÁA¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁA¥ÀÆgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 10 ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð gÁZÀAiÀÄå vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀAiÀÄå¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «zsÁåyðAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAiÀÄå¥Àà ¸Á:£ÁUÀgÀ¨ÉAa EªÀ£ÀÄ, mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.8887 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.3806 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆÃl¯ï ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ PÀ¸ÀÆÛgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E£ÉÆߧâjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 05.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAfvï¹AUï vÀAzÉ ªÀÄzÀ£ï¹AUï 25 ªÀµÀð, ¸Á:qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.34,JªÀiï.4849 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÉÆgÉèÁ¼ïUÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ PÁgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀQëvÀ ¨ÁAqïPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ©.r.r¸ÉÆÃeÁ rJ¸ï¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ²æà ¥Àæ¢Ã¥ÀPÉƼÀî ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀoÁuÉ, ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ CA¨ÁªÀÄoÀ ²æà CA¨ÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£À eÁvÉæAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ 25 ªÀµÀð, D®A¨sÁµÁ vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§ 23 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ¨sÁµÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:5500/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 136 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 90 JA.J¯ï£À 22 AiÀÄÄUÁ¸Àð PÁé°n ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

²æà J£ï.Dgï.¤AUÀ¥Àà ¦J¸ïL ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.01.2011 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀÄPÀ£ÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉÆàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ §¸À¥Àà £ÀUÁgï, §¸ÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀÄ E§âgÀÆ ¸Á:»gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀiË®¥Àà @ ªÀi˯Á vÀAzÉ w¥ÀàtÚ & ¯Á¯ï vÀAzÉ ¸Á§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ E§âgÀÆ ¸Á:ZÀÄPÀ£ÀnÖ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.