Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 12, 2014

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀAzÀ®AiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà §AqɪÉÄð£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ (ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà) vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀgÉÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ §AqɪÉÄïÉAiÀĪÀgÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ gÀªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è wgÀÄUÁqÀ®Ä zÁjAiÀÄ ©qÀzÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ¢:11-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ §®¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀeÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  . 17/14 PÀ®A 143.147.447.324.504.506 R/W 149 I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ:   09/02/2014 gÀAzÀÄ 1800 jAzÀ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢ FgÀ¥ÀàAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä PÀÄgÀÄPÉÆqÀ ªÀÄoÀ 35 ªÀµÀð eÁ-dAUÁªÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀAzÀ° FvÀÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 QéAl¯ï ºÀwÛAiÀÄ£ÀÄß ©r¹,vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E¯ÁèzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ «zÀÆåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆðl¤AzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1] 10 QéAl¯ï CgÉ-§gÉ ¸ÀÄlÖ ºÀwÛ C.Q-50,000=00, 2] §mÉÖUÀ¼ÀÄ C.Q-20,000=00 3] ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ C.Q-6000=00 4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000=00  MlÄÖ=91,000=00 gÀµÀÄÖ ®ÆPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ C.¨É. C. £ÀA: 01/2014 PÀ®A-DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á-UÀÄAd½î  UÁæªÀÄ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಡ್ರೀಮ್‌ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಇಬಿ-1666 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ತುಂಗಭದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್‌ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸುಧೀಂದ್ರರಾವ್‌ ಕಸ್ಬೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ dA§tÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð, eÁ-§ÄqÀUÁ dAUÀªÀÄ(ªÉõÀUÁgÀ), ¸Á: AiÀÄgÀPÉÆÃmÁ. vÁ: J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ(J¦), ºÁ.ªÀ; UÉÆõÁ®gÉÆÃqï DmÉÆãÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, mÁmÁ f¥ï £ÀA. PÉJ-28-©-6192 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಟಾಟಾ ಜಿಪ್‌ ವಾಹನ ªÀ£ÀÄß  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬಲಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         
           ಫಿರ್ಯಾದಿ CAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-ªÀqÀØgÀ, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄ,FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಈತನು ಗಿಲ್ಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಾಣಧಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36 ಜೆ/4122 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯ ಗಾಣಧಾಳ ಸೀಮಾಂತರದ ಗುರಯ್ಯಗಾಳ ವಂಕಲ ಹತ್ತಿರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n©-7164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,  FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರೀರಕ್ತ ಗಾಯ ,ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರೀಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ,ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಬೆರಳಿಗೆ, ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ  ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2014  PÀ®A 279, 338, L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¢£ÁAPÀ:11-02-2014 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀĪÀĺÁ ±ÉÆà gÀƪÀiï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀAzÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤AwzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAzÀ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÀAzÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁzÀĺÉÆÃVzÀÄÝ , ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ , £ÀAzÀ£ÀUËqÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ  7-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨sÀªÁ¤ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁ°¥Ánïï , ªÀAiÀÄ:29ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: CAUÀ£ÀªÁr ¸ÀºÁAiÀÄQ , ¸Á:ªÉAPÀmÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.49/2014 , PÀ®A.279 , 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

        D¥sÉà DmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦ügÁå¢ ¹.ºÉZï. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀåA ªÀAiÀiÁ:42 eÁ: PÁ¥ÀÄ   G: G¦à£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ  FvÀ£ÀÄ  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ 1)¸ÀvÀåPÀȵÀÚ vÀAzÉ CAPËAmï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀªÀiÁä G: UÉƧâgÀ CAUÀr UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ   FvÀ¤UÉ  ¸ÉÊqï PÉÆnÖ¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 09-01-2014 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JAPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÉÊ wgÀÄ« ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA; 34/2014 PÀ®A: 341. 504. 323. 325. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¢£ÁAPÀ: 11.02.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ»§Æ¨ï ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð  eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ üFvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀ £À¼ÀzÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ 1] AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀ qÉÆÃt gÁªÀÄ¥Àà.2] gÀAUÀ£ÀUËqÀ. 3] ªÀiÁgÀÄw ¸Á:  AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ.  EªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÆzÀ®Ä M¼ÀZÀgÀArAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀѪÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉƸÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï eÉÆÃqÀuÉ ªÀiÁr CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ M«ÄäzÉƪÀĪÀÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖ¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2014  PÀ®A: 323.324.504.506 ¸À»vÀ 34  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 11.02.2014 gÀAzÀÄ eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁ¬Ävï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr )©üêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÉÆgÀªÀgÀÄ G;PÀÄ®PÀ¸À§Ä  ¸Á;eÁ°ºÁ¼À  vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ  4 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


              ¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ 10-45 ¦.JªÀiï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀ£ÀUÁgÀªÁrAiÀÄ°è FgÀtÚ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè   gÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ D®A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:55ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA,G: QgÁt CAUÀr ,¸Á: zÀ£ÀUÁgÀªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ £ÀA©¹ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2850/-, ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß   EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.50/2014 PÀ®A.78(3) PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.

