Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 29, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-07-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-07-2018

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 113/2018, PÀ®A. 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ZÉÆAr UÁæªÀÄzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢Ý£À gÀªÀgÀ eÉ.¹.© £ÀA. PÉJ-41/¦-3645 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É D¥ÀgÉÃlgÀ DVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ E§âgÀÄ ZÉÆAr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £À¬ÄªÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ZÉÆAr UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ r.¦ eÉÊ£À PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ §½ ªÉÆÃgÀªÀÄ CVAiÀÄ®Ä (PÉzÀgÀ®Ä) ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ UÀÄqÀØ PɼÀUÀqÉ ªÉÆgÀªÀÄ CVAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É UÀÄqÀØzÀ ªÉÆgÀªÀÄÄ (ªÉÆgÀ«Ä£À §AqÉ) ªÉÄðAzÀ eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆgÀ«Ä£À M¼ÀUÀqÉ ¹QÌ ©zÁÝUÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ J®ègÀÆ Nr §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀAPÀgÀ ªÀIJ¤£À eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ CzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÆgÀ«Ä£À CrAiÀÄ°è ¹®ÄQzÀ eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä GªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯ÁgÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄß, vÀPÀët DvÀ¤UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj vÀAzÀÄ ªÉÊzÀåjUÉ vÉÆÃj¸À®Ä DvÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ ªÉÊzÀågÀÄ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæzÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ vÀAzÉ  ±À¥sÉÆð¢Ý£À FvÀ£ÀÄ eÉ.¹.© AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ªÉÆgÀªÀÄÄ PÉzÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÀØ PÀĹzÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ UÉÆÃwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ªÀ¬Ä¸ÀzÉ EgÀĪÀzÀÄ DvÀ£À ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ¯É F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-07-2018 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2000 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಹಲಗಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ. ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಖಾಸೆಂಪೂರ(ಸಿ) ರವರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ ಹಲಗಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ ರವರು ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ತೊಗರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮದ್ದು ಕುಡಿದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಂದೆಯು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೂಡಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಟೋದಿಂದ ತಂದು ಕಮಠಾಣಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ ಮುಖಾಂತರ ಬೀದರಕ್ಕೆ ತಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ರತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೆಂಡತಿಯು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡದ ಮದ್ದುನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಂತ ತಿಳಿದು ಕೂಡಿದು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರದಾಗಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-07-2018 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.