Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 14/03/2010
aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 09/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/3/10 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀhÄ¥ÁmÉ ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð ¸Á- fUÁð [©] vÁ-OgÁzÀ [©]. EªÀgÀÄ OgÁzÀ(©) §¸ï r¥ÉÆÃzÀ §¸ï £ÀA 474 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀAUÀn [J.¦] PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ zË®¥Áà §¸ï £ÀA PÉ.J 38/ J¥sï. 474 OgÁzÀ r¥ÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹ £ÁUÀ£À¥À°è ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/03/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ£ÀÄ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ R°Ã® «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ-30 G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ R°Ã® «ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 35 G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ JªÉÄä ªÀiÁjzÀ ºÀtzÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÑAiÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ §²ÃgÀ«ÄAiÀiÁ FvÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ CzÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ CfªÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À°ªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆýî vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ d«Äî vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã¯ï ¸Á-§UÀzÀ® PÁgÀ £ÀA. JA.ºÉZï-43/JPÀì-5286 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À PÁgÀ°è PÀĽvÀÄ §UÀzÀ®¢AzÀ d»gÁ¨ÁzÀzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ mÁgÀ¸ï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁj£À PÀqÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀ°è PÀĽvÀªÀgÉUÉ AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÀåªÉÄÃdAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß 24/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 0830 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁd¥Áà ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄ zÀ£ÀzÀ PÉÆlÖV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀA§ ºÉƼÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ eÁUÀzÀ°è UÁj ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ D®ÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EªÀjUÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ EzÉ £ÀªÀÄä eÁUÉ ©lÄÖ PÉÆlUÉ PÀlÄÖ PÉƽî CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è £ÁªÀÅ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÉ. ¤£ÀUÉPÉ ªÀÄ¹Û §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw vÉÃdªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Áà£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2010 PÀ®A 324 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-§¼ÀvÀ (PÉ)gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JA¢£À ¤vÀå PÉ®¸À PÁAiÀiÁðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ - PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ¨sÀƪÀÄäUÉÆÃAqɱÀégï ZËPÀÀ ºÀwÛgÀ zÀvÀÄÛ ,dUÀ£ÁßxÀ ,¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁÛUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ UÁå£ÉÆèÁ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà eÁåw J¸À.¹ ¸Á §¼ÀvÀ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà «£ÁPÁgÀt vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉãÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ PÉÆqÀ° »rzÁUÀ ¸ÀzÀj PÉÆqÀ°AiÀÄÄ eÁj CzÀgÀ ZÀÆ¥ÁzÀ ¨sÁUÀ ¦üAiÀÄAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 13/03/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ PÀÄ.aAZÉÆð UÁæªÀÄzÀ°è zsÁ½ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄqÀÄØ ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁzÀ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr CªÀjAzÀ 1010=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ gÉçt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw , 32ªÀµÀð eÁ-¸Áé«Ä G-eÉʨsÀªÁ¤ ¦æAnAUÀ ¥Éæ¸ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á-PɺÉZï© PÁ¯ÉƤ ºÀ¼É rVæ PÁ¯ÉÃd KzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-8073 C.Q 25000 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆ.¸ÉÊ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Á.è JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A. 279,304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄAqÁf ¹AzsÉ ¸Á-JPÀA¨Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ -28ªÀµÀð G-PÀÆ° ¸Á-JPÀA¨Á EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA J¦ 12 n 5853 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÉ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVjvÁÛ£É C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 32/2010 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ,¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆÃAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¢£ÁAPÀ 13/03/2010 £ÉzÀÄÝ ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ C®èzÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ qÉÆAUÀgÉ ¸Á/¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÁvÉgÁªÀ ªÀ®AqÉ ¸Á/PɸÀgÀdªÀ¼ÀUÁ vÁ-¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄ CzÀgÀ°è ¨sÁ°ÌPÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ §AzÀ RavÀ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀvÀÛgÀ PÉ.J 39 JZï 3475 £ÉÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è MAzÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ UÀAlÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj «¹Ì ºÁUÀÆ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ½UÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯É¸À£Àì EzÀÝ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®è CAvÀ w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀå ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 13-03-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä§A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ nà ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÀUÀqÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀÄvÉÆç⠪ÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀÄ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀægÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð ¸Á: d£ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ 2) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ-42 ªÀµÀð ¸Á; d£ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ 1) MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï 2) 2 ªÀÄlPÀ aÃn 3) MlÄÖ ºÀt 940=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl M§â£À §AzsÀ£À :-

ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ »gÉÆýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr G¸Áä£À vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀÄZÀ° §AzÀgÀ ¸Á: »gÉƽî vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 48 PÁélgÀ ¨Ál® C.Q. 1200/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À zÉò zÁgÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ PÀqÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ ªÀåQÛUÀ¼À §AzsÀ£À :-

gÉêÀÇgÀ oÁuÉ :oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ CAPÀ®V UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉzÀ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄ®ÌtÚ@ªÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà dªÀ½ ¸Á:CAPÀ®V EvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 360/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ, ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á®¥É£ï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ gÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ.13-3-2010 UÉƧÄâgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸À¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸ÀgÀqÀV ¸Á|| UÉƧÄâgÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 870=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