             ದಿನಾಂಕ:-12/02/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ .ಎಸ್.(ಪಿ) ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯªÀgÀÄ  ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆರೋಪಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದಾವಲ್ಜೀ 39 ವರ್ಷ,ಜಾ;-R¯Áಲ್ ಕಾಟಗೆ :-ಮಟನ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸಾ:-ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ಜವಳಗೆರ,. ಈತನ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ಸೇರಿದ ಜನರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 620/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ. ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಅಂ.ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 32/2014.ಕಲಂ. 78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.02.2014 gÀAzÀÄ  45 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    7400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-02-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-02-2014

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2014 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÁjUÉÆAqÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ©UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ PÀ®èSÉÆÃgÁ vÁAqÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÁjUÀÄAqÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw EPÉAiÀÄÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀavÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ DPÉUÉ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ZÀ¥Áà PÁgÁªÀÄÄAUÉ ¸Á: ©Ãj(©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ VqÀPÉÌ PÀnÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 06-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Á, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ K£ÀÄ ºÉýgÀĪÀÅ¢¯Áè, vÀ£Àß ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ C.Q 15,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀgÀÄUÀ¼À C. Q 18,000 EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQPÀÈvÀ CfðAiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014, PÀ®A 376, 417, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÉÆÃf¤ ¦ LvÀ¥Àà ¸Á¼Éé ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ, ¸Á: PÀqÀ§, f: zÀQët PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀzÀå: UÀzÉèÃUÁAªÀ (©) gÀªÀgÀÄ UÀzÉèÃUÁAªÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ CAvÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁrUɬÄAzÀ PÉÆuÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀzÉèÃUÁAªÀ (©) EvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ 12-08-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÁrUÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¨ÁV®zÀ M¼ÀV£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÉÃzÀj aÃjzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aÃgÁqÀzÀAvÉ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß MwÛ »rzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀ®Ä ºÉý ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄ ©aÑ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É,  ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÉÃzÀj¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-02-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-02-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ¨sÀªÁ¤ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 550/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï, 3) ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 4) MAzÀÄ ZÉÊ£Á ªÉƨÉʯï C.Q. 500/- gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪ ಕಮನೂರ ಸಾ: ಶೇಳ್ಳಗಿ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ  ಎರಡನೇ ಮಗನಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಇತನು ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆಎ-01-ಬಿ-5437 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 11-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪ ಇತನು ಕ್ಲೀನರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿ 10 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೋದರ ಅಳಿಯ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಅಂದಾಜು 07-55 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಾಶಿನಾಥನ ಮೊಬಾಯಿಲದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮೊಬಾಯಿಲಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಇತನು ಟಿಪ್ಪರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುಗಳನಾಗಾಂವ ಕಮಾನದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮಿ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ರೋಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 12-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ರವಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ  ಚಪ್ಪಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸದ್ರಿ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆಎ-01-ಬಿ-5437 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ವೇಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 6-00 ಪಿಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರಟಕಲ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಮರಗುತ್ತಿ ಸಾ||ಚಂದನಕೇರಾ ರವರು ಮೊನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 10.02.2014 ರಂದು 8.00 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ  ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ ಮರಗುತ್ತಿ ಸಂ. ಒಬ್ಬ ಸಾ||ಚಂದನಕೇರಾ ರವರು  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಟಕಲ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಾಬುರಾವ್ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ವಾಲಿ, ಸಾಃ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ, ಫರತಾಬಾದ್ ಹಾ.ವ/ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 170 ಮಾತೃಛಾಯಾ ನಿಲಯ, ಗ್ರೀನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಗಣೇಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕಃ 29-01-2014 ರಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮರಳಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಜಜ್ಜಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಸಹ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬಾಗಿಲ ಚಿಕಲ ಮುರಿದು ತೆರೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 40,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಕೊಂಬಿನ್, ಸಾ: ಬೆನಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಇವರು ದಿನಾಂಕ 11-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ರಾಮು ಈತನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಗಳಿಂದ ಬೈದು  ನೀ ದುಡದ ರೊಕ್ಕಾ ನನಗೂ ಕೊಡು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರಂಗಿಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ರೊಕ್ಕಾ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲಾ ನಾ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ರೊಕ್ಕಾ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನಗೆ  ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಟಕಲ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಮರಗುತ್ತಿ ಸಾ :ಚಂದನಕೇರಾ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10.02.2014 ರಂದು 8.00 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ  ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಸಾ : ಚಂದನಕೇರಾ ಇವನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದ್ಗಳಿಂದ  ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಟಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜನಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ಗುರುಲಿಂಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸವಣಪ್ಪ  ಸಾ:ಬೆಣ್ಣೂರ (ಬಿ) ರವರು   ದಿನಾಂಕ 11-02-2014  ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-30 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ;;ಅರುಣಕುಮಾರ ಶಾಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಮೇನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ  ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಇಸಿ 0291 ನೆದ್ದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಲಿಂಗಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸವಾರ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 10-2-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00ಗಂಟೆಗೆ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆ..32ಬಿ 4290 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಈಶ್ವರ ಈತನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾಃ ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವೆಲ್ಡಿಂಗ ವರ್ಕಶಾಪ ಎದುರು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೋಡೆದು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ  ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 4-2-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಘಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೈನುಬೀ ಗಂಡ ಭಾಬುಮಿಯಾ ಸಾಃ ಬಿಲಾಲಾಬಾದ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್ ಕಾಲೇಜ  ಹತ್ತಿರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ರವರ ಗಂಡನಾದ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಈತನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಸೇಡಂ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಆಫಿಸ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಹೋಡೆದು ಬ್ಯಲನ್ಸ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿ ರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.