gÀlPÀ¯ï oÁuÉ :²æêÀÄw £À¹ÃªÀiÁ UÀA ªÀÄPÀÆ⮥ÀmÉî ¸Á||¸Á¸ÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£É ºÀAaPÉÆArzÀÄÝ. FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ, ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À gÁzÀ £À¹ÃgÀ & ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀĪÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. CzÀPÀÌ £Á£ÀÄ & £À£ÀßUÀAqÀ CªÀjUÉ K£ÀÄ C£ÀßzÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝêÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 12-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À §AzÀªÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀPÉÊ ¨sÀÄdzÀªÉÄÃ¯É PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÀlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 10-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà C¸ÁàPÀ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA PÉ-J-32-«í-5278 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §UÀ®ÆgÀ vÁ: ¹AzÀV EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¢Ã°¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ gÁeÉñÀégÀ jf£À¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¤ªÀÄ¯ï ºÉ¯ïÛ EArAiÀiÁ ¥ÁæªÉl °«ÄmÉÃqÀgÀ ªÉÄʸÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 2-30 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁð PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è §¹ìUÉ §AzÀÄ E½zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¯Áå¥À mÁ¥À ¨ÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ ¯Áå¥ÀmÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 40,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :²æà RıÁ®gÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀßgÁªÀiï¥ÀmÉî ¸Á: AiÀÄqÁæ«Ä gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß QgÁtÂà CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 4900=00 ªÀÄvÀÄÛ ,UÉÆ®Ø ¥sÁèPï ¹UÀgÉÃl ¨ÁPïì MAzÀÄ Dgï. JªÀiï. ¥Á£À ªÀĸÁ® »ÃUÉ MlÄÖ 6615=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀët QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: £ÁUÀ¯ÉUÁAªÀ ºÁ.ªÀ. ªÀqÀUÁAªÀ zÀQët ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (ªÀĺÁgÁµÁÖ) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀAzÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ìPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ 50,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ¦r¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

«zÁåyð¤ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw gÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á:dUÀvÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£ÀUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ËªÀÄå vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà EªÀ½UÉ 4 ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀÄä §½AiÀįÉè ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀå ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À f.J£ï.JªÀiï  mÉæ¤AUÀ NzÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è J¸ï.Dgï.PÉ PÁ¯ÉÃd£À°è £À¹ðAUÀ N¢¸À®Ä ºÁ¸ÉÖî£À°è ©nlzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-02-2010 gÀAzÀÄ ¥ÀjPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁzÀªÀ¼ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Á. 25-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁgÀÄ ¸ËªÀÄå EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æà ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¹¦L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà JJ¸ïL ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛ CAPÀ°ªÀÄoÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.7841 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀi˯Á vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ PÀ¥ÀqÀAf 20 ªÀµÀð, gÀ»ªÀiÁ£ÀzÀƯÁ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ 22 ªÀµÀð & vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ºÀÄ°UÉÃj 25 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀjAzÀ 10 PÉf UÀAzÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÉÊAiÀįÁè @ gÀ¸ÀƯï¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¨É¼É¢gÀĪÀ UÀAzsÀzÀ VqÀUÀ½AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ°è PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀ®Uï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆãÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,9880 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ gÀ¸ÉÛªÀÄzsÀåzÀ°è ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ JJ¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï §gɬĸÀzÉ EgÀĪÀ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀªÀ®PÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁAmÁA DmÉÆøÀASÉå: PÉJ.36, 7810 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢, ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 15 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ¤éÃgïºÀĸÉãï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À°ÃªÀiï¸Á§ 40 ªÀµÀð ¸Á:AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå: PÉJ.36,n.9361/62 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå: PÉJ.36,nJ.4633 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï¤AzÀ mÁæ°PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ©zÀÄÝ mÁæ°AiÀÄ°è eÉÆüÀzÀ aîUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAl ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Éß®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ azÁ£ÀAzÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:13.03.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.r.C¤Ã¥sï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ PÀ«vÁ¼À ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.36, J.6111 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸ÀÄAPÉñÀégÀ ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ïPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ F.PÀ.gÁ. gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¥sï.896 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À PÀ©âtzÀ »rPÉ QwÛ ¥ÀÄnzÀÄ §¸ï£À°è §®¨sÁUÀzÀ QlQ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ JA.r.G¸Áä£À ¸Á§ vÀAzÉ ZËzÀj EªÀiÁªÀĸÁ§ 25 ªÀµÀð ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ JAr G¸Áä£ï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 12.03.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: zÉêÀgÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JwÛ£À§Ar ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉƼɥÀà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ vÀUÀÄ°¹zÀÝ®èzÉ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ PÁtĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀzÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉƼɥÀà & CªÀ£À vÀªÀÄä, vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯ÉèªÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÉƼɥÀà ¢£ÁAPÀ:13.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå ¸Á: vÉVκÁ¼ÀEªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤEªÀgÀ ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: eÁ®ºÀ½î EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CfÓ(vÀAzÉAiÀÄ vÁ¬Ä)UÉ ¸ÉÃjzÀ 20 X 30 eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ FUÉÎ 2 wAUÀ½¤AzÀ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ«, ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£É PÀnÖwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À zÉÆqÀØ¥Àà ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ PÀj°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:eÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.03.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÆ ¸Á:eÁ®ºÀ½îEªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ±ËZÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹zÁÝ£ÉAzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹,CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀÄä E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÁAiÀĪÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÁAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 4-5ªÀµÀðUÀ½AzÀ §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuÉAiÀiÁVzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ:08.03.2010gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Ä¢Ý¨sÀæªÀÄuÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¥Àw ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:13.03.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀr PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀAUÁ£ÁAiÀÄPÀ ©.UÀuÉÃPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄ®¥Àà Z˺Át EªÀgÀÄ ©.UÀuÉÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÁ°AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.02.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁV ¨ÉAQ QrUÀ¼ÀÄ PɼÀUÀqÉ EzÀÝ C.Q.gÀÆ:19,500/-ªÀiË®åzÀ ©½ eÉÆüÀzÀ¸ÉÆ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ £É®ÄèºÀÄ°è£À §tªÉUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:13.03.2010 gÀAzÀÄ UÀAUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.